Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

středa 28. října 2009

Stávková pohotovost v Tesco prozatím trvá.

...

Pardubice 27. 10. 2009

Rada nezávislých odborů Tesco (NOT) dnes mimořádně jednala na návrh jejího předsedy v Pardubicích o možnosti odvolání stávkové pohotovosti. Zástupci odborů NOT se po 6ti hodinovém jednání dohodli, že prozatím stávkovou pohotovost neodvolají. Neshledali pro její odvolání v součastné době takové záruky společnosti, jež by mohly k odvolání stávkové pohotovosti vést.

Zástupci odborů NOT však stanovili 10 základních bodů týkajících se provozu a pracovněprávních předpisů, které předloží v nejbližších hodinách vedení společnosti. V případě, že společnost bude tyto body akceptovat a písemně se zaručí k jejich implementaci v praxi, jsou zástupci NOT ochotni znovu jednat o zrušení stávkové pohotovosti. Podmínkou však je, že dohoda musí být uzavřena písemnou formou a její platnost musí vstoupit v účinnost s datem 1. 1. 2010.

Mimo program jednání zástupci nezávislých odborů Tesco kritizovali prohlášení předsedy ČMKOS k lisabonské smlouvě. Nemůžeme s tímto prohlášením souhlasit. Odborům nepřísluší vměšovat se v této souvislosti do tak rozhodující zahraniční politiky státu. ČMKOS by měla hlavně řešit pracovněprávní politiku a pracovní podmínky zaměstnanců. Nepřísluší ji ani vyjadřovat dle NOT, názory jménem všech odborových organizací v ČR, jíž je ve většině reprezentantem, aniž by tento názor se zástupci všech odborů konzultovali. Názor ČMKOS zástupci NOT nesdílí.

pátek 23. října 2009

Rada nezávislých odborů Tesco bude jednat mimořádně o stávkové pohotovosti

...

Předseda Rady nezávislých odborů Tesco dnes připustil možnost odvolání stávkové pohotovosti. K tomuto kroku ho vedou dosavadní jednání s vedením společnosti, poskytnuté záruky řešení sporných bodů a úkony, které společnost zajistila pro zaměstnance a provoz v předvánočním období a na Štědrý den. O rozhodnutí a podmínkách možného odvolání stávkové pohotovosti bude jednat mimořádně Rada nezávislých odborů Tesco složená ze zástupců pro kolektivní vyjednávání NOT, v jejíž kompetenci rozhodnutí o zrušení stávkové pohotovosti je. Mimořádné jednání je plánováno na úterý 27. 10. 2009 v Pardubicích.

středa 21. října 2009

Společnost Tesco v rámci budování vztahů vzájemné důvěry uzavře prodejny na Štědrý den ve 14:00.

...

Společnost Tesco Stores ČR a.s. vyšla vstříc návrhu zástupců Nezávislých odborových organizací Tesco v rámci rozvinutí otevřeného sociálního dialogu a rozhodla se v letošním roce uzavřít prodejny na Štědrý den již ve 14:00 hodin. Stejně jako udělala v minulých dnech již první krok Rada nezávislých odborových organizací Tesco, přistoupila společnost Tesco k druhému kroku a věří, že postoj zaměstnavatele povede k vybudování vztahů vzájemné důvěry mezi vedením společnosti a zástupci odborových organizací.

Předseda Rady nezávislých odborů Tesco krok zaměstnavatele ocenil a poděkoval za lidský přístup k tak významnému dni rodiny, jakým Štědrý den bezpochyby je. „Tento postup zaměstnavatele považuji za velmi pozitivní krok a bude mít určitě vliv na další postup při našich následujících společných jednáních, které byly v souvislosti se stávkovou pohotovostí zahájeny. Každý pozitivní krok obou stran je krůčkem k uzavření sociálního smíru, a to je i náš společný cíl“.

úterý 20. října 2009

Prohlášení k prodejní době dne 24. 12. 2009

...

Rada nezávislých odborů Tesco morálně nemůže souhlasit s otevírací dobou provozoven Tesco dne 24. 12. 2009 do 15:00, kdy je tento svátek vnímán nejen jako jeden z největších křesťanských svátků, ale také jako jediný svátek, který je významným pro rodinu samotnou, a měl by být prožit zejména v klidu a pohodě rodinného kruhu. Je významnou tradicí nejen České republiky. Osobně bychom přivítali ještě jednou zvážení vedení společnosti o možnosti zkrácení prodejní doby do 14:00. Domníváme se, že tato doba by mohla být přijatelnou pro obě strany, jak zaměstnavatele, tak i zaměstnance.

