Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

středa 30. července 2008

TÉMA: Okamžité zrušení pracovního poměru


Okamžité zrušení pracovního poměru (tzv. výpověď na hodinu) je zcela výjimečným způsobem rozvázání pracovního poměru. Zákon tuto výjimečnou možnost dává jak zaměstnavateli (§ 55), tak i zaměstnanci (§ 56). Okamžité zrušení musí zaměstnavatel i zaměstnanec provést písemně, musí v něm skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, a musí je doručit druhému účastníku, jinak by bylo neplatné. Důvod okamžitého zrušení pracovního poměru musí být v písemném zrušovacím projevu uveden takovým způsobem, aby bylo zřejmé, jaké jsou skutečné důvody rozvázání pracovního poměru.

Neuvedení důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru se projeví těmi důsledky, že okamžité zrušení bude neplatné. Důvod uvedený v právním úkonu směřujícímu k okamžitému zrušení pracovního poměru nemůže být dodatečně měněn.

Důvody, pro které může zaměstnavatel se zaměstnancem okamžitě zrušit pracovní poměr, spočívají v pravomocném odsouzení zaměstnance pro úmyslný trestný čin (nestačí, jestliže byl vzat do vazby, či odsouzen k podmíněnému trestu), a to k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok. To znamená, že musí jít o takový důsledek trestného činu, který zaměstnance podle rozsudku vyřazuje na dobu nejméně jednoho roku z pracovního poměru. Zaměstnavateli, jehož zaměstnanec spáchal úmyslný trestný čin při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (známe jako nedávné úplatkářské aféry na centrále – nákupčí), poskytuje zákoník práce možnost s takovým zaměstnancem okamžitě zrušit pracovní poměr již tehdy, jestliže byl pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu nejméně šesti měsíců.

V praxi však bývá mnohem častější, že zaměstnavatel okamžitě ruší pracovní poměr se zaměstnancem tehdy, jestliže zaměstnanec poruší povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci (např. zákoník práce, kolektivní smlouva, předpisy BOZP) zvlášť hrubým způsobem. Zákoník práce nedefinuje pojem porušení povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (podle § 52) zvlášť hrubým způsobem (podle § 55).

Je proto nezbytné vycházet z konkrétního porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, doby tohoto porušení a celkové situace s přihlédnutím k osobě zaměstnance. Značný význam má proto skutečnost, zda jde o zaměstnance, který již dříve porušoval pracovněprávní předpisy (budeme používat zkráceně), jaké má zaměstnanec pracovní zařazení či pracovní pozici, nebo zda jde o situaci, která je mimořádným a zcela výjimečným vybočením z normálního chování a činnosti zaměstnance. Zákoník práce nezná pojem "ztráta důvěry", proto je důležité důvod výpovědi konkrétně uvést.

Jde-li například o zaviněné neomluvené absence, nezačne běžet subjektivní lhůta, dokud se zaměstnavatel nedoví, že šlo opravdu o zaviněnou absenci (zaměstnavatel nejprve zpravidla písemně vyzve zaměstnance, aby zdůvodnil svou nepřítomnost v práci). Má-li zaměstnanec několik krátkých absencí, z nichž žádná o sobě nebyla důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru, ve svém souhrnu však představují zvlášť hrubé porušení pracovní kázně, počíná lhůta běžet nejpozději prvním dnem následujícím po poslední absenci. Půjde-li o dlouhodobou absenci a bude-li podle okolností případu důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru, počne subjektivní lhůta běžet od okamžiku, kdy se zaměstnavatel dozvěděl, že jde o zaviněnou absenci. Právo zaměstnavatele zrušit okamžitě pracovní poměr zanikne uplynutím jednoho roku od posledního dne absence.

Pracovní poměr končí okamžikem doručení zrušovacího projevu o okamžitém zrušení pracovního poměru, případně dnem, který se za doručení považuje podle § 334 až 336 zákoníku práce

Okamžité zrušení pracovního poměru musí být provedeno v co nejkratší době poté, co se zaměstnavatel dověděl o jeho důvodu. Zákoník práce stanoví, že okamžitě lze skončit pracovní poměr pouze ve lhůtě jednoho měsíce poté, kdy se zaměstnavatel o důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru dověděl. Objektivní lhůta k okamžitému zrušení pracovního poměru činí jeden rok a běží ode dne, kdy tento důvod vznikl (například kdy nabyl právní moci rozsudek soudu).

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze ve dvou případech:

 • prvním případem je situace, kdy zaměstnanec podle lékařského posudku vydaném zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutím příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce. Posudek zařízení závodní preventivní péče je rozhodující, a to bez ohledu na skutečný (např. později dodatečně zjištěný) zdravotní stav zaměstnance. 
 • druhým důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance je skutečnost, že zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu nebo náhradu mzdy nebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu její splatnosti (výplatní termín)

Pro okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance zakotvuje zákoník práce v § 59 dvouměsíční subjektivní lhůtu, která běží ode dne, kdy se zaměstnanec o důvodu k okamžitému zrušení dověděl.

Při okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem Vám vzniká právo na odstupné ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku.

Příští téma: Rozvrh pracovní doby, harmonogramy a dodržování přestávek v práci, volno mezi směnami, nepřetržitý odpočinek v týdnu a v rámci 14 dnů (týká se nerovnoměrného rozvržení pracovní doby)

Ivan Předinský

Některá zdravotní pojišťovna vám dá 300 korun na vitaminy, jiná proplatí očkování. Čtěte, jestli je ta vaše pro vás ta pravá, nebo je lepší ji změnit.

Mezi výší příspěvků se najdou docela velké rozdíly.

Soused si nechal proplatit cyklistickou přilbu a dostal dvacet tisíc pro syna na pobyt u moře. Druhý jel na týden do lázní a pojišťovna mu přispěla čtyři tisíce. A kamarád má zdarma cestovní pojištění. Jsem u dobré pojišťovny? napadá vás asi také po tomto výčtu. Možná jste, jen nabízených výhod neumíte využít.

Vyberte si nadstandard

Všechny pojišťovny nabízejí něco "navíc". Někde mají systém balíčků, jinde proplatí určitou částku za konkrétní věc. Ať už má balíček jakoukoli hodnotu, vždy platí, že se příspěvky za služby v něm uvedené sčítají.

Nejvíce, téměř dvacítku balíčků, poskytuje Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. "Dají se různě kombinovat, takže třeba čtyřčlenná rodina s dětmi 8 a 14 let může za rok získat přes 11 000 korun," uvádí jako příklad tisková mluvčí Hana Kadečková.

Mezi výší příspěvků se najdou docela velké rozdíly. Například na očkování pro dívky proti rakovině děložního čípku, které přijde na 10 000 korun, přispěje ZP Škoda 5 000 korun, 4 000 ZP Metal-Aliance a letošní nováček, Zdravotní pojišťovna Agel, 3 500 korun, ostatní přidají 1 500 až 2 500 korun. Na zubní rovnátka přispěje nejvíce ZP Metal-Aliance, a to 2 000 korun všem od 7 do 20 let.

Až 18 000 korun získají rodiče na ozdravný pobyt pro chronicky nemocné děti u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, 10 až 16 tisíci pomohou například OZP a VZP.

Příspěvky na antikoncepci dávají jen dvě pojišťovny, pětistovku ročně Hutnická zdravotní pojišťovna a tři tisíce korun Agel, pokud jsou u ní pojištěni oba partneři. 

Účet z bazaru neproplatí

Vyplacení peněz ale pojišťovny všelijak podmiňují. Například očkováni musíte být jen konkrétní vakcínou. A třeba autosedačku či přilbu si nemůžete koupit jen tak někde, ale jen ve specializovaném obchodě. Pojišťovny se tak snaží předcházet tomu, aby si je lidé kupovali v bazaru – tam totiž není záruka, že nejsou poškozené.

Podobně máte nárok na několik stokorun za pořízení vitaminů, slunečních brýlí nebo opalovacích krémů. Je třeba je koupit v lékárně, zdravotnických potřebách, oční optice. Na to, že byste chtěli dvě stovky za brýle z tržiště, zapomeňte.

Plavat a cvičit také nemůžete jít, kam se vám zlíbí, ale jen do zařízení, se kterým má pojišťovna smlouvu, a navíc ještě v určitých hodinách. A abyste dostali příspěvek za vyšetření nebo třeba operaci, musíte zajít do vybrané nemocnice.

Než se rozhodnete nějakou výhodu čerpat, zavolejte raději do pojišťovny a zeptejte se, jestli se konkrétně na vás vztahuje a jak máte přesně postupovat.

Častá je spoluúčast

I když vám pojišťovna slibuje docela dost výhod, musíte počítat i s vlastními výdaji. Příspěvek 500 korun "na hubnutí" v sobě totiž skrývá podmínku, že se zúčastníte určitého typu kurzu na snížení nadváhy. A ten určitě nebude za pětistovku. Ostatní doplatíte sami.

A podobné je to u odvykání kouření, léčebných pobytů, masáží i mnohého očkování.

Nejprve platíte vy, pak přispěje pojišťovna 

Aby vám pojišťovna proplatila peníze, které ve své nadstandardní nabídce slibuje, musíte dodržet "pracovní postup". Třeba u očkování si nejprve od lékaře vyzvednete předpis, v lékárně vakcínu zaplatíte a vezmete si paragon. Lékař vás oočkuje, za aplikaci dáte od 50 do 100 korun. I na ty si vezměte potvrzení. Očkování si nechte zapsat do očkovacího průkazu. S paragony, očkovacím průkazem a občankou pak jděte do zdravotní pojišťovny. Tam vyplníte žádost a vakcínu (a mnohde i aplikaci) vám proplatí. Někde dostanete hotovost na ruku, ale třeba Agel peníze posílá na účet.

Některé pojišťovny umožňují formulář s potřebnými doklady zaslat poštou nebo e-mailem. Za děti dostanou peníze rodiče a všude platí, že se o příspěvek musíte přihlásit do konce kalendářního roku, nemá cenu pokoušet se nyní uplatnit účtenku za chrániče na kolo, které váš syn dostal loni k Vánocům.

Peníze tedy vždy dostanete až zpětně. Nejprve zaplatíte sami a teprve po návratu dítěte ze školy v přírodě, ozdravného pobytu či po aplikaci poslední dávky očkování požádáte pojišťovnu o příspěvek.

Nerozhodujte se unáhleně a jen podle poskytovaných výhod. Ověřte si, že s pojišťovnou, o kterou máte zájem, mají smlouvu všichni lékaři, které navštěvujete.

Přestup je snadný

Je to jednoduché, stačí zajít na pobočku, vyplnit formulář, podepsat a pojišťovna vás vždy k prvnímu dni následujícího čtvrtletí zaregistruje. Nezáleží tedy na tom, kdy se přihlásíte vy, protože změna je ze zákona možná jen čtyřikrát za rok (k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci, 1. říjnu). Podívejte se, zda vámi vybraná pojišťovna neumožňuje vyplnit registrační formulář na svých webových stránkách. On-line formulář má třeba VZP, RBP či Agel.

