Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 17. prosince 2013

Co se změní od Nového roku v působnosti MPSV?

zdroj: MPSV | www.mpsv.cz

Od 1. ledna příštího roku dojde k některým změnám v oblasti práce a sociálních věcí. Abyste se v nich snáze orientovali, tady je jejich základní přehled.

Osoby se zdravotním postižením

 • Dochází ke změně podmínek, za nichž se přiznává průkaz osoby se zdravotním postižením. Mění se tzv. zdravotní podmínka pro přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením i řízení o něj. Od 1. ledna 2014 bude možné průkaz přiznat pouze na základě podání žádosti, bude probíhat samostatné správní řízení, a to včetně posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem okresní správy sociálního zabezpečení. Jde o podobnou právní úpravu, která platila do konce roku 2011. Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením nebude navázán na uznaný stupeň závislosti nebo na neschopnost zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace.
 • Ke změnám dochází také u příspěvku na mobilitu. Ti, co ho pobírají, ho budou při splnění podmínek pobírat i nadále. U nových žadatelů je vznik nároku na příspěvek na mobilitu podmíněn držitelstvím průkazu ZTP nebo ZTP/P přiznaného po 1. lednu 2014. Výše příspěvku se nemění, nadále činí 400 Kč měsíčně. Od 1. ledna 2014 bude možné na základě žádosti příjemce příspěvku vyplatit příspěvek jednou splátkou za tři kalendářní měsíce, za něž náležel.
 • Rozšiřuje se okruh osob, které mají při splnění ostatních podmínek nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla, a to o osoby s anatomickou ztrátou dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování.

Sociální služby

Dochází k dílčím změnám zákona o sociálních službách, které reagují na potřeby praxe při provádění zákona. Upřesňuje se například vymezení okruhu oprávněných osob pro účely příspěvku na péči a pro účely poskytování sociálních služeb. Dochází také k prodloužení platnosti současného postupu při přidělování dotací na poskytování sociálních služeb, na kraje se povinnost poskytovat dotace přenese až od roku 2015.

Důchody

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2014 se zvyšují tak, že se:
 • základní výměra (stejná pro všechny druhy důchodů) zvyšuje o 10 Kč na 2 340 Kč,
 • procentní výměra, která je individuální a odvíjí se od získaných dob důchodového pojištění a příjmů, zvyšuje o 0,4 procenta.
Důchody tak od lednové splátky vzrostou v průměru o 45 Kč. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR navrhuje vládě a novému parlamentu na rok 2014 mimořádnou valorizaci, která by měla nepříznivou situaci seniorům kompenzovat. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení automaticky, není potřeba o ně žádat.

Nemocenské pojištění

Od ledna příštího roku budou zaměstnavatelé svému zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, vyplácet náhradu mzdy za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti namísto dosavadních 21 dnů.
Redukční hranice týkající se denního vyměřovacího základu, na jehož základě se vypočítá například nemocenské, jsou pro rok 2014 následující:
 • první redukční hranice – 865 Kč,
 • druhá redukční hranice – 1 298 Kč,
 • třetí redukční hranice – 2 595 Kč.

Pojistné na sociální zabezpečení

Pro potřeby pojistného na sociální zabezpečení budou od 1. ledna 2014 platit následující částky:
 • částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 25 942 Kč,
 • maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je 1 245 216 Kč,
 • rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost v roce 2014, je 62 261 Kč,
 • minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 6 486 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 1 894 Kč,
 • minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 2 595 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 758 Kč.

Zákoník práce

V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014 dojde i k těmto změnám:
 • Právní úprava svéprávnosti fyzické osoby – zaměstnance nebo zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích, stanovení zákazu výkonu závislé práce do 15 let věku a důsledky neplatnosti právních jednání jsou nyní vyhrazeny občanskému zákoníku a zákoník práce tuto problematiku – až na výjimky – již neupravuje.
 • Zákoník práce stanoví, ve kterých případech se ke konkrétnímu věcně nebo formálně vadnému právnímu jednání nepřihlíží, a jsou tudíž právně neúčinná (např. výpověď z pracovního poměru, jež nebyla dána písemně; ujednání v podnikové kolektivní smlouvě, která upravují práva zaměstnanců v menším rozsahu než kolektivní smlouvy vyššího stupně; vzdání se práva zaměstnancem, které mu přiznává zákoník práce, kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis; postoupení pohledávky ze základního pracovněprávního vztahu nebo převzetí dluhu zaměstnance vůči zaměstnavateli nebo naopak jinou osobou).
 • Zákoník práce ve vazbě na obecnou úpravu v občanském zákoníku zavádí nový institut spočívající v možnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti zákonným zástupcem mladistvého zaměstnance mladšího 16 let věku s přivolením soudu, je-li to nezbytné v zájmu jeho vzdělávání, vývoje nebo zdraví.
 • Zákoník práce stanoví zákaz postoupení práva na mzdu, plat, odměnu z dohody nebo jejich náhradu nebo použití tohoto práva k zajištění dluhu, s výjimkou dohody o srážkách ze mzdy.
 • Zákoník práce omezuje možnosti započtení proti pohledávce na mzdu, plat, odměnu z dohody nebo jejich náhradu, a to jen ve vazbě na podmínky stanovené pro výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy v občanském soudním řízení.

středa 20. listopadu 2013

Náhradu mzdy bude zaměstnavatel od ledna 2014 vyplácet opět jen po dobu 14 dnů

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 

Od ledna příštího roku budou zaměstnavatelé svému zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, vyplácet náhradu mzdy za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti namísto dosavadních 21 dnů. 

K velké systémové změně v oblasti nemocenského pojištění došlo na začátku roku 2009. Zaměstnavatelé jsou od tohoto data povinni podle zákoníku práce poskytovat zaměstnanci, který byl uznán práce neschopným, náhradu mzdy, a to za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti. Zaměstnavatelům byla proto snížena sazba pojistného na nemocenské pojištění z 3,3 % na 2,3 %. Od 1. ledna 2011 pak bylo dočasně prodlouženo období poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem ze 14 na 21 dnů, a to až do 31. prosince 2013. 

