Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pátek 15. září 2023

Blíží se volby zástupce zaměstnanců do Dozorčí rady společnosti

 Ve dnech 19. a 20. září 2023 budou u zaměstnavatele probíhat volby zástupce zaměstnanců do Dozorčí rady společnosti Tesco Stores ČR a.s.

 

Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnosti společnosti, přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, kontroluje, aby se podnikatelská činnost uskutečňovala v souladu s právními předpisy, stanovami a zásadami schválenými valnou hromadou. Dozorčí rada má 3 členy, z nichž jeden je volen zaměstnanci. Funkční období člena je 5 let.

 

Oprávněným voličem v případě volby člena dozorčí rady zaměstnanci je každý zaměstnanec společnosti, který je v době volby na základě pracovní smlouvy v pracovním poměru ke společnosti a každý zaměstnanec má jeden hlas.

 

Odborové organizace, jakožto zástupci zaměstnanců, podporují jediného kandidáta na člena Dozorčí rady společnosti, kterého také společně navrhují.

 

„Jmenuji se Milan Matušík, ve společnosti Tesco Stores ČR a.s. pracuji již 18 let. V současné době zastávám pozici směnového manažera Distribučního centra v Postřižíně. Řídím tzv. „FRESH“, kdy společně s mým týmem dodáváme jednotlivým provozovnám čerstvé potraviny.


Současně jsem členem vyjednávacího týmu odborových organizací působících při Tesco Stores ČR a.s., a na základě zplnomocnění tým vedu. V naší společnosti působí více odborových organizací patřící pod různé odborové svazy, které jsou však jednotné a vzájemně spolupracují ve shodě, abychom byli silnější hlavně v pozici při vyjednávání. Čím více lidí totiž v odborech je, tím jsme silnější a máme lepší možnosti při vyjednávání se zaměstnavatelem. Díky aktivnímu přístupu celého našeho odborového týmu jsme dosáhli toho, že vedení společnosti Tesco Stores ČR a.s. je otevřené dialogu a intenzivně spolupracuje se zástupci odborových organizací, které bere jako rovnocenné partnery.