Jsem zaregistrován, a co dál?

Do osmi dnů musíte změnu pojišťovny oznámit zaměstnavateli, podnikatelé pak změní číslo účtu, na který posílají peníze. Nezapomeňte říci svému registrujícímu lékaři, že máte jinou pojišťovnu. To je ten, ke kterému chodíte třeba s bolením v krku.

O odhlášení ze "staré" pojišťovny se starat nijak nemusíte, to za vás už "nová" provede sama. Pouze původnímu ústavu vrátíte kartičku pojištěnce osobně nebo pošlete poštou.

Šest řetězců vybírá kontrolu kvality letáků

Několikaměsíční jednání maloobchodních řetězců o možné podobě společného měření kvality letákové distribuce se chýlí k závěru. Původním záměrem, který vykrystalizoval přibližně před rokem, bylo dohodnout se na společném postupu napříč trhem, některé řetězce ale od iniciativy odstoupily. Do finále jednání vstoupila pracovní skupina šesti řetězců napříč formáty a zaměřením, která se ustavila na platformě Svazu obchodu České republiky. Koordinaci jednání zajišťuje Boris Malý, marketingový ředitel řetězce Globus. Z dalších účastníků lze jmenovat třeba Interspar či Plus - Discount, například největší zadavatel letáků, Tesco, se však skupiny neúčastní, stejně jako některé diskonty. "Mohu potvrdit, že v rámci platformy Svazu obchodu ČR bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele metody kontroly neadresné distribuce letáků. V úvodní diskusi vyslovila většina řetězců potřebu této metody kontroly," uvedl Boris Malý s tím, že z důvodu neovlivnění probíhajícího výběrového řízení k němu nemůže poskytnout žádné další detaily. 

Ve hře jsou v zásadě dvě cesty, jak kontrolu kvality distribuce měřit - jednak panelovou metodou, jednak metodou terénního dotazování. Malý však nechtěl komentovat, podle jakých kritérií probíhá výběr nebo kterou metodu zúčastněné řetězce preferují. Podle informací M&M se mezi účastníky výběru dodavatele objevují agentury Incoma Research, Focus Research & Consulting, Median a Prospea, výčet však nemusí být úplný. Konečné rozhodnutí by mělo přijít během srpna.

úterý 29. července 2008

ČNB: Opravování karetních transakcí bankami je nezákonné

Centrální banka bude prošetřovat případy, kdy banky umožnily obchodníkům dodatečně "opravit" špatně naúčtovanou cenu.

Česká národní banka (ČNB) varovala, že praxe bank umožňující obchodníkům opravovat chybně naúčtovanou cenou, je v rozporu se zákonem a povede ve věci šetření. V případě potřeby hodlá ČNB zasáhnout. Informovala o tom banka na svých stránkách.


Podle informací uveřejněných v deníku Právo banky v případech, kdy se obchodník splete a naúčtuje zákazníkovi nižší cenu, umožní obchodníkovi rozdíl mezi jím naúčtovanou a jím původně zamýšlenou cenou strhnout zákazníkovi z účtu bez jeho souhlasu.
Bez souhlasu klienta je oprava nepřípustná

"Tento postup podle České národní banky neodpovídá platné legislativě platebního styku. Za správný lze označit postup, kdy se chybující obchodník (např. prostřednictvím zainteresovaných bank) obrátí na svého zákazníka (plátce, dlužníka) s žádostí o doplacení dlužné částky. Jakékoli automatické odčerpávání částek, byť dlužných, bez souhlasu klienta – plátce, je nepřípustné," varuje centrální banka.

ČNB doporučuje, aby se klient, kterému banka bez jeho souhlasu odečte z účtu peníze, v první řadě obrátil s reklamací na banku a v případě, že neuspěje, má možnost se obrátit na finančního arbitra, případně informovat ČNB. 

Zdůvodnění ČNB

Obchodní zákoník v ustanoveních o smlouvě o běžném účtu (§ 710 odst. 2), z něhož jsou nejčastěji transakce platební kartou prováděny (tj. odepisovány peněžní prostředky na základě transakce platební kartou), stanoví jednoznačně zásadu, že s peněžními prostředky na účtu mohou disponovat osoby jen se souhlasem majitele účtu. Toto ustanovení je kogentní, nelze se od něj tedy smlouvou odchýlit. Banka může mít toto oprávnění ze zákona (např. exekuce, výkon rozhodnutí) nebo ze smlouvy (poplatky, sankční úroky). 

Ani platný zákon č. 124/2002 Sb., o platebním styku, v části třetí (Vydávání a užívání elektronických platebních prostředků) provádění neautorizovaných plateb neumožňuje. Vzorové obchodní podmínky ČNB, vydané na jeho základě, výše uvedenou praxi rovněž neumožňují, banka se od nich sice může odchýlit, musí však o tom držitele výslovně informovat v úvodních ustanoveních svých obchodních podmínek. 

Je-li klient banky spotřebitelem ve smyslu části první hlavy páté občanského zákoníku, je banka ve svých smluvních ujednáních limitována § 55 a zejména § 56 občanského zákoníku (nepřiměřené podmínky ve spotřebitelských smlouvách, které způsobují neplatnost smlouvy). 

Popsanou praxi lze chápat i tak, že k dodatečné transakci byl použit platební prostředek bez jeho fyzického předložení; pak by mohla mít následky stanovené v §18 zákona o platebním styku, tedy: „prohlásí-li držitel, že tento elektronický platební prostředek neužil, má právo požadovat od vydavatele neprodlené vrácení peněžních prostředků“. 

Podle názoru ČNB platí zásada, že banka, která vede účet klienta, je povinna zajistit, aby bez příkazu majitele (jím zmocněné osoby) či bez jeho souhlasu nebyly odepsány peněžní prostředky z jeho účtu (s výjimkami vyplývajícími ze zákona, viz výše). 

Nově přijatá Směrnice 2007/64/ES o peněžních službách na vnitřním trhu, která musí být do 1. 11. 2009 transponována do českého právního řádu, zakazuje provádění neautorizovaných transakcí výslovně, a to bez jakékoliv možnosti smluvního odchýlení.

Češi věří domácí ekonomice čím dál méně

Meziročně je důvěra v českou ekonomiku nižší podle aktuálního konjunkturálního průzkumu Českého statistického úřadu (ČSÚ) o 6,4 bodu.

Důvěra v českou ekonomiku v červnu "zažila" další pokles. Souhrnný ukazatel důvěry se v meziměsíčním srovnání propadl o 1,8 bodu. Důvěra spotřebitelů klesla o 3,5 bodu a důvěra podnikatelů je nížší o 1,3 bodu. 

Vyplývá to z aktuálního konjunkturálního průzkumu, který zveřejnil ve čtvrtek na svých webových stránkách Český statistický úřad (ČSÚ).

Meziročně je důvěra v českou ekonomiku nižší o 6,4 bodu. Nižší je oproti loňskému červnu i důvěra spotřebitelů, a to o 6,2 bodu. Důvěra podnikatelů meziročně klesla o 6,4 bodu.
Zpomalení výrobní činnosti a zaměstnanosti

Pro příští tři měsíce očekávají lidé mírné zpomalení výrobní činnosti i zaměstnanosti. Očekávání celkové ekonomické situace jsou pro příští tři i šest měsíců stejná jako v květnu. Celkově se saldo indikátoru důvěry v průmyslu meziměsíčně snížilo o 1,7 bodu a je o 8,4 bodu nižší než v loňském červnu. 

Nečas: Spoření na penzi bude "dražší"

Kdo spoří v penzijním fondu a chce dál dostávat od státu příspěvky jako dosud, bude muset začít ukládat víc.

Spořte více na penzi, nabádá vláda občany. Počítá s tím totiž další etapa důchodové reformy. Vláda by ráda změnila zákon tak, aby na maximální státní příspěvek 150 korun měl nárok teprve ten, kdo sám do fondu vloží aspoň 700 nebo 800 korun měsíčně.

Chystaná opatření vyplynula z rozhovoru, která poskytl ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas Hospodářským novinám. Podle něho se má zvednout se i částka, při které by lidé dostávali minimální státní podporu 50 korun měsíčně. Na tu má nyní nárok každý, kdo spoří stokorunu měsíčně. 

"Budeme debatovat, jestli tou základní částkou, za kterou bude státní podpora, má být 300 nebo 400 korun," uvedl například Nečas.
Dvě mouchy jednou ranou

Vláda tímto chce vyřešit dva problémy najednou: přimět téměř čtyři miliony Čechů, kteří mají důchodové připojištění, aby si víc spořili na důchod – aniž by přitom musela vyplácet vyšší státní podporu.

 "Jsme vázáni tím, že nesmíme zvyšovat povinné výdaje, což znamená, že celková výše státního příspěvku by zůstala stejná. Jen by se posunula do vyšších částek," vysvětluje Nečas.


S cestou nesouhlasí ČSSD. Uvnitř vládní koalice ale podle Nečase panuje shoda. »Pozice vlády je v tomto motivovaná zejména pozicí ministerstva financí, které státní příspěvky nechce zvyšovat a chce jít cestou daňových úlev pro zaměstnavatele,« uvedl Nečas. 

Úlevy mají spočívat v tom, že firma si bude smět odepsat příspěvky ve výši až 36 tisíc místo dnešních 24 tisíc ročně.

Tesco Charita roku 2009... hledá se partner

25. 07. 2008 - Společnost Tesco Stores ČR, a.s. hledá partnera z řad neziskových organizací pro projekt Tesco Charita roku 2009. Hlavní náplní projektu je prezentace vybrané neziskové organizace před zákazníky Tesco spolu s uspořádáním veřejné finanční sbírky v obchodech. 

Jakou neziskovou organizaci hledáme?
- organizaci s celonárodní působností;
- organizaci, která systematicky pomáhá znevýhodněné skupině obyvatel v oblasti sociální nebo zdravotní péče (dětem, dospělým, nebo seniorům);
- organizaci, která má silné organizační zázemí a má zkušenosti s pořádáním projektů.

Principy projektu
- doba trvání: cca od května do října 2009;
- místo konání: obchody Tesco v České republice;
- způsob prezentace navrhuje partnerská organizace (doprovodné aktivity, vizualizace);
- způsobem získávání finančních prostředků je veřejná finanční sbírka;
- sbírku doprovázejí podpůrné aktivity pořádané neziskovou organizací;
- projekt si sestavuje nezisková organizace sobě na míru podle vlastních představ a nápadů.

Ve čtyřleté historii projektu s námi spolupracovaly tyto organizace:
Síť mateřských center, Múzy dětem, Život dětem, Sdružení Linka bezpečí.