Od ledna 2014 ale začne platit původní právní úprava. „Na začátku roku 2011 se v souvislosti s úspornými opatřeními ve státním rozpočtu dočasně prodloužilo období poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem ze 14 na 21 dnů, to platí do konce letošního prosince,“ vysvětluje ministr práce a sociálních věcí František Koníček. Zaměstnanec, který bude uznán práce neschopným nebo mu bude nařízena karanténa až v roce 2014: bude mít nárok na nemocenské od okresní správy sociálního zabezpečení již od 15. dne trvání pracovní neschopnosti či karantény; v období prvních 14 dnů bude mít nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele; nadále platí, že zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a že za první tři pracovní dny (nejvýše však za 24 odpracovaných hodin) náhrada mzdy nenáleží. Při karanténě náleží náhrada mzdy od prvního pracovního dne. 

„Pokud bude zaměstnanec uznán práce neschopným nebo mu bude nařízena karanténa ještě v roce 2013 a pracovní neschopnost či karanténa bude přecházet do roku 2014, musí zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy postaru, tedy v prvních 21 dnech jejího trvání,“ připomíná Koníček. I když zaměstnanec bude uznán práce neschopným ode dne 31. prosince 2013, bude zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy až do 20. ledna 2014, pokud pracovní neschopnost zaměstnance bude tak dlouho trvat. 

„Nemocenské dávky lze zpracovat a vyplatit poté, co zaměstnavatel doručí příslušné okresní správě sociálního zabezpečení stanovené doklady pro nárok na výplatu dávky. Pokud jsou doklady v pořádku, nebrání nic tomu, aby bylo vše řádně zpracováno a dávka vyplacena,“ upřesňuje ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun.

neděle 6. října 2013

Volby 2013: Co dělat, když v oba dny voleb musím do práce?

Autor: novinky.cz
Zdroj: MPSV | www.mpsv.cz/cs/16335

Ve dnech 25. a 26. října se budou konat celostátní volby do Poslanecké sněmovny – dva dny, kdy v přesně stanoveném čase a na stanovených místech je možné dát svůj hlas vybranému politickému uskupení. 

Co když ale nemůžete jít k volbám kvůli tomu, že musíte být v práci? Může vám tak zaměstnavatel ať záměrně, nebo nevědomky znemožnit účast na volbách? 

"Pracuji ve výrobě, kde nám zaměstnavatel nerovnoměrně rozvrhuje práci. Tentokrát na mě bohužel vyšly směny tak nešťastně, že budu muset pracovat v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne, takže se mi směny budou přesně krýt s dobou voleb. Zaměstnavatele jsem na toto upozornil, ale sdělil mi, že mám smůlu a že musím jít na obě směny. Může mi opravdu zaměstnavatel takto znemožnit jít k volbám?"

Volební právo 
Volební právo je jedno z ústavně zaručených práv, které náleží každému občanovi České republiky. Podmínky výkonu volebního práva smí stanovit pouze zákon a nelze ho žádným jiným způsobem omezit. Není možné, aby bylo někomu bráněno v tom, aby toto právo vykonával, když tak nestanoví zákon. Konání voleb Volby se konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota. První den voleb v pátek jsou volební místnosti otevřeny od 14:00 do 20:00, druhý den v sobotu se pak volební místnosti otvírají od 8:00 do 14:00. 

Účast na volbách 
Každý má právo se voleb účastnit, tedy i zaměstnanec, který má na celou dobu konání voleb nařízenu práci. Pokud zaměstnanec chce jít volit, je zaměstnavatel povinen ho na dobu nezbytně nutnou k účasti na volbě uvolnit. Na druhou stranu se zaměstnanec nemůže domáhat toho, aby mu zaměstnavatel v den voleb práci vůbec nepřiděloval. Na oprávnění zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci podle jeho potřeb se nic nemění. V případě, že se zaměstnanec rozhodne jít volit a nemůže tak učinit jindy než v pracovní době, jedná se o překážku v práci na jeho straně, kterou je povinen zaměstnavatel omluvit. Za tuto překážku zaměstnanci ale nenáleží náhrada mzdy. Zameškaný čas si proto zaměstnanec musí napracovat, anebo mu o něj bude zkrácena mzda za příslušný měsíc. O této překážce v práci je zaměstnanec povinen zaměstnavatele dostatečně předem informovat. Lze rozhodně doporučit, aby se se zaměstnavatelem předem domluvil, kdy může své volební právo vykonat, tak aby co nejméně zasáhlo do provozu zaměstnavatele. 

Shrnutí 
Zaměstnavatel má právo vám přidělit práci, a to i na dny voleb. Pokud se ale kvůli práci nebudete moci voleb zúčastnit ve svém volném čase, je možné, abyste se jich zúčastnil i v době, kdy jste měl pracovat. Takovouto absenci je vám zaměstnavatel povinen omluvit. Musíte však počítat s tím, že zameškaný čas si budete muset napracovat anebo že vám o něj bude zkrácena mzda. 

Odpovídali Michal Peškar a Matěj Novák z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris 

Zdroj: novinky.cz | Autor: tiskové oddělení MPSV

úterý 20. srpna 2013

Blesková zpráva: Čekají nás předčasné volby

Dnes v cca 17:20 hodin si vyslovením "ANO" 140 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky odhlasovalo návrh dolní komory Parlamentu na její rozpuštění. K rozpuštění bylo třeba ústavní většiny 120 hlasů a ODS zůstala se svou "křehkou" a rozpadlou koaliční 101 "drtivě" poražena. Sama (její poslanci) při hlasování opustili jednací sál. Zemi čekají na podzim předčasné volby do Polanecké sněmovny, po kterých volal i nespokojený český národ díky vládní krizi, sociálním nejistotám, nespokojenosti, chudobě a aférám a trafikám ve vysoké politice či vládních kruzích.

Nyní prezident vyhlásí termín nových  - "předčasných" voleb tak, aby se konaly do 60ti dnů. Pravděpodobně se uskuteční ve dnech 25. a 26. 10. 2013.

Poprvé ve své novodobé historii, bude země do ustavující schůze nové Sněmovny bez poslanců dolní komory Parlamentu. Sněmovna přestane po rozpuštění prezidentem republiky plnit svou zákonodárnou funkci, nebude předkládat návrhy zákonů ani je projednávat či schvalovat. Částečně ji v legislativě nahradí Senát a úřednická Vláda premiéra Rusnoka v demisi. 

