Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

čtvrtek 23. prosince 2010


Vážení čtenáři, přejeme vám všem veselé Vánoce a šťastný Nový rok. Těšíme se na setkání s vámi na našich stránkách opět v roce 2011.

Rada Nezávislých odborů Tesco
   

středa 22. prosince 2010

Změny v nemocenském pojištění od 1. 1. 2010

...
Od 1. ledna 2011 se bude nemocenské vyplácet až od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (DPN) nebo nařízené karantény. Zaměstnavatel bude poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy podle zákoníku práce v období prvních 21 kalendářních dnů trvání DPN či nařízené karantény. Tato opatření by měla platit tři roky.

Pro dobu od 1. ledna 2011 bude nadále platit právní úprava denní výše nemocenského – tj. 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu (DVZ) po celou dobu DPN nebo nařízené karantény, která byla přijata původně jen pro rok 2010. (Místo dřívější odstupňované sazby nemocenského z redukovaného DVZ ve výši 60 %, 66 % a 72 %.)

Jestliže DPN vznikne nebo karanténa bude nařízena před 1. 1. 2011 a bude trvat ještě v roce 2011, bude se nemocenské vyplácet za podmínek a po dobu podle zákona o nemocenském pojištění ve znění účinném do 31. 12. 2010 (tj. od 15. kalendářního dne trvání DPN).

Dávky nemocenského pojištění se vypočítávají z redukovaného DVZ a rozhodným obdobím je zpravidla 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, s níž je spojen vznik nároku na dávku. K 1. 1. 2011 se změní redukční hranice pro úpravu DVZ v závislosti na vývoji výše průměrné mzdy, což ovlivní i mírný nárůst výše dávek.

Redukční hranice:

* První redukční hranice bude činit 825 Kč (nyní 791 Kč),
* druhá redukční hranice 1 237 Kč (nyní 1 186 Kč) a
* třetí redukční hranice 2 474 Kč (nyní 2 371 Kč).

Do první redukční hranice se počítá z denního vyměřovacího základu 90 % (u peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství 100 %). Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %. Z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 %. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Bude-li dočasná pracovní neschopnost trvat déle než 21 kalendářních dnů, je ošetřující lékař povinen potvrdit pojištěnci pro účely poskytování náhrady mzdy (platu) nebo snížení platu její trvání vždy k 21. kalendářnímu dni ode dne jejího vzniku.

Zaměstnavatel je povinen neprodleně předávat místně příslušné OSSZ tiskopis „Žádost o nemocenské“ (IV. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti) společně s řádně vyplněným tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“, a to zpravidla po 21 kalendářních dnech trvání DPN, nejpozději však s tiskopisem „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“ či s tiskopisem „Rozhodnutím o ukončení dočasné pracovní neschopnosti“ (V. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti).

Zaměstnavatel má oprávnění provést kontrolu, zda zaměstnanec dodržuje stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, jde-li o povinnost zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek po dobu prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti.

Byla-li pojištěnci povolena změna místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti v období prvních 21 kalendářních dnů DPN, je pojištěnec nadále povinen tuto změnu místa pobytu předem písemně nebo jinak prokazatelně oznámit zaměstnavateli.

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) bude činit jako dosud 70 % redukovaného DVZ, vyplácí se od prvního dne nástupu na PPM.

Autor/Zdroj: BusinessInfo.cz, ČSSZ, MPSV
  

neděle 19. prosince 2010

Jaké změny nás čekají od 1. 1. 2010 v působnosti MPSV

...
Opatření, která navrhla vláda ODS, TOP 09 a Věcí veřejných a jež by měly mít za cíl zabránit dalšímu zadlužování státu, začnou platit s příchodem nového roku 2011. Mnoho z nich se týká resortu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Která to jsou?

Rodičovský příspěvek

I nadále je rodičovský příspěvek koncipován ve vícerychlostní struktuře čerpání. Dvouletá (rychlejší čerpání) a tříletá varianta (klasické čerpání) rodičovského příspěvku zůstává na dosavadní úrovni. Pokud rodič čerpá rodičovský příspěvek ve čtyřleté variantě (pomalejší čerpání), dostane měsíční dávku 7 600 Kč do 9. měsíce věku dítěte. Od 10. měsíce věku dítěte má nárok na rodičovský příspěvek ve výši 3 800 Kč.

Změny nastaly také v termínech volby doby čerpání rodičovského příspěvku. Na volbu tříleté varianty (klasické čerpání) mají čas rodiče do konce 9. měsíce. Pokud si ji včas nezvolí, automaticky budou zahrnuti do čerpání rodičovské příspěvku ve čtyřleté (pomalejší) variantě. Rodiče, jejichž dítě bude k 1. lednu příštího roku starší deseti měsíců, ale mladší 23 měsíců, mají čas pro volbu čerpání rodičovského příspěvku do konce února 2011. Tedy pokud už volbu neprovedli dříve.

Lhůta pro volbu dvouleté varianty se nemění (do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž dítě dosáhlo 22 týdnů života nebo 31 týdnů života u více dětí narozených současně).

Pro rodiče, kteří již pobírají rodičovský příspěvek ve čtyřleté variantě na dítě starší 23 měsíců (k 1. lednu 2011), se nic nezmění. Nadále budou dostávat měsíční dávku 3 800 Kč do 48. měsíce věku dítěte (samozřejmě při splnění daných podmínek).

Porodné

Dávka porodného není samozřejmou záležitostí. V řadě evropských států neexistuje. V České republice bude mít od 1. ledna 2011 nárok na porodné rodina, jejíž příjem je menší než 2,4násobek životního minima. Tato sociální dávka se bude vyplácet jen na první živě narozené dítě. Dosud měla na porodné ve výši 13 000 Kč nárok každá rodina bez ohledu na její finanční situaci a počet dětí.

Rovné podmínky u mateřské

Podle stávající právní úpravy měly osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) možnost zneužít systém nemocenského pojištění a získat nárok na velmi vysoké částky peněžité pomoci v mateřství (PPM). Tento stav OSVČ zvýhodňoval vůči zaměstnancům – bez jakékoliv vazby na dosahované příjmy si OSVČ mohly výši měsíčního základu účelově pozměnit před nástupem na mateřskou, aby jim pak PPM byla vypočítána v maximální výši. Od 1. ledna 2011 už tato možnost nebude.

Sociální příplatek

Ke zrušení sociálního příplatku bez náhrady, jak zněl původní návrh, nedojde. Vláda vyslyšela připomínky Národní rady osob se zdravotním postižením a bylo schváleno kompromisní řešení. Nárok na sociální příplatek budou mít jen některé rodiny. Sociální příplatek se zatím bude i po 1. lednu 2011 vyplácet rodinám, kde jeden z rodičů pečuje o dlouhodobě nemocné dítě, dlouhodobě zdravotně postižené dítě nebo těžce zdravotně postižené dítě. Získají ho i ty rodiny, ve kterých aspoň jeden z rodičů pečující o dítě je dlouhodobě těžce zdravotně postižený nebo je nezaopatřeným dítětem, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné. Tento kompromisní stav bude platit minimálně do roku 2012.

Podpora v nezaměstnanosti

Od 1. ledna 2011 dojde ke zpřísnění podmínek pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti a zavedení překlenovacího příspěvku jako jednoho z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Snížená podpora v nezaměstnanosti. Úsporná opatření se projeví zejména u těch, kteří ukončí zaměstnání bez vážného důvodu sami nebo dohodou se zaměstnavatelem. Tito uchazeči o zaměstnání dostanou sníženou podporu v nezaměstnanosti, tj. 45 % průměrného čistého měsíčního výdělku z posledního ukončeného zaměstnání. Posílí se tím osobní zodpovědnost uchazečů o zaměstnání v případě ukončování pracovněprávního vztahu se zaměstnavatelem a předejde se možným spekulativním úkonům. Toto zpřísnění se nebude týkat případů, kdy zaměstnanec ukončí pracovněprávní vztah z vážného důvodu.

Odstranění souběhu poskytování podpory v nezaměstnanosti s odstupným, odbytným nebo odchodným. Nově nebude poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu, po kterou uchazeči o zaměstnání přísluší zákonné odstupné, odbytné nebo odchodné. Podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti se v těchto případech nebude krátit, pouze se posune její počátek o dobu, po kterou uchazeči o zaměstnání přísluší zákonné odstupné, odbytné nebo odchodné. V současných podmínkách dochází k souběhu poskytování odstupného, odbytného nebo odchodného s podporou v nezaměstnanosti, i když uchazeč o zaměstnání by měl být zabezpečen prostředky z odstupného (odbytného, odchodného).

Příspěvek pro podnikavé. Polepší si uchazeči o zaměstnání, kteří se rozhodnou začít podnikat. Od 1. ledna příštího roku mohou žádat o překlenovací příspěvek. Jeho smyslem je poskytnout pomoc těm uchazečům o zaměstnání, kteří se rozhodnou řešit svou nezaměstnanost zahájením samostatné výdělečné činnosti a kterým k tomuto účelu úřad práce poskytne na základě dohody příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa podle § 113 odst. 1 zákona o zaměstnanosti. Překlenovací příspěvek bude možné vyplácet nejdéle po dobu pěti měsíců s tím, že měsíční výše tohoto příspěvku se bude odvíjet od průměrné mzdy v národním hospodářství a bude činit nejvýše 0,25násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího tomu kalendářnímu roku, ve kterém byla uzavřena dohoda o poskytnutí překlenovacího příspěvku. Pro ilustraci – průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2009 činila 22 896 Kč.

Proti nelegálnímu zaměstnávání

Od ledna 2011 musí mít Dohoda o provedení práce písemnou formou (dosud stačila ústní dohoda). Dohodu o provedení práce může zaměstnanec uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů, s každým z nich až na 150 hodin za kalendářní rok.