Přihlásit se mohou i tyto organizace, které s námi už spolupracovaly.
Máte zájem stát se partnerem projektu Tesco Charita roku 2009? Potom nám prosím nejpozději do 31. 8. 2008 zašlete stručné informace o vaší organizaci a vyplněný formulář, který naleznete na www.tesco-charitaroku.cz. Zde také najdete podrobné informace o projektu.

Materiály můžete zasílat poštou na adresu Tesco Stores ČR, a. s., Vršovická 1527, 100 00 - Praha 10 - Vršovice (obálku prosím nadepište heslem Tesco Charita roku 2009, k rukám Ivany Dubnové) nebo e-mailem na adresu idubnova@cz.tesco-europe.com.
Jako reakci na vaši zprávu obdržíte obratem podrobnější informace o projektu a konaném výběrovém řízení.

Těšíme se na váš zájem o spolupráci.

Ivana Dubnová, Tesco Stores ČR, a. s. 

Nemocenské se v roce 2008 změní celkem třikrát

Od 1. ledna do 29. června 2008
První tři dny nemoci byli všichni nemocní pojištěnci bez nemocenského a nemocenské náleželo až od 4. dne pracovní neschopnosti.
 
Od 30. června 2008 do 31. srpna 2008 
Nemocenské náleží od 1. dne nemoci, a to ve výši 60 %. Příslušníkům ozbrojených sborů však nadále za první tři dny nemoci náhrada platu, plat ani nemocenské nenáleží. Maximální nemocenské (z měsíční hrubé mzdy 23 700 Kč a vyšší) během prvních 3 dní nemoci činí 384 Kč denně, tj. za tři dny je to celkem 1 152 Kč.
Podle MPSV ČR se zrušením karenční doby očekává zvýšení výdajů na nemocenské maximálně o cca 400 mil Kč měsíčně. ČMKOS v této souvislosti znovu zdůrazňuje, že dodatečné výdaje nijak neohrozí vyrovnanost systému, neboť systém nemocenského pojištění je dlouhodobě v přebytku - v roce 2007 činil přebytek 9,5 mld. Kč, v r. 2008 se očekává přebytek 17 mld. Kč (bez vlivu rozhodnutí ÚS).
 
Od 1. září 2008 do 31. prosince 2008 
První tři dny nemoci náleží nemocenské ve výši 25 % denního vyměřovacího základu všem pojištěncům (včetně příslušníků ozbrojených sborů). Maximální nemocenské v prvních dnech nemoci tak činí 160 Kč denně, tj. za 3 dny 480 Kč.
 
 
 
Nemocenské (náhrada mzdy) od 1. ledna 2009
 
V lednu 2009 nabyde účinnosti nový zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, podle něhož poskytuje za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti zaměstnavatel náhradu mzdy. Zůstává zachována karenční doba, náhrada mzdy náleží od 4. dne nemoci, a to ve výši 60 % průměrného výdělku (redukovaného obdobně jako při výpočtu nemocenského).
Od 15. dne se poskytuje nemocenské, a to v obdobné výši jako dnes, tj.
60 % do 30. dne nemoci,
66 % od 31. do 60. dne a
72 % od 61. dne nemoci.
 
Sazba pojistného na nemocenské pojištění se sníží u zaměstnance o 0,1 procent. bodu z 1,1 % na 1,0 % . Obdobně je tomu u OSVČ.
 

Kováci jsou opět v pohotovosti

Stávkovou pohotovost v reakci na rozhodnutí firmy Siemens snižovat stavy zaměstnanců v jejích českých provozech vyhlásil OS KOVO, jehož odborové organizace v této firmě působí. Odborům se nelíbí ani úvahy o zrušení výrobního závodu Siemens kolejová vozidla v Praze – Zličíně.

pondělí 28. července 2008

Zelené Tesco?

Jeden z možných přístupů k ekologické krizi hledá východisko ve změně spotřebitelského chování, v revoluci hlav a srdcí, kdy si nakupující uvědomí svou odpovědnost za životní prostředí a budou aktivně vyhledávat ty formy blahobytu, které jsou šetrné vůči přírodě. Zákazníci budou tlačit na výrobce, aby rozšířili svou nabídku o patřičně zelené zboží, a ti se podle zákona trhu budou muset přizpůsobit.
Zásadní problém s takovým přístupem je, že neopouští rámec konzumeristického individulismu, v němž jsou spotřebitelské preference záležitostí osobní volby a mezi alternativami není z tohoto hlediska podstatný rozdíl: to, zda je alternativa dobrá nebo špatná, závisí čistě na postoji jednoho každého spotřebitele a na životních prioritách, pro které se svobodně rozhodl.
Jenže, když volíme nějakou alternativu z celé škály možností, volíme vždy zároveň celou tu škálu; výběrem jednoho výrobku z regálu je naše spotřebitelská volba současně hlasem pro celý regál, bez nějž by ta možnost neexistovala. Pokud si vybíráme environmentálně šetrné zboží, legitimizujeme tím celý systém nabídky, včetně alternativ neekologických, vyhovujících jinému typu poptávky (jsou levnější, více odpovídající dané kultuře, férovější vůči dělníkům atd.).
Ekologicky vzato však není problém v tom, že na regálech chybějí zelené alternativy (když je poptávka, objeví se), nýbrž to, že jisté volby jsou nelegitimní a nakupující by jim neměli být vystaveni. Ekologismus spotřebitelské chování radikálně politizuje, neboť výběrem výrobku nenaplňujeme jen své preference, nýbrž se podílíme na procesech poten ciálně ohrožujících všechny ostatní. Tím se drasticky zvyšuje latentní nelegitimita individuálního jednání.
Svobodná spotřebitelská volba prošla inverzí: v situaci, kdy je blahobyt ekologicky rizikový, je právo na plýtvání potenciálním zdrojem občanské nedůvěry – může vést k podezřívání či averzi vůči „neuvádět dostatečně zeleným“ jednotlivcům, čímž se individuální svoboda znehodnocuje. Řešení lze hledat ve vyvážení práv dodržováním jistých povinností: některé volby, které konsenzus označí za environmentálně neudržitelné, prostě vyloučíme. Dokladem toho, že taková politizace (byť jen ve formě morálního apelu) už probíhá, jsou například slova, která pronesl sir Terry Leahy, výkonný ředitel britského řetězce Tesco: „Nejsem vědec. Naslouchám však vědcům, když říkají, že pokud nedokážeme zmírnit klimatickou změnu, environmentální, sociální a hospodářské důsledky budou tvrdé a bolestivé… Jsem přesvědčen, že Tesco by mělo být lídrem v úsilí vytvořit nízko-karbonovou energetiku.“ Konkrétně se má u výrobků začít jejich uhlíková stopa, má se zásadně zredukovat objem letecky přepraveného zboží apod. Hovoří se o „revoluci v technologii i myšlení“. Pomineme-li, že Leahy redukuje problém na marketingově srozumitelný, avšak dílčí jev (emise CO2, spjaté s jakoukoliv lidskou činností), je na jeho prohlášení zajímavé, jak ke konkurenčnímu boji využívá občanský ekologický konsenzus. Výhoda Tesca oproti jiným má spočívat v nové etičnosti loga: S naší značkou jste environmentálně odpovědní! Na adresu méně uvědomělých řetězců se tím říká: Vaše regály jsou z hlediska veřejného zájmu nelegitimní! Markemysli, ting tak respektuje silný občanský postoj a dokonce jej pomáhá proměnit v jistý společenský diktát, když v zájmu přilákání zákazníků mobilizuje jeho „revoluční“ potenciál: chuť k cestě do Tesca plyne z téže výbušné energie, která by se jinak vylila do ulic jako demonstrace za čisté klima.

Přečetli jsme... (zajímavosti)

Obchodních center je moc, hůře dostupná skomírají

28. července 2008 2:58 (www.idnes.cz)

Kdysi se do každého nového obchodního centra hrnuly zástupy lidí. Ale ta doba je pryč: obchodní domy postavené na špatném místě bojují s nedostatkem zákazníků a malými tržbami. Lidé jsou totiž při nakupování stále náročnější, a tak ignorují ta centra, k nimž musí chodit více než pět minut pěšky, přejíždět několik křižovatek či platit za parkování. foto: Radek Miča, MF DNES

Některá obchodní centra si stěžují na nezájem zákazníků. Může za to i velká konkurence.


Nejvíce takovýchto míst je v metropoli: nejopuštěnější lokalitou jsou pražské Stodůlky, které už přišly zhruba o třetinu obchodů. Problémy se však objevují už i v krajských městech, jako je Brno, České Budějovice, Liberec či Plzeň. 

Prvním znakem neúspěchu bývá prázdné parkoviště, po něm obvykle následují více či méně šikovně maskovaná prázdná místa po zavřených obchodech. Tvrdá čísla o návštěvnosti většina obchodních center nezveřejňuje. 

Místo parkoviště paintball 
Jedním z příkladů chrámů konzumu, který své místo na trhu dlouhá léta marně hledá, je obchodní centrum v Praze Stodůlkách. Špatná poloha a velká konkurence v okolí způsobily, že z původních padesáti obchodů lze dnes nalézt v centru něco málo přes třicet. Většina z nich se snaží o jakousi mutaci výprodejového obchodu. Na parkovišti v podzemí je vždy kde zaparkovat. 

Dvě mouchy jednou ranou se rozhodli zabít jeho provozovatelé, když v jedné z částí parkoviště udělali paintballové hřiště. V nedalekých Nových Butovicích se vypořádali se stejným problémem instalací ruční myčky. "Víme, že nesoutěžíme ve stejné kategorii jako Chodov či Palladium, ale musíme se soustředit na kvalitu," sliboval na nedávné konferenci Nejen o retailu zástupce společnosti Bainbridge, majitele Stodůlek a několika dalších center, kde dříve sídlil Carrefour. 

Konference se symbolicky odehrávala v prvním patře Stodůlek, které je už přes rok zavřené, a jak hlásají nápisy, "rekonstruuje se". Zatím se s ním neděje nic. 

Pro majitele špatně fungujících obchodních center je totiž hodně těžké rozhodnout, zda do takového centra nalít další desítky milionů s rizikem, že jen zvýší ztrátu celé investice. 

"Lék na špatná centra není, když nejsou v pořádku základní faktory," říká skepticky ke snahám o nápravu pověsti center Martin Macháč, obchodní šéf společnost Unibail- Rodamco vlastnící a provozující centra Chodov a Černý Most. Ta jsou mezi experty považována za ta, kterým se daří. 

Základní faktory úspěšnosti obchodních center jsou dobré místo a pestrá nabídka obchodů, které přitáhnou zákazníky. "Třeba v Praze je jedním z hlavních faktorů blízkost metra. V některých případech stačí, aby bylo pár stovek metrů dál, a už to má negativní vliv," říká Kevin Turpin, šéf oddělení průzkumu trhu společnosti Jones Lang Lasalle zabývající se správou obchodních center. To je příklad třeba Nových Butovic v Praze, kde je nutné při cestě z metra podejít rušnou silnici, což přístup pro pěší komplikuje.

