Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

sobota 23. ledna 2010

Odpovědi na Vaše téma: DŮCHOD vs. VÝPOVĚĎ?

...

Aby Vám vznikl nárok na starobní důchod, je podmínkou odpracování 25 až 35 let a placení pojistného na sociální zabezpečení po stejnou dobu a mít předepsaný věk pro odchod do důchodu. Pokud pojistné neplatíte nebo nesplňujete délku placení pojistného, nemáte na starobní důchod nárok. Nezoufejte však, chybí-li Vám nějaká ta doba, můžete si ji doplatit. Ale pozor, vždy jen celý kalendářní měsíc.

Pro výpočet Vašeho důchodového věku můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV (www.mpsv.cz) či na internetové adrese www.výplata.cz, kde si můžete zároveň spočítat orientačně důchod, který by jste jako důchodce pobíral či pobírala. Současný věk pro odchod do důchodu je stanoven na 65 let. U dříve narozených a matek je důchodový věk nižší, například podle počtu dětí.

Nutno upozornit, že přestože jste dosáhli důchodového věku, můžete i nadále u zaměstnavatele pracovat. Dosažení důchodového věku není důvodem k výpovědi z pracovního poměru. Pouze Vám vznikl nárok na důchod a je jen na vašem rozhodnutí a Vaše právo, zda na penzi odejdete či nikoliv.

Zaměstnavatel mnohdy postupuje v rozporu se zákoníkem práce a sdělí zaměstnanci, že musí podat výpověď dohodou (přestože u něj mnohdy nadále pracuje, avšak již na dohodu o pracovní činnosti či například s pracovní smlouvou na dobu určitou a za jinou mzdu). Takovýto postup by bylo možné považovat za diskriminační. A hlavně, není to pravda. Žádnou výpověď podávat nemusíte, zvláště ne dohodou.

Žádost o přiznání důchodu se podává nejdříve čtyři měsíce před datem, kdy zaměstnanec chce do důchodu odejít, či kdy mu nárok vznikne. Po tomto datu může odejít kdykoliv. Důchod lze vyplatit i zpětně, avšak maximálně za poslední tři roky (výjimečně za 5 let). Žádost o důchod vyřídíte na kterékoliv příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, případně pražské či městské správě sociálního zabezpečení. K žádosti budete potřebovat občanský průkaz (případně u cizinců cestovní pas s povolením k trvalému pobytu), doklady prokazující dobu zaměstnání a studia, doklad o výkonu vojenské či civilní služby (to především u mužů), doklady potvrzující péče o děti (to zase většinou ženy) a rodné listy dětí případně doklad o osvojení.

Rok 2010

Od roku 2010 dochází ke změně legislativy a je již možné pobírat klastický starobní důchod a nadále pracovat v zaměstnání na základě smlouvy na dobu neurčitou. Tato úprava je pro občany pracující v důchodovém věku příznivější. Skončit pracovní poměr lze totiž již pouze za stejných podmínek jako u každého jiného zaměstnance (to znamená především dodržení výpovědní lhůty). Lze si však vybrat, zda pobírat důchod v plné nebo poloviční výši. Pokud se občan rozhodne o pobírání důchodu v poloviční výši, tak se mu to promítne do navyšování starobního důchodu.

Není potřeba měnit pracovní poměr

Zaměstnanec mající uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou tak nebude muset svého zaměstnavatele žádat o změnu doby trvání pracovního poměru. Pro případné uzavření smlouvy na dobu určitou však bude muset být dodržen zákoník práce, který umožňuje uzavření smlouvy na dobu určitou celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru. V roce 2009 bylo v zákoníku práce umožněno uzavírat s důchodci opakovaně smlouvu na dobu určitou, vždy však na jeden rok. Toto ustanovení však v roce 2010 v zákoníku práce není.

Jak postupovat v případě nemoci?

Jestliže občan v důchodovém věku onemocní, je výhodnější uplatnit žádost o důchod až po ukončení nemoci. Ze zákona totiž není možné pobírat nemocenské dávky a důchod. Když je však žádost o důchod uplatněna v tříměsíčním předstihu, jak to dovoluje zákon, a v těchto třech měsících zaměstnanec onemocní, musí organizace, která vyplácí nemocenské dávky tuto skutečnost nahlásit na Českou správu sociálního zabezpečení. Důchod bude občan pobírat až od ukončení nemocenských dávek.

pondělí 18. ledna 2010

Problémem Nezávislých odborů jsou především krátké úvazky

...

Praha/Brno - V pátek 15. ledna se v Praze uskutečnilo jednání mezi zástupci nezávislých odborových organizací Tesco sdružených v NOT a zástupci společnosti Tesco Stores ČR a.s., na kterém byly diskutovány základní otázky týkající se pracovně právní politiky společnosti.

Zástupci NOT vyjádřili při jednání svou nespokojenost při nařizováním dovolené, zejména s jejím způsobem a mnohdy spornou náhradou. Upozornili zaměstnavatele, že nebyly dosud zpracovány a odsouhlaseny plány dovolených, nejsou provedeny přepočty nároku na dovolenou, dovolená není nařizována v souladu se zákonem nejpozději 14 dnů předem a písemnou formou, i na skutečnost, že zaměstnanci ještě tento nárok ani vlastně nevznikl, a že jsou k ní nuceni v některých případech ze dne na den. Doporučili tak zaměstnavateli, aby se se zaměstnanci na možném čerpáni dovolené do doby než budou plány dovolených na jednotlivých provozovnách zpracovány a odsouhlaseny odbory vždy dohodl. Zároveň odbory poukázaly i na skutečnost, kdy je špatně hrazena náhrada za svátek, zejména, že na místo náhrady 12 hodin například zaměstnavatel upravil tuto náhradu na 8 hodin, nebo u zaměstnanců pracujících na 4 hodinový úvazek dokonce na 4 hodiny, přestože pravidelně pracovali ve směnách 12 hodin a ze zákona tak měli nárok na náhradu 12 hodin. Zaměstnavatel tak postupuje v rozporu se zákoníkem práce, a nutí zaměstnance si svátky nadpracovávat.


