Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

sobota 23. ledna 2010

Odpovědi na Vaše téma: DŮCHOD vs. VÝPOVĚĎ?

...

Aby Vám vznikl nárok na starobní důchod, je podmínkou odpracování 25 až 35 let a placení pojistného na sociální zabezpečení po stejnou dobu a mít předepsaný věk pro odchod do důchodu. Pokud pojistné neplatíte nebo nesplňujete délku placení pojistného, nemáte na starobní důchod nárok. Nezoufejte však, chybí-li Vám nějaká ta doba, můžete si ji doplatit. Ale pozor, vždy jen celý kalendářní měsíc.

Pro výpočet Vašeho důchodového věku můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV (www.mpsv.cz) či na internetové adrese www.výplata.cz, kde si můžete zároveň spočítat orientačně důchod, který by jste jako důchodce pobíral či pobírala. Současný věk pro odchod do důchodu je stanoven na 65 let. U dříve narozených a matek je důchodový věk nižší, například podle počtu dětí.

Nutno upozornit, že přestože jste dosáhli důchodového věku, můžete i nadále u zaměstnavatele pracovat. Dosažení důchodového věku není důvodem k výpovědi z pracovního poměru. Pouze Vám vznikl nárok na důchod a je jen na vašem rozhodnutí a Vaše právo, zda na penzi odejdete či nikoliv.

Zaměstnavatel mnohdy postupuje v rozporu se zákoníkem práce a sdělí zaměstnanci, že musí podat výpověď dohodou (přestože u něj mnohdy nadále pracuje, avšak již na dohodu o pracovní činnosti či například s pracovní smlouvou na dobu určitou a za jinou mzdu). Takovýto postup by bylo možné považovat za diskriminační. A hlavně, není to pravda. Žádnou výpověď podávat nemusíte, zvláště ne dohodou.

Žádost o přiznání důchodu se podává nejdříve čtyři měsíce před datem, kdy zaměstnanec chce do důchodu odejít, či kdy mu nárok vznikne. Po tomto datu může odejít kdykoliv. Důchod lze vyplatit i zpětně, avšak maximálně za poslední tři roky (výjimečně za 5 let). Žádost o důchod vyřídíte na kterékoliv příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, případně pražské či městské správě sociálního zabezpečení. K žádosti budete potřebovat občanský průkaz (případně u cizinců cestovní pas s povolením k trvalému pobytu), doklady prokazující dobu zaměstnání a studia, doklad o výkonu vojenské či civilní služby (to především u mužů), doklady potvrzující péče o děti (to zase většinou ženy) a rodné listy dětí případně doklad o osvojení.

Rok 2010

Od roku 2010 dochází ke změně legislativy a je již možné pobírat klastický starobní důchod a nadále pracovat v zaměstnání na základě smlouvy na dobu neurčitou. Tato úprava je pro občany pracující v důchodovém věku příznivější. Skončit pracovní poměr lze totiž již pouze za stejných podmínek jako u každého jiného zaměstnance (to znamená především dodržení výpovědní lhůty). Lze si však vybrat, zda pobírat důchod v plné nebo poloviční výši. Pokud se občan rozhodne o pobírání důchodu v poloviční výši, tak se mu to promítne do navyšování starobního důchodu.

Není potřeba měnit pracovní poměr

Zaměstnanec mající uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou tak nebude muset svého zaměstnavatele žádat o změnu doby trvání pracovního poměru. Pro případné uzavření smlouvy na dobu určitou však bude muset být dodržen zákoník práce, který umožňuje uzavření smlouvy na dobu určitou celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru. V roce 2009 bylo v zákoníku práce umožněno uzavírat s důchodci opakovaně smlouvu na dobu určitou, vždy však na jeden rok. Toto ustanovení však v roce 2010 v zákoníku práce není.

Jak postupovat v případě nemoci?

Jestliže občan v důchodovém věku onemocní, je výhodnější uplatnit žádost o důchod až po ukončení nemoci. Ze zákona totiž není možné pobírat nemocenské dávky a důchod. Když je však žádost o důchod uplatněna v tříměsíčním předstihu, jak to dovoluje zákon, a v těchto třech měsících zaměstnanec onemocní, musí organizace, která vyplácí nemocenské dávky tuto skutečnost nahlásit na Českou správu sociálního zabezpečení. Důchod bude občan pobírat až od ukončení nemocenských dávek.

Žádné komentáře:

Okomentovat