Úspěšná obchodní centra

Praha – Nový Smíchov, Chodov, Černý Most, Metropole Zličín
Brno – Vaňkovka, Olympia
Plzeň – Olympia
Olomouc – Globus

Obchodní centra s problémy

Praha – Stodůlky (Tesco), Nové Butovice

Brno – Futurum (Tesco)

Ústí nad Labem – (Tesco)

Nová centra s pomalým rozjezdem

Praha – Palladium (otevřeno 2007), Šestka (otevřeno 2006)

Plzeň – Plaza (otevřeno 2007)

Ideální ale nejsou ani příjezdy do ostatních center, jako je Šestka či Europark na kraji Prahy. Řidiče obvykle rozčiluje, když musí na několika křižovatkách odbočovat doleva, aby se do center dostali. Ta se tak často snaží u města vymoci přívětivější příjezd. V poslední době se to podařilo například Europarku Štěrboholy či Černému Mostu. 

Nejlépe na tom není s dopravní dostupností ani loni na podzim otevřené Palladium, stojící v centru Prahy naproti obchodnímu domu Kotva. "Dostupnost tohoto centra je minusem. Kolem sice projde 60 tisíc turistů, ale jako český zákazník máte časový problém se na místo přehuštěným provozem dostat, a navíc je tu placené parkoviště," říká Macháč. 

Zatímco do fungujících center stojí prodejci oblečení, bot, sportu či zubních kartáčků fronty, do těch se špatným zvukem se nikdo nehrne. Majitelé centra se tak dostávají do začarovaného kruhu. Bez dobré nabídky totiž nemají možnost zákazníky zpět přitáhnout. 

Jak přilákat dobrý obchod? 
Šanci získat dobrého nájemce do takového centra mají především silní majitelé. To znamená ti, kteří vlastní v Evropě obchodních center desítky, a mají tak co nabídnout výměnou za jedno ošklivější káčátko. Takto se například do centra Novodvorská v Praze, z kterého po pomalém rozjezdu prodejci utíkali, podařilo přilákat obchod s oděvy C&A. 

Ten je považován za jednoho z klíčových tahounů mezi oděvními řetězci. "Jednání trvala hodně měsíců. Musíte mít hlavně co nabídnout," říká David Pažitka z francouzské společnosti Segece, která kromě centra Novodvorská vlastní i zlaté vejce Nový Smíchov, nově i Plzeň Plaza a v Evropě má na čtyři sta podobných nákupních komplexů. 

Problémem při získávání atraktivních obchodníků je i narůstající počet obchodních center. Firmy jako H&M, C&A či New Yorker nechtějí být úplně všude a požírat si své vlastní zákazníky. "Registrujeme menší zájem obchodníků jít do měst, jako je Brno, Liberec, Plzeň či České Budějovice," potvrzuje Turpin nasycenost určitých měst. 

I tato města už kromě Prahy začínají být přeplněná, což s sebou nese pokles zájmu o některé lokality. Například v Brně se dobře daří nedávno otevřené Vaňkovce v centru, ale hůře už je na tom třeba Futurum na okraji města. 

Podle šéfa jednoho z tamních obchodníků, který je i v dalších centrech po republice, po převzetí Carrefouru Teskem pocítili změnu ve složení zákazníků. Tesco je totiž zaměřeno více na šetřivější kupující, což se projevuje na tržbách. Kvůli příchodu Teska například v Hradci Králové získalo na úkor místního Futura větší popularitu centrum, kde sídlí Interspar, který cílí na střední třídu. 

"Struktura zákazníků se změnila, ale Futurum Hradec Králové i Ostrava jdou nahoru," říká na to Pavel Klimeš ze společnosti EMCM, která tato a další centra spravuje. Jisté je jedno. S plány na výstavbu dalších tří desítek center v příštích dvou letech těch problémových ještě přibude.
Autor:
Martina Patočková
MF DNES

neděle 27. července 2008

Zákaz tašek z umělé hmoty, aneb O životním prostředí a o pohodlnosti

Letem - světem:
Los Angeles není první město na světě, ve kterém se už nebudou zákazníkům vydávat v obchodech plastové tašky. Švýcarské noviny Neue Züricher Zeitung informovaly o tom, ze to bude platit od 1. července 2010. Vzpomněl jsem si, že i australská vláda oznámila, že chce vydávání plastových tašek v supermarketech také zakázat. A jaký je váš názor, mělo by dojít i k zákazu i u nás? Tesco se chce chovat jako zodpovědný soused, přesto je však spotřeba igelitových tašek Tesco neúměrně vysoká. Hlasujte a sdělte svůj názor.

ROZHOVOR, Phil Clarke: Pokladny bez pokladních budou všude


Phil Clarke svou kariéru v Tescu nastartoval v Anglii už jako šestnáctiletý, když v prodejnách tohoto řetězce doplňoval regály. O třicet let později se stal šéfem české pobočky Tesca. Během tří let zdvojnásobil počet obchodů na rovnou stovku a českou pobočku trošku "poangličtil". 

Po rozšíření sortimentu o mezinárodní potraviny došla řada na nákupy po síti, finanční služby i samoobslužné pokladny. "Příští rok se samoobslužné pokladny stanou běžnou součástí prodejen. A to i u naší konkurence," říká Clarke. 


HN: Šéfem jste tři roky. Jak se za tu dobu české Tesco změnilo? 

Když jsem sem přišel, měli jsme 45 obchodů. Minulý týden jsme otevřeli stou prodejnu. Před třemi lety jsme měli hypermarkety a obchodní domy. Dnes máme nejrůznější velikosti hypermarketů a k nim Tesco Expres (menší prodejny ve městech, pozn. red.). Některé změny jsou pro zákazníky viditelnější. Jiné, jako nové distribuční centrum či investice do zaměstnanců, viditelné nejsou. Ještě je ale stále dost věcí, které chci změnit. 


HN: Například? 

Zlepšit nakupování, ještě více investovat do zaměstnanců a přinést ještě více mezinárodních produktů. Pak tu jsou samozřejmě nové služby. Ještě letos, případně počátkem příštího roku plánujeme spustit finanční služby - začneme s kreditními kartami. 

Příští rok rozjedeme také internetové nakupování. Bude to v mnohem lepší kvalitě než to, co Tesco nyní zkouší. Lidé si na internetu vyberou potraviny či zboží které budou chtít. Zaškrtnou si čas, kdy jim má být nákup dovezen, a my to doručíme. 

Začneme v pěti obchodech v různých městech a postupně přidáme další. Myslím, že lidé to uvítají. Nebudou se muset vracet domů z práce obtěžkáni nákupními taškami. 

To, co funguje v cizině, přeneseme i do Česka 


HN: Tedy služby, které fungují v Anglii? 

Ano, v Anglii máme vlastní banku, a co se týče on-line nakupování, i tato služba je tam velmi oblíbená. 

Většina služeb, na které se díváme, už na zahraničních trzích funguje. Ať už je to internetové nakupování, nebo telekomunikace. Všechny tyto věci bychom chtěli přinést do Česka a je jen otázka času, kdy to uděláme. 


HN: A co je na seznamu priorit jako první? Zmíněné finanční služby? 

Úspěšně jsme v Česku odzkoušeli samoobslužné pokladny. Ty mohou být v poměrně velkém množství prodejen. Ještě letos bych je měl rád ve dvaceti prodejnách Tesco. Snad nám to nezkomplikují technologie. Jejich počet tedy určitě rozšíříme. 

Navíc si myslím, že se v příštím roce samoobslužné pokladny stanou běžnou součástí obchodů a to nejenom v Tesku, ale i v prodejnách našich konkurentů. Ne, že bych jim snad chtěl radit, ale vím, že je to věc, na kterou už nyní koukají. 


HN: Nebojíte se, že se je Češi budou snažit nějak obejít a přechytračit? 

Češi jsou určitě chytří, ale nemyslím si, že by byli méně čestní než jiné národy. V Anglii jsou prodejny ve stovkách obchodů a samozřejmě, že se najde pár zákazníků, kteří se je snaží zneužít, ale je jich minimum. Navíc máme způsoby, jak pokladny kontrolovat. Jsou blízko kamer, a i když se jmenují samoobslužné, jsou to spíš asistované pokladny. Jedna asistentka, má na starosti třeba dvě až tři kasy najednou a v případě potřeby pomůže zákazníkům. 


HN: A co Tesco a telekomunikace? V Česku nedávno odstartoval čtvrtý operátor U:fon - není čas na vašeho virtuálního operátora? 

Čas je dobrý. Ale jak jsem řekl, v žebříčku priorit jsou teď jiné věci. Letos virtuálního operátora už nestihneme, ale mohl by být příští rok. Pokud se nám podaří najít vhodného partnera. Spoustu věcí děláme jako celá skupina Tesco a pak máme i mezinárodní partnery. Tím že jsme ve dvanácti zemích, můžeme ve finále nabídnout i lepší ceny. Lokálně zatím o telekomunikacích nejednáme. 

Nejmenší město pro hypermarket? Ještě nevíme 


HN: Prodejny Tesco jsou stále v menších městech. Jaká je vůbec hranice počtu obyvatel, kde může stát hypermarket? 

Ještě před pár lety jsme si mysleli, že nemůžeme jít do měst, která mají méně než patnáct tisíc obyvatel. Pak jsme to snížili na dvanáct tisíc, později na deset. Dnes jsme ve městech, která mají i šest či sedm tisíc obyvatel a myslím, že můžeme jít i do menších. Kde je ta hranice, to nevím, ještě jsme ji nenašli. 


HN: Takže vaše expanze hypermarketů bude pokračovat? Kolik prodejen chcete přidat? 

Ještě letos plánujeme otevřít tak pět až šest hypermarketů. Do konce roku budeme mít zhruba 108 obchodů, příští rok jich chceme mít tak 120. Snažíme se otevřít osm až dvanáct prodejen ročně. Navíc nyní máme formát Tesco Expres a je pochopitelné, že se budeme snažit, aby těchto prodejen bylo ještě víc. 


HN: Jak jsou prodejny Tesco Expres úspěšné a kolik jich přibude? 

Máme jich pět. Jsou velmi úspěšné, což mě těší. Bylo by jednoduché mít jich sto, ale problémem je vhodné místo. To je klíč k úspěchu. Prodejna může být jen o sto metrů jinde a už stojí na špatném místě. Ve městech je spoustu obchodů s nápisem "Potraviny", kterým se nedaří. Někdy jsou jenom na špatné straně silnice nebo padesát metrů špatným směrem od tramvajové stanice. Pokud najdeme dobrá místa, chtěl bych ročně otevřít tak dvacet obchodů Tesco Expres. 


HN: Prodejny budete budovat sami, nebo uvažujete i o nákupu od konkurence. Třeba v Praze je mnoho večerek, často i na dobrých místech, které vlastní vietnamští prodejci. 

