Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

sobota 22. prosince 2012

Všem našim čtenářům přejeme příjemné prožití Vánoc a úspěšný vstup do roku 2013. Prožijte pohodu, klid a štěstí v kruhu těch nejbližších, které máte rádi. 

Děkujeme za Vaši přízeň a důvěru, kterou jste nám v letošním roce věnovali a těšíme se na Vás opět v roce následujícím.

Veselé Vánoce a šťastný Nový rok

středa 12. prosince 2012

Rekondiční volno a bonus

Každý zaměstnanec, který u společnosti Tesco Stores ČR a.s. (včetně jejich předchůdců, či při přechodu z ostatních skupin Tesco) pracuje v pracovním poměru alespoň jeden rok, vzniká mu nárok na tzv. „rekondiční volno“. Jde o obdobu tzv. „dovolené na víc“. Rekondiční volno je bonusem, který nevyplývá ze zákoníku práce (tedy na něj nemá zaměstnanec zákonný nárok), ale vzniká na základě dohody mezi odbory a zaměstnavatelem, které je zakotveno v kolektivní smlouvě. Kolektivní smlouvu může ze zákona uzavřít se zaměstnavatelem pouze odborová organizace a nikdo jiný. 

Nárok na rekondiční volno (nárok čerpat) vzniká zaměstnanci vždy k 1. lednu kalendářního roku, a to v počtu dní, podle odpracovaných let u společnosti Tesco (za každý odpracovaný rok 1 den, až do max. výše 6 dnů). Podmínkou pro vznik a čerpání rekondičního volna je skutečnost, že zaměstnanec vyčerpal případnou převedenou dovolenou z předchozího kalendářního roku, a to nejpozději do posledního kalendářního dne měsíce února. Nevyčerpá-li zaměstnanec převedenou dovolenou z předchozího kalendářního roku ani k poslednímu dni měsíce února, nárok na rekondiční volno mu v daném roce zaniká. Výjimkou je pracovní neschopnost nebo skutečnost, že mu byla nařízená dovolená zrušena zaměstnavatelem, v takovém případě nárok na rekondiční volno zaměstnanci nezaniká, ale čerpat jej může až v okamžiku, kdy takto převedenou nevyčerpanou dovolenou dočerpá.. 

Čerpání rekondičního volna není podmíněno čerpáním jakéhokoli počtu dní dovolené, na kterou zaměstnanci vzniklo právo v daném kalendářním roce (například, že rekondiční volno Vám bude umožněno čerpat, až si vyberete nejprve třeba 5 dní nové dovolené - to v žádném případě), lze jej čerpat kdykoli v průběhu kalendářního roku, tedy od 1. ledna do 31. prosince, a kterýkoli den v týdnu, kdy je zaměstnanci plánována směna. Rekondiční volno se žádným způsobem nekrátí ani v případě, že zaměstnanec v průběhu roku ukončí pracovní poměr, na rozdíl od dovolené, a nárok čerpá v celém rozsahu, na který mu vzniklo právo. Nesráží se tak ze mzdy v případě například předčasného skončení pracovního poměru nebo nástupu na mateřskou či rodičovskou dovolenou  jeho alikvotní část, jako je tomu při přečerpané dovolené. 

Zaměstnanec má právo čerpat rekondiční volno za podmínky, že neobdržel nebo sám nepodal výpověď z pracovního poměru, nebo neuzavřel dohodu o rozvázání pracovního poměru. Výjimkou je výpověď z organizačních důvodů nebo pro dlouhodobou zdravotní nezpůsobilost, nebo dohoda z týchž důvodů. Zaměstnavatel však nemá právo sám Vám rekondiční volno naplánovat nebo nařídit

O rekondiční volno zaměstnanec žádá formou „žádanky o poskytnutí rekondičního volna“, a to zpravidla 3 dny přede dnem čerpání (zásadně se rekondiční volno neplánuje předem), případně (např. ze zdravotních důvodů nebo naléhavé potřeby) i v době kratší. Rekondiční volno se zpravidla čerpá v počtu 1 – 2 dny v měsíci, nedohodne-li se zaměstnanec se zaměstnavatelem výjimečně jinak (např. 3 dny apod.). Zaměstnavatel nemusí z vážných provozních důvodů (havárie, živelná pohroma, vysoká nemocnost apod.)zaměstnanci rekondiční volno poskytnout v požadovaném termínu, ale až v jiném náhradním termínu. Takovou skutečnost je ale zaměstnavatel zaměstnanci povinen písemně sdělit, a uvést (přesně specifikovat) závažné provozní důvody, pro něž nemohlo být v daném termínu rekondiční volno poskytnuto. Zaměstnanci na den rekondičního volna připadá tolik hodin, kolik by zaměstnanec v tento den odpracoval podle plánovaného harmonogramu směn. 

Rekondiční volno musí být vyčerpáno v daném kalendářním roce a nelze jej, na rozdíl od dovolené, převádět. Zaměstnanci, kterému vzniklo právo na rekondiční volno ve výši alespoň 3 dny (po třech letech u zaměstnavatele) má možnost si rekondiční volno jednou v roce v případě nemoci převést na tzv. „rekondiční bonus, a to v počtu 1 – 3 dny, které si sám určí. Tento rekondiční bonus slouží k pokrytí ztráty na výdělku za první tři dny pracovní neschopnosti, které nejsou ze zákona hrazeny. Bonus se poskytuje jako náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za takto poskytnutý počet dní. O převedení na rekondiční bonus žádá zaměstnanec, který splňuje podmínku pro jeho poskytnutí, současně s doručením dokladu o pracovní neschopnosti, a to „žádankou o převedení rekondičního volna na rekondiční bonus“, kde určí počet dní, které chce na bonus převést, případně tak může učinit i vlastní písemnou žádostí, ve které musí určit, o kolik dní převodu na rekondiční bonus žádá. O počet dní převedených na bonus se rekondiční volno krátí. 