Poslanci se tímto dnem stanou obyčejnými občany s "tučným" odstupným, avšak bez poslanecké imunity, za kterou se doposud schovávali. Rozpuštění Polanecké sněmovny bude zřejmě dobrou zprávou i pro státní zastupitelství, které nemusí žádat Poslaneckou sněmovnu o vydání poslanců.

Poslední zákony odejdou do Senátu podle vyjádření místopředsedy dolní sněmovny Parlamentu Lubomíra Zaorálka ve středu 21. srpna 2013.

-red-

čtvrtek 8. srpna 2013

Bleskově: Národ vyhrál. Sněmovna se prý rozpustí příští týden

Schůze k rozpuštění Sněmovny má být příští týden, přesný termín zatím její vedení nestanovilo. Žádost o svolání schůze chtějí ještě dnes společně podat ČSSD, TOP 09 a KSČM, řekl po jednání vedení dolní komory Parlamentu ČTK a portálu iDnes.cz, předseda komunistických poslanců Pavel Kováčik. K žádosti se podle něho případně připojí i Věci veřejné. Český lid tedy vyhrál nad politickými parazity a chamtivci. Novou Sněmovnu a další směr naší země, a s tím související sociální jistoty, si budeme moci zvolit zřejmě už v říjnu nebo listopadu.

red.

sobota 6. července 2013

Britský expert zděšen českou ekonomikou. Viníkem je prý Kalousek

Převzato: Parlamentní Listy | 6. 7. 2013 | 10:48
Britský manažer a lovec hlav Richard Hunt na svých stránkách popisuje problémy, se kterými se dnes potýkají firmy a síťové agentury. Poukazuje také na vážnou situaci České republiky. Už v roce 2015 nás v ekonomice předběhne Slovensko. Politikům pak Hunter vytýká nezájem o udržení zdravé ekonomiky.
Podle zprávy společnosti Tesco plc má Česká republika druhé nejhorší výsledky z 11 zemí, kde Tesco podniká. Na Slovensku je to prý výrazně lepší. Ze srovnání výkonu HDP obou zemí je podle Hunta jasné, že česká ekonomika byla za ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09) řízena velice špatně.
Řeknu to jasně: do roku 2015 bude Slovensko bohatší než ČR
Hunt ale nekritizuje jenom Kalouska. „Tato kritika se vztahuje na širší okruh ekonomických "odborníků", včetně ČNB a novinářů, kteří informují o jejich "analýzách" a prohlášeních - protože žádný z nich, pokud vím, nikdy neudělal toto jednoduché srovnání,“ zlobí se britský manažer.
Česká a Slovenská republika mají mezi sebou úzký vztah. Struktura ekonomik je podobná, obě mají závislost na výrobě automobilů. Česko má lepší pozici vzhledem k tomu, že je blíž německému trhu.
Přesto slovenský HDP roste dvakrát rychleji než HDP České republiky. Podle Hunta pak Slovensko v hrubém domácím produktu předčí Česko v roce 2015. „Nechte mě to vyjádřit zcela jasně: do roku 2015 bude Slovensko bohatší země než Česká republika,“ tvrdí Hunt.
Pokud by ČR byla značka, Kalouska by už dávno vyhodili
Na Slovensku totiž v roce 2004 došlo k rozsáhlým změnám fiskální politiky. Jejich důsledkem je například to, že u našich sousedů je možné založit novou společnost do dvou dnů. U nás to trvá většinou dobré dva měsíce. Slovensko také v roce 2009 vstoupilo do eurozóny.
Hunt poukazuje na to, že pokud by Česká republika byla značka, byl by Kalousek už vyhozen mnohem dřív, než by se začalo přemítat o jeho pití v práci. Došlo by se k tomu na základě výsledků. „Na druhou stranu, mezi zavedenou politickou třídou nevidím nikoho, kdo by znamenal zřejmý pokrok,“ dodal manažer z Velké Británie.
Státy musí naleznout komparativní výhodu. Čeští politici ji ale nehledají
Novinář Robert Peston radí, že by státy měly identifikovat svou komparativní výhodu pro udržení zdravé ekonomiky. Korea se například zaměřila na high-tech spotřební zboží. Slovensko se v roce 2004 rozhodlo kombinovat nízké náklady na pracovní sílu s prostředím přátelským vůči byznysu, které láká investory ze zahraničí.
Čeští politici ale nejspíš nehledají českou komparativní výhodu, ani neuvažují o tom, jak něco takového případně přeměnit v úspěch.
Česko se může stát „Německem za nižší cenu“
Hunt navrhuje třeba cestu „Německo, ale za nižší cenu“. Touto cestou se vydala například Škoda Auto. Češi mají také velké dovednost v oblasti IT. Velký úspěch zažívají antivirové programy společností AVG a Avast. Manažer také radí zbavit se byrokracie a snížit daně. Dalším krokem je podpořit infrastrukturu kvůli vznikajícímu „mini Silicon Valley“ v Brně.
Pak je potřeba vypořádat se s korupcí. Podle většiny komentátorů se totiž 15 procent státního rozpočtu promarní v předražených zakázkách.

autor: vfe | www.palamentnilisty.cz

středa 5. června 2013

V Tesco vzrostou mzdy v průměru o dvě procenta

Zástupci odborových organizací a společnosti Tesco se dohodli na navýšení mzdových prostředků pro zaměstnance na všech pracovištích 

Praha, 5. června 2013 – Tesco zvýší od 1. července 2013 svým zaměstnancům mzdy. Ty vzrostou v průměru o dvě procenta a budou navýšeny zaměstnancům na všech pracovištích v celé České republice. Dnes se na tom dohodli po několikadenních jednáních zástupci společnosti Tesco a odborových organizací. Jedná se o dobrou zprávu pro všechny zaměstnance, jelikož celé maloobchodní odvětví zaznamenalo pokles tržeb v loňském roce a tento trend maloobchodního trhu pokračoval i v prvních měsících tohoto roku. 