Kupovat můžeme jen v momentě, kdy někdo prodává. Mnoho pražských večerek je ale příliš malých. Tesco Expres je větší a i díky tomu úspěšný formát. 

Hráčů na trhu je stále dost, i když mnozí zmizeli 


HN: Loni jste měli tržby 38,9 miliardy korun. Ale ztrátu 156 milionů. Dostanete se letos do zisku? 

Nemůžu říct, jaká budou čísla letos, nevím to, ale i kdybych to věděl, tak bych to nesměl říct. Moje ambice jsou, aby byznys rostl dlouhodobě. Tesco je tu dvanáct let a chceme, aby tu bylo i v budoucnosti. Musíme tedy najít dobrý balanc mezi růstem byznysu na dlouhý čas a krátkodobou ziskovostí. 


HN: Za dvanáct let se trh docela změnil a pár vašich konkurentů už zmizelo. Odejdou i další? 

Hráčů je tu stále dost, i když už mnozí zmizeli - mimochodem, dva odpadlíky, Carrefour a Edeku, jsme koupili právě my. 

Když se podíváme do zahraničí a vidíme, kolik konkurentů máme jinde, je to podstatně méně než tady v Česku. Nemyslím si ale, že někdo z provozovatelů velkých hypermarketů rychle odejde. Naopak, asi by mě nepřekvapil příchod Aldi. 

Po Česku by mě lákala kariéra v Asii 


HN: V Česku jste už tři roky, zvykl jste si na české jídlo? 

V Česku si to užívám, ale moc českých jídel nejím. Snažím se nejíst venku, různé obchodní večeře mi stačí. S ženou si vaříme sami a potřebné ingredience tu seženeme. Nemám zvyky expatů, že bych si musel vozit z Anglie něco, na co jsem zvyklý. Pár věcí mi tu sice chybí, ale když se vrátím domů, dám si je jako speciální odměnu. 


HN: Po třech letech se obvykle šéfové střídají. Jaká země by vás lákala? 

O tom, jak dlouho tu ještě budu, nerozhoduji. Jsem tu spokojený. Kdybych měl jít jinam, lákala by mě Asie.Tam jsem nikdy nepracoval. 

Pro anglický řetězec Tesco pracuje už déle než třicet let. Do firmy nastoupil hned po střední škole v šestnácti letech. Začínal doplňováním zboží do regálu a převážnou část kariéry strávil "v provozu". Postupně se vypracoval na manažera obchodu, oblastního ředitele a poté provozního ředitele společnosti. 

Podílel se také na přípravě otevírání nových obchodů a vedl program, který změnil řízení a hodnocení činnosti jednotlivých oddělení ve firmě. Šest měsíců předtím, než přišel do České republiky a stal se generálním ředitelem Tesca ČR, pracoval na vytvoření nového formátu obchodů. 

Phil Clarke je ženatý a má dvě dcery. Volný čas tráví s rodinou, sleduje fotbal a rád zahradničí. 
Autor: Zuzana Luňáková


Nákup na účet hypermarketu. Tesco zavede kreditní karty

Obchodní řetězec Tesco v příštím roce spustí v Česku své britské metody. Kromě nákupu on-line vám také na utrácení půjčí.

PRAHA 26. 7. 2008 (iHNed.cz)
Pro nakupování vybaví zákazníky vlastní kreditní kartou. "Ještě letos, nejpozději počátkem roku, chceme rozjet finanční služby, které má Tesco ve Velké Británii," potvrdil v rozhovoru pro páteční HN šéf české pobočky Tesco Philip Clarke. 

V Británii má řetězec již několik let svoji banku a zákazníkům nabízí například pojištění či půjčky. V Česku začne s kreditními kartami. "V tento moment vrcholí jednání s našimi partery. Typově to jsou firmy jako Cetelem či GE Bank," dodává Clarke. 

Hypermarkety tak pomalu začínají konkurovat bankám. Už nyní většina řetězců nabízí takzvaný cashback, tedy možnost výběru hotovosti z účtu přímo na pokladně. Tuto službu má například řetězec Ahold, ale o zavedení vlastní kreditní karty v tuto chvíli neuvažuje. 

V zahraničí jsou vlastní kreditní karty hypermarketů či supermarketů velmi rozšířené. Jak se uchytí v Česku, ukáže příští rok. "V tuzemsku je už totiž zhruba osm milionů karet. Tesco však může zákazníky nalákat na věrnostní programy, které jsou u podobných druhů karet obvyklé. Za každý nákup se zákazníkům vrací zpět na kartu určité procento, případně mají výhodné slevy na některé typy zboží," říká Michal Zátka výkonný ředitel Sdružení pro platební karty. Podobné výhody by podle Tesca měla přinést i Tesco kreditní karta. 
Co-brandové kreditní karty

Zatímco klasické kreditní karty už se i v České republice staly poměrně běžnou a známou věcí, karty, které vydávají banky spolu s firmami, tu ještě nezdomácněly. Tzv. co-brandové kreditní karty nevydávají banky samy, ale ve spolupráci s jednotlivými (obvykle velkými) společnostmi. Firmy pak k těmto vydaným kartám přidávají různé bonusy a výhody, aby si udržely stále zákazníky a přilákaly další. Mezi takové výhody patří sleva z nákupu, příspěvek na spoření, obdržení různých „věrnostních" bodů atd.

čtvrtek 24. července 2008

Nová éra hypermarketů je tu. Rohlíky koupíme na webu

Lidé budou moci na internetu nakupovat nově i potraviny, velké obchodní řetězce míří na internet.
PRAHA 24.7.2008 (iHNed.cz)

České ledničky mohou být už brzy on-line. Zatímco dosud Češi na síti pořizovali hlavně elektroniku, od příštího roku budou moci ve velkém nakupovat přes internet i jídlo.
Prodej potravin on-line, který byl zatím doménou menších izolovaných firem, rozjede jeden z největších obchodních řetězců Tesco. 

"Tato služba je oblíbená ve Velké Británii, kde lidé přes počítač pořizují hlavně týdenní nákupy. Začneme s pěti prodejnami v různých městech, postupně přibudou další," řekl HN generální ředitel Tesca Philip Clarke. Zákazníci si podle něj budou moci určit i čas, kdy jim bude zboží doručeno. Cena za dovážku do domu zatím nebyla stanovena.

Nákupům na internetu se v tuzemsku daří stále víc, loni Češi na síti utratili přes osmnáct miliard korun. Do rozvážky potravin se však příliš prodejců nehrne a dosud ho nabízely jen menší firmy, většinou v rámci jednotlivých měst.

"Je to velice náročné na logistiku a skladování. Když pak službu nabídne řetězec jako Tesco, je jasné, že má výhodu," říká Petr Král marketingový manažer největšího českého on-line prodejce Internet Mall, který nyní testuje prodej vína a alkoholu.

Tesco navíc mohou brzy následovat i další řetězce.
Tesco nabídne "anglický servis"

Pro karton mléka či balík minerálních vod už nebude nutné jezdit do obchodů. Od příštího roku postačí sednout si k počítači, pomocí pár kliků zaplnit virtuální košík a pak už jen zaškrtnout čas, kdy má být zboží doručeno. On-line nákupy potravin od příštího roku odstartuje ve vybraných obchodech jeden z největších tuzemských řetězců Tesco. A pro nakupování vybaví zákazníky vlastní kreditní kartou. 

"Ještě letos, nejpozději počátkem roku, chceme rozjet finanční služby, které má Tesco ve Velké Británii," potvrdil v rozhovoru pro HN šéf české pobočky Tesco Philip Clarke. 

Obchody versus banky 

V Británii má řetězec již několik let svoji banku a zákazníkům nabízí například pojištění či půjčky. V Česku začne s kreditními kartami. "V tento moment vrcholí jednání s našimi partery. Typově to jsou firmy jako Cetelem či GE Bank," dodává Clarke. 

Hypermarkety tak pomalu začínají konkurovat bankám. Už nyní většina řetězců nabízí takzvaný cashback, tedy možnost výběru hotovosti z účtu přímo na pokladně. "Tato služba je u zákazníků velmi oblíbená. Ve srovnání s loňským rokem ji využívá o desítky procent zákazníků více. Zatím přijímáme pouze karty ČSOB a Poštovní spořitelny, ale rádi bychom tuto nabídku rozšířili. Technicky jsme na to připraveni," říká Libor Kytýr, tiskový mluvčí řetězce Ahold, s tím, že o zavedení vlastní kreditní karty řetězec v tuto chvíli neuvažuje. 

Obchodní řetězce také spolupracují se splátkovými společnostmi, případně mají přímo ve svých svých prodejnách pobočky bank. Například Kaufland ve spolupráci s Volksbank zřídil takzvané volkshopy. 

V zahraničí jsou vlastní kreditní karty hypermarketů či supermarketů velmi rozšířené. Jak se uchytí v Česku, ukáže příští rok. "V tuzemsku je už totiž zhruba osm milionů karet. Tesco však může zákazníky nalákat na věrnostní programy, které jsou u podobných druhů karet obvyklé. Za každý nákup se zákazníkům vrací zpět na kartu určité procento, případně mají výhodné slevy na některé typy zboží," říká Michal Zátka výkonný ředitel sdružení pro platební karty. Podobné výhody by podle Tesca měla přinést i Tesco kreditní karta. 

Anglie, náš vzor 

Tesco tak začíná plnit svůj slib, že do Česka přinese služby známé z Velké Británie. 

"V nákupech potravin na internetu budou průkopníkem mezi velkými řetězci. Bude to sice spíš jen doplňková služba, ale firmě může vylepšit image," říká Zdeněk Skála ze společnosti Incoma Research, která se zabývá průzkumem trhu. 

Rozvoz potravin byl dosud spíše doménou menších obchodníků, kteří se většinou soustředili na jednotlivá města. Při nákupu nad tisíc korun dokonce nabízeli rozvoz zdarma. Tesco zvolí pravděpodobně model Velké Británie, kde jsou za rozvoj dané fixní ceny. Z velkých hráčů pak došel nejdále hypermarket Globus, když propojil obchod s internetem v nabídce masa. "Na internetu je možné si maso objednat, vyzvednutí je ale na prodejně," říká jednatel společnosti Globus Petr Vyhnálek s tím, že služba je velmi využívaná. 
Autor: Zuzana Luňáková

Poslanci schválili I. etapu důchodové reformy

Programové prohlášení vlády obsahuje záměr provést důchodovou reformu ve třech etapách. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo v rámci I. etapy důchodové reformy návrh tzv. zákona o parametrických změnách v základním důchodovém pojištění. Cílem navržených opatření je především přispět k lepší finanční udržitelnosti základního důchodového pojištění.

Lze je členit na část týkající se doby pojištění a náhradní doby pojištění (doby, ze které není placeno pojistné), část týkající se podmínek nároku na důchod, část týkající se výše důchodu, část týkající se podmínek nároku na výplatu důchodu a část týkající se změny definice invalidity. 

K nejvýznamnějším navrhovaným opatřením v základním důchodovém pojištění patří:

 • plynulé pokračování v postupném zvyšování důchodového věku na 65 let u mužů a žen, které nevychovaly žádné dítě nebo jedno dítě, a na 62 až 64 let u ostatních žen (podle počtu vychovaných dětí),
 • postupné prodloužení doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod z 25 roků na 35 roků včetně náhradních dob pojištění nebo na 30 roků bez náhradních dob pojištění,
 • zrušení doby studia získané v období po 31. prosinci 2009 jako náhradní doby pojištění s výjimkou posuzování nároku na invalidní důchody,
 • postupné omezení zápočtu náhradních dob pojištění i pro nárok na starobní důchod na 80 % s výjimkou těchto dob z titulu osobní péče o dítě ve věku do 4 let, o osobu, která je závislá na péči jiné osoby, a výkonu bývalé základní vojenské služby,
 • sjednocení dosavadní pevné věkové hranice pro „trvalý“ nárok žen na vdovský důchod (nyní 55 let) a mužů na vdovecký důchod (nyní 58 let) na věk o 4 roky nižší, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození,
 • nové vymezení invalidity (zavedení třístupňové invalidity) s „trvalou“ ochranou výše dosavadních částečných invalidních důchodů v případě změny invalidity ze II. stupně invalidity na I. stupeň (dosud existují dva druhy invalidních důchodů, a to plný invalidní důchod a částečný invalidní důchod),
 • změna plného invalidního důchodu na důchod starobní ve stejné výši při dosažení věku 65 let,
 • zvyšování procentní výměry starobního důchodu za dobu výdělečné činnosti po vzniku nároku na starobní důchod při souběžném pobírání tohoto důchodu v plné výši, a to o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů nebo při pobírání tohoto důchodu v poloviční výši, a to o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dnů,
 • zrušení podmínky pro nárok na výplatu starobního důchodu vedle příjmu z výdělečné činnosti, která spočívá ve sjednání pracovněprávního vztahu nejdéle na dobu jednoho roku. 

  Vláda návrh zákona předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu v únoru 2008. Nejvýznamnější pozměňovací návrhy ve prospěch pojištěnců, které Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR akceptovalo, spočívají:
 • v zavedení zvláštního výpočtu důchodu pro osoby, které aspoň 15 let pečovaly o bezmocnou/závislou osobu, čímž bude zohledněna tato péče ve výši důchodových nároků pečujících osob,
 • v postupném prodloužení období pro předčasný odchod do starobního důchodu ze tří na pět let,
 • v nově stanovené povinnosti pro okresní správy sociálního zabezpečení, aby předaly nebo do 7 dnů zaslaly občanovi stejnopis posudku o invaliditě,
 • ve zrušení omezení počtu kalendářních dní vyloučených dob v případě péče o dítě ve věku do čtyř let.

  Po projednání v Senátu a po podpisu prezidentem republiky by měl návrh zákona nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2010.

  Výdaje na základní důchodové pojištění činí v současné době 8,1 % HDP. Do roku 2050 by se podle současné právní úpravy výdaje na základní důchodové pojištění zvýšily na 11,7 % HDP, avšak v důsledku navržených změn by se tyto výdaje měly snížit na 10,5 % HDP.

Změny v nemocenském pojištění

Prvního ledna příštího roku nabude účinnosti nový zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. Původně se tak mělo stát už k 1. lednu 2007, jeho účinnost však byla odložena nejprve na 1. ledna letošního roku zákonem č. 585/2006 Sb. a poté na 1. ledna 2009 zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.

Zároveň od tohoto dne nabývají účinnosti změny v dalších zákonech navazujících na nový zákon o nemocenském pojištění, zejména v zákoníku práce a v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Poslanecká sněmovna schválila 25. června návrh zákona, kterým se mění a doplňuje nový zákon o nemocenském pojištění a některé související zákony. Tento návrh zákona je označován za „technickou novelu“, protože schválená novela obsahuje především dílčí úpravy směřující ke zjednodušení provádění nemocenského pojištění a napravuje drobné legislativní nesrovnalosti. Zároveň se schváleným návrhem zákona novelizuje zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, a další zákony v souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu, kterým zrušil neposkytování nemocenského za první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti.
Změny od 1. září 2008
Sazba pro výpočet nemocenského za první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti se snižuje z 60 % na 25 %.
Vznikla-li pracovní neschopnost nebo karanténa (dále jen pracovní neschopnost) 30. nebo 31. srpna 2008 a přechází do září, bude nemocenské za 1. a 2. září ve výši 60 % denního vyměřovacího základu.
Nemocenské bude pojištěncům náležet i při karanténě kratší než 4 dny.
Příslušníkům ozbrojených sil bude náležet nemocenské za první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti.
Nový zákon o nemocenském pojištění a změny v souvisejících zákonech od 1. ledna 2009

Nový zákon o nemocenském pojištění přináší proti stávající právní úpravě nemocenského pojištění celou řadu zásadních změn. Jako nejdůležitější lze uvést:
komplexní úpravu systému nemocenského pojištění, s výjimkou pojistného. Nový zákon zahrnuje nemocenské pojištění zaměstnanců, příslušníků ozbrojených sil a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Nepředpokládá se vydání žádné podrobnější prováděcí vyhlášky.
zvýšení zainteresovanosti zaměstnavatelů na výši pracovní neschopnosti svých zaměstnanců. Nemocenské náleží až od 15. dne trvání pracovní neschopnosti. Za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti poskytuje zaměstnavatel náhradu mzdy.
přenesení provádění nemocenského pojištění ze zaměstnavatelů (z organizací) na okresní správy sociálního zabezpečení. Zaměstnavatelé se již nerozdělují na organizace a malé organizace.

Podle nového zákona o nemocenském pojištění a souvisejících předpisů (po jejich novelizacích, včetně změn schválených Poslaneckou sněmovnou 25. 6. 2008) dochází od 1. ledna 2009 oproti současné právní úpravě k těmto významnějším změnám:

Nemocenského pojištění podle nové právní úpravy nejsou účastni
společníci s. r. o. a komanditisté komanditních společností a ti členové družstev, kteří mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni, pokud jsou členy družstva, kde podmínkou členství není jejich pracovní vztah k družstvu; tyto osoby budou nadále povinně pojištěny jen důchodově za stanovených podmínek,
studenti a žáci.

Zvyšuje se hranice příjmu, který je podmínkou účasti na nemocenském pojištění (rozhodný příjem), z dnešních 400 Kč v kalendářním měsíci na částku 2 000 Kč v kalendářním měsíci. Současně se zavádí automatická valorizace výše rozhodného příjmu.

OSVČ může být nově účastna nemocenského pojištění i bez ohledu na placení záloh na pojistné na důchodové pojištění; vyměřovací základ si volí sama bez ohledu na dosažené příjmy a výdaje.

Nárok na nemocenské má nově pouze zaměstnanec, jehož pracovní neschopnost (karanténa) trvala déle než 14 kalendářních dnů; pokud by trvala kratší dobu, nárok na nemocenské nemá. Po dobu prvých 14 dnů bude zaměstnanec, kterému trvá pracovní poměr, zabezpečen náhradou mzdy, kterou bude poskytovat zaměstnavatel.

U peněžité pomoci v mateřství se zavádí možnost vystřídání nároku na dávku mezi ženou, která dítě porodila, a otcem dítěte nebo jejím manželem po uplynutí 6 týdnů po porodu.

U ošetřovného se zavádí možnost jednoho vystřídání mezi oprávněnými.

Při souběhu nároků na tutéž dávku z více zaměstnání zakládajících účast na nemocenském pojištění se poskytne ze všech zaměstnání pouze jedna dávka, která se vypočte z příjmů dosažených ve všech těchto zaměstnáních.

Změny v redukčních hranicích
namísto dvou redukčních hranic budou nově tři redukční hranice,
z částky do první redukční hranice se započte 90 %, z částky mezi první a druhou redukční hranicí se započte 60 % a z částky mezi druhou a třetí redukční hranicí se započte 30 %.

Provádění nemocenského pojištění budou nově zajišťovat pouze orgány nemocenského pojištění (nikoli tedy již zaměstnavatelé). Zaměstnavatelé budou plnit jen evidenční a oznamovací povinnosti, včetně předávání potřebných dokladů příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

Náhrada mzdy (platu) či náhrada odměny (dále jen „náhrada mzdy“) bude poskytována zaměstnavatelem v období prvních 14 kalendářních dní trvání dočasné pracovní neschopnosti či karantény.

Náhrada mzdy náleží za pracovní dny, a to při dočasné pracovní neschopnosti od čtvrtého pracovního dne a při karanténě od prvého pracovního dne. Neposkytuje se za dobu po skončení zaměstnání.

Výše náhrady mzdy činí od čtvrtého dne 60 % upraveného (redukovaného) průměrného výdělku.

Zaměstnavatel může kontrolovat, zda zaměstnanec se v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti zdržuje v místě pobytu a dodržuje dobu a rozsah povolených vycházek. Zaměstnavatel může také požádat OSSZ o provedení kontroly dodržování léčebného režimu zaměstnance a o ověření správnosti uznání pracovní neschopnosti u příslušného ošetřujícího lékaře. Zaměstnavatel může náhradu mzdy snížit, popř. ji neposkytnout, a to i zpětně, pokud se zaměstnanec nezdržoval v místě pobytu.

Zaměstnanci, kterým náleží po stanovenou dobu pracovní neschopnosti plat nebo náhrada platu či služební příjem (zpravidla měsíc), nebudou mít od 1. ledna 2009 nadále nárok na takové plnění za první 3 dny pracovní neschopnosti.

S ohledem na existenci karenční doby při dočasné pracovní neschopnosti se od 1. ledna 2009 snižuje u zaměstnanců a OSVČ pojistné na nemocenské pojištění ještě o 0,1 %.

Procentní sazby pojistného na nemocenské pojištění činí po 31. 12. 2008 pro:
zaměstnavatele 2,3 % v roce 2009 a 1,4 % od roku 2010,
zaměstnance 1 %.

Procentní sazby pojistného
zaměstnance účastného jen důchodového pojištění 6,5 %,
OSVČ 29,6 % na důchodové pojištění a 2,4 % na nemocenské pojištění.

Zaměstnavatelům se v roce 2009 bude refundovat formou odpočtu od odváděného pojistného polovina z náhrady mzdy, kterou zaměstnancům vyplatili za prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti. Od roku 2010 se mohou zaměstnavatelé, kteří nezaměstnávají více než 50 zaměstnanců, přihlásit do systému založeného na refundaci poloviny náhrady mzdy a sazbě pro odvod pojistného na nemocenské pojištění vyšší než 1,4 %.

středa 23. července 2008

Soud: Nucení k práci přesčas nesnižuje důstojnost lidí


21:15 | 22.7.2008 | Tomáš Fránek 

Brno - Nucení k práci přesčas bez nároku na mzdu nemusí znamenat snížení důstojnosti a nepřípustný zásah do práv zaměstnanců. Lidé, které jejich zaměstnavatelé nutí pracovat zadarmo přesčas, tak nemohou po firmách požadovat vysoké odškodnění. Mají nárok jen na doplacení dlužné mzdy. 


