Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

sobota 22. prosince 2012

Všem našim čtenářům přejeme příjemné prožití Vánoc a úspěšný vstup do roku 2013. Prožijte pohodu, klid a štěstí v kruhu těch nejbližších, které máte rádi. 

Děkujeme za Vaši přízeň a důvěru, kterou jste nám v letošním roce věnovali a těšíme se na Vás opět v roce následujícím.

Veselé Vánoce a šťastný Nový rok

středa 12. prosince 2012

Rekondiční volno a bonus

Každý zaměstnanec, který u společnosti Tesco Stores ČR a.s. (včetně jejich předchůdců, či při přechodu z ostatních skupin Tesco) pracuje v pracovním poměru alespoň jeden rok, vzniká mu nárok na tzv. „rekondiční volno“. Jde o obdobu tzv. „dovolené na víc“. Rekondiční volno je bonusem, který nevyplývá ze zákoníku práce (tedy na něj nemá zaměstnanec zákonný nárok), ale vzniká na základě dohody mezi odbory a zaměstnavatelem, které je zakotveno v kolektivní smlouvě. Kolektivní smlouvu může ze zákona uzavřít se zaměstnavatelem pouze odborová organizace a nikdo jiný. 

Nárok na rekondiční volno (nárok čerpat) vzniká zaměstnanci vždy k 1. lednu kalendářního roku, a to v počtu dní, podle odpracovaných let u společnosti Tesco (za každý odpracovaný rok 1 den, až do max. výše 6 dnů). Podmínkou pro vznik a čerpání rekondičního volna je skutečnost, že zaměstnanec vyčerpal případnou převedenou dovolenou z předchozího kalendářního roku, a to nejpozději do posledního kalendářního dne měsíce února. Nevyčerpá-li zaměstnanec převedenou dovolenou z předchozího kalendářního roku ani k poslednímu dni měsíce února, nárok na rekondiční volno mu v daném roce zaniká. Výjimkou je pracovní neschopnost nebo skutečnost, že mu byla nařízená dovolená zrušena zaměstnavatelem, v takovém případě nárok na rekondiční volno zaměstnanci nezaniká, ale čerpat jej může až v okamžiku, kdy takto převedenou nevyčerpanou dovolenou dočerpá.. 

Čerpání rekondičního volna není podmíněno čerpáním jakéhokoli počtu dní dovolené, na kterou zaměstnanci vzniklo právo v daném kalendářním roce (například, že rekondiční volno Vám bude umožněno čerpat, až si vyberete nejprve třeba 5 dní nové dovolené - to v žádném případě), lze jej čerpat kdykoli v průběhu kalendářního roku, tedy od 1. ledna do 31. prosince, a kterýkoli den v týdnu, kdy je zaměstnanci plánována směna. Rekondiční volno se žádným způsobem nekrátí ani v případě, že zaměstnanec v průběhu roku ukončí pracovní poměr, na rozdíl od dovolené, a nárok čerpá v celém rozsahu, na který mu vzniklo právo. Nesráží se tak ze mzdy v případě například předčasného skončení pracovního poměru nebo nástupu na mateřskou či rodičovskou dovolenou  jeho alikvotní část, jako je tomu při přečerpané dovolené. 

Zaměstnanec má právo čerpat rekondiční volno za podmínky, že neobdržel nebo sám nepodal výpověď z pracovního poměru, nebo neuzavřel dohodu o rozvázání pracovního poměru. Výjimkou je výpověď z organizačních důvodů nebo pro dlouhodobou zdravotní nezpůsobilost, nebo dohoda z týchž důvodů. Zaměstnavatel však nemá právo sám Vám rekondiční volno naplánovat nebo nařídit

O rekondiční volno zaměstnanec žádá formou „žádanky o poskytnutí rekondičního volna“, a to zpravidla 3 dny přede dnem čerpání (zásadně se rekondiční volno neplánuje předem), případně (např. ze zdravotních důvodů nebo naléhavé potřeby) i v době kratší. Rekondiční volno se zpravidla čerpá v počtu 1 – 2 dny v měsíci, nedohodne-li se zaměstnanec se zaměstnavatelem výjimečně jinak (např. 3 dny apod.). Zaměstnavatel nemusí z vážných provozních důvodů (havárie, živelná pohroma, vysoká nemocnost apod.)zaměstnanci rekondiční volno poskytnout v požadovaném termínu, ale až v jiném náhradním termínu. Takovou skutečnost je ale zaměstnavatel zaměstnanci povinen písemně sdělit, a uvést (přesně specifikovat) závažné provozní důvody, pro něž nemohlo být v daném termínu rekondiční volno poskytnuto. Zaměstnanci na den rekondičního volna připadá tolik hodin, kolik by zaměstnanec v tento den odpracoval podle plánovaného harmonogramu směn. 

Rekondiční volno musí být vyčerpáno v daném kalendářním roce a nelze jej, na rozdíl od dovolené, převádět. Zaměstnanci, kterému vzniklo právo na rekondiční volno ve výši alespoň 3 dny (po třech letech u zaměstnavatele) má možnost si rekondiční volno jednou v roce v případě nemoci převést na tzv. „rekondiční bonus, a to v počtu 1 – 3 dny, které si sám určí. Tento rekondiční bonus slouží k pokrytí ztráty na výdělku za první tři dny pracovní neschopnosti, které nejsou ze zákona hrazeny. Bonus se poskytuje jako náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za takto poskytnutý počet dní. O převedení na rekondiční bonus žádá zaměstnanec, který splňuje podmínku pro jeho poskytnutí, současně s doručením dokladu o pracovní neschopnosti, a to „žádankou o převedení rekondičního volna na rekondiční bonus“, kde určí počet dní, které chce na bonus převést, případně tak může učinit i vlastní písemnou žádostí, ve které musí určit, o kolik dní převodu na rekondiční bonus žádá. O počet dní převedených na bonus se rekondiční volno krátí. 

Bližší informace Vám poskytne Vaše personální oddělení nebo manažer provozovny.

poradna@cz-not.eučtvrtek 6. prosince 2012

Dovolenou v lednu a únoru? Jen v dohodě a se souhlasem zaměstnance.