 „Jsem rád, že i v této nelehké době můžeme našim zaměstnancům oznámit dobrou zprávu. Investice do lidí je pro nás velmi důležitá a zvýšení mezd je jedním ze způsobů, jak poděkovat našim zaměstnancům za jejich každodenní těžkou práci a servis, který poskytují našim zákazníkům. Navýšení mezd odráží naši důvěru v zaměstnance a pevně věřím, že tento přístup nám pomůže upevnit si pozici největšího a jednoho z nejlepších zaměstnavatelů v českém maloobchodu,“ říká Karel Foltýn, personální ředitel Tesco. 

Milan Matušík, zástupce odborových organizací při Tesco Stores ČR k výsledkům jednání dodává: „Uvědomujeme si, že obchodní řetězce jsou pod silným konkurenčním tlakem. Proto jsme rádi, že jsme se mohli se zástupci zaměstnavatele po několikadenních náročných jednáních dohodnout na navýšení mezd. Je to pro nás, naše členy i všechny zaměstnance Tesco dobrá zpráva, přesto, že bychom velmi rádi našli prostředky pro vyšší navýšení mezd zaměstnancům. Jsme si ale vědomi toho, že v současné ekonomické situaci to není reálné. “ 

Tesco je jediným maloobchodním řetězcem, který v letošním roce oznámil navýšení mezd svým zaměstnancům. Kromě toho společnost i nadále poskytuje zaměstnancům nabídku benefitů, která patří v rámci českého maloobchodu k nejširším.

úterý 4. června 2013

Lidé, kteří se kvůli povodni nedostanou do práce, mají nárok na volno

Povodeň často znamená, že se lidé nedostanou do práce. Dochází k přerušení dopravního provozu, je třeba uklidit následky velké vody a vyřídit si osobní věci, které souvisejí s poškozením majetku - například musí jednat s pojišťovnou. Na tyto situace pamatuje zákon. Chrání zaměstnance i zaměstnavatele.

Ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová říká: „Průběžně monitorujeme a pečlivě vyhodnocujeme aktuální situaci. Chceme na ni operativně reagovat. Kvůli stoupající vodě se dnes ráno musel evakuovat Úřad práce v Kralupech nad Vltavou. Vše se děje ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému.“ Ministryně přitom zdůrazňuje, že situace na jednotlivých pracovištích neohrožuje výplatu dávek. Vyplácejí se běžným způsobem, připravena jsou i krizová řešení v případě, kdy by například nešel elektrický proud. Klienti, kteří spadají pod kralupský úřad práce, se mohou obracet na kontaktní pracoviště v Mělníce – telefonní číslo na spojovatelku je 950 135 111.

Odstraňování následků povodní
Odstraňování následků povodní na vlastním majetku znamená pro zaměstnance překážku v práci. Nastat mohou dvě situace:

 • Zaměstnanec odstraňuje následky povodní a činí tak pouze ve svém zájmu, aby ochránil svůj majetek – v takovém případě jde o důležitou osobní překážku v práci, kdy zaměstnavatel může poskytnout pracovní volno bez náhrady mzdy, popř. může poskytnout také náhradu mzdy nebo platu. Zaměstnanec se rovněž může se zaměstnavatelem dohodnout, že si zmeškanou pracovní dobu napracuje.
 • Zaměstnanec odstraňuje následky povodní sice na svém majetku, ale ve veřejném zájmu (např. hrozí zřícení budovy, hygienické důvody apod.) – v takovém případě se jedná se o překážku v práci z důvodu obecného zájmu, tedy o výkon občanských povinností. Zaměstnanec má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu. Na náhradu mzdy nebo platu od zaměstnavatele nárok ze zákona automaticky není, nicméně nic nebrání tomu, aby se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodli jinak, nebo to jinak stanovil vnitřní předpis.

Při povodních se může také stát, že zaměstnanec pomáhá někomu jinému (člověku či organizaci) a tato činnost mu zasahuje do pracovní doby. V takovém případě má zaměstnavatel povinnost poskytnout zaměstnanci pracovní volno na dobu nezbytně nutnou. Je však bez náhrady mzdy nebo platu, nedohodne-li se zaměstnavatel a zaměstnanec jinak nebo pokud to jinak nestanovuje vnitřní předpis.

Pokud člověk potřebuje v souvislosti s povodněmi pracovní volno, aby si mohl zařídit své důležité osobní, rodinné nebo majetkové záležitosti (např. jednání s pojišťovnou), může mu ho zaměstnavatel poskytnout bez náhrady mzdy nebo platu. Společně se mohou také dohodnout, že si zaměstnanec zmeškanou pracovní dobu napracuje.

Přerušení práce ve firmě
Pokud povodeň postihne zaměstnavatele a musí proto přerušit práci, je nezbytně nutné, aby se pokusil zaměstnance převést na práci jinou. Může tak učinit i bez jeho souhlasu, a to na dobu nezbytně nutnou. Pokud zaměstnavatel nemůže zaměstnance převést na jinou práci, jedná se o překážku v práci a zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku.

Pokud firma sama není postižena povodněmi, ale nemůže přidělovat zaměstnancům práci kvůli pozastavení dodávky surovin, energie apod. a nemůže zaměstnance ani převést na jinou práci, pak se jedná o překážku z důvodu prostoje. V tom případě náleží zaměstnancům náhrada mzdy ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku.

Jestliže se člověk nemůže dostat do práce, protože došlo k přerušení dopravního provozu, poskytne mu zaměstnavatel volno bez náhrady mzdy.

Další informace a kontakty
Informace o dávkách, které je možné poskytnout v kontextu se živelní katastrofou, i pracovněprávních otázkách, jsou k dispozici na webu MPSV (www.mpsv.cz) a úřadech práce (http://portal.mpsv.cz/upcr). Lidé se mohou se obracet také na inspektoráty práce (www.suip.cz), pracoviště České správy sociálního zabezpečení (www.cssz.cz) či obecní úřady.