Je potřeba vnímat smysl Vánoc, zejména pak přípravu na nejkrásnější den v roce, Štědrý den. Ten nelze však vnímat jako pohodový, pokud unavená prodavačka či prodavač musí ještě po ukončení zaměstnání v naprosté rychlosti připravit štědrovečerní večeři či zdobit vánoční stromek.

Štědrý den je vnímán zaměstnanci nejcitlivějším možným způsobem a jakékoli jeho možné ohrožení (a to i časový pres či stres) vzbudí obavy a možnou zlobu v každém z nás. Není morální s vidinou sebemenšího zisku jakkoli smysl tohoto dne ohrožovat. I zaměstnavatel by měl v tomto přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance, tak jak definuje zákoník práce.

Chápeme však současnou hospodářskou situaci a konkurenční boj mezi maloobchodními prodejci. Jsme ochotni přistoupit a akceptovat případné setrvání zaměstnavatele na uzavření prodejen Tesco v 15:00 hodin, pokud to bude ze strany Tesco považováno za nevyhnutelné, a to při splnění těchto základních podmínek:

  • zaměstnanci nebudou nuceni ke směnám dne 24. a 26. 12. 2009, v tyto dny budou zaměstnanci mít plánovánu směnu pouze v případě jeho zájmu a na základě dobrovolnosti,
  • prodejny budou uzavřeny tak, aby zaměstnanec opustil prodejnu nejpozději 30 minut po uzavření prodejny, tím je především myšleno postupné uzavírání pokladen před uzavřením prodejny,
  • tento den bude pečlivě monitorován, zejména časová křivka zákazníků a tržeb tak, aby mohlo dojít k vyhodnocení pro další úpravu prodejní doby v tento den do dalších let, stejným způsobem monitorovat i 26. 12. 2009 (zejména ráno) a 31. 12. 2009,
  • zajistit dopravu pro zaměstnance, kteří nebudou mít možnost použít hromadných dopravních prostředků a toto komunikovat prostřednictvím HR manažerů a letáky na nástěnkách, aby nedošlo k pochybení,
  • o výsledcích jednotlivých prodejen zahájit diskusi v návaznosti na možné zkrácení prodejní doby do 14:00 hodin v následujících letech.
Věřte, že toto rozhodnutí pro nás nebylo jednoduché, snažíme se hájit zájmy zaměstnanců, ale i vnímat potřeby zaměstnavatele. Nemůžeme v tomto případě vnímat jen požadavky našich zákazníků, jelikož ti mají na rozdíl od našich zaměstnanců dostatek času a prostoru k zajištění potřeb pro tento významný svátek. I zákazník by měl vnímat potřeby našich zaměstnanců, kteří jsou jim poddáni jinak každý den v roce.

Všichni máme společný cíl, zvládnout dobře toto předvánoční období a naši zaměstnanci vyvíjí vysoké úsilí, aby tomu tak bylo. Proto se domníváme, že si zaslouží případný „benefit“ a poděkování za toto období, zkrácení prodejní doby 24. 12. 2009 do 14:00 hodin, abychom jim umožnili stejně jako našim zákazníkům prožít Vánoce v klidu a pohodě, bez jakýchkoli stresů z toho, zda stihnou připravit včas štědrovečerní stůl.

Ještě jednou tímto žádáme vedení společnosti o zvážení možného přehodnocení prodejní doby v tento den a o možnost jejího zkrácení o jedinou hodinu.

Informace o průběhu jednání v době stávkové pohotovosti

...

Zástupci Nezávislých odborů Tesco jednali s vedením společnosti o provozní a mzdové problematice v Praze dne 7. 10. 2009 a následně 9. 10. 2009 v Brně.

Zástupci NOT přednesli na jednání důvody, jež vedli k obnovení stávkové pohotovosti. a požadavky k řešení problematiky provozu. Byli seznámeni s ekonomickou situací a vývojem či cíly a záměry společnosti, obchodní a investiční politikou společnosti v účetním roce 2009/2010.

Provozní ředitel odpověděl na položené dotazy zástupců nezávislých odborů Tesco, ve kterých spatřují zástupci odborů zvýšené náklady či problematiku prodeje. Zástupci zaměstnavatele ocenili výčet doporučení pro zlepšení a vyzvali zástupce odborů k iniciativě dalšího přehledu možných zlepšení.

Zástupci odborů byli seznámeni s vývojem průměrných mezd.

Tématem jednání byl i interní mzdový předpis zaměstnavatele vydaný k 1. 7. 2009, jež byl ze strany odborů rozsáhle kritizován již od počátku jeho uvedení v platnost. Rada nezávislých odborů Tesco se vzhledem k zahájenému jednání, v němž spatřuje možnou pozitivní komunikaci, rozhodla, že nebude spor předkládat inspekci práce.