Pro odbory nejpalčivějším tématem následně byly úvazky zaměstnanců, ve kterých spatřují největší problém v nespokojenosti zaměstnanců. Poukázaly na neefektivitu těchto úvazků, zejména u studujících, kteří toto chápou pouze jako přivýdělek, avšak bez jakékoli další odpovědnosti vůči svým spolupracovníkům či zákazníkům a na současné zvýšené náklady dojíždějících zaměstnanců či na možné samotné existenční problémy spojené s životními náklady a bydlením (placením nájemného) těchto zaměstnanců. Odbory žádají, aby zaměstnavatel umožnil zaměstnancům práci na plný úvazek, zvláště u těch, kterým byl tento úvazek po celý rok rozepisován a krátkých úvazků využíval pouze pro období zvýšené potřeby, jako jsou víkendy, svátky či dovolené. Nezávislé odbory jsou připraveny podpořit v tomto případě organizační změny či racionalizační opatření, které vidí pro zvýšení efektivity a produktivity jako potřebné a zároveň nevyhnutelné pro stabilitu společnosti. Zástupci NOT následně vyzvali zaměstnavatele, aby jasně a pravdivě sdělil těmto zaměstnancům pracujících na 4 hodinový úvazek skutečný fond hodin, který jim bude v následujících měsících plánován, a ti se mohli rozhodnout, zda je pro ně tato situace vyhovující nebo nevyhovující. Zaměstnancům tak bude dána v rámci dobrých mravů ze strany zaměstnavatele možnost rozhodnout se, zda chtějí za těchto podmínek u společnosti setrvat či nikoliv.


V průběhu jednání byl zástupcům zaměstnanců představen nový projekt pro oblast služeb zákazníkům. Odbory v tomto projektu spatřují možné zlepšení vztahů mezi zaměstnanci a jejich nadřízeným, rozvoj zlepšení dovedností zaměstnanců i zlepšení kvality služeb samotným zákazníkům a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. Upozornili však na to, že i zde je potřeba změnit strukturu zaměstnanců samotných a lepší plánování hodin.


Bylo také poukázáno na špatné plánování směn v případech náhrady za svátek, kdy namísto průměrné délky směny byl zaměstnancům plánován pouze úvazek, přestože zaměstnanec pravidelně pracuje ve směnách delších. Byly tak nuceni si svátek nadpracovat.

Ze strany odborů byl dále vznesen požadavek, aby se časopis "IN" zaměřil také na zaměstnance samotné, zejména oddělení lidských zdrojů a zaměstnanci měli především dostupné informace o svých právech, nejdůležitějších změnách legislativy, informacích z jednáních či odpovědi na své otázky. Současnou podobu odbory chápou pouze jako komerční a tím zbytečné vyhazování peněz, které by bylo možné využít v provoze a rozhodně ne jako "in". V době krize všechny společnosti šetří zejména na nákladech komerčních, Tesco však vyhazuje miliony za zbytečnou reklamu, plakáty, nesmyslné stojánky a časopis, který nám nic neříká. Propagace a reklama je dražší než samotný zisk z prodeje výrobků.


Zástupci NOT se také ostře ohradili proti tiskové zprávě společnosti, ve které uvádí, že se dne 14. 1. 2010 na základě jednání se zástupci OSPO rozhodl zahájit kolektivní vyjednávání, protože kolektivní vyjednávání již bylo podle zákona zahájeno 10. 3. 2009 návrhem na změnu kolektivní smlouvy podaným právě zástupci Nezávislých odborů Tesco. Upozornili zaměstnavatele, že tímto prohlášením by zvýhodňoval jednu odborovou organizaci před druhou a dopustil by se tak porušení Ústavy ČR samotné dle ust. Listiny základních práv a svobod i zákona o kolektivním vyjednávání.

Následně byly dohodnuty termíny pro kolektivní vyjednávání tak, aby byla kolektivní smlouva připravena k podpisu nejpozději do konce května 2010, tedy měsíc před ukončením platnosti té stávající. Dá se očekávat, že tato jednání budou velmi tvrdá a náročná pro obě strany, protože je třeba zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců a zaručit jim jistoty v zaměstnání.


O průběhu kolektivního vyjednávání Vás budeme průběžně informovat.

.

čtvrtek 14. ledna 2010

Další jednání nezávislých odborů se zástupci společnosti Tesco už v pátek.


...

Další jednání mezi vedením společnosti Tesco Stores ČR a.s. a zástupci nezávislých odborových organizací Tesco se uskuteční v pátek 15. ledna 2010 od 10:00 hodin v Praze v centrální kanceláři EDEN. Tématem budou především pracovní podmínky zaměstnanců, zejména úvazky, dovolená a náhrada za svátek, ale i příprava nové kolektivní smlouvy či nové projekty. Informace z jednání vám přineseme na našich stránkách zde a na adrese http://nezavisleodborytesco.forumczech.com, které můžete využít i pro diskuzi, vaše dotazy, stížnosti nebo jen pro zajímavost.