Zaměstnávání zdravotně postižených

Od Nového roku 2011 už nebude poskytována poloviční sleva na dani z příjmů firmám s minimálně 25 zaměstnanci, z nichž je více než polovina pracovníků se zdravotním postižením. Další podpory zaměstnávání zdravotně postižených zůstávají – i v příštím roce si firmy mohou odečíst z daně 18 000 Kč za každého zdravotně postiženého zaměstnance, v případě těžkého zdravotního postižení dokonce 60 000 Kč.

Nemocenská

V roce 2011 bude výše nemocenského stejná jako v tomto roce, tj. 60 % denního vyměřovacího základu. Dále dojde k prodloužení doby, po kterou zaměstnavatelé hradí zaměstnancům během nemoci náhradu mzdy, a to na tři týdny. Od 22. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti bude nemocenské proplácet stát. Toto opatření má platit následující tři roky. Nadále platí, že první tři pracovní dny nemoci zůstávají bez náhrady mzdy.

Zdroj / Autor:  MPSV

čtvrtek 16. prosince 2010

NERV jednal o penzijní reformě. Ale neřekl, kde na ni vzít

...
Poradní orgán vlády včera posoudil návrhy politiků na reformu. Není jasné, jak budou nákladné. Jak zajistit současným třicátníkům slušné důchody a přitom nezruinovat státní rozpočet? O tom včera jednala Národní ekonomická rada vlády (NERV) za přítomnosti premiéra Petra Nečase a několika ministrů. Podle NERVu je třeba přesměrovat část peněz na důchody do penzijních fondů, a bude to nákladné. Přitom ale nikdo neřekl, z čeho přechod na nový důchodový systém zaplatit. Návrhy na zvyšování DPH peníze nepřinesou.

NERV má svůj projekt hotový už měsíc. Vychází přitom ze závěrů takzvané druhé Bezděkovy komise, která vypracovala návrh důchodové reformy ještě za působení Fischerovy úřednické vlády. Bezděkova komise navrhla snížení sociálního pojištění ze současných 28 procent na 23 procent. Část peněz z toho, uvažuje se o třech procentech, by si lidé mladší čtyřiceti let podle rady museli převést do penzijních fondů.

Vyřešil by se tím problém současného průběžného systému: v současnosti totiž stávající pracující platí penze současným důchodcům. Jenže takový systém funguje jen v tom případě, když je pracujících více než důchodců. Populace ale stárne, je méně dětí a za zhruba čtyřicet let se zřejmě počet pracujících a důchodců vyrovná. Platby pracujících do průběžného systému dosáhnou takové výše, že se nevyplatí pracovat. Převod peněz do fondů by problém vyřešil - lidé by si v průběhu života ukládaly peníze na důchod do fondů.

Proti fondům v podstatě nikdo neprotestuje. Problém je v detailech. Opoziční sociální demokracie varuje před tím, že v nestátních penzijních fondech mohou lidé o své peníze přijít. Nebo jim je údajně sebere stát, jak nedávno varoval na maďarském příkladu ekonomický expert ČSSD Jan Mládek. Povinné spoření do nestátních fondů se prý nelíbí také lidem okolo premiéra Petra Nečase, kteří by raději viděli dobrovolnou možnost převodu části peněz z průběžného systému do soukromých fondů.

NERV řeší tento problém tak, že fondy budou muset nabízet také ukládání peněz do státních dluhopisů. Dluhopisy stát garantuje a lidé tak nemohou teoreticky, vyjma státního bankrotu, o své úspory přijít. Jenže má to háček. Vytváří se tak obří trh pro státní dluhopisy, zvýší se po nich poptávka. "Stát si bude moci levně půjčovat, může být v pokušení se hodně zadlužit a na druhé straně důchodci budou mít z takového spoření na důchod jen malý zisk," myslí si Libor Dušek z ekonomického institutu CERGE.
Ztracená generace

Přitom ale bude muset jedna generace zároveň platit současným důchodcům a ještě si šetřit na vlastní penzi ve fondech. Návrh, ze kterého vychází NERV, počítá s náklady ve výši 40-50 procent HDP v průběhu 40-50 let. Tedy přes 1,5 bilionu korun. Jednou z možností je, že se zvýší daně nebo sociální odvody. Jenže NERV zatím navrhuje jen zvýšení DPH a snížení odvodů na sociální pojištění. Zisk pro stát tak bude nula.

Ministr práce Jaromír Drábek proto na zasedání rady předložil menší snížení sociálního pojištění, aby do pokladny přiteklo více peněz. I tak by ale vznikl každoroční schodek penzijního systému ve výši okolo 35 miliard korun. Jenže přesné výpočty zatím nikdo nemá. "Je to otázka zvažování, ale chybí mi tam čísla," říká nový člen NERVu Jiří Nekovář.

Navíc ve hře je zachování průběžného systému, jak to navrhují Věci veřejné. To ale také znamená vytváření schodků penzijního systému. Pomoci by měla privatizace nebo dividendy ze státního podílu v elektrárenském gigantu ČEZ. Z poslední dividendy dostal stát 20 miliard korun a svůj podíl ve společnosti by mohl privatizovat za stovky miliard. Řádově za stejné částky by šly prodat i Lesy ČR. Jenže privatizaci zatím nikdo ani nezačal plánovat.

Autor/Zdroj: Hospodářské noviny, MPSV

středa 15. prosince 2010

Většina mezd v podnikatelském sektroru je podprůměrných

...
Obdobně jako v předchozím období nedosáhlo u soukromníků na průměrný hodinový výdělek více než 67 procent pracovníků

Hrubá střední nominální měsíční mzda v podnikatelské sféře se od prvního do konce třetího čtvrtletí letošního roku v České republice meziročně zvýšila o 1,7 procenta na 21 675 korun.

Vyplývá to ze statistik ministerstva práce a sociálních věcí. Hrubá střední mzda, známá také jako medián, dělí vyplácené mzdy na dvě stejné poloviny, a není tak na rozdíl od průměrné mzdy ovlivněna extrémy. Vzhledem k tomu, že průměrná mzda v podnikatelské sféře se podle údajů Českého statistického úřadu za tři čtvrtletí zvýšila o 2,6 procenta na 23 269 Kč, je zcela zřejmé, že velká většina platů je pod průměrem.

Nejvyšší nárůst mediánu hrubé měsíční mzdy vykázala obsluha strojů na výrobu pryžových výrobků, jako jsou například obuv a pneumatiky. Medián se v této profesi zvýšil meziročně o 14,2 procenta na 22 571 korun. Druhý největší nárůst měli montážní dělníci elektrických zařízení a obsluha obráběcích strojů.

Největší propad hrubé střední mzdy byl vykázán u techniků v zemědělství a lesnictví, kterým klesly platy o 7,2 procenta na 24 900 korun. Pokles mediánu pocítili i zedníci a poštovní doručovatelky.

V průběhu prvních tří čtvrtletí letošního roku klesla v podnikatelské sféře hrubá měsíční střední mzda v Pardubickém kraji a v Praze. Na Pardubicku to bylo o 216 korun na 21 182 Kč a v Praze o 167 korun na 27 882 Kč. V ostatních krajích mzdy mírně rostly.

V Praze je přitom i přes pokles, který zaznamenala, nejvyšší mzda v celé České republice. Deset procent nejlépe placených lidí zde bere v průměru dokonce více než 62 915 korun. Na druhém místě ve výši mezd jsou lidé ve Středočeském kraji. Střední mzda zde dosahuje 22 696 korun.

Nejméně naopak berou lidé v Karlovarském kraji. Polovina z nich má mzdu nižší než 19 027 korun. Druhým krajem s nejnižšími mzdami je kraj Jihočeský, 19 372 Kč, a třetím kraj Vysočina, kde je hrubá střední mzda 19 883.

Medián hodinového výdělku se ve třetím čtvrtletí v podnikatelské sféře v rámci celé republiky zvýšil meziročně o 1,8 procenta na 121,2 koruny. Podobně jako v předchozím období nedosáhlo u soukromníků na průměrný hodinový výdělek 67,3 procenta pracovníků.

Dodejme, že zaměstnanci soukromých firem strávili měsíčně v práci průměrně 149,7 hodiny. Počet přesčasových hodin se od ledna do konce září meziročně zvýšil o 16,2 procenta. Zároveň klesla doba strávená na dovolené, což podle ministerstva svědčí o pozvolném oživení české ekonomiky. Svou roli ale také jistě sehrálo snižování stavu pracovníků (rozuměj propouštění) v důsledku úspor nákladů.

Blesková zpráva

...
O polský maloobchodní řetězec Žabka, který vlastní Penta, mají zájem čtyři uchazeči, včetně francouzské firmy Carrefour a britské společnosti Tesco. Uvedly to dnes zdroje agentury Reuters. Dodaly, že dohoda v hodnotě minimálně 300 milionů eur by mohla být podepsána ještě v letošním roce. 

(ČTK)
15.12.2010 9:55
Autor: Martin Tesař

pondělí 6. prosince 2010

Mzdy statisticky rostou, ale v peněženkách to pocítí jen málokdo

...
Ve třetím čtvrtletí vzrostla podle ČSÚ průměrná mzda nominálně o 2 procenta na 23 655 korun. Reálně si polepšili podnikatelé, hůře jsou na tom státní zaměstnanci.

Průměrná nominální mzda v letošním třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 473 korun na 23 665 Kč. Meziročně tak byla vyšší o dvě procenta. Oznámil to v pondělí Český statistický úřad.

Reálně po odečtení inflace (1,9 procenta) se mzda zvýšila jen o 0,1 procenta. Ve výsledku tak reálná kupní síla zaměstnanců stagnovala přibližně na loňské úrovni.

To odpovídá odhadům analytiků, kteří očekávali růst průměrné mzdy v řádu dvou až tří procent. Důvodem podle nich bylo zpomalovaní růstu mezd v průmyslu a vzhledem ke zmrazení výdajů ministerstvem nestouply ani mzdy mnoha úředníků.

Ve druhém čtvrtletí průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla meziročně o 2,4 procenta na 23 513 korun. Reálně, tedy po odečtení vlivu inflace, se zvýšila o 1,2 procenta.

Polepšili si podnikatelé
Celkový objem mezd vzrostl o 0,8 procenta, počet zaměstnanců se snížil o 1,2 procenta. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 2,9 procenta o 676 korun na 23 650 Kč, reálně o 1,0 procento.

V nepodnikatelské sféře se průměrná mzda snížila o 439 Kč (nominálně o 1,8 procenta) na 23 731 Kč. Reálně po započtení inflace tak mzda poklesla o 3,6 procenta.

Průměrná nominální mzda se snížila v odvětvích “vzdělávání“ (o 2,5 %), “veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení“ (o 1,5 %) a “peněžnictví a pojišťovnictví“ (o 0,7 %). Nejvyšší růst vykázala odvětví “profesní, vědecké a technické činnosti“ (o 4,9 %) nebo “zásobování vodou“.

Nejvyšší nominální mzda (informační a komunikační činnosti) byla zhruba 3,4krát vyšší než nominální mzda nejnižší (ubytování, stravování a pohostinství).

Autor/Zdroj: Hospodářské noviny (Libor Akrman), ihned.cz
   

neděle 28. listopadu 2010

Stávka 8. prosince 2010 má naši plnou podporu a solidaritu

   
...
Prohlášení Sněmu ČMKOS

Dneska my - zítra vy

Základním programovým posláním ČMKOS je bránit tomu, aby se ČR nestala zemí s nízkou cenou práce. Nepromyšlené snižování daní Topolánkovou vládou, které prohloubilo deficit veřejných financí, chtějí současní politici napravovat krácením platů zaměstnanců veřejné sféry. Svou vládu nazývají vládou rozpočtové odpovědnosti. ČMKOS vždy deklarovala, že si nepřeje zadlužování dalších generací, ale vždy varovala, že není možné díry v rozpočtu záplatovat jen krácením příjmů zaměstnanců.

Zaměstnanci v podnikatelské sféře snižováním zakázek citelně doplatili na krizi, ale zaměstnancům ve zdravotnictví, sociálních a civilních službách, školství, kultuře, hasičům, policistům, úředníkům nikdo „zakázky“ nesnížil, veřejná služba pro stát a občany musí fungovat. Otázkou však nyní je v jaké úrovni a kvalitě.
Krácení platů a dalších výdajů státu na veřejné služby se bude týkat všech občanů. V sázce je ohrožení jejich bezpečnosti, kvality zdravotnictví, sociálních a dalších služeb státu.

Dne 21. září 2010 v Praze na Palachově náměstí 40 000 lidí politikům vzkázalo, že odmítáme platit dluhy za špatné vládnutí. Jednání s premiérem P. Nečasem a ministrem J. Drábkem, která následovala po tomto protestu, byla vinou politiků formální, nepřinesla rozumný kompromis. Výsledkem bylo schválení nepřehledného paskvilu v odměňování, kdy do stávajícího systému byla zákonem zavedena nekoncepční možnost plošného uplatnění pásmového odměňování a zavedení smluvních platů, což povede k diskriminaci zaměstnanců, klientelismu a korupci. Zákony jsou přijímány bez jakéhokoliv posouzení dopadů na zaměstnance, ale i na zaměstnavatele.

Škrtací politika vlády pokračuje, snížením tvorby FKSP o polovinu začalo omezování zaměstnaneckých benefitů pro rozpočtovou sféru, ve hře ministra Kalouska stále zůstává i zrušení zaměstnaneckých výhod pro podnikatelskou oblast. Vláda dále bere peníze těm, kteří se nemohou bránit: nezaměstnaným, nemocným, handikepovaným a rodinám s dětmi.

Protestní stávka 8. prosince 2010 je další varovné upozornění vládě na nespravedlivé řešení problémů státních financí, které mají nejvíce odnést zaměstnanci a jejich rodiny.

Jedině společnou a vzájemnou solidaritou můžeme bránit tomu, aby se ČR nevydala cestou nízké ceny práce, cestou do chudoby.

To není rozpočtová odpovědnost, to je hazard s osudy lidí práce.

Účastníci Sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů.
V Praze dne 24. 11. 2010

pátek 26. listopadu 2010

Máte věrnostní kartu? Skončíte jak ratlík na vodítku, varuje expert

 
...
Elektronické dálniční viněty, mobilní telefony, kamerové systémy, opencard, tyto nástroje dokáží zdokumentovat váš pohyb, ale co jiné citlivé informace? Úřad na ochranu osobních údajů spustil diskusi o věrnostních kartách, v níž připomíná co všechno dokážou tyto karty o vás odhalit.
Bezpečnost a trh se stávají nosnými pilíři pro archivaci osobních údajů. Co vše se dá zneužít. K čemu slouží firmám věrnostní karty? Necháte si koupit soukromí za dvouprocentní slevu z příštího nákupu?

A data se přelévají...

"Chtěli jsme občany vtáhnout do diskuse, zda považují za adekvátní, když za mnohdy nepatrné slevy dávají obchodním řetězcům přístup k jejím nákupním zvyklostem. Takto se vytváří spotřebitelský profil," řekla ParlamentnímListům.cz tisková mluvčí ÚOOU Hana Štěpánková. "Jde jen o to, aby si občané uvědomili k čemu všemu dávají svá data k dispozici při podepisování obchodních podmínek a aby věděli, komu a jak se data dále předávají," dodala Štěpánková.

Trochu levné, ne?

Věrnostní karta jako součást věrnostního programu má za úkol zvýšit image společnosti a atraktivitu nabízených služeb pomocí různých bonusů, odměn nebo slev. Klasický systém věrnostních karet spustil v září i řetězec Tesco. Jejich majitelé získají různé slevy a bonusy, výměnou za to firma zjistí údaje o jejich nákupním chování. V Británii si za tento sledovací systém vysloužil řetězec přezdívku Velký bratr.

"Zpracování registrační formulářů probíhá samozřejmě v souladu se zákonem," ujišťuje marketingový ředitel společnosti Michal Štádler. Podle Štádlera pak zaměstnanci podepisují mlčenlivost a vše prý završují pravidelné audity.

Ratlík na vodítku

"Každé poskytnutí údajů znamená riziko. Lidé občas nechápavě uvedou zájmy a třeba z toho se dá sestavit nákupní profil," vysvětlil ParlamentnímListům.cz bezpečnostní expert Oldřich Kužílek. Podle něj právě takto dochází k nenápadnému automatizovanému ovlivňování.

"Tím, že vám dají slevu na věrnostní kartu, obcházejí výdaje na průzkum trhu a skládají nabídky zboží přímo pro vás. Jste pro ně ratlíkem na vodítku. Je to manipulace," dodal Kužílek.

3x čti, než podepíšeš.

Také se vám někdy stalo, že vám zavolal konkurenční operátor a náhodou zrovna ten měsíc, co vám končila smlouva? "Já nemám konkrétní informace, že by docházelo k prodeji dat, ale nějak se to určitě zpeněží. Nejde jen o věrnostní karty. Musíte si dát pozor, co podepisujete a hlavně jak může dotyčná firma s vašimi údaji nakládat a komu je může zpřístupnit," varuje Kužílek.

Autor: Pavel Kozdera / www.parlamentnilisty

pátek 19. listopadu 2010

Penzijní reforma je prý hlavním důvodem existence vlády

   
...
Podle Kalouska bez ní tato vláda nepřežije. Sjednocení DPH na 19 procentech posiluje mezigenerační solidaritu?

Národní majetek je již restituován, privatizován, rozprodán, vytunelován, i jednoduše rozkraden. Pravicoví podnikatelé proto hledají další zdroje pro své spekulantské rejdy. Největším podvodem a loupeží konce 20. století byla kuponová privatizace. Pro počátek 21. století to má být penzijní reforma. Každoroční prostředky pro důchodový systém představují 350 až 400 miliard korun. Systém je dnes průběžný - co se každý rok na důchody vybere, to se v daném roce vyplatí. Je to obrovská přednost současného systému, protože peníze nejsou znehodnoceny za delší dobu inflací, jak je tomu v případě úspor. Navíc v dosavadní historii zhruba každých 30 let byly nějaké měnové problémy. Jde o velké peníze, a proto pravice přichází s tzv. důchodovou reformou. Co největší část se má soustředit jako spoření na důchody na účtech soukromých fondů. Tam se za několik desetiletí nahromadí biliony korun. A to je sousto, po kterém touží soukromý kapitál.

Touha po bilionech zesiluje

O nutnosti důchodové reformy pravicoví politici přesvědčují veřejnost již řadu let. V poslední době tyto snahy zesilují. Stává se to úkolem a prioritou číslo jedna současné pravicové koaliční vlády Petra Nečase (ODS, TOP 09, VV). Nečas je jedním z vůdců tohoto reformního snažení již od doby, kdy byl ministrem práce a sociálních věcí. Nyní se do čela staví »nejlepší ministr financí na světě« Miroslav Kalousek. A přináší do programu důchodové reformy vskutku nové, přímo »revoluční«, prvky. Odhalil je v rozhovoru pro Hospodářské noviny (15. listopadu). Pro budoucnost vládní koalice je podle Kalouska klíčová brzká dohoda o parametrech penzijní reformy. Prohlásil: »Čas běží a penzijní reforma je jedním z hlavních důvodů existence této vlády. Kdybychom se nebyli schopni dohodnout, tak by se složitě hledal smysl existence vlády rozpočtové odpovědnosti.« To jsou silná slova. Žádná služba všem občanům a realizace jejich základních potřeb. Rozhodující je (základní a snad jediná priorita) zajistit biliony pro vlastníky soukromých penzijních fondů.

Proč musí být reforma?

Argumenty pro nezbytnost důchodové reformy měla připravit známá Bezděkova komise. Sám Bezděk i další v této komisi byli zaangažováni v soukromých penzijních fondech. Byli to tedy ti praví pro vypracování »objektivního« návrhu. Postavili vše na tom, že je nepříznivý demografický vývoj, společnost stárne. V současné době »přispívají« na jeden starobní důchod dva až tři pracovníci.