Tak zní rozhodnutí Nejvyššího soudu, který zamítl dovolání bývalé prodavačky z jihu Čech, když chtěla kvůli povinné práci přesčas v jednom z obchodních řetězců vysoudit na zaměstnavateli půl milionu korun. Nucení k práci přesčas přitom u několika zaměstnanců potvrdila také kontrola úřadu práce.
Nejde o zdraví

Prodavačka se na soud obrátila poté, co v několika případech pracovala minimálně 14 hodin, ve výkazech ale podepisovala pouze dvanáctihodinovou směnu. 

"Když s tímto postupem vyslovila nesouhlas, nadřízený jen pokrčil rameny a smál se jí, z čehož usoudila, že mu nejde o zdraví zaměstnanců, a cítila se tímto ohrožená," uvedla právní zástupkyně ženy v žalobě. Prodavačka nakonec z práce odešla, situace v obchodě se měla projevit i na jejím zdraví.

Soudy v Písku a Českých Budějovicích ale žalobu ženy zamítly, rozhodly navíc, že žena musí zaplatit přes dvacet tisíc na nákladech řízení. 

Soudy potvrdily, že k práci přesčas bez nároku na mzdu došlo nejenom v případě této ženy, ale ve větší míře i u dalších zaměstnanců v prodejně.

"Z překročení maximální délky směny nelze dovozovat nárok na přiměřené zadostiučinění," uvedli českobudějovičtí soudci s tím, že nedošlo ani k diskriminaci na základě toho, že prodavačka byla žena. Pracovat přesčas totiž museli i muži. 

Žena se obrátila s dovoláním na Nejvyšší soud. Uvedla, že k práci přesčas byla nucena kvůli strachu ze ztráty zaměstnanání. "Praktiky zaměstnavatele zasahovaly do osobnostních práv," uvedla.
Nebyla snížena důstojnost

Senát Nejvyššího soudu vedený soudcem Zdeňkem Novotným uvedl, že podobnou otázku soud dosud neřešil, jde tedy o spor, který má zásadní význam.

Nejvyšší soud dovolání ženy zamítl. "Porušení pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatele nemá vždy za následek snížení důstojnosti zaměstnance," uvedli soudci.

Podle Nejvyššího soudu mohla být žena nucením k práci přesčas zkrácena na mzdě, a v takovém případě se může domáhat jejího doplatku. "Nelze však uvažovat o tom, že by tímto byla poškozována snížením její důstojnosti," rozhodli soudci.

Nejvyšší soud potvrdil, že nedošlo ani k diskriminaci kvůli pohlaví, pracovat přesčas zaměstnavatel nutil pracovat muže i ženy. "Nebyla splněna jedna z podmínek pro vznik nároku na požadovanou peněžitou náhradu," dodali soudci.


úterý 22. července 2008

Našli jsme v Britských listech - zajímavosti o Tescu

30.4.2008
NENAKUPUJTE V TESCU:
Spisovatelé protestují, že Tesco potlačuje svobodu projevu

Nick Hornby a další významní britští spisovatelé obvinili včera supermarket Tesco, že v Thajsku potlačuje svobodu projevu. 
Spisovatelé Hornby, Mark Haddon (The Curious Incident of the Dog in the Night-time), Joanne Harris (Chocolat), Marina Lewycka (A Short History of Tractors in Ukrainian) a Deborah Moggach (Tulip Fever), požadují, aby se Tesco začalo chovat uměřeně poté, co jeho pobočka v Thajsku, Tesco Lotus, zahájila stíhání za pomluvu proti třem svým thajským kritikům.
Jeden z nich, Jit Siratranont, čelí dvěma rokům vězení nepodmíněně a pokutě ve výši 16,6 milionů liber (531 milionů Kč). Britští spisovatelé uznávají, že Tesco a jiné firmy mají právo ochraňovat svou pověst, avšak vyjádřili znepokojení nad touto "nepřiměřenou reakcí". 
Hornby, autor románu About a Boy, a jeho kolegové spisovatelé zdůraznili: "Trestný čin pomluvy považuje většina mezinárodních inspekčních organizací za neslučitelný se základním lidských právem na svobodu projevyu. To, že trestného činu pomluvy nyní využívá pobočka britské firmy, která se pyšní tím, že "dodržuje základní lidská práva" a která "plně podporuje Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN", vysílá světu znepokojující signál. 
Autoři podporují protest, který v této věci zorganizoval anglický PEN, i když podle časopisu Bookseller se jejich knih v supermarketu Tesco celkem prodalo za 2,5 milionu liber. 
Jit, náměstek generálního tajemníka thajské obchodní komory, kritizoval Tesco Lotus, že v Thajsku agresivně rozšiřuje své operace a likviduje tak menší obchody. Tesco Lotus také žaluje Kamola Kamoltrakula, novináře na volné noze za to, že si firmu Tesco dovolil kritizovat ve svém komentáři. Jiný novinář, Nongnart Narnvilai, je terčem žalobu za to, že napsal: "Ha, Tesco Lotus nemá rád Thajce."
Firma Tesco konstatovala, že svou thajskou pobočku plně podporuje. "Všechny tyto tři žaloby následují po období soustředěných útoků na Tesco Lotus v Thajsku. Upřímně si přejeme dospět k dohodě. Požadujeme veřejnou omluvu. Je nám líto, že se v Thajsku musíme obracet na soudy. Doufali jsme, že uvedení jednotlivci se omluví za falešná a vysoce škodlivá tvrzení, která činili o našem podniku po dlouhou dobu, ale navzdory četným pokusům situaci napravit se to nestalo." 
Jonathan Heawood, ředitel anglického PENU, konstatoval, že jeho organizace je zvlášť znepokojena, že Tesco Lotus využívá trestní a nikoliv civilní žaloby proti zmíněným třem kritikům. "Tesco používá obrovského kladiva na rozbití oříšku. Takovýchto zákonů používají jen velmi pochybné režimy."
Tesco také žaluje britský deník Guardian a jeho šéfredaktora Alana Rusbridgera za pomluvu a zlovolné publikování falešných informací poté, co list zveřejnil články o bankovních spořicích projektech firmy Tesco v zahraničí. Tesco vydalo prohlášení, že "podporuje svobodnou debatu o roli a provádění podnikání, pokud je tato debata založena na faktech a ne na fikci." 

pondělí 21. července 2008

Lidé v soutěži Obchodník roku zatím fandí hypermarketům Globus

Praha - V letošním ročníku soutěže Obchodník roku zatím dostala od spotřebitelů nejvíce hlasů síť hypermarketů Globus, za kterou následují hobbymarkety Hornbach a Globus Baumarkt. Sdělili to organizátoři soutěže Obchodník roku, jejíž výsledky budou vyhlášeny 8. října v Praze. Markéta Dvořáčková ze společnosti GE Money Multiservis, která soutěž pořádá, řekla, že v hlasování veřejnosti udělili spotřebitelé obchodníkům již 10.366 známek. "Hlasování probíhá prostřednictvím SMS a na internetových stránkách," uvedla.


V letošním ročníku soutěže budou nejlepší obchodníci voleni v 11 kategoriích, které jsou rozděleny podle typu prodejen. Vítěz bude vybrán na základě výzkumu společnosti Incoma Research, jejíž odborníci osloví více než tisícovku českých spotřebitelů. Udělena bude také cena veřejnosti, o jejímž držiteli rozhodne hlasování spotřebitelů.

Do soutěže Obchodník roku se letos poprvé ve zvláštní kategorii zapojí i nákupní centra, která budou podle několika kritérií místo veřejnosti hodnotit obchodníci.

Loni se absolutním vítězem ankety Obchodník roku 2007 stala společnost Tesco Stores, která v Česku provozuje hypermarkety a supermarkety.

Soutěž v předchozích ročnících přijali za svou obchodníci, kteří ocenění prezentují přímo na prodejnách i v propagačních materiálech. 

Autor: ČTK

Komentář:

Docela doporučuji anketu a průbežné výsledky sledovat. Bude zajímavé stejně jako loni, že i když ke konci hlasování stále vedl Globus, zajímavým zázrakem vyhraje opět asi Tesco. No rozhoduje-li se, zda u nás zůstane jako poskytovatel finančních služeb GE Money Multiservis či Cetelem (bývalé prodejny Carrefour), pak určitě toto prestižní ocenění nebude zase až tak opravdu spravedlivé a prestižní.  

Odkaz pro sledování průběžných výsledků a hlasování o Obchodníka roku najdete v levé části obrazovky "Odkazy na důležité stránky". Přidejte se hlasujte a sledujte.

A jaký je další komentář?

Na ABSOLUTNÍHO vítěze obchodníka roku se sčítají hlasy odborné veřejnosti-s vahou 70% a hlasování lidí 30%.je tedy možné že Tesco dostalo 70%hlasů od odborníků a něco málo od lidí a proto jim to možná stačilo....jinak se TESCO v žádném případě nestalo výhercem u lidí-podle loňských výsledků nebylo TESCO ani v první desítce.LONI u lidí vyhrál obchodník LIDL.Druhý Datart a 3. Penny market. (viz: http://obchodnik-roku.cz/index.php?option=vysledky&rok=2007 )
Uvidíme jak tesko letos odborníci z nezávislé agentury ocení.Neboť letos by Tesco mohlo dostat něco jako "Ropák roku"..
Milan Hyka, České Budějovice 

Pozn. redakce: Nominaci na Ropáka roku již získalo :-)

neděle 20. července 2008

Univerzitní kampus v Brně spojí nadchod s nákupním centrem

Brno, 16. července 2008 23:48


Studenti a zaměstnanci brněnského univerzitního kampusu to nebudou mít daleko za nákupem. Univerzitní městečko se koncem listopadu spojí s nákupním centrem, které už dělníci budují. "Bude tam na padesát obchodů, Tesco, fast foody, kavárny, restaurace," řekl za developerskou společnost AIG/Lincoln Tomáš Grepl.foto: AIG/LIncoln CZ.

Moderní budovu nákupního centra spojí s brněnským kampusem nadchod. V areálu nebude chybět ani banka či lékárna. "Jsme rádi, že si vybrali náš řetězec. V nákupním centru bude kromě potravin i drogerie, oblečení, sportovní potřeby," uvedla mluvčí Teska Jana Matoušková.V Brně tak vyroste už šesté Tesco. "Pozemky nebyly města ani univerzity, investor si mohl vybrat obchody, jaké chtěl," komentoval to náměstek primátora Oliver Pospíšil.