Zástupci zaměstnavatele komunikovali návrh otvírací doby v době Vánoc, se kterým zástupci odborů vyjádřili nesouhlas a navrhli zaměstnavateli uzavření prodejen 24. 12. v 14:00 hodin a uzavření prodejen 1. 1. zcela oproti návrhu zaměstnavatele. Zástupci odborů akceptovali pouze návrh otvírací doby dle zaměstnavatele dne 31. 12. 2009.

Zástupcům odborů byl představen plán zaměstnavatele na zajištění chodu prodejen v předvánočním období a navýšení stavu zaměstnanců. Zástupci odborů podali vedení společnosti protinávrh na posunutí tohoto období již o týden dříve, aby nedocházelo k nedostatku zaměstnanců na prodejní ploše.

Došlo k podpisu změn dokumentů o věrnostní odměně a penzijním připojištění z důvodu změny legislativy.

Byl také odsouhlasen katalog pracovního oblečení.

Zástupci nezávislých odborů Tesco poděkovali za pozitivně zahájenou komunikaci. Sdělili však, že nadále stávková pohotovost trvá a v současné době nespatřují prozatím důvod pro její odvolání.

Jednání bylo následně přerušeno a bylo dohodnuto, že o dalších bodech, jež nebyly projednány, bude dále jednáno v Brně. Brněnské jednání se uskutečnilo po 48 hodinové přestávce, kde zástupci zaměstnavatele sdělili, že vedení společnosti akceptovalo návrh odborů na uzavření prodejen Tesco dne 1. ledna 2009. Zástupci odborů NOT následně znovu doporučili zaměstnavateli zkrátit prodejní dobu 24. 12. do 14:00 hodin.

Zaměstnavatel seznámil zástupce odborů s šetřením a výsledkem předložených stížností z předchozích jednání.

Zástupci nezávislých odborů následně poukázali na problematiku 4 hodinových úvazků zejména v návaznosti na čerpání dovolené zaměstnance a vyzvali zaměstnavatele k následnému řešení.

Zaměstnavatel byl vyzván, aby se vyhnul vlastnímu konkurenčnímu boji. Zaměstnavatel reagoval, že každý typ provozovny navštěvuje jiný typ zákazníka.

Byl komunikován požadavek zástupců odborů týkající se termínu výplaty mzdy zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, problematika e-mailu vedoucích zaměstnanců a nákupčích či regulace programů AC.

Vzhledem k nastolené komunikaci sdělili zástupcům zaměstnavatele na jednání v Brně, že bod týkající se interního předpisu považují za vyřešený s ohledem na vyjádření a nastolenou komunikaci s personálním ředitelem společnosti.

Tématem brněnského jednání byla také oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a stanovení prevencí rizik. Ty budou řešeny na příštím samostatném jednání, stejně jako mzdová oblast, o které jednání bylo zahájeno odděleně.

Zástupci nezávislých odborů Tesco budou o dalším postupu jednat v nejbližších dnech v Pardubicích. Po posledním jednání se však rozhodli, přestože považují zahájená jednání za pozitivní krok zaměstnavatele, že ve stávkové pohotovosti nadále setrvají až do poskytnutí potřebných záruk k řešení jimi předložené problematiky.

čtvrtek 8. října 2009

Tesco: Pololetní zisk vzrostl o 1,3 %, nejméně za posledních 11 let

...

Největší světový maloobchodní řetězec Tesco oznámil nejhorší pololetní růst zisku za posledních 11 let. Zisk rostl pomaleji v důsledku zvýšených nákladů, které společnosti přinesly akvizice v Jižní Koreji a recesí trpící evropské divize.

Čistý zisk společnosti za prvních šest měsíců, končících 29. srpnem, vzrostl na 1,03 miliardy liber z loňských 1,01 mld. GBP. Konsensuální odhad analytiků podle průzkumu agentury Bloomberg počítal s čistým ziskem 1,04 miliardy liber. Zisk před zdaněním vzrostl meziročně o 8,6 % na 1,57 miliardy liber.

Společnosti napomohl nárůst tržeb, který zčásti kompenzoval nárůst nákladů z akvizic. Tržby vzrostly meziročně o 9,2 % na 27,78 miliardy liber.

Ředitel společnosti Terry Leahy prohlásil, že společnost začíná pociťovat první známky zlepšení globální ekonomiky. Spotřebitelé se opět začínají vracet k nákupům dražších položek, např. biopotravin a hotových jídel. Dokonce i recesí nejvíce postižené srovnatelné tržby z prodeje nepotravinářského zboží se podle šéfa firmy vracejí k růstu.

Podle Leahyho neplánuje společnost Tesco ve druhé polovině roku expanzi ve Spojených státech, spíše se chce zaměřit na růst svých vlastních bankovních operací. Minulý rok přitom Tesco odkoupilo od Royal Bank of Scotland zbývající podíl původně společného podniku spotřebitelských financí, čímž nad firmou ním získalo plnou kontrolu. Tato transakce přišla tehdy Tesco na 950 milionů liber.