Znovu se nám pomalu blíží nový rok a s ním tradičně nižší potřeba práce začátkem roku a také tradiční tvrzení o povinnosti vybrat si v lednu a únoru nejméně 3 dny dovolené. Tak to alespoň tvrdí velká část vedoucích pracovníků a personalistů či ředitelů provozních jednotek. Povinnost se však nezakládá na pravdě a jde pouze a jen o neschopnost se se zaměstnancem na čerpání dovolené dohodnout. Příkaz je prostě jednodušší, to však vypovídá mnohé o firemní kultuře, etickém kodexu i situaci na dané provozovně, kterou je potřeba změnit a napravit.

Pro počátek příštího roku je třeba, aby dle vzájemné dohody zástupců zaměstnanců s vedením společnosti personalisté nejprve připravili předběžný (provizorní) plán dovolené pro 1 čtvrtletí roku 2013 (leden až březen) před celoročním rozvrhem čerpání dovolené, a případně do něj naplánovali dovolenou, na které se se zaměstnanci dobrovolně v tomto období dohodnou, nikoli dovolenou přikáží či nařídí. Zaměstnanec není povinen na tuto nucenou dovolenou přistoupit.

Nárok na dovolenou za kalendářní rok vzniká zaměstnanci až po odpracování 60 dnů v kalendářním roce u zaměstnavatele (tedy až cca v březnu 2013). Zaměstnavatel je povinen sdělit zaměstnanci s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou na kolik dovolené má v kalendářním roce nárok. Přepočítává se podle průměru délky směn v roce a týdnu, např.:

zaměstnanec s průměrnou směnou 8 hodin; 20 pracovních dnů dovolené po 8 hodinách
(případně 7 1/2 nebo 7 3/4, dle úvazku; 20 pracovních dnů dovolené po 7 1/2 nebo 7 3/4, dle úvazku)
zaměstnanec s průměrnou směnou 12 hodin; 14 pracovních dnů dovolené po 12 hodinách
zaměstnanec s průměrnou směnou 9,5 hodiny; 16 pracovních dnů dovolené po 9,5 hodinách

Nárok na poměrnou část dovolené vzniká zaměstnanci za každý celý kalendářní měsíc u zaměstnavatele ve výši 1/12 dovolené za kalendářní rok.

Se stanovením nároku zaměstnance na dovolenou v daném kalendářním roce (případně s přepočtem), Vás musí zaměstnavatel seznámit ještě před stanovením plánu dovolených a samotným čerpáním dovolené.

Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace (příslušné) tak, aby mohla být dovolená vyčerpána zpravidla v celku a do konce kalendářního roku. Přitom je nutno přihlížet nejen k oprávněným zájmům zaměstnavatele, ale i zaměstnance (např. čerpání dovolené v době prázdnin dítěte, rodinná dovolená apod.). Není nikde stanoveno, že dovolená musí být čerpána do 31. 10. a nelze čerpat dovolenou v listopadu či prosinci, zákon stanoví, že dovolená se čerpá do konce kalendářního roku.

Nečerpá-li zaměstnanec dovolenou v celku, ale v jednotlivých částech, musí alespoň jedna její část činit nejméně 2 týdny v celku (týden dovolené = 5 pracovních dnů + volný víkend). Základní výměra dovolené činí 4 týdny, přitom týdnem dovolené se rozumí 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů, to znamená, že čerpáte-li týden dovolené, vždy půjde o 5 pracovních dnů dovolené a k tomu spojeno dále se dvěma volnými dny, aby byla splněna základní podmínka týdne dovolené (7 kalendářních dnů).

Čerpání dovolené se nařizuje písemnou formou, a to nejpozději 2 týdny před čerpáním dovolené, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem, a naopak, nedohodnou jinak.

Zaměstnavatel Vám sice může nařídit čerpání dovolené, i když jste doposud nesplnili podmínku pro vznik práva dovolené za kalendářní rok (tj. odpracování 60 dnů), avšak za podmínky, že má vypracovaný písemný rozvrh čerpání dovolené, se kterým byl vysloven předchozí souhlas příslušné odborové organizace, a jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku nebo do skončení pracovního poměru. Vzhledem k letošnímu rozsáhlému hromadnému propouštění, nelze tuto podmínku však považovat za reálnou.

Je tedy pouze na vzájemné dohodě zaměstnavatele a zaměstnance, zda má zaměstnanec zájem v tomto období dovolenou čerpat, či nikoli. Žádnému ze zaměstnanců nesmí být dovolená v tomto období nařízena.

Bude-li Vám dovolená nařízena, nucena apod., a nepůjde zásadně o vzájemnou dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, neprodleně informujte Linku ochrany zájmů nebo poradnu NOT. Vždy je třeba uvést provozovnu, které se daný problém týká

Kontakt na linku ochrany zájmů Tesco:
Telefon:        +420 800 114 477 (ZDARMA)
Operátor:      v pracovních dnech 9:00 – 16:00 hod.
Záznamník:    od 16.00 do 9.00 a ve dnech pracovního klidu
E-mail:          linka_ochrany@tesco-europe.com

Kontakt na linku poradny NOT:
Telefon:        +420 720287561; +420 724140336
Operátor:      v pracovních dnech 9:00 – 19:00 hod., v sobotu a neděli 10:00 – 16:00 hod.
E-mail:          poradna@cz-not.eu

neděle 11. listopadu 2012

Předseda ČMKOS J. Zavadil: Referendum o této vládě bude 17. listopadu

 

"Po včerejší parlamentní noci je potřeba říci, že zvítězila arogance moci a arogance peněz nad normálním selským rozumem. Chtěl bych vyzvat touto cestou, aby občané tohoto státu přišli 17. listopadu na Václavské náměstí a vyjádřili jasně svůj názor na tuto vládu. Přestože premiér Nečas deklaroval před několika měsíci, když se strana Věcí Veřejných rozpadla, že nechce vládu podporovanou sto a jedním poslancem, tak dnes je mu sto jednička velmi a velmi dobrá. Takže pan premiér lhal. A smutné je, že jeden hlas rozhodne o osudech miliónů lidí na dobu několika desítek let. Tím mám na mysli důchodovou a penzijní reformu a církevní restituce. To je nehoráznost, jaká tady snad ještě nebyla. A proto vyzývám občany, aby přišli na Václavské náměstí."

J. Zavadil, předseda ČMKOS
 

pondělí 27. srpna 2012

Strašák jménem "vytýkací dopis"

Asi už každý z Vás slyšel větu: „Pokud to neuděláte nebo to nebudete dodržovat, budou se rozdávat výtky.“ Časté zakončení, ať již někdy sebe víc nesmyslného příkazu vedoucího zaměstnance, manažera nebo ředitele v rozporu s právními předpisy. 3N/3P, skenovací frekvence, propustnost na pokladnách, fronty, manka, špatná barva ponožek, odmítnutí práce v době přestávky či po pracovní době, stížnost zákazníka (byť neoprávněná, ale zákazník má vždycky prostě pravdu) pouhé křivé podívání se… Spousta a spousta možností a případných intrik, jak se zaměstnance někdy zbavit. Je to ale opravdu tak snadné? Můžeme se proti tomu bránit? 

Podle zákoníku práce je zaměstnanec povinen dodržovat povinnosti vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, jednoduše řečeno „pracovní kázeň“. Porušení této povinnosti musí být zaviněné zaměstnancem, a tyto povinnosti musí vycházet z právních předpisů (zákoník práce, předpisy BOZP, hygienické předpisy, pracovní řád atd.). Zaviněné porušení povinností je tehdy, jestliže zaměstnanec nesplnil své povinnosti (nebo je opomenul splnit), se kterými byl seznámen a jedná se o povinnosti z daného pracovního poměru a sjednané pracovní pozice v pracovní smlouvě. Povinnosti nad rámec zákonných předpisů, tedy ty, které nejsou dané zákonem, lze sjednat pouze ve smlouvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, jinak jsou neplatné (vždy půjde o absolutní neplatnost).

Upozornění na porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, tzv. „vytýkací dopis“, může být následně důvodem pro ukončení pracovního poměru zaměstnance ze strany zaměstnavatele z důvodu porušování povinnosti. Tento důvod však lze dle soudní praxe použít pouze tehdy, jestliže v posledních 6 měsících byl v souvislosti s porušením povinností zaměstnanec upozorněn ve „vytýkacím dopise“ na možnost výpovědi. O soustavné porušování povinností se podle praxe soudů jedná tehdy, jestliže k tomu dojde alespoň třikrát, přičemž mezi jednotlivými případy (výtkami) je přiměřená časová souvislost a je rovněž zřejmé, že zaměstnanec nehodlá do budoucna tyto povinnosti plnit. 

Soustavným porušováním povinnosti mohou být například soustavné pozdní příchody na pracoviště nebo naopak brzké odchody z pracoviště, soustavné opouštění svého pracovního místa a výkonu práce (zaměstnanci jsou povinni plně využívat pracovní dobu a být na svém pracovišti), porušování hygienických předpisů nebo předpisů ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, neomluvená absence, nebo pokud soustavně nenosíte jednotné pracovní oblečení či nepoužíváte ochranné pracovní prostředky (které fasujete podle katalogu) atd. 

Zcela určitě pak nebude porušením pracovní kázně opravňujícím k výtce např. skenovací frekvence (nemáme stanoveny žádné normy práce), propustnost na pokladnách, manka, u kterých zaměstnavatel neprokáže vaše jednoznačné zavinění, odmítnutí prací, která nesouvisejí se sjednaným druhem práce v pracovní smlouvě (např. nákupčí, administrativa, personalisti, LPS a nařízená práce na pokladně). 

Zákoník práce zaměstnavateli ukládá povinnost vytvořit zaměstnanci podmínky pro řádný výkon práce, a tak by v tomto případě neměl být postihován zaměstnanec výtkou ani za případné fronty na pokladnách, pokud je nedostatek zaměstnanců, nebo za to, že jste jako prodavači museli vykonávat práci na pokladně a díky tomu nestihli doplnit zboží ze skladu či kvůli nízkému počtu zaměstnanců na směně nedoplníte včas pulty. 

Stejně tak tomu bude i v případě, že Vám zaměstnavatel bez předchozí dohody změní směnu, aniž byste s touto změnou souhlasili a předem podepsali změnu harmonogramu, a vy na tuto změněnou směnu nenastoupíte (protože o ni mnohdy ani nevíte) nebo nenastoupíte na služební cestu z důvodu, že s Vámi zaměstnavatel před nástupem této plánované služební cesty neuzavřel dohodu o pracovní cestě a neposkytl Vám finanční zálohu ve výši předpokládaných výdajů takové služební cesty. Pokud by Vám zaměstnavatel nařídil služební cestu mimo plánovanou směnu, musí se s Vámi též nejprve předem písemně dohodnout na změně harmonogramu a ten s Vámi podepsat před plánovanou služební cestou. Pokud tomu tak neučiní, nemusíte takovou cestu nastoupit. Při každém podpisu harmonogramu vždy uveďte skutečné datum podpisu, je to velmi důležitý údaj při případném sporu. Pokud je uvedeno jiné datum, opravte jej správným datem u Vašeho podpisu a přeškrtnutím data nesprávného. 

Z obsahu zákoníku práce jednoznačně plyne, že zaměstnavatel je ve vztahu k Vašim povinnostem povinen vytvořit Vám podmínky pro řádný výkon práce, přidělovat Vám práci podle pracovní smlouvy a sjednaného druhu práce, a že o porušení povinnosti zaměstnance půjde tehdy, nesplňujete-li požadavky pro řádný výkon práce bez jeho vlastního zavinění. Pokud už „výtku“ dostanete, je třeba zvážit, zda jste písemnou „výtku“ obdrželi oprávněně či nikoli, ne vždy je totiž „výtka“ neoprávněná. Pokud ale shledáte, nebo se domníváte, že jste ji obdržely neoprávněně, je třeba na toto upozornění zaměstnavatele reagovat, a vyjádřit se. Vyjádření k obsahu a Vaše případné argumenty neoprávněnosti popište na druhou stranu tohoto vytýkacího dopisu (originálu), od něhož si nechte pořídit kopii a požádejte zaměstnavatele o potvrzení převzetí Vámi sepsaného vyjádření k "výtce" podpisem nadřízeného a uvedení data převzetí. Tento krok je důležitý pro případné řešení sporu o oprávněnosti „výtky“. 

Když se nebudete chtít vyjádřit ihned či se chcete nejdříve poradit, můžete tak učinit později dopisem, který si opět nechte při převzetí zaměstnavatelem potvrdit podpisem a datem, nebo jej můžete zaslat zaměstnavateli doporučeně (nejlépe s doručenkou). Zaměstnavatel Vám nesmí odepřít potvrzení o převzetí Vašeho vyjádření k „výtce“. S vyjádřením k obsahu "výtky" však zbytečně neotálejte a učiňte tak co nejdříve. 

V případě, že budete potřebovat poradit, obraťte se na Vaši odborovou organizaci nebo jejího zástupce, linku ochrany zájmů (kontakt najdete na nástěnkách provozoven), na kterékoli pracovněprávní poradně (Oblastní inspektoráty práce) nebo napište nám na e-mail poradna@cz-not.eu, zašlete (naskenujte) text výtky a k tomu přidejte Vaše vyjádření, abychom Vám mohli poradit, jak postupovat.


úterý 14. srpna 2012

Propouštění zaměstnanci o věrnostní bonus nepřijdou

Praha 13. 8. 2012 - Vedení společnosti Tesco Stores ČR a.s. přistoupilo na návrh zástupců odborových organizací pro kolektivní vyjednávání, a všem zaměstnancům dotčených výpovědí z důvodu organizačních změn v rámci restrukturalizace společnosti, kterým pracovní poměr skončí výpovědí k datu 31. 09. 2012 bude věrnostní bonus, o který by jinak přišli, vyplacen. Stejně tak budou vyplacena i případná pracovní jubilea. 

Zaměstnavatel v zápise z jednání uvádí, citujeme: „Na výzvu zástupců odborů při minulých jednáních o hromadném propouštění byla schválena výjimka - budou vyplaceny částky, které by odpovídaly k 1. 10. 2012 jejich nárokům na věrnostní odměnu nebo odměnu za pracovní jubileum všem zaměstnancům, kteří byli zahrnuti do hromadného propouštění a skončí před 1. 10. 2012.“ 

Vedení společnosti Tesco Stores ČR a.s. a zástupcům zaměstnavatele pro jednání s odbory za schválenou výjimku děkujeme.

úterý 26. června 2012

Když Vás nutí hradit manko nebo škodu za prošlé zboží

V poslední době dostáváme do poradny opět spoustu shodných dotazů týkajících se manka na pokladnách a požadované úhrady, úhrady škody za prošlé zboží, vytýkacích dopisů apod. Proto si dnes zopakujeme základní pravidla a možnosti, týkající se manka nebo škody a jak daný problém řešit. 

Bylo mi oznámeno manko na pokladně, mám povinnost ho uhradit? 

Vzhledem k tomu, že u společnosti nemají zaměstnanci pracující s pokladnou hmotnou odpovědnost, budeme se řídit tzv. „obecnou odpovědností“ definovanou § 250 zákoníku práce v platném znění (dále jen „ZP“), který stanoví, že zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Pokud při tom došlo také k porušení povinností ze strany zaměstnavatele, odpovědnost zaměstnance se poměrně omezí. 
Podstatnou podmínkou však je, jak ust. § 250 ZP v odst. 3 nařizuje, že zaměstnavatel je povinen prokázat zavinění zaměstnance s výjimkou případů hmotné odpovědnosti (musí být uzavřena písemně) a odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí. 

Co je pro prokázání zavinění zaměstnance například třeba splnit? Tady je pár základních zásad. 
  • Zaměstnanec musí převzít hotovost a veškeré ceniny (poukázky) v pokladně, kterou si přepočítá a stav potvrdí vlastnoručním podpisem, a to před samotným započetím práce na pokladně (např. výčetka). Zde uvedeme datum a čas převzetí hotovosti. 
  • Před bezprostředním započetím práce na pokladně (před prvním nákupem, avšak až po nástupu zaměstnance na pokladnu, nikoli např. půl hodiny, hodinu nebo více předem) vždy vytisknout aktuální stav pokladny a terminálu pro bezhotovostní platby. Tyto doklady podepíšeme a připneme k výčetce při převzetí pokladny. 
  • Naprosto stejné úkony je nutno provést i bezprostředně při ukončení směny, kdy pokladnu (samozřejmě i s obsahem) předáváte zpět zaměstnavateli. 
  • Po dobu Vaší odpovědnosti (po dobu směny) za pokladní hotovost a ceniny, nesmí nikdo do Vaší pokladny vstoupit, a to ani v případě tzv. „stop kontroly“, „multiskilu“, dotace pokladny nebo odvodu. Tato činnost je možná pouze v případě Vaší přítomnosti a sepsaného protokolu o kontrole, vkladu nebo odvodu hotovosti a Vašem přepočtu a kontrole odpovídající uvedené skutečnosti a hodnotě. 
  • Na pokladně nesmí být přihlášena žádná jiná osoba (operátor), než Vy osobně. Při odchodu (např. na toaletu apod.) doporučujeme uvést pokladnu do stavu „pohotovostního režimu“. Nikdy nikomu nesdělujte Vaše číslo operátora, ani heslo. Skutečnost, že na Vaší pokladně nebyl nikdo přihlášen, lze dohledat v pokladním systému. 
  • Doba převzetí a odevzdání pokladny (přepočty) jsou vždy součástí výkonu práce, tedy pracovní dobou zaměstnance.  
V případě, že byly splněny všechny výše uvedené náležitosti a bez jakýchkoli pochybností na Vaší pokladně vzniklo manko, může po Vás zaměstnavatel následně požadovat případnou náhradu škody (manka). V takovém případě má zaměstnavatel povinnost výši požadované náhrady škody s Vámi projednat nejpozději do 1 měsíce, kdy byla škoda zjištěna a uzavřít s Vámi případně dohodu o způsobu náhrady škody, a náhradu výši škody přesahující 1 000 korun českých navíc předem projednat s odborovou organizací. Dohoda o způsobu náhrady škody zajištěná formou dohody o srážkách ze mzdy (příp. splátkách v hotovosti) nesmí činit více, než by byly srážky při výkonu rozhodnutí (exekuci). Např. u bezdětného a svobodného zaměstnance s čistou mzdou 11 000 korun českých, může tato částka měsíčně činit maximálně 1 719 korun českých. V případě vyživovací povinnosti zaměstnance na manželku a jedno dítě by však už maximální výše činila pouze 746 korun českých. 

Avšak pozor, v případě, že škodu způsobíte úmyslně nebo z nedbalosti, např. opomenutím naúčtovat přepravky, zakázaným rozměňováním hotovosti (zejména měničům), úmyslnou záměnou zboží nebo nenamarkováním zboží (podvodem) atd., vždy po Vás může být náhrada škody vymáhána. Může jít o škodu způsobenou úmyslně nebo z nedbalosti. I zde však platí pravidlo, že zaměstnavatel Vám musí škodu prokázat, a škodu přesahující 1 000 korun, musí předem projednat s odborovou organizací. 

Vždy si předem vyžádejte písemný doklad potvrzující projednání s odbory. Doklad musí obsahovat datum, jméno a razítko odborové organizace. Pokud členem odborů nejste nebo na Vaší provozovně odbory nepůsobí, můžete si vždy sami určit, která odborová organizace Vaši záležitost projedná (§ 286 odst. 6 ZP). Zaměstnavatel nesmí Vaše rozhodnutí odmítnout (doporučujeme uvést Vaše určení odborové organizace pro projednání písemnou formou pro případný spor, např. "Určuji podle § 286 odst. 6 věty druhé ZP, aby za mne v pracovněprávních vztazích jednala Odborová organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s." nebo  samozřejmě jakákoliv jiná, dle Vašeho rozhodnutí.)

Mám povinnost uhradit prošlé nebo odepsané  zboží? 

V žádném případě nemá žádný ze zaměstnanců povinnost hradit prošlé zboží či odpisy. Takovýto postup zaměstnavatele by byl nezákonný a trestný. Šlo by o tzv. přenášení rizika z výkonu závislé práce na zaměstnance (přenášení podnikatelského rizika na zaměstnance). Odpisy prošlého zboží jsou běžnou součástí podnikatelské činnosti, zejména při podnikání s potravinářským zbožím, zejména u tzv. "čerstvých potravin".

Nikdy se nenechte nutit k podpisu nebo zastrašovat. Vždy je Vaše právo se nejdříve poradit a veškeré listiny máte právo prokonzultovat s právníkem či poradcem nebo rodinou. Zaměstnavatel má povinnost Vám listiny předložit tak, abyste měli možnost se poradit. Pokud Vám je odmítá zaměstnavatel vydat nebo Vás nutí k podpisu bez možnosti abyste se poradili či jakkoli k problému vyjádřili, kontaktujte ihned nás nebo linku ochrany zájmů. Od každého podepsaného dokumentu vyžadujte opis (kopii) - u zápisů, případně originál - u smluv, jejich změn a dohod.

Pokud jsou po Vás manka neoprávněně vymáhána nebo je po Vás požadováno nebo vymáháno (zejména pod nátlakem – vyhrožováním) uhradit prošlé nebo odepsané zboží, bez odkladu nás kontaktujte na adrese: 

Telefon: +420 720287561 

nebo kontaktujte přímo linku ochrany zájmů: 

E-mail: linka_ochrany@tesco-europe.com (v případě emailové komunikace uvádějte v kopii vždy not.sekretariat@gmail.com) 
Telefon: +420 800114477 (bezplatně), v pracovních dnech 9.00 – 16.00 hod., od 16.00 do 9.00 hod. a ve dnech pracovního klidu záznamník

V příštím článku se budeme věnovat výhradně „vytýkacím dopisům“ a pracovním podmínkám.

pátek 16. března 2012

Nová kolektivní smlouva podepsána, platit začne 1. dubna.

Zástupci odborových organizací a společnosti Tesco podepsali novou kolektivní smlouvu. Součástí dohody je zachování současného stavu zaměstnanců a navýšení benefitů

Praha, 16. března 2012 – Zástupci společnosti Tesco, největšího tuzemského maloobchodního zaměstnavatele s téměř 15 000 zaměstnanci, společně se zástupci odborových organizací při Tesco Stores ČR a. s., uzavřeli 15. března novou kolektivní smlouvu s platností do 30. června 2014.

Součástí dohody je v průběhu roku stabilizovat současný stav zaměstnanců na všech provozovnách a rozšíření stávajících zaměstnaneckých výhod.

V nové kolektivní smlouvě se podařilo nejenom zachovat zaměstnanecké výhody a nadstandardní podmínky v současném rozsahu, ale došlo k jejich dalšímu rozšíření, a to i navzdory nastupující recesi. Zaměstnancům tak bude navýšena věrnostní odměna a navýšen příspěvek na tzv. „sociální výpomoc“ při mimořádných tíživých životních událostí. Zcela novým benefitem je rekondiční bonus. Zaměstnanci Tesco tak mohou využít nejširší nabídky zaměstnaneckých výhod v celém odvětví českého maloobchodu.

Mimořádně citlivou otázkou ve všech firmách je výše mezd. Přestože jsou zaměstnavatelé pod velkým tlakem zpráv o očekávaném hospodářském útlumu, rozhodlo se Tesco na rozdíl od státní správy a některých konkurentů, že nebude následovat trend snižování mezd u stávajících zaměstnanců. Avšak na druhé straně si ani nemůžeme dovolit letos mzdy navýšit.

„Jednání o nové kolektivní smlouvě byla v této složité době obzvlášť náročná. Jsem proto velice rád, že se podařilo se zástupci odborů najít vyvážený kompromis a děkuji jim za věcný a profesionální přístup,“ řekl po jednání Karel Foltýn, personální ředitel Tesco.

pátek 2. března 2012

Vládní škrtací dvouletka poškodí občany i ekonomiku

2.3.2012 / 13:40 / esondy.cz

Škrty ve státním rozpočtu na léta 2013 a 2014, které navrhlo ministerstvo financí (MF), a schválili ekonomičtí ministři, mohou zhoršit hospodářskou situaci v zemi, vyplývá to z analýzy Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Klesnou investice, vzrostou ceny a hrozí nárůst chudoby, zaznělo na dnešní tiskové konferenci ČMKOS v Praze. Vládní materiál je podle odborů nejdůležitějším ekonomickým dokumentem letošního roku.

„Ve vládní dvouletce je zkoncentrováno prakticky vše, co se zastřeně nebo nepřímo objevuje od počátku existence této vlády. Pokud by byl tento plán uskutečněn, dotkne se negativním způsobem všech občanů, a to s razancí, kterou si dosud nechtěli vůbec připustit, či si ji nedovedli představit,“ řekl novinářům předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil.
„Opatření vlády na snížení deficitu státního rozpočtu může paradoxně přivést státní rozpočet do ještě většího deficitu a zhoršit ekonomickou situaci státu. Tento nátlakový atak by nebyl, stejně jako v roce 2011, kompenzován ani systému zdravotního pojištění, ani místním rozpočtům. A to by znamenalo, že by vzrostl deficit v těchto systémech,“ řekl ekonomický expert ČMKOS Martin Fassmann.
"Konečným spotřebitelem nejsou jen občané, ale i veřejné služby. Ve zdravotnictví, školství a dopravě nebude zvýšení nákladů kompenzováno. Snižování deficitů (rozpočtu) v ekonomické stagnaci je cesta do pekel, která zničí veřejný sektor," varoval Fassman.

Podle odborů ani razantní opatření na příjmové a výdajové straně státního rozpočtu plánovaného na roky 2013 a 2014 nejsou schopny vytvořit dostatečnou rozpočtovou rezervu pro pokrytí dopadů zahájení důchodové reformy. Spuštění důchodové reformy naopak povede ke zvýšení deficitů státního rozpočtu v uvedeném období o 15 až 20 miliard korun.
Hrozí růst chudoby

Z analýzy dále vyplývá, že klesnou investice, vzrostou ceny a hrozí nárůst chudoby. Je zde obsaženo sjednocení DPH na úrovni 20 procent, zavedení dalších spotřebních daní na všechny druhy energií, nevratné zastavení valorizace starobních důchodů na příští tři roky, úplné zrušení některých sociálních dávek určených zvláště pro nejchudší občany, konkrétně doplatek na bydlení a porodné. Opatření vlády počítá s propuštěním více než 24 000 zaměstnanců veřejného sektoru, z toho 17 000 učitelů v regionálním školství a 3500 policistů.

Odbory naopak navrhují stabilizaci deficitu rozpočtu zhruba na 120 miliardách korun. Udržování stabilní úrovně rozpočtového deficitu je možné posílením rozpočtových příjmů. Touto cestou se vydávají všechny vyspělé ekonomiky. Vláda však volí jinou cestu, a tou jsou další škrt a snižování deficitu rozpočtu v situaci, kdy ekonomika stagnuje. Politika škrtů snižuje poptávku a zpětně vyvolává problémy s hospodářským růstem a odůvodňuje další škrty. Vláda svým dokumentem dává najevo, že není schopná předložit jasnou hospodářskou politiku země a neví, kam chce ekonomiku vést, nedokáže formulovat rozvojové programy, ani předložit perspektivu pro jednotlivé skupiny obyvatelstva, včetně podnikatelů.

Ministr financí Kalousek na poradě ekonomických ministrů navrhl pouze škrty a zvyšování daní. Patří sem zmrazení důchodů, zavedení jednotné sazby daně z přidané hodnoty na 19 nebo 20 procentech s možnou výjimkou u knih a léků a zvýšení daně z příjmu fyzických osob z 15 na 16 procent. Zrušen by měl být i zaměstnanecký paušál. MF rovněž navrhuje snížení výdajových paušálů pro živnostníky na hodnoty platné do roku 2004.

V roce 2014 bude podle odborů hladina spotřebitelských cen vlivem zamýšleného sjednocení DPH na úrovni 20 procent a zvýšeným spotřebním daním vyšší minimálně o deset procent. Důchody, které kvůli opatřením nebudou druhý rok valorizovány, budou reálně nižší minimálně o 12 procent. Na penzistech se podle jejich analýzy podepíše i zrušení doplatku na bydlení a zvýšení spoluúčasti ve V oblasti ekonomiky pak podle odborů mohou opatření, která se soustředí pouze na snížení rozpočtového schodku, vést ke snížení investic, které se již dnes projevuje ve stavebnictví. Ekonomický růst se tím zcela zastaví.
Školství by mohlo opustit až 17 000 učitelů

Podle úsporného plánu ministra financí by školství mělo přijít do roku 2014 o 15 miliard korun a propuštěno by mohlo být až 17 000 pedagogů z regionálního školství,“ řekl na tiskové konferenci předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík.

V celé kapitole školství by ještě letos mělo být škrtnuto 4,4 miliardy korun, z toho 3,4 miliardy v regionálním školství. O peníze by tak přišly mateřské, základní a střední školy. Snížení by mělo být formou vázaných výdajů. Do roku 2013 by mělo školství přijít o 4,6 miliardy a v roce 2014 pak o dalších šest miliard. Podle odborářů doporučila porada ekonomických ministrů pro ministerstvo školství propustit v oblasti regionálního školství do roku 2014 celkem 17 000 učitelů. To je skoro každý sedmý pracovník z celkových 130 tisíc pedagogů. Propouštět se bude i na ministerstvu školství. Odejde 368 úředníků. Propouštění se dotkne mateřských, základních a středních škol po celé republice. Školští odboráři již zvažují protesty a nevylučují ani stávku. Podle nich se návrh rozpočtu dotkne každé školy.
"Takové opatření je pro nás naprosto nepřijatelné. Je to hazard s lidmi - s učiteli," říká předseda Dobšík.

Odbory zvažují proti zamýšleným opatřením protesty. Předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil řekl, že by o dalším postupu měla odborová centrála jednat 19. března. Sám chce přijít s návrhy, které ale zatím neupřesnil. Odboráři, zaměstnavatelé a vláda by pak spolu o situaci mohli jednat 23. března na tripartitě.

Autor: převzato z esondy.cz

úterý 7. února 2012

V čele Tesco Stores ČR a.s. stojí David Morris, vystřídal Philipa J. Clarka

Společnosti Tesco Stores ČR a.s. od února šéfuje nový generální ředitel David Morris. Ve funkci vystřídal Philipa J. Clarka, který z této pozice odešel po šesti letech v rámci firmy na jiné místo.

Nový šéf Teska David Morris v Tescu pracuje od roku 1986. Působil na různých pozicích například ve Velké Británii, střední Evropě a Asii. Do České republiky přišel z Indie, kde dva roky řídil zastoupení Teska. V minulosti působil i jako provozní ředitel v Maďarsku a měl na starosti vznik sítě obchodů malého formátu v Polsku.