Tunel povede přímo do hypermarketu.Většina obchodů bude sídlit v přízemí. "Do prvního patra se budou moci lidé z kampusu dostat pohodlně nadchodem," poznamenal Grepl. Masarykova univerzita se všemi plány investora od začátku počítala. "Bereme to jako pozitivní," zhodnotila propojení nákupního centra s kampusem mluvčí univerzity Tereza Fojtová.

Nákupní centrum bude mít hned dvě parkoviště. Jedno venkovní, druhé kryté. Příští rok v těsném sousedství obchodního domu začnou fungovat budovy s kancelářemi. Brněnský kampus se stal druhou oceněnou stavbou roku 2007 Jihomoravského kraje. Jeho stavba začala v roce 2004. První část městečka se studentům otevřela v roce 2005, druhá o rok později. Po dokončení má kampus sloužit pěti tisícům studentů a zhruba tisícovce zaměstnanců univerzity.

úterý 15. července 2008

Zajímavosti z tisku

Tesco: záruka cen jen na papíře

Brno - Sdružení ochrany spotřebitelů v Brně testovalo, jak supermarkety plní garance nejnižších cen. Globus uspěl, Tesco ne!

V našich obchodech nakoupíte padesát základních potravin nejlevněji v okruhu deseti kilometrů, tvrdí společnost Tesco. A pokud jsou jinde levnější, dáme vám dvojnásobek rozdílu proti našim cenám, vzkazuje firma. Sdružení obrany spotřebitelů nabídku otestovalo. Podle něj Tesco sliby nesplnilo.

„V Tescu v Králově Poli jsem koupila chlazené kuře se zárukou nejnižší ceny. V jiném obchodě však bylo o téměř dvacet korun levnější,“ popsala test poradkyně Sdružení obrany spotřebitelů Ivana Šmídová. S letákem z levnější prodejny a účtenkou přišla uplatnit nárok na dvojnásobné vyrovnání cenového rozdílu na informace. Žena za pultem v královopolském Tescu však vůbec netušila, že podobná nabídka existuje. „Měla to napsané na plakátu přímo na pultu. A přitom tvrdila, že nic takového není,“ popsala situaci Šmídová.

Podle ředitelky Tesca v Králově Poli Aleny Horákové za to může nezkušenost zaměstnankyně. „Paní je tady nová. Je čas dovolených a tak zde máme spoustu lidí, kteří jsou tu jen na záskok a ne vždy vše pochopí. Se situací si však poradila,“ hájí ženu Horáková.

To Šmídová vyvrací. „Volala asi pěti lidem z prodejny včetně nadřízených a ani po dvaceti minutách jí nikdo nebyl schopen říct, co má dělat. Kuře jsem vrátila a vzala si peníze zpět,“ dodala Šmídová.
Divné podmínky

Ředitelka sdružení obrany spotřebitelů Gerta Mazalová dodává, že nabídka Tesca je zvláštní už podmínkami. „Tvrdí například, že to neplatí pro krátkodobé akční nabídky konkurence. Přitom mají zákazníci dokladovat rozdíl cen letákem, kde jsou přece vždy jen tyto typy slev,“ řekla Mazalová. Za zásadní selhání však považuje, že vedení nedokáže zaměstnance proškolit. Na rozdíl od společnosti Globus, která garanci nejnižší ceny splnila a rozdíl cen v prodejně v brněnských Ivanovicích bez problému vyplatila.

Redaktoři brněnského Deníku Rovnost, kteří dělají pravidelné srovnání cen v brněnských obchodech, si nepravdivosti údajně nejnižších cen ve městě v Tescu všimli už dříve. Vedení společnosti však tvrdí, že dělá pro nejlepší nabídku maximum. „V podstatě brzdíme inflaci. Každá prodejna má člověka, který neustále ceny v konkurenčních obchodech a dokonce i na internetu kontroluje,“ tvrdí mluvčí obchodního řetězce Jana Matoušková.

Právní poradce Karel Carbol upozorňuje, že podobné akce jsou reklamní tah, ke kterému určitá míra přehánění patří. „Zákon se však snaží najít hranici, za kterou prodejci přesahují únosnou mez a zákazníka klamou. Chování Tesca je podle mě na hraně,“ řekl Carbol. Sdružení obrany spotřebitelů chce svá zjištění předat České obchodní inspekci. Jeho představitelé navíc zjistili další prohřešky, třeba špatné značení výrobků.

Autor:
Barbora Kurcová,  
10.7.2008 6:01
aktualizováno 10.7.2008 12:58

Vláda vzala peníze bohatším

Pokud se nadprůměrně odměňovaní zaměstnanci těšili v příštím roce na výrazné zvýšení svých výplat díky poklesu daní, musí si nechat zajít chuť. Vláda definitivně potvrdila, že půjde cestou pro většinu voličů méně bolestivou a příjemnější.

Zavrhla daň 12,5%, která měla lidem s vyššími výrazně přilepšit. Háček byl totiž v tom, že zároveň by si proti letošku pohoršili téměř všichni s příjmy pod 20 tisíc korun hrubého, tedy většina. Přijaté řešení počítá s tím, že se sníží všem rovnoměrně sociální odvody o 1,5%, ale zůstane daň 15%. Vláda toto řešení musela přijmout taky díky rozhodnutí Ústavního soudu, aby vyřešila další problém - nemocenskou. A přestože se jedná pouze o "drobné" budeme na tom daleko lépe, než při původním návrhu, kdy by jsme si na platech v příším roce pohoršili o cca 420 korun.

A tak s hrubou mzdou 10 tisíc dostanete "přidáno" 220 korun, při 12 tisících 210 korun, při 15 tisících 270 korun a při 18 tisích 315 korun. A jen pro zajímavost ještě 20 tisíc, kdy se Vám mzda zvýší o 350 korun. 

Takže přece jen jedna mírně pozitivní zpráva :-)

středa 9. července 2008

Nové sazby mzdy od 1.7.2008, jsou opravdu spravedlivé?

Tak tu máme další úpravu mezd. Snad stojí za to říct, že ne v úplné shodě tak, jak bychom si představovali. Náš požadavek na zvýšení mezd byl daleko vyšší. Požadovali jsme navýšit mzdy o 2.200 korun v každé kategorii. Průměrné navýšení je nakonec cca 7,5%. Současný mzdový systém tak stanovuje dva druhy mezd, mzdu nástupní (do 6ti měsíců) a mzdu standardní (od 6ti měsíců), jejíchž rozdíl by měl od sebe být 10%. U hypermarketů a obchodních domů tomu tak na rozdíl od malých formátu zdaleka není. Standardní mzda je u HM a OD 11.850 korun u první (největší) kategorie, avšak měla by být 12.500 korun (vše bez regionálního příplatku). Je tedy nižší o 650 korun, než její výše srovnatelná se systémem na malých provozovnách. Smutné na všem je, že naši kolegové navíc přistoupili i na skutečnost, že malé formáty budou mít o 100 korun více, což je sice zanedbatelné. Avšak ne již v případě, že tyto provozovny mají navíc nárok až na 15% prémie, narozdíl od HM a OD, které již nárok na prémie od 1. 7. 2008 nemají. Považujeme to za nespravedlivé a nerovné odměňování, a na tuto skutečnost jsme při jednání poukázali, jelikož narozdíl od malých formátů je většina HM nonstop či s prodlouženou prodejní dobou. Ano někdo může namítat, že na malých formátech je prodavačka zároveň pokladní i doplňovač. Ale, na OD i HM to z důvodu nedostatku zaměstnanců je úplně stejné. Všichni dělají všechno, jsou přece "multiskilní". A tak se tedy může stát, že na stejné pozici dojde k rozdílu mzdy pokladní či prodavače při vyplacení prémií v plné výši a při plném úvazku 40 hodin týdně až o 1.892,50 Kč hrubé mzdy. To však nemůžeme přece považovat za spravedlivé a rovné odměňování, jak ukládá zákoník práce. Nelíbí se nám ani katalog pracovních funkcí, kdy je pokladní na stejné pozici jako doplňovač či uklízečka, zřejmě mají stejně náročnou práci. O regionální příplatku ani nemluvě. Ten byl pro Prahu a její blízké provozní jednotky navýšen na 4.000 korun, aniž by byla navýšena spravedlivě i každá další kategorie. O tom, jak jsou jednotlivá města rozdělena do skupin ani nemluvě. Regionální příplatek byl podepsán jen s platností do 31. 10. 2008 s tím, že následně budou tyto příplatky přehodnoceny a města rozdělena spravedlivě. Částka ve sk. "B" by měla být navýšena na 2.000 korun. Nyní je potřeba vymyslet spravedlivý systém bonusů pro HM a OD. Pokud máte kdokoliv nějaký nápad, který by stanovil, za jakých podmínek by se měl bonus vyplácet, napište nám. Stejně tak čekáme Vaše reakce i na výše uvedené skutečnosti.

úterý 8. července 2008

Začínáme

Vážení spoluzaměstnanci a členové odborové organizace,
stále více se množí dotazy, na které hledáte odpovědi, a s kterými si nevíte rady či Vám nebyly vysvětleny nebo zodpovězeny. Mnohdy se chcete podělit se svými poznatky, postěžovat si a nechcete se obracet na nadřízené z důvodu obav před možnou šikanou.
Obava je občas na místě, některé praktiky nadřízených se neslučují s kodexem dobrých mravů. A tak jsme tedy pro Vás připravili možnost vznést dotaz nebo oznámit Vaše problémy prostřednictvím tohoto blogu. Samozřejmě i návrhy, ať již ke kolektivní smlouvě nebo obsahu blogu, náměty na různá témata, a také Vaše příspěvky. Jakýkoli dotaz můžete odeslat prostřednictvím e-mailu uvedeného na levé straně blogu, či jen přidáním komentáře. Stačí kliknout na "komentáře" a zadat Váš komentář či dotaz. Co nejrychleji zde po té najdete odpověď. O obsahu blogu budete vlastně rozhodovat sami, záleží jen na Vašich dotazech a tématech, která Vás zajímají. Váš příspěvky zasílejte e-mailem, bude uveřejněn hned po kontrole, aby text neobsahoval, rasistický či vulgární podtext. Najdete zde také aktuální informace z jednání odborové organizace, z jednání s vedením společnosti, informace o změnách kolektivní smlouvy či mzdových tarifů, ale i takové jako jsou výpočet mzdy (mzdovou kalkulačku) či nemocenské. Poradíme co a jak udělat před podpisem změny pracovní smlouvy, jak se ubránit současným využívaným praktikám zaměstnavatele, když jste donuceni vykonávat práci, která není v souladu s Vaší pracovní smlouvou… Možných námětů je opravdu mnoho, a tak věříme, že obsah bude pestrý a aktuální. Přesně podle toho, co vás bude aktuálně zajímat. Těšíme se, že se společně s námi zapojíte do vytváření tohoto blogu, aby byl pro nás všechny přínosem a pomocníkem.

Rada odborové organizace zaměstnanců
Tesco Stores ČR a.s.