Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pondělí 27. srpna 2012

Strašák jménem "vytýkací dopis"

Asi už každý z Vás slyšel větu: „Pokud to neuděláte nebo to nebudete dodržovat, budou se rozdávat výtky.“ Časté zakončení, ať již někdy sebe víc nesmyslného příkazu vedoucího zaměstnance, manažera nebo ředitele v rozporu s právními předpisy. 3N/3P, skenovací frekvence, propustnost na pokladnách, fronty, manka, špatná barva ponožek, odmítnutí práce v době přestávky či po pracovní době, stížnost zákazníka (byť neoprávněná, ale zákazník má vždycky prostě pravdu) pouhé křivé podívání se… Spousta a spousta možností a případných intrik, jak se zaměstnance někdy zbavit. Je to ale opravdu tak snadné? Můžeme se proti tomu bránit? 

Podle zákoníku práce je zaměstnanec povinen dodržovat povinnosti vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, jednoduše řečeno „pracovní kázeň“. Porušení této povinnosti musí být zaviněné zaměstnancem, a tyto povinnosti musí vycházet z právních předpisů (zákoník práce, předpisy BOZP, hygienické předpisy, pracovní řád atd.). Zaviněné porušení povinností je tehdy, jestliže zaměstnanec nesplnil své povinnosti (nebo je opomenul splnit), se kterými byl seznámen a jedná se o povinnosti z daného pracovního poměru a sjednané pracovní pozice v pracovní smlouvě. Povinnosti nad rámec zákonných předpisů, tedy ty, které nejsou dané zákonem, lze sjednat pouze ve smlouvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, jinak jsou neplatné (vždy půjde o absolutní neplatnost).

Upozornění na porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, tzv. „vytýkací dopis“, může být následně důvodem pro ukončení pracovního poměru zaměstnance ze strany zaměstnavatele z důvodu porušování povinnosti. Tento důvod však lze dle soudní praxe použít pouze tehdy, jestliže v posledních 6 měsících byl v souvislosti s porušením povinností zaměstnanec upozorněn ve „vytýkacím dopise“ na možnost výpovědi. O soustavné porušování povinností se podle praxe soudů jedná tehdy, jestliže k tomu dojde alespoň třikrát, přičemž mezi jednotlivými případy (výtkami) je přiměřená časová souvislost a je rovněž zřejmé, že zaměstnanec nehodlá do budoucna tyto povinnosti plnit. 

Soustavným porušováním povinnosti mohou být například soustavné pozdní příchody na pracoviště nebo naopak brzké odchody z pracoviště, soustavné opouštění svého pracovního místa a výkonu práce (zaměstnanci jsou povinni plně využívat pracovní dobu a být na svém pracovišti), porušování hygienických předpisů nebo předpisů ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, neomluvená absence, nebo pokud soustavně nenosíte jednotné pracovní oblečení či nepoužíváte ochranné pracovní prostředky (které fasujete podle katalogu) atd. 

Zcela určitě pak nebude porušením pracovní kázně opravňujícím k výtce např. skenovací frekvence (nemáme stanoveny žádné normy práce), propustnost na pokladnách, manka, u kterých zaměstnavatel neprokáže vaše jednoznačné zavinění, odmítnutí prací, která nesouvisejí se sjednaným druhem práce v pracovní smlouvě (např. nákupčí, administrativa, personalisti, LPS a nařízená práce na pokladně). 

Zákoník práce zaměstnavateli ukládá povinnost vytvořit zaměstnanci podmínky pro řádný výkon práce, a tak by v tomto případě neměl být postihován zaměstnanec výtkou ani za případné fronty na pokladnách, pokud je nedostatek zaměstnanců, nebo za to, že jste jako prodavači museli vykonávat práci na pokladně a díky tomu nestihli doplnit zboží ze skladu či kvůli nízkému počtu zaměstnanců na směně nedoplníte včas pulty. 

Stejně tak tomu bude i v případě, že Vám zaměstnavatel bez předchozí dohody změní směnu, aniž byste s touto změnou souhlasili a předem podepsali změnu harmonogramu, a vy na tuto změněnou směnu nenastoupíte (protože o ni mnohdy ani nevíte) nebo nenastoupíte na služební cestu z důvodu, že s Vámi zaměstnavatel před nástupem této plánované služební cesty neuzavřel dohodu o pracovní cestě a neposkytl Vám finanční zálohu ve výši předpokládaných výdajů takové služební cesty. Pokud by Vám zaměstnavatel nařídil služební cestu mimo plánovanou směnu, musí se s Vámi též nejprve předem písemně dohodnout na změně harmonogramu a ten s Vámi podepsat před plánovanou služební cestou. Pokud tomu tak neučiní, nemusíte takovou cestu nastoupit. Při každém podpisu harmonogramu vždy uveďte skutečné datum podpisu, je to velmi důležitý údaj při případném sporu. