Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 26. června 2012

Když Vás nutí hradit manko nebo škodu za prošlé zboží

V poslední době dostáváme do poradny opět spoustu shodných dotazů týkajících se manka na pokladnách a požadované úhrady, úhrady škody za prošlé zboží, vytýkacích dopisů apod. Proto si dnes zopakujeme základní pravidla a možnosti, týkající se manka nebo škody a jak daný problém řešit. 

Bylo mi oznámeno manko na pokladně, mám povinnost ho uhradit? 

Vzhledem k tomu, že u společnosti nemají zaměstnanci pracující s pokladnou hmotnou odpovědnost, budeme se řídit tzv. „obecnou odpovědností“ definovanou § 250 zákoníku práce v platném znění (dále jen „ZP“), který stanoví, že zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Pokud při tom došlo také k porušení povinností ze strany zaměstnavatele, odpovědnost zaměstnance se poměrně omezí. 
Podstatnou podmínkou však je, jak ust. § 250 ZP v odst. 3 nařizuje, že zaměstnavatel je povinen prokázat zavinění zaměstnance s výjimkou případů hmotné odpovědnosti (musí být uzavřena písemně) a odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí. 

Co je pro prokázání zavinění zaměstnance například třeba splnit? Tady je pár základních zásad. 
  • Zaměstnanec musí převzít hotovost a veškeré ceniny (poukázky) v pokladně, kterou si přepočítá a stav potvrdí vlastnoručním podpisem, a to před samotným započetím práce na pokladně (např. výčetka). Zde uvedeme datum a čas převzetí hotovosti. 
  • Před bezprostředním započetím práce na pokladně (před prvním nákupem, avšak až po nástupu zaměstnance na pokladnu, nikoli např. půl hodiny, hodinu nebo více předem) vždy vytisknout aktuální stav pokladny a terminálu pro bezhotovostní platby. Tyto doklady podepíšeme a připneme k výčetce při převzetí pokladny. 
  • Naprosto stejné úkony je nutno provést i bezprostředně při ukončení směny, kdy pokladnu (samozřejmě i s obsahem) předáváte zpět zaměstnavateli. 
  • Po dobu Vaší odpovědnosti (po dobu směny) za pokladní hotovost a ceniny, nesmí nikdo do Vaší pokladny vstoupit, a to ani v případě tzv. „stop kontroly“, „multiskilu“, dotace pokladny nebo odvodu. Tato činnost je možná pouze v případě Vaší přítomnosti a sepsaného protokolu o kontrole, vkladu nebo odvodu hotovosti a Vašem přepočtu a kontrole odpovídající uvedené skutečnosti a hodnotě. 
  • Na pokladně nesmí být přihlášena žádná jiná osoba (operátor), než Vy osobně. Při odchodu (např. na toaletu apod.) doporučujeme uvést pokladnu do stavu „pohotovostního režimu“. Nikdy nikomu nesdělujte Vaše číslo operátora, ani heslo. Skutečnost, že na Vaší pokladně nebyl nikdo přihlášen, lze dohledat v pokladním systému. 
  • Doba převzetí a odevzdání pokladny (přepočty) jsou vždy součástí výkonu práce, tedy pracovní dobou zaměstnance.  
V případě, že byly splněny všechny výše uvedené náležitosti a bez jakýchkoli pochybností na Vaší pokladně vzniklo manko, může po Vás zaměstnavatel následně požadovat případnou náhradu škody (manka). V takovém případě má zaměstnavatel povinnost výši požadované náhrady škody s Vámi projednat nejpozději do 1 měsíce, kdy byla škoda zjištěna a uzavřít s Vámi případně dohodu o způsobu náhrady škody, a náhradu výši škody přesahující 1 000 korun českých navíc předem projednat s odborovou organizací. Dohoda o způsobu náhrady škody zajištěná formou dohody o srážkách ze mzdy (příp. splátkách v hotovosti) nesmí činit více, než by byly srážky při výkonu rozhodnutí (exekuci). Např. u bezdětného a svobodného zaměstnance s čistou mzdou 11 000 korun českých, může tato částka měsíčně činit maximálně 1 719 korun českých. V případě vyživovací povinnosti zaměstnance na manželku a jedno dítě by však už maximální výše činila pouze 746 korun českých. 

Avšak pozor, v případě, že škodu způsobíte úmyslně nebo z nedbalosti, např. opomenutím naúčtovat přepravky, zakázaným rozměňováním hotovosti (zejména měničům), úmyslnou záměnou zboží nebo nenamarkováním zboží (podvodem) atd., vždy po Vás může být náhrada škody vymáhána. Může jít o škodu způsobenou úmyslně nebo z nedbalosti. I zde však platí pravidlo, že zaměstnavatel Vám musí škodu prokázat, a škodu přesahující 1 000 korun, musí předem projednat s odborovou organizací. 

Vždy si předem vyžádejte písemný doklad potvrzující projednání s odbory. Doklad musí obsahovat datum, jméno a razítko odborové organizace. Pokud členem odborů nejste nebo na Vaší provozovně odbory nepůsobí, můžete si vždy sami určit, která odborová organizace Vaši záležitost projedná (§ 286 odst. 6 ZP). Zaměstnavatel nesmí Vaše rozhodnutí odmítnout (doporučujeme uvést Vaše určení odborové organizace pro projednání písemnou formou pro případný spor, např. "Určuji podle § 286 odst. 6 věty druhé ZP, aby za mne v pracovněprávních vztazích jednala Odborová organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s." nebo  samozřejmě jakákoliv jiná, dle Vašeho rozhodnutí.)

Mám povinnost uhradit prošlé nebo odepsané  zboží? 

V žádném případě nemá žádný ze zaměstnanců povinnost hradit prošlé zboží či odpisy. Takovýto postup zaměstnavatele by byl nezákonný a trestný. Šlo by o tzv. přenášení rizika z výkonu závislé práce na zaměstnance (přenášení podnikatelského rizika na zaměstnance). Odpisy prošlého zboží jsou běžnou součástí podnikatelské činnosti, zejména při podnikání s potravinářským zbožím, zejména u tzv. "čerstvých potravin".

Nikdy se nenechte nutit k podpisu nebo zastrašovat. Vždy je Vaše právo se nejdříve poradit a veškeré listiny máte právo prokonzultovat s právníkem či poradcem nebo rodinou. Zaměstnavatel má povinnost Vám listiny předložit tak, abyste měli možnost se poradit. Pokud Vám je odmítá zaměstnavatel vydat nebo Vás nutí k podpisu bez možnosti abyste se poradili či jakkoli k problému vyjádřili, kontaktujte ihned nás nebo linku ochrany zájmů. Od každého podepsaného dokumentu vyžadujte opis (kopii) - u zápisů, případně originál - u smluv, jejich změn a dohod.

Pokud jsou po Vás manka neoprávněně vymáhána nebo je po Vás požadováno nebo vymáháno (zejména pod nátlakem – vyhrožováním) uhradit prošlé nebo odepsané zboží, bez odkladu nás kontaktujte na adrese: 

Telefon: +420 720287561 

nebo kontaktujte přímo linku ochrany zájmů: 

E-mail: linka_ochrany@tesco-europe.com (v případě emailové komunikace uvádějte v kopii vždy not.sekretariat@gmail.com) 
Telefon: +420 800114477 (bezplatně), v pracovních dnech 9.00 – 16.00 hod., od 16.00 do 9.00 hod. a ve dnech pracovního klidu záznamník

V příštím článku se budeme věnovat výhradně „vytýkacím dopisům“ a pracovním podmínkám.