"Mám velkou radost, že jsem přišel do České republiky a těším se na úkoly, které mě tu čekají,“ říká David Morris při příležitosti svého jmenování a dodává: „V České republice bych chtěl navázat na úspěchy svého předchůdce a dál Tesco rozvíjet tím, že budeme naslouchat přání zákazníků i zaměstnanců.“

Britský maloobchodní řetězec měl letos velmi špatné Vánoce. Tržby v britských obchodech v klíčových šesti týdnech okolo Vánoc klesly o 2,3 procenta, což byl nejhorší výsledek za několik dekád. Propad se podepíše na celoročním zisku společnosti. Investory zpráva zaskočila a akcie firmy spadly nejvíc za tři dekády.

Hospodářská krize zamíchala maloobchodním trhem a podíl Tesca se teď daří přebírat konkurenčnímu Saintsbury´s. Firma tak po letech dominance ztrácí domácí trh. V zahraničí se jí ale daří. Prodeje tam rostly o osm procent, což firmě dává naději, že se z problémů dostane. A tomu věří i investiční guru Warren Buffett. Ten totiž loni akcie Tesca koupil ve velkém a podíl prý bude zvyšovat navzdory jakémukoli poklesu.

"Sezonní tržby ve Velké Británii nás zklamaly," uvedl šéf Teska Philip Clarke. "Na našem domácím trhu panují náročné podmínky a my jsme zaznamenali, že známky opatrnějšího chování mezi spotřebiteli se začínají objevovat i jinde. Z toho důvodu bylo naše hospodaření v klíčovém období roku horší, než jsme předpokládali," dodal.

pondělí 6. února 2012

29. únor bude Evropským dnem odborového hnutí

Vzhledem ke zhoršující se hospodářské a sociální situaci a při neustále tvrdších úsporných opatřeních, se kterými přicházejí politici jako s jediným řešením krize, vyzvala Evropská odborová konfederace (EOK/ETUC) v předvečer zasedání Evropské rady občany EU k protestní akci. Odbory se zmobilizují napříč celou Evropou, aby podpořily své požadavky v podobě nových pracovních míst a sociální spravedlnosti. Den evropského odborového hnutí je naplánován na 29. února. Evropské národní odborové organizace zorganizují různé akce ve svých zemích, aby upozornily na závažnost situace. Pracovní místa a sociální spravedlnost již nemohou být oddělovány od evropské agendy.

„Evropské odbory mobilizují, aby veřejně řekly - už toho bylo dost. Úsporná opatření nejsou jedinou odpovědí na krizi. Naopak způsobují ohromnou sociální škodu. Navrhovaná mezinárodní dohoda, která byla projednávána 29. ledna na summitu Evropské unie v Belgii, dále podpořila škrty a úspory. Jejím jediným cílem je snížení deficitů jak to jen jde, bez ohledu na sociální dopady na občany. Evropa si nemůže dovolit pokračovat v zavádění opatření, která nefungují, která potápějí státy hlouběji do recese a ochuzují stále více lidí.
Z pohledu odborového hnutí musí nová dohoda zahrnovat silný sociální rozměr. Vyrovnané rozpočty jsou potřebné, ale úspory samy o sobě jen zvyšují nerovnosti. Správnou volbou je stimulace ekonomiky přes investice,“ řekla generální tajemnice ETUC, Bernadette Ségol:
Nová smlouva neřeší klíčový problém eurozóny, kterým je absence instituce, která by měla dostatek likvidity, aby zastavila útoky na dluhopisové trhy jednotlivých členských zemí. Na rozdíl od bank vlády nemají svého věřitele poslední instance, který by zastavil iracionální stádní chování finančních trhů.
Evropská odborová konfederace (EOK) sdružuje 82 národních organizací z 36 evropských zemí a 12 evropských odvětvových federací. Členy EOK jsou organizace ze zemí Evropské unie (EU), Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), ze zemí, které se připravují na vstup do EU, a některých dalších zemí. EOK tak zastupuje zájmy 60 milionů členů. ČMKOS je řádným členem EOK od prosince 1995.

EOK byla založena v roce 1973 na ustavujícím sjezdu v Bruselu. Je sociálním partnerem na evropské úrovni; EOK je uznána Evropskou unií, Radou Evropy a ESVO za jedinou reprezentativní meziodvětvovou odborovou organizaci na evropské úrovni.

Hlavním cílem EOK je prosazování evropského sociálního modelu, rozvoj sjednocené mírové a stabilní Evropy, kde pracující i jejich rodiny mohou plně požívat lidských a občanských práv a žít na vysoké úrovni. Základními nástroji k dosažení těchto cílů jsou pro EOK kolektivní vyjednávání, sociální dialog a dobré pracovní podmínky, které jsou základem pro zavádění inovací, zvyšování produktivity, konkurenceschopnosti a růstu v Evropě. EOK se účastní vypracovávání hospodářské a sociální politiky na nejvyšší úrovni  EU.
Autor: převzato z e-sondy.cz/aktualne

pondělí 2. ledna 2012

Nutí Vás zaměstnavatel k čerpání dovolené začátkem roku? Braňte se!

Také patříte mezi ty, kterým zaměstnavatel nařizuje čerpání dovolené v lednu a únoru? Rozhodně takové nařízení odmítněte, zaměstnavatel jedná ve většině nejspíše v rozporu se zákoníkem práce a dobrými mravy či přenášením podnikatelského rizika na zaměstnance.

Dovolená je zvláštní institut pracovního práva chráněný mezinárodními úmluvami a slouží výhradně k odpočinku a rekonvalescenci zaměstnance. Nárok na dovolenou vzniká zaměstnanci za určitých podmínek, a to buď za dobu trvání pracovního poměru u zaměstnavatele po celý kalendářní rok, nebo jeho části (tzv. poměrného nároku na dovolenou), případně za odpracované dny - směny.

Pravidla nároku na dovolenou a podmínky čerpání definuje zákoník práce. Zákonná norma týkající se dovolené je v zákoníku práce upravena v ustanoveních § 211 a násl.

Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, tedy v tomto případě 20 pracovních dnů (4 týdny), popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Za odpracovaný se přitom považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny. Pozor, části směn odpracované v různých dnech se ale nesčítají. Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu (1,666) dovolené za kalendářní rok (za každé čtvrtletí tak půjde celkem o 5 pracovních dnů dovolené).

Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené (1,666 dne) za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. 

Týdnem dovolené se rozumí v souladu s ust. § 350a zákoníku práce 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů, tedy vždy čerpání 5 pracovních dnů (dovolené) + 2 dny volna (například sobota a neděle - nemusí být ale pravidlem).