Petr Nečas jako ministr tvrdil, že v roce 2030 bude muset jeden pracující odvádět na penzi jednoho důchodce. Rovněž tvrdil, že ti nejúspěšnější, tedy nejbohatší, platí na většinu důchodů. Tato tvrzení vycházela z nesprávných, zřejmě záměrně nepravdivých údajů. Především z toho, že dětí se bude rodit stále méně, až asi 60 tisíc ročně, místo současných asi 120 tisíc. Již za pět let od vypracování takových demografických prognóz se ukazuje jejich nesprávnost. I přes to, že vláda z řady důvodů nerealizuje propopulační politiku, snižuje příspěvky a pomoc pro rodiny s dětmi.

Vláda předpokládá snižování počtu pracujících. Nebere však v úvahu, že kolem 10 procent práceschopného obyvatelstva nepracuje, a proto ani neplatí na důchodové pojištění. Cílem má být i podle Evropské unie plná zaměstnanost. V tom případě by bylo na důchody prostředků dostatek.

Vláda dělá vše, aby na důchody nebylo

Do roku 2008 bylo na důchody prostředků dostatek. Byly i přebytky, které se bohužel do rezervního fondu neodkládaly. Vlády tedy musely přijmout opatření, aby bylo financí na důchody méně. Byl stanoven strop na sociální odvody, sníženy odvody podnikatelům a podobně. Tím se vytvořil nedostatek. A v tomto duchu chtějí pokračovat.

Důchodová reforma bude drahá

Základem má být, že kdo chce mít na stáří důstojné živobytí, musí si celý život šetřit. Některé úvahy hovoří o měsíčním šetření až 10 tisíc korun, jinak prý to nebude stačit (inflace). Nečas chce v rámci reformy snížit sociální pojištění firmám o tři až čtyři procenta. Z důchodového fondu by tak vypadlo asi 36 miliard korun ročně. Občané by ze svých odvodů mohli vyvést do fondů tři procenta. To je další snížení asi o 18 miliard Kč. Na důchody by tak výhledově zbyla asi polovina současné průměrné úrovně. Tedy v podstatě likvidace základní sociální jistoty seniorů.

To ale není všechno. Aby bylo i na ty malé důchody, hodlá Kalousek zvýšit daň z přidané hodnoty, a to zvýšením nízké sazby na úroveň vyšší, tedy 19 procent. Tím by se získalo asi 50 miliard korun. Znamenalo by to však zvýšení cen léků, potravin, dopravy atd. Zaplatili by to především sociálně slabší občané – těch je většina. Kalousek zdůvodňuje, že toto opatření má velký sociální význam. Prohlašuje: »Ono totiž významně posiluje prvek mezigenerační solidarity ve společnosti. V praxi to znamená, že všech deset milionů občanů od kojence až po nejstaršího důchodce při nákupu zboží a služeb zaplatí o něco více a tyto peníze jsou použity ve prospěch jediné sociální skupiny. A tou jsou senioři. To dává smysl a jsme schopni to uhájit…« Taková je představa Kalouska o solidaritě občanů.

Podstatnou část ovšem i v tomto případě zaplatí senioři a většinu sociálně slabší. Na bohaté toho mnoho nezbude. A to už nehovořím o tom, jak ti »bohatí« prostředky získávají. Je to skutečně »spravedlivá odměna za vykonanou práci«, nebo především »ovoce spekulací a vykořisťování«?

Návrhy na důchodovou reformu je třeba zásadně odmítnout. Je to v zájmu drtivé většiny občanů, kteří se živí vlastní prací. Potřebné jsou dílčí úpravy, zrušení neoprávněného zvýhodnění podnikatelů, samostatně výdělečně činných a podobně. I valorizace důchodů by měla být realizována diferencovaně, aby byly odstraněny neúnosně nízké důchody (chudoba) a docíleny spravedlivější relace. A hlavně je třeba zajistit všem práci a spravedlivou odměnu za ni.

Autor: Václav VĚRTELÁŘ
   

pátek 12. listopadu 2010

Bleskově: Policie vyklidila nákupní centrum na Smíchově

...
ČTK: 12.11.2010 v 18:28 / Aktualizováno 12.11. 2010 v 19:39

Telefonická hrozba. Policie vyklidila nákupní centrum na Smíchově. Policie nařídila evakuaci kvůli anonymnímu výhrůžnému telefonátu.

Policie vpodvečer evakuovala nákupní centrum Tesco na Smíchově v Praze 5. Anonym oznámil na linku 158, že tam byl uložen nástražný výbušný systém, sdělila mluvčí pražské policie. Další podrobnosti zatím k případu neuvedla.

Podle zpravodaje ČTK, který je na místě, byli zákazníci centra po 17.30 místním hlášením vyzváni, aby ho opustili. U vchodu do centra stojí policisté, kteří mimo jiné dohlížejí na to, aby lidé pouze vycházeli. Davy návštěvníků, kteří vyšli ven, postávají na chodnících.

Později byl uzavřen také vstup do metra od Anděla, do stanice však bylo i nadále možné vstupovat ze strany od Knížecí.

Autor: ČTK

úterý 9. listopadu 2010

Nečas: Vláda neustoupí od snížení platů ve veřejném sektoru


...
Praha - Vláda ani po oznámení odborů státní a veřejné sféry o stávce neustoupí od svého rozhodnutí snížit objem platů ve veřejné sféře o desetinu. V reakci na prohlášení Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) to řekl premiér Petr Nečas (ODS). Úspory považuje za nezbytné. Vláda je podle něj ale připravena k dalším jednáním, nechce přerušit sociální dialog a nehodlá trucovitě se sociálními partnery nekomunikovat. Odboráři vyhlásili celodenní stávku na 8. prosince. 

"Bude tady x jiných témat, o kterých bude nezbytné vést sociální dialog, a my jsme k tomu připraveni. Je skutečností, že odbory smetly jakékoli kompromisy týkající se snižování platů ve veřejném sektoru, neznamená to ale, že my teď budeme jednat nějak trucovitě nebo přehnaně negativně," uvedl premiér. Kabinet podle něj nicméně nemá vůli ani prostor, kam v debatě o platech ustupovat, i kdyby protesty byly silnější a trvaly třeba i několik dní.

Hlavním důvodem stávky, kterou podpoří i odboráři z podnikatelského sektoru, je záměr vlády snížit objem mzdových prostředků ve státní a veřejné správě o deset procent a především způsob, jakým chce kabinet platy snižovat. Mohlo by jít o jeden z největších protestů od roku 1989. Ještě minulý týden hovořili odboráři jen o dvouhodinové stávce. Stávkovat budou i zdravotníci, akutní péče však má být zachována.

"Vláda i já osobně jsme strávili jednáním s představiteli odborových svazů, kteří zastupují pracovníky veřejného sektoru, mnoho a mnoho hodin," poznamenal v reakci na rozhodnutí odborů premiér. Podle něj byli ministři připraveni další hodiny jednat a nabízeli celou řadu kompromisů. Byli však odmítnuti s tím, že jakékoliv změny současného stavu jsou nepřijatelné.

"Ve chvíli, kdy máte vyjednat kompromis, a druhá strana říká, že jakékoliv změny jsou prakticky nepřijatelné, tak každý jistě chápe, že prostor pro kompromis je nulový," podotkl předseda vlády.

"Veškeré vstřícné pokusy vlády o hledání společného východiska selhaly vinou nekonstruktivního jednání odborových předáků. Způsob jednání odborů připomíná francouzský model - tedy stávku za každou cenu," napsal v tiskovém prohlášení ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09). Za dostatečně vstřícné gesto prý považuje svůj kompromisní návrh, který nyní čeká na projednání Senátem.

Podrobnosti plánovaného protestu probere ještě zasedání ČMKOS, konfederace naplánovala dvoudenní sněm na 23. a 24. listopadu. Kolik lidí se do protestu zapojí, zatím odboráři nevědí. Předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil včera připomněl, že v dotčené sféře pracuje na 600.000 lidí. "Forma je jasná: celý den by se mělo stávkovat a hotovo," vysvětlil.

Předseda vlády včera zdůraznil, že ačkoliv je rozhodnutí vlády snížit objem platů o deset procent "bolestivé", je to opatření nutné. "Vláda neustoupí z tohoto svého kroku. Mimo jiné i proto, že by to zničilo možnost přijmout státní rozpočet, kde deficit veřejných financí nepřekročí 4,6 procenta hrubého domácího produktu," poznamenal Nečas. Připomněl, že v prvním čtení už je schválená základní bilance rozpočtu a pro příští rok nelze hýbat s výší jeho příjmů a výdajů. Zopakoval, že vláda se rychlým uskutečněním těchto kroků snaží zabránit bolestivějším změnám v budoucnosti.

"Všichni zaměstnanci v této zemi doplatí na to, pokud by vláda ustoupila, protože by to vedlo ke zhoršení postavení České republiky na finančních trzích," uvedl s tím, že je povinností a sociální ohleduplností vlády zkrotit deficity veřejných financích a jít cestou úspor ve veřejných rozpočtech.

Nečas upozornil, že "prakticky ve všech zemích v Evropě se šetří tímto způsobem" a poukázal na postup vlád v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, ale i ve Velké Británii, Řecku, Portugalsku či Španělsku. ČR se tak podle něj snižováním platů ve veřejném sektoru nijak nevymyká evropskému trendu.

Stávka zaměstnanců ve státní a veřejné správě na protest proti vládním úsporným opatřením se odehraje ve středu 8. prosince a bude celodenní. Oznámil to předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Jaroslav Zavadil. Předpokládá, že k zaměstnancům státní a veřejné sféry se připojí i další odborové svazy. O tom, jakou formu bude mít jejich podpora, bude ještě konfederace jednat. Ozbrojené složky, které nemohou stávkovat, naplánovaly vlastní protest na 15. prosince, doplnil. S vládou chtějí odboráři ještě jednat, a požádají proto o mimořádnou schůzku tripartity.

"Forma je jasná: celý den by se mělo stávkovat a hotovo," prohlásil Zavadil. Podle mluvčí konfederace Jany Kašparové to znamená stávku v délce osmi pracovních hodin. Podrobnosti protestu probere ještě zasedání ČMKOS, konfederace naplánovala dvoudenní sněm na 23. a 24. listopadu. Kolik lidí se do protestu zapojí, zatím odboráři nevědí. Zavadil připomněl, že v dotčené sféře pracuje na 600.000 lidí.