(Zdroj: Bloomberg, ČTK)
Ondřej Dorňák, Patria Online

Soud odmítl insolvenční návrh na obchodní řetězec Tesco Stores ČR

...

Praha (čtk) - Městský soud v Praze dnes odmítl insolvenční návrh, který na obchodní řetězec Tesco Stores ČR kvůli údajnému půlmilionovému dluhu podala firma Iva Roztoky. Soud sice v úterý s Tesco Stores ČR zahájil insolvenční řízení, dnes ale insolvenční návrh zamítl, protože prý neobsahoval všechny potřebné náležitosti ohledně dalších dlužníků této maloobchodní společnosti. ČTK to dnes zjistila z insolvenčního rejstříku. Vedení Tesco Stores ČR tvrdí, že firmě Iva Roztoky nic nedluží, její insolvenční návrh proto považuje za bezdůvodný.

"Věřitel (Iva Roztoky) v návrhu neuvedl dostatečně rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, neboť neoznačil řádně žádné další věřitele dlužníka," zdůvodnila rozhodnutí soudu asistentka soudce Dagmar Čevelová. Dodala, že společnost Iva Roztoky může podat nový insolvenční návrh, který bude odpovídat zákonným požadavkům.

Zamítnutý insolvenční návrh firmy Iva Roztoky se údajně týká nezaplacených 20 faktur z loňského a letošního roku, které souvisejí s dodávkou nábytku pro společnost Tesco Stores ČR. Vedení firmy Iva Roztoky tvrdí, že dluh Teska včetně úroků z prodlení nyní činí bezmála 570.000 korun.

"Společnosti Iva Roztoky jsme uhradili veškeré pohledávky. Jedná se tedy o bezdůvodný a neopodstatněný návrh z její strany. Budeme se proto bránit všemi právními prostředky a uplatňovat náhradu škody za poškození dobrého jména naší společnosti," sdělila v úterý ČTK mluvčí Tesco Stores ČR Eva Karasová.

Během insolvenčního řízení smí dlužník nakládat se svým majetkem jen ve velmi omezené míře. Nesmí například podnikat žádné kroky, které by směřovaly k podstatné změně jeho skladby, využití nebo jeho citelnému zmenšení. Věřitelé dlužníka můžou od zahájení insolvenčního řízení uplatňovat u soudu své pohledávky.

úterý 6. října 2009

Soud zahájil insolvenční řízení s řetězcem Tesco

...

Městský soud v Praze v úterý zahájil insolvenční řízení se společností Tesco Stores ČR. Návrh podala firma Iva Roztoky, které prý Tesco dluží po splatnosti 570 tisíc korun. Insolvenční návrh se údajně týká nezaplacených 20 faktur z loňského a letošního roku, které souvisejí s dodávkou nábytku. Vedení Tesco Stores ČR však tvrdí, že jejich společnost firmě Iva Roztoky nic nedluží a insolvenční návrh je bezdůvodný.


pondělí 5. října 2009

Jednání se zástupci zaměstnavatele bude ve středu.

...

Zástupci Rady nezávislých odborů Tesco a zástupci zaměstnavatele se dohodli na termínu společného jednání, které se uskuteční ve středu 7. 10. 2009 od 9:00 hodin v centrále společnosti Praha - Eden.

čtvrtek 1. října 2009

V Pardubicích volili nové vedení odborů

...

Odborová organizace Nezávislého odborového svazu pracovníků potravinářského průmyslu Obchodního domu Tesco Pardubice si v úterý 29. 9. 2009 na své výroční členské schůzi zvolilo nové vedení odborové organizace. Předsedkyní odborové organizace se jednohlasně stala opět Ivana Kašparová, jež ve svých nominacích jednou předběhne i Karla Gotta. Její oporou, a tedy místopředsedkyní se stala Monika Horáková, pro kterou hlasovali všichni přítomní účastníci, a jež byla rovněž pověřena spolu s předsedkyní i kolektivním vyjednáváním u společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Tématem jednání členské základny byla mimo jiné i rozsáhlá debata o zhoršujících se podmínkách prodejen Tesco, nedostatku pracovníků i o stávkové pohotovosti. Zástupci se shodli, že není možné, aby prodejny Tesco plnily stanovené plány, aniž by měly zajištěný skutečně potřebný počet pracovníků a dostatek letákových položek. Došlo ke shodě, že není možné ustoupit od stávkové pohotovosti jen při planých slibech vedení společnosti, aniž by byly zajištěny chody jednotlivých provozoven dostatečným počtem zaměstnanců a potřebnými mzdovými náklady.