V souvislosti s povodněmi mohou lidem pomoci dávky pomoci v hmotné nouzi, které vyplácí příslušné pracoviště Úřadu práce ČR. Žádá se o ně prostřednictvím formuláře, který má ÚP k dispozici. Lze si ho rovněž stáhnout z integrovaného portálu MPSV, konkrétně z adresy: www.portal.mpsv.cz/forms - Formuláře pro pomoc v hmotné nouzi – Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc.

neděle 26. května 2013

Premiér Nečas při propagaci vládní důchodové reformy straší lidi a neříká jim plnou pravdu.

www.esondy.cz 24.5.2013 | 14:05 

Odbory varují občany ve věku nad 35 před vstupem do II. pilíře vládní důchodové reformy. Vyzývají občany, aby nepodlehli klamavé propagandě, kterou předvádějí zejména premiér Nečas a ministr financí Kalousek, když tvrdí, že pokud občané budou spořit na důchod ve ve II. pilíři, mají na stáří vystaráno. V opačném, případě je čeká žebrácká penze. 

Tyto informace zazněly v pátek na tiskové konferenci v Praze, kterou uspořádala Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS). „Premiér pozapomněl při své nedávné televizním show uvést, že aby měl občan jakousi mlhavou naději na „slušnou“ penzi, musel mít nejen příjem kolem 37 tisíc korun měsíčně, ale hlavně by musel spořit minimálně 55 let, což od věku 35 let nelze, jak si lze snadno spočítat“ řekl novinářům předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil. „Zejména mladší lidi by se neměli nechat zastrašit tvrzením politiků a na soukromých fondech zainteresovaných ekonomů, že se stávající výší důchodů lidé v budoucnu počítat nemohou,“ řekl novinářům expert ČMKOS Vít Samek, který patří mezi přední odborníky v zemi na důchodové systémy v zemi. „Vláda by se místo strašení lidí a propagace soukromých penzijních fondů měla raději starat o růst ekonomiky a o to, aby byla co nejnižší nezaměstnanost. 

Sto tisíc nezaměstnaných představuje pro průběžný solidární pilíř výpadek deset miliard. Při rekordní půlmilionové nezaměstnanosti si lze snadno spočítat, o kolik miliard korun přichází solidární systém. Druhým problémem je, že ne všichni pracující v této zemi přispívají na důchody stejně. ČMKOS již léta upozorňuje, že jeden milión osob samostatně výdělečně činných v tomto státě přispívá do důchodového systému daleko menší částkou, než zaměstnanci,“ řekl Samek. Odbory proto nedoporučují lidem zapojit se do vládní důchodové reformy. Jako nejpřirozenější cestu vidí sloučení druhého pilíře se třetím - tedy spoření u penzijních společností s doplňkovým spořením, což je někdejší penzijní připojištění. 

Odborová centrála v něm navrhuje změny. Podle ní by se měl třetí pilíř posílit. Zapojit se do něj mají zájem i zaměstnavatelé. „Vláda vytvořila produkt pro deset procent lidí. Ti nejbohatší ale spoření v druhém či třetím pilíři nepotřebují. Zajistí se na stáří jinak,“ uvedl Samek. Podle něj není seriozní nutit starší lidi, aby do reformy vstupovali. Odvolává se přitom na propočty České národní banky, vládní údaje či na data mezinárodních institucí a mezinárodně uznávané odborník. Reformu podle Samka a Zavadila provází nepřeberné množství rizik, včetně rizika politického. ČSSD už několikrát ohlásila, že po převzetí vlády reformu zruší. 

Reformu tohoto typu nedoporučuje ani OECD. Maďarsko reformu, která hrozila, že zruinuje státní rozpočet, rovnou zrušila. Na Slovensku, kde reforma již několik let běží, způsobila státnímu rozpočtu i klientům obrovské problémy. Slovenská vláda proto letos umožnila v určitém termínu účastníkům tohoto experimentu, aby z II. pilíře mohli bez sankcí vystoupit a vrátit se do osvědčeného solidárního systému. Zájem byl obrovský.

Převzato: www.esondy.cz / Aktuálně (text: kov)

sobota 4. května 2013

Čeká nás kolotoč jednání nejen o mzdách, ale i pracovních podmínkách a povinnostech.

Brno | 03. 05. 2013 

30. června letošního roku skončí platnost Mzdového předpisu a s ním i aktuální tarifní sazby mezd. Kolotoč jednání o novém mzdovém předpisu a navýšení mezd začne 15. května. Zvýší se od července mzda nebo zůstane na stejné úrovni? Na to jsme se zeptali předsedy Odborové organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s. 

Poslední Mzdový předpis byl uzavřen pouze na rok, to není běžné...
Zpravidla ne, ale když jsme loni v březnu uzavírali kolektivní smlouvu pro další období, jejíž součástí je i mzdový předpis, byla situace v maloobchodu nestabilní. Nikdo netušil, jakým směrem se bude ekonomika a maloobchodní trh vyvíjet. Ani výsledky nebyly nijak dobré. I když jsme žádali navýšení mezd, museli jsme brát v úvahu především přetrvávající ekonomickou krizi i aktuální výsledky společnosti. Trvat na zvýšení mezd v době, kdy nikdo neví, co bude a  kdy se krize stále prohlubovala, bez jakékoli viditelné stagnace, by byl špatný krok. Kdybychom na navýšení mezd trvali, mělo by to zcela určitě výrazný dopad na stav zaměstnanců, a to jsme díky stále rostoucí nezaměstnanosti nechtěli. Proto jsme se dohodli se zaměstnavatelem, že mzdy v roce 2012 neporostou, ale zachováme stav zaměstnanců a udržíme si tak zaměstnanost. Ani dnes nelze očekávat nějaký závratný růst, který by si zaměstnanci přáli a ve skutečnosti i zasloužili. Odhad vývoje ekonomiky pro ČR a letošní rok zhoršila mimo Evropské komise také Česká národní banka. Takže stagnace ekonomické recese nějak pokulhává, a přání zvýšení mzdy o 15 až 20% procent, o kterých slýchávám v požadavcích zaměstnanců, je opravdu nemožný sen. Při tomto procentuálním růstu bychom rozhodně zvýšili nezaměstnanost a hrozilo by další velké snižování stavů. To určitě nikdo nechce. 

Přesto k propouštění došlo… 
Ano, vedení společnosti se rozhodlo provést v rámci restrukturalizace, dle ní potřebné organizační změny, které se měly dotknout zejména manažerských, vedoucích a administrativních pozic, stejně jako LPS. Ušetřené mzdové náklady měly být následně přesunuty na provozní zaměstnance, tedy jejich navýšení, ale dodnes o tom vedeme diskuse, protože v tom se naše názory, na rozdíl od vedení, značně liší. Dnes vidíme, že šlo pouze o zástěrku pro zrušení LPS, Luxusní  manažerské pozice, zejména na oblastech, nám však v rozporu s původním záměrem snižování závratně a nesmyslně stoupají, aniž by si na sebe tyto pozice vydělávaly. Odbory s organizačními změnami souhlas nikdy nevyslovily, zejména ne s rušením vlastní bezpečnostní služby Naše kritika a nesouhlas vyslyšena nebyla. Nemáme v legislativě žádný zákonný prostředek, který by tomu zabránil. Proti rozhodnutí zaměstnavatele neexistuje odvolací orgán, který by takové rozhodnutí o organizační změně přezkoumával. I když je třeba informovat Úřad práce, včetně doručení výsledků jednání zaměstnavatele s odbory a případných stanovisek odborů ke zprávě zaměstnavatele, což jsme učinili a námitky do zprávy zahrnuly, nakonec to ale v samotném závěru nic nezmění a nezvrátí. Zrušení naší  vlastní bezpečnostní služby bylo kritizováno napříč celými odbory, a jen čas si myslím ukáže, že to nebylo úplně správné rozhodnutí. 

Proč? Co odbory vede k tomuto přesvědčení? 
Naši vlastní „bezpečáci“ měli dlouholeté zkušenosti. Už při vstupu zákazníka do prodejny předem věděli, že je to zrovna ten či onen, který chodí nakupovat „zadarmo“. Znali dobře známé „firmy“ a majetek společnosti dokázali ochránit. Jejich „šestý smysl“ dokázal často již dopředu rozpoznat, na koho si dávat pozor. Velká řada z nich je nenahraditelná. Myslím si, že výsledky LPS byly dobré a jejich pozice měla pro celou společnost velmi významný smysl. Naopak agenturní pracovníci nemají žádnou motivaci k ochraně našeho majetku, ať již beru v úvahu jejich velkou rotaci, mzdu nebo fyzické zdatnosti, nejčastěji jde o sezóní zaměstnance , důchodce nebo krátkodobé nouzové zaměstnání či o brigádníky ze škol. Zpravidla pouze postávají jako sloup na jednom místě u vstupu nebo si hrají s telefonem apod. a prodejnu ani zákazníky nepozorují. To rozhodně za dostatečnou ochranu majetku nelze opravdu považovat a přenáší se tak odpovědnost na zaměstnance, Jde jen o zbytečně vyhozené peníze, i když někomu na ruku. Už teď máme znaky o rostoucích ztrátách, které jdou k tíži dané provozovny. Zajištění ochrany majetku se tak přenáší na zaměstnance, na které je nepřímo vyvíjen nátlak k ochraně majetku a snižování neznámých ztrát. Při tomto počtu zaměstnanců si ale už nedokážu vůbec představit ještě další povinnosti pro zaměstnance, zvláště pak na malých formátech, a to bez navýšení mzdy. Prostě zrušení LPS byla chyba, a je potřeba zvážit, co je pro společnost v konečném důsledku levnější a přínosnější. Jestli je to vlastní bezpečnostní služba s dobrými výsledky nebo agentura se zvýšenými ztrátami. Všechno chce svůj čas, jen mne mrzí, že jsme ztratili kvalitní zaměstnance, kteří se jen těžko budou do společnosti chtít případně vrátit. 

Vraťme se zpátky ke mzdám. Je reálné, že se letos mzdy opravdu zvýší? 
Na to je opravdu složitá odpověď. Ano i ne. Kompletní výsledky hospodaření společnosti nemáme stále k dispozici, přestože jsme o ně žádali a pro úpravu mezd jsou pro nás jedním z vodítek. Na druhou stranu jsme vloni mzdy nezvyšovali, ale v kolektivní smlouvě jsme si stanovili pravidlo, že budeme usilovat o takový růst mezd, aby nedošlo k jejich reálnému poklesu. To je pro mě a určitě i mé kolegy prvním pravidlem při návrhu navýšení mezd. Loňská inflace dosáhla výše 3,3%, tedy také první a základní z položek, se kterou musíme počítat při procentuálním navýšení. Reálná mzda poklesla, tedy její skutečná hodnota. Další by měl být po dorovnání inflace růst už reálných, tedy neznehodnocených mezd, ale tady bych byl osobně opatrný a pohyboval se asi kolem 2-3%, a s vyšším růstem počítáme hlavně u malých formátů, díky zvýšené odpovědnosti zaměstnanců i rozdílným pracovním povinnostem oproti hypermarketům nebo obchodním domům. Ale nezáleží jen na mém názoru, čekám, s čím přijdou ještě kolegové a teprve pak návrh mezd předložíme jako konečný. Mzdy letos musí vzrůst, je třeba, aby mohli zaměstnanci pokrýt své základní životní náklady a nepohybovali se na hranici chudoby. Reálná mzda poklesla a je proto potřeba ji nejprve dorovnat. To  musí být základem, pak uvidíme, o kolik je ještě možné mzdy navýšit.

Jsou nebo lépe, budou na to prostředky? 
Budeme je muset najít. A vím proto, že to nebudou jednání jednoduchá. Je potřeba si v první řadě uvědomit, že na zaměstnance jsou kladeny stále vyšší požadavky a na provozovnách je jich stále méně a méně, ale práce je vyžadováno naopak daleko více. Rezervy určitě někde jsou, ať už vezmu v úvahu zbytečné procesy, které je třeba zjednodušovat a řadu z nich úplně odbourat, nebo mnohdy nesmyslné požadavky nadřízených, které provozovny pouze zatěžují a ve skutečnosti k reálnému zlepšení výsledků nepovedou. Jen zabírají zbytečný čas, který je lepší věnovat zkvalitnění zákaznického servisu. Ale rezervy vidím i jinde a taky by neuškodilo vrátit se k jinému systému přidělování prostředků na mzdy, než tomu je teď. Provozovny a zajištění  jejich chodu musí být  hlavní prioritou společnosti. Ty totiž vytváří hlavní příjem a zisk společnosti. Potřebujeme posílit celý zákaznický servis a k tomu potřebujeme i dostatek zaměstnanců a dostatečné mzdové prostředky. 

Kde máme podle tebe ještě ty rezervy? 
To bych zatím „neventiloval“, bude to určitě případnou součástí vyjednávání, a jeden z možných bodů úspor, abychom mzdy mohly zvýšit, nebudou-li samozřejmě jiné přijatelné možnosti. 

Určitě narážíš na Centrálu… 
Ne, to není tak úplně pravda, i na některých odděleních Centrály považuji stav za poddimenzovaný a měl by se navýšit, ale opravdu bych to teď nechtěl komentovat. Jen řeknu, že restrukturalizace neproběhla tak úplně podle představ mých ani mých kolegů, a také toho, co bylo při jednáních o organizačních změnách řečeno. Mělo by dojít k přehodnocení a zvážit, co je potřebné a co zbytečné a zda se opravdu všechny procesy zjednodušily nebo zda některé pozice nejsou zbytečným luxusem.

Kdy budeme vědět, jestli mzdy porostou a o kolik? 
I já bych to rád věděl už dnes, ale hlavní jednání teprve začnou a musíme vyčkat.  Máme termín na 15. května a počítáme v daném týdnu jen s dvěma dny. Zda se ale dohodneme ve vyhrazeném termínu, není možné teď odhadnout. Je pravda, že komunikace mezi odbory a vedením se zlepšila, a je docela na vysoké úrovni. To je oproti předchozím rokům  výrazný posun a výhoda, dobrá komunikace je základem všech jednání nebo vyjednávání. Kolektivní smlouvu jsme díky tomu dokázali uzavřít během necelých tří dnů. Bylo to o tom, že jsme ji společně komunikovali a upravovali nesporné body před hlavním jednáním, takže na jednáních docházelo k následným úpravám citací a samozřejmě výměnám některých ustanovení navzájem. Takzvaně něco za něco, stejně jako směnný obchod. Něco se samozřejmě na obou stranách vypustilo z návrhu a něco zase přidalo. V případě mzdového předpisu to funguje obdobně, a byl bych rád, kdybychom vše zvládli během těch prvních dvou dnů a předpis tak podepsali v předstihu, aby byl dostatek času  na potřebné administrativní záležitosti. Záleží ale, jestli se dohodneme na růstu mezd či nikoli, k tomu budeme potřebovat největší prostor. V textaci mzdového předpisu s výjimkou jediného bodu zásadní problém nevidím a ani nečekám. Díky dobré vzájemné komunikaci máme naštěstí ještě dostatek prostoru pro jednání v případě, že bychom se nedohodli hned v prvním termínu. 

Co když se ale přece jenom nedohodnete ani do konce června? 
Nepředbíhejme události. Mzdový předpis je součástí kolektivní smlouvy, ta platí až do konce června 2014. Vedeme se zástupci společnosti myslím dobrý a kvalitní sociální dialog, to znamená, že se především snažíme dohodnout nebo najít přijatelná řešení pro obě strany. To je prioritou pro všechny a obě strany mají určitě zájem Mzdový předpis uzavřít. Složitější jednání vidím až u Pracovního řádu, o kterém jednáme asi 2 roky. Je zastaralý, neaktuální a musí se do něj zapracovat spousta nových věcí a předpisů, které se změnily.  

Co v něm bude nového? 
Na novém návrhu pracovního řádu se doposud pracuje, úplný text řada lidí pověřených vyjednáváním neměla ještě k dispozici. Celý tým na jeho obsahu stále pracuje, proto je nemožné se k němu nyní vyjadřovat. Do doby, než s návrhem budou seznámeni lidé pověření kolektivním vyjednáváním, tedy odpověď "bez komentáře". Bylo by to nekorektní. Jednání asi budou náročnější než obvykle. Musí ale být zcela jasné a nezpochybnitelné, že Pracovní řád je závazný pro zaměstnavatele i zaměstnance společnosti, včetně managementu na všech stupních řízení. Všichni máme v pracovněprávních vztazích práva a stanovené povinnosti, která musí platit pro každého, bez rozdílu jeho postavení ve společnosti. Co platí pro jednoho, platí i pro druhého, byť je manažer nebo "oblasťák". Hlavně musíme zlepšit firemní kulturu a komunikaci, to je základem dobré společnosti. 


Je něco, co bys ty osobně vzkázal zaměstnancům? 
Držte nám pěsti a mějte sílu a odvahu. Nikdy se nebojte říct svůj názor a ozvat se. Vaši nadřízení nejsou „bohové“, ale lidi, kteří musí dodržovat zákony a předpisy, stejně jako vy, byť tomu tak mnohdy není. Máme linku ochrany zájmů, ale i poradnu a odbory, kam se můžete obrátit a ozvat se, když se předpisy porušují nebo se nedodržují dobré mravy. Někdy to chvilku trvá, než se vše prověří, každý podnět se rozhodně šetří. Nebojte se zajít i na Inspektorát práce, jen se proberte a nenechte si všechno líbit, jinak se to bude stupňovat. Dejte jasný konec vyhrožování a šikaně. Jsme lidé, ne stroje, usmrkánci nebo otroci. Jen ve zdravém pracovním prostředí můžeme odvádět dobrou a kvalitní práci, bez stresu a odporu. Ale tomu musíme pomoci všichni společně. Hlavně se k sobě navzájem chovejme slušně, s úctou a respektem. Hezký den všem. 

Díky za rozhovor.
Není zač, alespoň jsem se zase jednou musel zpovídat někomu já sám (smích), ale nezvykej si na to! 

Na dotazy odpovídal Ivan Předinský

Autor: Jan Skácel 
tiskové centrum NOT

čtvrtek 14. března 2013

Tesco ve spolupráci s Telefónikou nabídne služby virtuálního operátora Tesco Mobile

Tesco Mobile posílí nabídku a konkurenční prostředí na českém trhu 
14.03.2013 

Vedení společností Tesco a Telefónica oznamují vznik společného projektu, jehož cílem je uvedení virtuálního operátora Tesco Mobile na český trh. Nový virtuální operátor, který začne své služby nabízet v průběhu 2. čtvrtletí letošního roku, chce výrazně posílit konkurenční prostředí a rozšířit stávající nabídku mobilních služeb na českém trhu. 

Společnost Tesco tak po úspěšné službě Potraviny on-line přináší další výraznou inovaci. Tesco Mobile bude nezávislým virtuálním operátorem a již provádí zákonem předepsané kroky k získání osvědčení od Českého telekomunikačního úřadu. 

"Dnes jsme udělali klíčový krok na cestě s cílem poskytnout českým zákazníkům další z řady inovativních služeb, které znají ze zahraničních trhů, na nichž Tesco působí. Našli jsme partnera, který přijal náš pohled na to, jak vypadá kvalita a prvotřídní servis pro zákazníky," říká David Morris, generální ředitel společnosti Tesco v České republice. I když podrobnosti nové nabídky zatím zůstávají skryté, již nyní je jasné, že Tesco Mobile bude nabízet jednoduché a srozumitelné služby s vysokou kvalitou za výhodnou cenu. Tomu bude odpovídat i nabídka s jasnými podmínkami. "Zákazníci znají Tesco a Tesco zná své zákazníky, například díky jedinečnému věrnostnímu programu Clubcard, který bude nedílnou součástí i této nové služby," pokračuje David Morris. 

"Tesco je významným hráčem na českém trhu s velkou skupinou loajálních zákazníků, na které bude cílit i Tesco Mobile. Proto mě těší, že naše jednání o provozování virtuálního operátora s touto společností byla úspěšná. Zákazníkům Tesco Mobile nabídneme stejně kvalitní telekomunikační síť, jaká je k dispozici zákazníkům O2," říká Felix Geyr, ředitel pro strategii a rozvoj podnikání společnosti Telefónica Czech Republic."Otevřeli jsme svou síť prvnímu virtuálnímu operátorovi v Česku a nyní ve spolupráci s Teskem spustíme dalšího. Telefónica byla vždy nejaktivnějším operátorem, pokud jde o uvádění klíčových inovací na český trh," dodává Geyr.

Tesco Mobile na českém trhu je společností typu joint venture, kde obě strany, Tesco Stores a Telefónica Czech Republic, drží stejný podíl. Tesco Mobile bude nezávislým virtuálním operátorem nabízejícím telekomunikační služby svým zákazníkům pod vlastní značkou.

sobota 26. ledna 2013

Miloš Zeman prvním prezidentem národa

Brno │ 26. 1. 2013 │ aktualizace 16:26 –  Podtrženo, sečteno, rozhodnuto. Historicky prvním prezidentem zvoleným v přímé volbě občany České republiky je Miloš Zeman. V II. kole přímé volby od českých občanů získal 54,8 % hlasů. Prezidentský slib složí 8. března 2013 ve Vladislavském sále Pražského hradu do rukou předsedy Senátu, na společné schůzi obou komor Parlamentu České republiky.

Miloš Zeman se narodil 28. září 1944 v Kolíně. Je českým politikem, ekonomem a prognostikem. V období 1993 až 2001 byl předsedou České strany sociálně demokratické, pro další období se již rozhodl na předsedu strany nekandidovat. V letech 1996 až 1998 zastával funkci předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a následující čtyři roky byl předsedou sociálnědemokratické vlády menšinového charakteru, jejíž existence byla umožněna na základě tzv. „opoziční smlouvy“ s Občanskou demokratickou stranou. 

Po neúspěšné kandidatuře na prezidenta České republiky v roce 2003 odešel na sedm let z politiky. V březnu 2010 se stal předsedou nově založené Strany Práv Občanů - ZEMANOVCI. Na funkci rezignoval po parlamentních volbách 2010, ve kterých se strana nedostala do sněmovny. Zůstal však jejím čestným předsedou. 

Miloš Zeman s dcerou (vpravo) na tiskové konferenci.
V roce 2012 oznámil, že bude kandidovat, s podporou Strany Práv Občanů, v prezidentské volbě konané v roce 2013. Již koncem června 2012 nasbíral potřebných 50 000 podpisů občanů podporujících jeho kandidaturu. V přímé volbě prezidenta České republiky vyhrál první kolo se ziskem 24,21 % platných hlasů a v rozhodujícím druhém kole se střetl s Karlem Schwarzenbergem, který zůstal poražen se 45,19 % platných hlasů. Prvního historického práva zvolit si svého prezidenta využilo v II. kole přímé volby 59,1 % oprávněných voličů, občanů České republiky.

Na tiskové konferenci Miloš Zeman poděkoval svým voličům i voličům Karla Schwarzenberga. Ocenil aktivitu lidí, kteří přišli hlasovat. Jako přímo zvolený prezident chce být hlasem všech občanů. "Respektuji Ústavu a konstatuji, že jsem tu jako občan Miloš Zeman", uvedl nově zvolený prezident, "Řekl jsem už mnohokrát, že chci být prezidentem dolních deseti milionů a mezi nimi jsou jak voliči Miloše Zemana, tak Karla Schwarzenberga. Nechci být prezidentem mafiánských skupin", pokračoval. Novému prezidentovi již pogratuloval i premiér Petr Nečas podle kterého je Zeman standardním politikem. 

úterý 22. ledna 2013

V Brně Králově Poli si zvolili nového předseduBrno - 14. ledna si členové místní organizace Odborové organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s.  v Brně - HM Královo Pole volili nového předsedu. Post předsedy obhajovala dosavadní předsedkyně místní organizace Hana Urbanová, jejíž čtyřleté volební období končí 25. ledna 2013. Jako její protikandidát byl navržen dosavadní místopředseda v Králově Poli Václav Flodr.

Do volebního souboje se zapojilo 60% oprávněných voličů a předsedou této místní organizace pro další volební období byl zvolen Václav Flodr, který při volbě obdržel již v prvním kole plných 100% hlasů. 

Dosavadní předsedkyni děkujeme za její dlouhodobou a vyčerpávající práci, ve které bude nadále  pokračovat se svým mandátem jako člen Rady Odborové organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s. pro provozní záležitosti. Václav Flodr mimo členství v Radě odborové organizace působí i jako člen Rady Nezávislých odborů Tesco pro pracovněprávní záležitosti. Novému předsedovi blahopřejeme a přejeme mu v jeho volebním období spoustu pracovních úspěchů.

Zdroj: tiskové centrum
Foto: archív