Zaměstnance ve státní správě podpoří ve stávce i odboráři z podnikatelského sektoru, uvedl Josef Středula z odborového svazu Kovo. Nevyloučil přitom ani další protesty v budoucnosti. Současné jednání vlády popsal jako "bezohledný diktát".

Podle něj by mimořádné jednání tripartity mělo diskutovat například o situaci ve zdravotnictví. "Pokud s námi nikdo nebude ochotný jednat, přistoupíme k takovým akcím, které budou efektivní. Může to být i generální stávka, proč ne? Nic nevyloučím," uvedl.

Hlavním důvodem stávky je záměr vlády snížit objem mzdových prostředků ve státní a veřejné správě o deset procent a především způsob, jakým chce kabinet Petra Nečase (ODS) platy snižovat. Mohlo by jít o jeden z největších protestů od roku 1989. Ještě minulý týden hovořili odboráři jen o dvouhodinové stávce.

"Budeme stávkovat nejen za naše platy, ale za všechny občany této republiky," řekla novinářům předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. Upozornila, že ke konci roku hrozí odchody z nemocnic nejen lékaři, ale i sestry a nezdravotnický personál, včetně odborníků na výpočetní techniku. Protesty v nemocnicích podle ní mohou mít například formu mítinků, na nichž by zdravotníci vysvětlovali svůj nesouhlas s vládní politikou. Akutní péče bude zachována, zdůraznila. Na nemocničních odděleních, kde je už nyní málo zaměstanaců, bude stávkování podle Žitníkové hlavně na zaměstanancích, kteří budou mít zrovna volno. Svaz upořádá jejich mítíky.

Policisté a hasiči mají ze zákona zakázáno stávkovat. Podle Milana Štěpánka z Nezávislého odborového svazu Policie ČR v době stávky nicméně ozbrojené složky budou odboráře podporovat. Občanští zaměstnanci ozbrojených složek se stávky zúčastní.

Místopředseda Odborového svazu zaměstnanců ve státní správě Pavel Bednář novinářům řekl, že jasný mandát ke stávce dala veřejnost odborářům na zářijové demonstraci, kde se sešlo 40.000 lidí. Odboráři tehdy volali po dialogu s vládou, podle jejich šéfů však dosud nenastal. "Jednání vlády byla formální, není pravda, že jsme nepřišli s konstruktivními návrhy," uvedl Bednář. "Jasně jsme deklarovali, že nesouhlasíme se změnou odměňování," uvedl. Dodal, že vláda na návrhy odborů nepřistoupila. Za "tečku v sociálním dialogu" označil jednání sněmovny, které ve stavu legislativní nouze minulý týden hlasy poslanců vládní koalice vládní návrh schválilo.

Mezi největší protestní akce a stávky v Česku patřila zatím výstražná patnáctiminutová stávka, která se uskutečnila 21. prosince 1994. Podle ČMKOS tehdy přerušilo práci na půl milionu odborářů a k akcím na podporu jejich požadavků se připojilo téměř 1,7 milionu lidí. O rok později se demonstrace odborářů na Staroměstském náměstí v Praze zúčastnilo 90.000 lidí. V červnu roku 2008 se do hodinové výstražné stávky proti vládním reformám zapojilo 985.000 lidí, protestovali zdravotníci, zastavila se městská hromadná doprava a na více než hodinu i provoz vlaků.

Letos se velká protestní akce organizovaná odbory uskutečnila 21. září, kdy proti snižování platů ve státní a veřejné správě a rozpočtovým škrtům vlády demonstrovalo v Praze na Palachově náměstí na 40.000 odborářů. Mezi nimi byli policisté, vojáci, hasiči, celníci, zástupci vězeňské služby, daňové správy či justiční pracovníci, zástupci školských odborů, zdravotníci a úředníci.

Autor: ČTK
 

neděle 24. října 2010

Vánoce jsou sice žněmi obchodníků, ale i tradičními rodinnými hodnotami.

  
...
Zástupci odborových organizací působících při Tesco Stores ČR a.s. na svém společném jednání se zástupci zaměstnavatele diskutovali se zaměstnavatelem zásadní otázku otvírací doby v předvánočním období a zejména pak na Štědrý den. Obě strany se vzájemně shodly, že přestože je zákazník v obchodech Tesco na prvním místě, musí mít společnost Tesco na paměti především zaměstnance, protože jsou to právě oni, díky nimž společnost dosahuje svých výsledků a obzvláště pak v předvánočním období. Společná dohoda tak uzavře všechny prodejny Tesco a My na Štědrý den úderem 14:00 hodiny a znovu je otevře v neděli 26. prosince v 8:00 hodin.

Zástupci odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s. považují tento krok zaměstnavatele za vstřícný v rámci sociálního smíru a preferovaných hodnot společnosti, i jako poděkování zaměstnancům za jejich vyčerpávající pracovní nasazení v tomto náročném předvánočním období, aby i oni mohli prožít v klidu a kruhu svých přátel tento nejkrásnější den v roce.

-NOT-

středa 6. října 2010

Tesco svými výsledky překonalo odhady

...
Britský řetězec Tesco svými výsledky za první pololetí letošního roku překonal odhady, když čistý zisk vzrostl o 16 % na 1,18 mld. GBP (14,72 pencí/akcii) z 1,03 mld. GBP (12,93 pencí/akcii) před rokem. Zisk před zdaněním a bez mimořádných položek vzrostl o 14 % na 1,79 mld. GBP, a překonal tak konsensuální odhad ve výši 1,7 mld. Tržby bez DPH se zvýšily o 7 % na 29,8 mld. GBP.

Lepší výsledek lze dle generálního ředitele přičíst postupnému ekonomickému zotavení, když se ve druhém čtvrtletí ve většině regionů zvýšila dynamika tržeb ve srovnání s prvním čtvrtletím. Generální ředitel také vyzdvihl zotavení asijských trhů a připomněl, že zatímco Tesco v Asii několik posledních let investovalo, konkurenční společnosti, jako například francouzský Carrefour, se z těchto trhů stahovaly.

V Asii tržby ve 2Q vzrostly o 28 %, oproti tomu se britské tržby zvýšily o 5,3 %.


Zdroj/Autor: www.penize.cz

pátek 17. září 2010

Tesco postupuje do druhého kola zápasu o Carrefour v Asii

Britský retailový gigant Tesco je jedním z deseti zájemců, kteří prošli sítem do druhého kola prodeje pobočkové sítě francouzského Carrefouru v zemích jihovýchodní Asie. Analytici odhadují cenu obchodu až na miliardu dolarů.

Tesco však postup nemělo vůbec jistý. Po doručení nabídek v prvním kole se zdálo, že chce dát za pobočky francouzského řetezce v Malajsii, Singapuru a Thajsku méně než hrstka jeho konkurentů. Navíc deník Wall Street Journal minulý týden informoval, že Tesco bylo z tendru vyřazeno. Nestalo se tak a Britové budou mít šanci podat novou nabídku ve druhém kole, které končí během příštích týdnů.

Odcházející šéf Teska Terry Leahy nedávno deníku Financial Times řekl, že asijské pobočky Carrefouru by se jim náramně hodily. Tesco je jedničkou na thajském a malajském trhu, s tržním podílem 13, respektive deset procent. O pobočky Carrefouru je velký zájem, což dokazuje množství uchazečů. Mezi zájemci jsou dále Dairy Farm, singapurský řetězec, Aeon, druhý největší provozovatel supermarketů v Japonsku či další francouzská skupina – Casino. Nabídky zájemců se pohybují mezi 800 miliony a miliardou dolarů.

Tesco je světovou trojkou mezi obchodními řetězci. První místo patří americkému Walmartu a druhé právě francouzskému Carrefouru.

Autor: Zdeněk Pečený, E15

Osamělým matkám hrozí chudoba


...
Rodiče s malými dětmi bez partnera těžko shání práci. Podle odborníků patří mezi skupiny lidí nejvíc ohrožených chudobou. Osamělí rodiče, kteří žijí s malými dětmi bez partnera, tvoří podle společnosti Aperio přes 15 procent domácností v Evropě a postupně jich přibývá. U nás žije v takové neúplné rodině každé čtvrté dítě. Z 90 procent je vychovávají matky (Lidové noviny, 16. 9. 2010).

Problém je, že téměř polovině takových rodin s jediným rodičem hrozí chudoba. Jejich příjmy jsou menší než 1,5 násobek životního minima. Musí tedy vyjít s méně než sedmi tisíci korunami na měsíc.

"Výživné ani sociální dávky zpravidla nepokryjí ani minimální potřeby neúplné rodiny," vysvětluje Halka Jaklová z Aperia. Tato organizace provedla mezi rodiči malých dětí bez partnera průzkum, aby zmapovala největší problémy, se kterými se potýkají. Výsledky ukázaly mimo jiné jeden zásadní rozpor.

Pro takzvané sólo rodiče s malými dětmi je nutností sehnat si práci.

Jenže právě to je pro ně ještě těžší úkol než pro běžné rodiče.

Z průzkumu mezi osamělými rodiči vyplynulo, že nejvíc řeší problémy s nedostatkem pracovních míst s flexibilní pracovní dobou, případně nedostupnost služeb péče o děti, které by jim umožnily do práce chodit. Zároveň upřednostňují zaměstnání před podnikáním, ovšem takové zaměstnání, ve kterém si budou moci přizpůsobit pracovní dobu, anebo rovnou budou moci pracovat z domova. I když jsou osamělé matky a otcové jednou z ohrožených sociálních skupin, projektů zaměřených na ně je zatím jen málo. Určitý prostor dostala tato skupina v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. S podporou financí EU i státního rozpočtu pořádá Aperio bezplatné semináře přímo zaměřené na sólo rodiče, kteří hledají práci. Nově nabízí i on-line semináře.

"Nemusí nikam chodit, ani si složitě zajišťovat hlídání dětí, stačí se připojit na internet z domova, mateřského centra nebo knihovny," popisují hlavní výhody pořadatelé. Zájem svobodných matek je velký. První internetový seminář už proběhl a další budou následovat.

"Dozvěděla jsem se, jak dobře napsat motivační dopis, upřesnění bodů v životopisu, čeho si zaměstnavatelé všímají, podle čeho si vybírají," řekla jedna z účastnic.

"Je to pro mě nový způsob, jak být v kontaktu s lidmi a dozvědět se něco nového, na mateřské jsem dost odříznuta od okolního světa," dodává další. I to je cílem podobných akcí.

"Semináře pro sólo rodiče znamenají mimo jiné také značnou psychickou podporu ve složité situaci, kdy nemají práci a vychovávají své děti bez partnera," vysvětluje Jaklová.

I když dávají sólo rodiče přednost zaměstnaneckým úvazkům, jedním z témat internetových seminářů budou i rady, jak si založit vlastní živnost.

Zdroj: Lidové noviny
Autor: MPSV

středa 8. září 2010

Češi jsou v práci nejdéle z EU

...
V počtu skutečně odpracovaných hodin se držíme na špici Evropy. V letošním prvním čtvrtletí podle Eurostatu pracovali lidé v EU průměrně 36,8 hodiny, zatímco v Česku to bylo 41,1 hodiny. Vysoký počet odpracovaných hodin mají například i Řekové nebo Bulhaři. Nárůst pracovní aktivity lze vysvětlit hlavně tím, že zaměstnavatelé v rámci úspor omezili nábor nových sil a soustředili se na maximální využití stávajících zaměstnanců.

"Většina firem snížila v minulém roce stav svých zaměstnanců. I přes následný hospodářský růst řada z nich drží zúžený tým, protože nemají jistotu, že opět nedojde k poklesu zakázek. Dočasně proto dochází k většímu náporu na jednotlivé zaměstnance, kteří musí zastat práci i za bývalé kolegy," potvrdila Lidovým novinám Renáta Šťastná z Axial Personnel Agency.

"U nás se sice nepropouštělo, ale za ty, kteří dobrovolně odešli, nenabralo vedení žádnou náhradu a práci jsme si museli rozdělit mezi sebou. Firma prý omezuje náklady," říká grafik pracující ve specializovaném týdeníku.

Podobný scénář potvrzují i další lidé z různých profesí. Podle personalistů se omezil i nábor brigádníků a pracovníků na částečné úvazky, což se opět projevuje na práci stálých zaměstnanců.

"Současní zaměstnanci pracují více hodin, které se dříve řešily náborem výpomoci či nových zaměstnanců," říká Milan Novák, výkonný ředitel pro střední a východní Evropu společnosti Grafton Recruitment.

Například v České pojišťovně se za poslední dva roky snížil počet zaměstnanců zhruba o 450 lidí. Jak připouští Dagmar Koutská z odboru komunikace, brigádníci jsou najímáni pouze ve zcela výjimečných případech, spíš se využívá výpomocí v rámci firmy.

Současný trend potvrzují i statistiky. Podle aktuální analýzy ČSÚ se mezi 1. čtvrtletím 2008 a 1. čtvrtletím 2010 snížil počet osob pracujících méně než 40 hodin týdně o 242,6 tisíce, naopak počet lidí pracujících 40 a více hodin týdně o 118 tisíc vzrostl. Reálně odpracovaná doba se prodloužila za poslední dva roky v průměru o 36 minut, tedy o 3,9 procenta, a to ve všech ekonomických činnostech.

Zaměstnanci tedy pracují déle a intenzivněji. I když je to obtížně měřitelné, podporuje to fakt, že od začátku letošního roku začal pozvolna růst HDP, zatímco nezaměstnanost neklesla.

Tlak na produktivitu je velký a je to jeden z hlavních manažerských úkolů dneška. Největší nároky jsou vyvíjeny na zaměstnance, kteří jsou hodnoceni podle výsledků, například obchodníci, personalisté, prodejci nebo pracovníci PR agentur.

Zdroj: Lidové noviny
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 7.9.2010

úterý 7. září 2010

Tak si s námi vytírají...


převzato z http://tribun.bloguje.cz


...
Co na nás chystá vláda a jakými špinavými triky chce dosáhnout svého a proč vládě nejde o lidi, vysvětluje vedoucí makroekonomického oddělení ČMKOS Martin Fassman. A vysvětluje to jasně, stručně, bez servítků a povinného poklonkování směrem k MMF. A protože k odborářské Revue Sondy se mnoho lidí jen tak nedostane (i mně přišla v poště jako scan v pdf) a v tisku ani televizi podobná mínění prostor prostě nedostanou, rozhodl jsem část rozhovoru přetisknout, aby byla k dispozici i dalším lidem. Čím více lidí se seznámí i s tímto – dnes v podstatě disidentským - pohledem seznámí, tím lépe.

Připravované reformy se budou dotýkat všech bez rozdílu a budou ve svých důsledcích nevratné a svým způsobem i ponižující. U všech druhů sociálních dávek, podpor a příspěvků bude jejich výplata podmíněna čestným prohlášením žadatele, že se bez této podpory z veřejných rozpočtů neobejde. Vynucování čestného prohlášení od lidí, kterým v pojistných systémech vznikl nárok na příslušné dávky, nemůžeme hodnotit jinak, než jako nechutné vydírání sociálně zranitelných občanů.

V praxi tento mechanizmus nepostihne ty, kteří sociální systém zneužívají a bez uzardění podobné prohlášení podepíší, odnesou to lidé zodpovědní a poctiví. Jde o nehoráznost, která má vyvolat v občanech pocit studu za to, že si dovolují čerpat dávky, kterés i předtím formou pojistného dávno uhradili a na něž mají nárok.

Kdyby se naše daňová kvóta, která je jednou z nejnižších v Unii (evropské, pozn. red.) a způsobuje výrazné problémy veřejným financím, zvýšila o pět procent a stále tak zůstala pod průměrem EU, měli bychom vyrovnané veřejné finance, respektive minimálně státní rozpočet.

Je paradoxem, že tytéž skupiny, které vyvolaly daňové závody bezhlavým snižováním daní za předchozích vlád, dnes chtějí, aby tyto experimenty zaplatili především ti, kteří na předchozím snižování daní prakticky nic nevydělali. Opasky si nebudou utahovat lidé, kteří v předchozích etapách nejvíce vydělali na snižování daní.

Politická reprezentace si nepřipouští a ani nemůže, že při zachování současného extrémně nízkého nastavení daňového systému se nelze k rovnováze veřejných financí proškrtat soustavnou redukcí výdajů státu. Uvedu to na příkladu. I letos se deficit veřejných financí, přes signalizované mírné oživení HDP, přiblíží 200 miliardám. Pokud bychom okamžitě zlikvidovali veškeré sociální dávky vyplácené státem i obcemi, to je včetně nemocničních dávek, podpor v nezaměstnanosti, všech rodinných dávek apod., snížil by se tento deficit pouze na 120 miliard korun.

Aby mohla být zdravotní péče poskytována ve stejném rozsahu, protože koalice „nedopustí zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní péče", budou muset tyto peníze zaplatit pacienti. Zavedení spoluúčasti občanů na úhradě zdravotní péče se v ní (v koaliční smlouvě, pozn. red.) cudně skrývá pod „navýšením zdrojů legálním přísunem soukromých zdrojů."

Výrazná redukce sociálních systémů a služeb hrazených z veřejných zdrojů je jen prvním krokem. Následovat bude dokončení privatizace sociálních transferů a veřejných služeb – přípravné práce v oblasti důchodů a zdravotnictví běží naplno. Šikovná kampaň se sloganem „nebude na důchody" je argumentem na vyvedení desítek miliard korun z veřejného systému soukromým penzijním fondům.

Pokud jsou sociální systémy a veřejné služby rozumně naplněny z veřejných zdrojů, nemá průměrný občan potřebu se připojišťovat pro případ nemoci, nezaměstnanosti, důchodu, vzdělávání, dětí apod. To však nepřeje byznysu v této oblasti. Naopak šikovná kampaň může přinést desítky a stovky miliard soukromé sféře.

Přetrvávající vysoká nezaměstnanost vytváří atmosféru strachu ze ztráty zaměstnání. Na tomto strachu postavila vládní koalice svou politiku – snaží se vsugerovat zaměstnanci, že je rovnocenný partner podnikatele, a tak má povinnost se dělit, nejlépe rovným dílem, o veškerá podnikatelská rizika s majitelem firmy nebo svým zaměstnavatelem. Ale takový zaměstnanec zároveň nepotřebuje sociální či jinou ochranu pracovního poměru, nepotřebuje odbory ani někoho jiného, kdo hájí jeho zájmy. Není náhoda, že slovo zaměstnanec se v koaliční smlouvě nevyskytuje. Této vládě o zaměstnance, lidi a práci nejde, přednost má byznys.

Stanovisko MPSV k návrhu novely zákoníku práce


...
Souhrnné stanovisko k připomínkám, názorům a podnětům, které MPSV obdrželo v souvislosti s návrhem novely zákoníku práce a připravovaným změnami v oblasti platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správěMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zpracovalo a předložilo k projednání ve vládě mimo jiné i

  • návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti i
  • nástin prováděcího nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

K oběma návrhům MPSV obdrželo řadu připomínek, názorů a podnětů, za které jejich autorům děkuje. S ohledem na počet doručených podání volí MPSV namísto odpovědí jednotlivým pisatelům hromadnou formu odpovědi zveřejněním tohoto stanoviska. Na individuální podání v téže věci proto nebude ministerstvo reagovat.

Hlavním smyslem předkládaných návrhů je zvýšení účinnosti a efektivnosti výkonu státní správy a samosprávy a poskytování veřejných služeb. Kromě toho reagují na aktuální požadavek na vytvoření dostatečného prostoru pro provádění úsporných opatření v oblasti prostředků na platy.

První z uvedených cílů, jehož předmětem je zvyšování účinnosti a efektivnosti výkonu veřejných služeb a správy, se navrhuje v platové oblasti realizovat zvýšením pravomoci a odpovědnosti jednotlivých zaměstnavatelů při přiznávání platu zaměstnancům takovým způsobem, aby byl oceněn jejich skutečný výkon a kvalita jejich práce. Tento záměr lze realizovat pouze formou výrazného posílení mimotarifních složek platu.

Se snižováním podílu nárokově poskytovaných složek platu souvisí i realizace druhého záměru, jehož předmětem je vytvoření dostatečného prostoru pro realizaci nutných úsporných opatření.

Jako nejvhodnější způsob realizace snížení obligatorně poskytovaných složek platu se jeví odstranění automatického navyšování platového tarifu v platových stupních podle započitatelné praxe. Uvolněný diferenciační prostor a prostředky na platy se navrhuje využít při poskytování osobního příplatku, který je v působnosti zaměstnavatele, a to jeho kvantitativním posílením na dvojnásobek současných možností (z 50 a 100% na 100 a 200%) a uvolněním hledisek, která pro jeho poskytování stanoví současný předpis. Předpokládá se, že konkrétní zaměstnavatel použije mimo současně používaných hledisek pro poskytování osobních příplatků (výsledky práce a rozsah úkolů) i hlediska, podle nichž se zvyšoval platový tarif v platových stupních (odborná způsobilost, pracovní schopnosti a pracovní způsobilost).

Jak je z uvedeného patrné, smyslem předložených návrhů je uvést platové předpisy vztahující se na zaměstnance odměňované z veřejných zdrojů do kontextu s úspornými opatřeními vlády. Tyto návrhy jsou v současné době diskutovány se sociálními partnery a posuzují je pracovní komise Legislativní rady vlády. Vláda se dosud zmíněnými návrhy nezabývala a přistoupí k jejich projednání až poté, co budou tato jednání ukončena.

Autor: MPSV

úterý 31. srpna 2010

Cílený útok na práva a jistoty zaměstnanců

...
PRAHA – Premiér Petr Nečas (ODS) se v rozhovoru pro Hospodářské noviny vložil do vyhrocené debaty o nový Zákoník práce a návrh ministra práce Jaromíra Drábka (TOP 09) označil za »vykastrovanou novelu«, která je zbytečně mírná. Nečas si přeje, aby Zákoník práce ztratil smysl – chránit slabší stranu v zaměstnání – a stal se nástrojem pro zdecimování zaměstnanců

A doporučuje se vrátit k jeho původní verzi zákoníku z roku 2009 s tím, že by měl zákoník obsahovat výpověď bez udání důvodu, řetězení pracovních smluv na dobu určitou a omezení vlivu odborů. K návrhu ministra Drábka uvedl Nečas, že »on vybírá pouze některé věci, které směřují k úpravě tarifů ve veřejném sektoru, plus rozšiřuje záležitosti typu práce na dohodu. Ale prvky směřující k větší flexibilitě pracovního trhu, včetně úprav částečných úvazků, tam nejsou… Mně ten návrh připadá velmi málo ambiciózní. Měli bychom podle mého názoru jít do mnohem hlubších změn,« tvrdí premiér Nečas. Pokud se má vláda vystavit střetu s odboráři, kteří se změnami nesouhlasí a hodlají proti nim protestovat, měla by podle Nečase zariskovat a jít ještě dál.

Zdůraznil rovněž, že nejlepší by bylo se vrátit k původní verzi zákoníku, kterou loni připravil sám Nečas ještě jako ministr práce. Ta také v pracovní verzi obsahovala mimo jiné kontroverzní paragraf, podle kterého by zaměstnanec mohl dostat výpověď de facto bez udání důvodu, tedy jen proto, že podle svého šéfa špatně pracuje. »Ten návrh je už napsaný. Nemusí se vytvářet. A to bude také pozice ODS při vyjednávání ve vládě,« upozorňuje Nečas.

Žádné překvapení…

»Názory Petra Nečase mne nepřekvapují. Netajil se jimi už před květnovými volbami do Poslanecké sněmovny. Mimochodem avizoval je dlouhodobě s tím, že si představuje úplně nový Zákoník práce, anebo alespoň jeho rozsáhlou novelu, která by vycházela z jeho představ, které nestačil prosadit již v roce 2009, kdy do sněmovny předložil rozsáhlou novelu Zákoníku práce, a která nebyla přijata, protože v březnu 2009 padla Topolánkova vláda,« řekl poslanec Stanislav Grospič, předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska. Podle Grospiče návrhy novely Zákoníku práce je nutné považovat za velmi nebezpečné, protože obsahují cílený útok na základní pracovněprávní a sociální jistoty zaměstnanců a na oslabení úlohy odborů při obhajobě práv pracujících.

Není kam ustupovat

Včera jsme obdrželi k Nečasovým názorům též vyjádření Jaroslava Zavadila, předsedy Českomoravské komory odborových svazů (ČMKOS). Praví v něm, že »premiér Petr Nečas vyslal občanům České republiky jasný signál, že chce zneužít krize k drastickému omezení zaměstnaneckých a odborových práv.« Podle Zavadila Nečas nemluví pravdu, když tvrdí, že český Zákoník práce brzdí flexibilitu na pracovním trhu. Podle analýzy Evropské komise naopak ČR už dnes patří mezi země s vysokou flexibilitou a nižší ochranou zaměstnanců. »Pokud by mělo dojít k vyhazování lidí z práce bez udání důvodů a k dalším fatálním diskriminacím na trhu práce ve jménu flexibility, nešlo by už o nic jiného než o to, aby ze zaměstnanců byly loutky žijící v existenční nejistotě,« uvádí odborový předák. Konstatuje, že Nečas vyhrožuje již připravenou novelou Zákoníku práce a nepřímo v článku zveřejněném v Hospodářských novinách »vyzývá ke konfliktu ve společnosti.« A připomíná citát z rozhovoru na adresu připravených změn v Zákoníku práce: »Ať už tam jsou i hlubší změny, když už kvůli tomu máme jít do střetu s odbory.«

Zavadil zdůrazňuje: »Se vší odpovědností říkáme, že odbory si konflikty nepřejí. Zároveň však se vší odpovědností říkáme, že za okolností, kdy nejvyšší představitel státu poctivým lidem práce vyhrožuje už i konfliktem, to tak nechat nemůžeme. Nečas si přeje, aby Zákoník práce ztratil smysl – chránit slabší stranu v zaměstnání – a naopak stal se nástrojem pro zdecimování zaměstnanců. Už není kam ustupovat,« zdůraznil.

Zdroj: Halo Noviny(svo), 31.8.2010

sobota 14. srpna 2010

Lidé, kteří jsou kvůli povodni v nouzi, mají nárok na pomoc

...
Lidé, kteří se kvůli záplavám ocitli v hmotné nouzi, mohou dostat mimořádnou okamžitou pomoc až 46.890 korun. O tuto dávku se žádá podle informací na webu ministerstva práce a sociálních věcí na obecním úřadě v místě trvalého bydliště žadatele. "Okamžitá pomoc je řešitelná v řádu několika dnů," řekl v České televizi Drábek.

Zákon stanoví pomoc v hmotné nouzi jako jednorázovou dávku s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby nebo společně posuzovaných osob. Dosáhnout může až patnáctinásobku životního minima, tedy téměř 47.000 korun. Stejný zákon umožňuje poskytnout mimořádnou pomoc také tomu, kdo nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dost peněz na zaplacení nezbytných věcí a základního vybavení domácnosti. Tato mimořádná pomoc může znamenat i stoprocentní proplacení konkrétního nákladu, za rok však jednotlivec nesmí využít více než desetinásobek životního minima jednotlivce. Jde o 31.260 korun.

Zdroj: Rádio Praha, MPSV

pátek 13. srpna 2010

Výzva všem zaměstnancům: Pomáháme postiženým povodněmi


...
První pomoc do zasažených oblastí na severu Čech poslal Nadační fond Tesco již o víkendu. Balené vody a čisticí prostředky putovaly bezprostředně po prvních zprávách o neštěstí rovnou z obchodů postiženým obyvatelům Liberecka. Tesco všem svým zaměstnancům, kteří byli přímo postiženi záplavami, poskytuje dva dny placeného volna pro vyřízení osobních záležitostí, možnost neplaceného volna a jeho napracování a v obzvláště závažných případech individuální finanční výpomoc.

Solidaritu a účast se svými kolegy projevili i zaměstnanci obchodního domu My Liberec. Uspořádali pro ty, které živel poškodil, finanční sbírku. Pomoc - bezplatné náhradní ubytování - dostali i zaměstnanci, kteří se v kritické situaci nemohli dostat z práce domů.

Vyzýváme Vás, zaměstnance společnosti Tesco a členy odborových organizací, nebuďte lhostejní osudu kolegů postižených povodněmi a podejte pomocnou ruku, či přispějte do sbírek a pozvedněte solidaritu mezi lidmi. Informujte se u svých manažerů Lidských zdrojů a zástupců odborových organizací, jak můžete pomoci nebo o možnosti poskytnout finanční dar na pomoc zaměstnancům z postižených oblastí.

sbírkové konto 5001234100/5500 (bez poplatku u Raiffeisen bank)
Nadační Fond Tesco

Všem z Vás, kteří jste již jakkoli pomohli děkujeme. Děkujeme i těm z Vás, kteří tak teprve učiní. Nezapomeňte, že Země je živel a takové neštěstí může kdykoli zcela nečekaně potkat každého z nás.

-NOT-

středa 4. srpna 2010

Jaromír Drábek: Zákoník práce přitvrzovat nebudu (E15)


...
Podstatné změny v pracovním právu ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek nechystá. Dvouměsíční výpovědní doba zůstane, nebude se ani rozšiřovat okruh důvodů k výpovědi. "Změní se ale výše odstupného u lidí zaměstnaných kratší dobu. Kdo bude v práci méně než rok, dostane odstupné jednoměsíční, kdo méně než dva roky, získá dvouměsíční odstupné," řekl Drábek v rozhovoru pro E15.