Je třeba si říci, že dovolenou určuje vždy zaměstnavatel, avšak v souladu a za podmínek zákonné normy (zákoníku práce), nemůže tak tedy činit svévolně a jak se mu zachce. Dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen určit zaměstnanci podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace (případně rady zaměstnanců), a to tak, aby mohla být vyčerpána zpravidla v celku a do konce kalendářního roku. Pokud není dovolená čerpána v celém nároku zaměstnance, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se samozřejmě zaměstnavatel a zaměstnanec nedohodnou jinak. Určenou dobu čerpání dovolené je ale zaměstnavatel povinen vždy písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.

Zaměstnavatel sice může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, ale pouze za předpokladu, kdy je oprávněně možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku nebo do skončení pracovního poměru. I tak ale stále platí, že dovolenou zaměstnavatel může určit jen podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace. Navíc ani nelze s naprostou jistotou vzhledem k současné ekonomické situaci a jejímu vývoji v Evropě předpokládat, že zaměstnanec bez jakýchkoli pochybností tyto podmínky splní do konce kalendářního roku nebo do skončení pracovního poměru. Byť je to jen možný "černý scénář" případného vývoje ekonomiky, musíme zdůraznit, že už jde o pochybnost splnění daného předpokladu.

Pokud právní norma určí podmínku čerpání dovolené podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace, jedná se z povahy tohoto ustanovení o určení zásadní podmínky, za které je povinen zaměstnavatel dovolenou zaměstnanci určit (nařídit).

K dnešnímu dni zaměstnavatel písemný rozvrh čerpání dovolené nevypracoval a odborovými organizacemi souhlas vysloven nebyl (zaměstnavatel je povinen tak učinit nejpozději k poslednímu kalendářnímu dni měsíce února), z čehož plyne, že zaměstnavatel nemůže zaměstnanci dovolenou nařídit, ale pouze se zaměstnancem na případném čerpání dovolené dohodnout. Další skutečností je také to, že zaměstnanci nárok na dovolenou za kalendářní rok dosud nevznikl a do odpracování 21 pracovních směn mu ani nárok alespoň na 1/12 dovolené nevznikne.

Pokud tedy zaměstnavatel v našem případě dovolenou nařizuje, a to zpravidla 1-2 dny, jedná z našeho pohledu v rozporu s právními normami, v rozporu s dobrými mravy a oprávněnými zájmy zaměstnanců.

Pokud by se však zaměstnavatel se zaměstnancem na čerpání dovolené vzájemně dohodli (dobrovolně, nikoli nařizující povahou), i když zaměstnavatel nesplnil podmínku vydání písemného rozvrhu čerpání dovolené s předchozím souhlasem odborové organizace a zaměstnanec naopak podmínku vzniku nároku na dovolenou, pak by bylo vše v pořádku. Potom je ale nutné zaměstnance upozornit na skutečnost, že je v případě předčasného skončení pracovního poměru povinen vrátit vyplacenou náhradu mzdy za dovolenou nebo její část, na niž ztratil právo nebo na niž mu právo nevzniklo.

O záměru zaměstnavatele nařizovat zaměstnancům dovolenou v průběhu měsíce ledna a února ani o důvodech vedoucích k tomuto kroku zaměstnavatele nebyly odbory informovány. Tato skutečnost nebyla zástupci zaměstnavatele s odborovými organizacemi žádným způsobem projednána ani řešena vzájemnou dohodou upravující případné řešení problematiky náhrady zaměstnance zaměstnavateli za čerpání dovolené, na kterou zaměstnanci právo nevzniklo, i když ji zaměstnavatel zaměstnanci nařídil z důvodu hospodářských a ekonomických zájmů či úsporných opatření.

neděle 1. ledna 2012

ČSSZ: Vycházky během dočasné pracovní neschopnosti budou nově max. 6 hodin denně a další novinky

Významnou změnou od roku 2012 je přesně vymezená úprava vycházek dočasně práceneschopného. Ošetřující lékař může vycházky nově povolit nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně. 

Vycházky během dočasné pracovní neschopnosti

Ošetřující lékař může vycházky nově povolit nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Rozhodnutí, zda se vycházky vymezí na konkrétní časový úsek nebo několik konkrétních časových úseků, je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře. Ten může vycházky povolit pouze v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu dočasně práceneschopného občana a který nenarušuje stanovený léčebný režim.

Ve výjimečných případech může ošetřující lékař povolit, aby si vážně nemocný volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu. Tomu všemu však musí předcházet písemný souhlas příslušné okresní správy sociálního zabezpečení na základě žádosti ošetřujícího lékaře. Za výjimečné případy se považuje mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav.

Peněžitá pomoc v mateřství

I nadále platí, že otec dítěte či manžel ženy, která dítě porodila, může uzavřít s matkou dítěte dohodu o převzetí dítěte do péče. Pro účely nároku na peněžitou pomoc v mateřství lze tuto dohodu uzavřít minimálně na dobu 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.

Krátkodobá zaměstnání

Z důvodu zamezení uzavírání opakovaných krátkodobých zaměstnání v jednom kalendářním měsíci mezi stejným zaměstnavatelem a zaměstnancem, u kterých nevznikala povinnost zaměstnavatele odvádět pojistné na sociální zabezpečení, se nově upravují tzv. krátkodobá zaměstnání (zaměstnání kratší 15 dnů). Z těchto zaměstnání bude zaměstnanec účasten nemocenského pojištění po dobu jejich trvání v kalendářním měsíci, pokud součet jeho příjmů z těchto zaměstnání dosáhne v kalendářním měsíci částky aspoň 2 500 Kč. V praxi to bude rovněž znamenat, že zaměstnavatel bude mít povinnost odvádět za tyto zaměstnance pojistné na sociální zabezpečení.

Dosud platilo, že pokud zaměstnanec v kalendářním měsíci vykonával pro stejného zaměstnavatele krátkodobá zaměstnání, která podle zákona neměla trvat a ani netrvala déle než 14 kalendářních dnů, nebyl zaměstnanec účasten nemocenského pojištění. Zaměstnavatel neodváděl za tyto zaměstnance pojistné na sociální zabezpečení.

Zdroj: ČSSZ, MPSV