Bližší informace Vám poskytne Vaše personální oddělení nebo manažer provozovny.

poradna@cz-not.eučtvrtek 6. prosince 2012

Dovolenou v lednu a únoru? Jen v dohodě a se souhlasem zaměstnance.


Znovu se nám pomalu blíží nový rok a s ním tradičně nižší potřeba práce začátkem roku a také tradiční tvrzení o povinnosti vybrat si v lednu a únoru nejméně 3 dny dovolené. Tak to alespoň tvrdí velká část vedoucích pracovníků a personalistů či ředitelů provozních jednotek. Povinnost se však nezakládá na pravdě a jde pouze a jen o neschopnost se se zaměstnancem na čerpání dovolené dohodnout. Příkaz je prostě jednodušší, to však vypovídá mnohé o firemní kultuře, etickém kodexu i situaci na dané provozovně, kterou je potřeba změnit a napravit.

Pro počátek příštího roku je třeba, aby dle vzájemné dohody zástupců zaměstnanců s vedením společnosti personalisté nejprve připravili předběžný (provizorní) plán dovolené pro 1 čtvrtletí roku 2013 (leden až březen) před celoročním rozvrhem čerpání dovolené, a případně do něj naplánovali dovolenou, na které se se zaměstnanci dobrovolně v tomto období dohodnou, nikoli dovolenou přikáží či nařídí. Zaměstnanec není povinen na tuto nucenou dovolenou přistoupit.

Nárok na dovolenou za kalendářní rok vzniká zaměstnanci až po odpracování 60 dnů v kalendářním roce u zaměstnavatele (tedy až cca v březnu 2013). Zaměstnavatel je povinen sdělit zaměstnanci s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou na kolik dovolené má v kalendářním roce nárok. Přepočítává se podle průměru délky směn v roce a týdnu, např.:

zaměstnanec s průměrnou směnou 8 hodin; 20 pracovních dnů dovolené po 8 hodinách
(případně 7 1/2 nebo 7 3/4, dle úvazku; 20 pracovních dnů dovolené po 7 1/2 nebo 7 3/4, dle úvazku)
zaměstnanec s průměrnou směnou 12 hodin; 14 pracovních dnů dovolené po 12 hodinách
zaměstnanec s průměrnou směnou 9,5 hodiny; 16 pracovních dnů dovolené po 9,5 hodinách

Nárok na poměrnou část dovolené vzniká zaměstnanci za každý celý kalendářní měsíc u zaměstnavatele ve výši 1/12 dovolené za kalendářní rok.

Se stanovením nároku zaměstnance na dovolenou v daném kalendářním roce (případně s přepočtem), Vás musí zaměstnavatel seznámit ještě před stanovením plánu dovolených a samotným čerpáním dovolené.

Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace (příslušné) tak, aby mohla být dovolená vyčerpána zpravidla v celku a do konce kalendářního roku. Přitom je nutno přihlížet nejen k oprávněným zájmům zaměstnavatele, ale i zaměstnance (např. čerpání dovolené v době prázdnin dítěte, rodinná dovolená apod.). Není nikde stanoveno, že dovolená musí být čerpána do 31. 10. a nelze čerpat dovolenou v listopadu či prosinci, zákon stanoví, že dovolená se čerpá do konce kalendářního roku.

Nečerpá-li zaměstnanec dovolenou v celku, ale v jednotlivých částech, musí alespoň jedna její část činit nejméně 2 týdny v celku (týden dovolené = 5 pracovních dnů + volný víkend). Základní výměra dovolené činí 4 týdny, přitom týdnem dovolené se rozumí 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů, to znamená, že čerpáte-li týden dovolené, vždy půjde o 5 pracovních dnů dovolené a k tomu spojeno dále se dvěma volnými dny, aby byla splněna základní podmínka týdne dovolené (7 kalendářních dnů).

Čerpání dovolené se nařizuje písemnou formou, a to nejpozději 2 týdny před čerpáním dovolené, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem, a naopak, nedohodnou jinak.

Zaměstnavatel Vám sice může nařídit čerpání dovolené, i když jste doposud nesplnili podmínku pro vznik práva dovolené za kalendářní rok (tj. odpracování 60 dnů), avšak za podmínky, že má vypracovaný písemný rozvrh čerpání dovolené, se kterým byl vysloven předchozí souhlas příslušné odborové organizace, a jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku nebo do skončení pracovního poměru. Vzhledem k letošnímu rozsáhlému hromadnému propouštění, nelze tuto podmínku však považovat za reálnou.

Je tedy pouze na vzájemné dohodě zaměstnavatele a zaměstnance, zda má zaměstnanec zájem v tomto období dovolenou čerpat, či nikoli. Žádnému ze zaměstnanců nesmí být dovolená v tomto období nařízena.

Bude-li Vám dovolená nařízena, nucena apod., a nepůjde zásadně o vzájemnou dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, neprodleně informujte Linku ochrany zájmů nebo poradnu NOT. Vždy je třeba uvést provozovnu, které se daný problém týká

Kontakt na linku ochrany zájmů Tesco:
Telefon:        +420 800 114 477 (ZDARMA)
Operátor:      v pracovních dnech 9:00 – 16:00 hod.
Záznamník:    od 16.00 do 9.00 a ve dnech pracovního klidu
E-mail:          linka_ochrany@tesco-europe.com

Kontakt na linku poradny NOT:
Telefon:        +420 720287561; +420 724140336
Operátor:      v pracovních dnech 9:00 – 19:00 hod., v sobotu a neděli 10:00 – 16:00 hod.
E-mail:          poradna@cz-not.eu