E15: Dosud jste se jako dlouholetý prezident Hospodářské komory pohyboval spíše na straně podnikatelů. Pocítil jste kvůli tomu nějakou kritiku? Jaký vztah máte s odbory?

Vůbec. Já to nechci rozdělovat na dvě strany. Spíše je výhoda, že jsem se řadou témat zabýval ve svém minulém působení. Cítím, že i strana zaměstnanců k tomu přistupuje stejně. Když jednáme, řekl bych, že převažuje kladný pohled, protože máme něco za sebou, umíme komunikovat. Můžeme mít rozdílné názory, ale je nutné korektně diskutovat.

E15: Kdo jsou vaši poradci?

Po těch pár dnech ve funkci ještě tým není úplně sestaven. Zatím jsem se domluvil s dvěma klíčovými lidmi. Je to Ivo Foltýn (bývalý šéf Penzijního fondu České pojišťovny, pozn. red.), který je mou oporou v záležitostech nasměrování důchodové reformy, a pak Jaroslav Dembinný, jenž mi radí v problematice začleňování osob se zdravotním postižením. Sám je vozíčkář, takže problematiku zná z vlastní zkušenosti, navíc je to člověk velmi systematicky uvažující. Toto jsou formální poradci, navíc se opírám o zkušenosti lidí z ministerstva, které jsem si přivedl do nejužšího týmu.

E15: Dva poradci jsou konečný počet?

Nechci to předem uzavírat na nějakém čísle. Předpokládám, že budu využívat možnosti zpětné vazby i od dalších expertů, ale jestli to bude formou poradců či jinak, není podstatné.

E15: Jak se vám komunikuje s premiérem Nečasem, kterého vlastně následujete v jeho funkci?

Bylo úsměvné, když mě premiér Nečas uváděl do funkce, že jsme se zde vlastně sešli tři bývalí a současní ministři práce, premiér, Petr Šimerka a já. Je zde řada rozpracovaných věcí, které Petr Nečas vzhledem k pádu Topolánkovy vlády nestihl dokončit. Je celkem logické, že ministr Šimerka, protože byl součástí úřednické vlády, v dlouhodobých projektech nepokračoval, neboť k tomu necítil mandát - sám bych to vnímal stejně. Proto na řadu těchto věcí navazuji. Hodně intenzivně jsem s premiérem komunikoval i v době, kdy byl ministrem, takže komunikace je už nějak nastavená, nemám pocit, že bychom měli odlišné názory či směrování. Naopak, spíše mi pomáhá, že rezort sám řídil a zná jej hlouběji.

E15: Program vašeho resortu se hodně, hlavně co se týče zákoníku práce, kryje s volebním programem ODS.

Jasně, na tom, že se programové prohlášení kryje s koaličním programem, není nic překvapivého. To, že se tam prolínají jednotlivé prvky z jednotlivých programů všech tří stran, je logické.

E15: Co z programu je vám nejbližší, co hlavně chcete prosadit?

Cílových věcí je řada. Zcela nosná je důchodová reforma, to je největší úkol, který bude mít dosah desítek let. Pokud chceme reformu spustit v roce 2012, zbývá velmi krátká doba na přípravu včetně diskuze s partnery. Dále je to rekonstrukce sociální sítě, neboť dnešní systém mnoha dávek, žádostí, příloh je pro stát velmi administrativně drahý, klientsky nepřívětivý i neefektivní. Tím, jak jsou dávky komplikované, existuje velká možnost zneužívání sociální sítě. Mým třetím úkolem je zákoník práce a související normy. Není mou ambicí předkládat nový zákoník, byť po tom někteří volají, protože tato norma platí od roku 2007. S řadou věcí sice nejsem spokojen, ale spíše po technické stránce. To bych chtěl upravit, vyčistit zákoník od nesrozumitelností. Co se týká exekutivní oblasti, úkolem je výrazně zlepšit výkon státní správy, v oblasti úřadů práce, nedůsledné kontroly zneužívání dávek, nelegálního zaměstnávání či vyplácení části mezd mimo účetnictví.

E15: Letos budete z rozpočtu škrtat jedenáct miliard?

Dvanáct. Vycházíme z toho, že daňové příjmy státu budou o 28 miliard nižší. Pokud chceme být vláda odpovědná, musíme udělat adekvátní opatření na výdajové straně. Některé výdaje nemůžeme uskutečnit, což se našeho rezortu dotýká silně. Zde je včetně podřízených organizací zaměstnáno osmnáct a půl tisíce lidí. Budeme se snažit maximálně ušetřit peníze na provozních i na mzdových výdajích. Chceme co nejméně sahat do sociálních služeb, kde už nyní je situace hodně napjatá.

E15: To znamená, že budete propouštět?

Vždycky jsou dvě cesty. Buď lidi propouštět, anebo se s nimi dohodnout, že je peněz méně a že se musejí na pár měsíců uskrovnit. Propouštěním bychom letos nic nevyřešili, protože by se stejně muselo vyplácet tříměsíční odstupné. Musíme udělat krátkodobé úspory, lidé si musejí uvědomit, že v dnešní ekonomické situaci nemohou být nároky tak vysoké jako v době konjunktury.

E15: Takže budete sahat na odměny?

Předpokládám. Je v kompetenci jednotlivých vedoucích pracovníků, aby to vyřešili. Všichni toto zadání dostali, je to jejich manažerská odpovědnost.

E15: V příštím roce máte za cíl snížit provozní náklady o deset procent. Jak to uděláte?

To už je jiná záležitost. Řadu věcí už chceme dělat systematičtěji než jen prostým škrtáním. Dokonce si ani nemyslím, že bychom museli propouštět lidi. Je zde nějaká přirozená obměna. Připravujeme ale některé organizační změny, hlavně co se týká úřadů práce, neboť dnešní systém, kde je v ploché struktuře 77 úřadů, je manažersky neuchopitelný. Postavíme standardní strukturu krajských článků a kontaktních míst v pověřených obcích. Posílíme kontrolní činnost a omezíme činnost administrativní.

E15: Už víte, jaký budete mít rozpočet na příští rok?

Řádově je to o oněch deset procent méně, nicméně konkrétní čísla zpracováváme a během pár dnů dokončíme. To ale mluvíme o provozních výdajích, jinak je to u důchodů a sociálních výdajů na dávky a podpory. Co se týká důchodů, koaliční dohoda je jasná, budou se valorizovat v rámci zákona, což připravujeme. Tam bude nárůst výdajů řádově o patnáct miliard korun. U sociálních dávek také legislativa jasně určuje, jak je vyplácet, takže zde moc prostoru není, i když se připravují některé parametrické změny.

E15: Takže to celkové číslo bude kvůli výdajům ze zákona vyšší než letos?

Na to je ještě brzo, budeme pečlivě vyjednávat. Každý rezort má priority, o které bude bojovat v politické diskuzi.

E15: Co se týče důchodové reformy, už jste řekli, že budete vycházet z doporučení Bezděkovy komise. Která z navržených variant je vám osobně bližší?

To říci nemůžu, předjímal bych něco, co chci pečlivě vyjednat v diskuzi. Přistupuji k tomu velmi pragmaticky, varianty mají nějaké číselné ocenění, trendový vývoj, chci to důkladně rozebrat s politickými i odbornými partnery a shodnout se na tom, co je nejlepší pro Českou republiku. Můj osobní pocitový názor není důležitý a ani pro mě není významný.

E15: Co očekáváte od debaty s ČSSD o reformě?

S opozicí budu podrobně jednat. Cítím jako velkou výhodu, že stínovým ministrem práce ČSSD je Zdeněk Škromach. Tento rezort několik let řídil a já s ním mám z té doby velmi dobrou komunikační zkušenost. Na řadu věcí sice máme rozdílné názory, ale dá se s ním velmi dobře diskutovat a hledat společná řešení. Už jsme spolu neformálně mluvili, informoval jsem ho, že chci udělat vše pro to, aby reforma byla široce přijatelná. Aby se nestalo to, co na Slovensku, že po příštích volbách přijdou změny v nastavení systému.

E15: Co se týče pracovního práva, budete se snažit prosadit, aby zákoník umožňoval jednodušeji propouštět lidi?

Je to vděčné mediální téma, já to ale nevnímám jako podstatné. Dnes nastavený systém je dlouhodobě používaný, není žádný závažný argument k výrazné změně. Nepředpokládám, že by se nějak zvyšoval počet důvodů k výpovědi, je to věc dostatečně prodiskutovaná. Jen jak jsem řekl, jde o to, učinit zákoník srozumitelnějším, pak ubude nejasných výkladů i soudních sporů například o neplatnosti výpovědi.

E15: A třeba zkracování výpovědní doby?

Není to má ambice, nevidím k tomu žádný rozumný důvod. Dnes nastavená doba je optimální, dva měsíce je pro zaměstnavatele i zaměstnance akorát.

E15: V odstupném ale chystáte změny

Mám připravenou drobnou korekci směrem k tomu, aby se zaměstnavatelé nebáli vytvářet nová pracovní místa. Změní se výše odstupného u lidí zaměstnaných kratší dobu. Kdo bude v práci méně než rok, dostane odstupné jednoměsíční, kdo méně než dva roky, získá dvouměsíční odstupné.

E15: Už se ozývaly kritické hlasy z levice, že kabinet bude vytvářet sociální napětí. Jak myslíte, že veřejnost přijme navrhovaná opatření?

A co má opozice jiného říkat? Politicky tomu úplně rozumím, beru to jako standardní politický souboj. Neobávám se, že by čeští občané nevěděli, že je fiskální politiku třeba napravit, protože by se nám další růst dluhu vymstil. My jsme z druhé strany naopak kritizováni, že bychom mohli být razantnější, deficit snižovat radikálněji, to si ale nemyslím. Podle mě je naše cesta optimální trasou. Nebojím se sociálního napětí, i když samozřejmě může dojít k jednotlivým excesům, když se nějaká opatření dotknou konkrétní skupiny, a ta může protestovat. Nemyslím ale, že někdo bude demonstrovat na náměstí za to, že stát má více utrácet a víc se zadlužovat.

Zdroj: E15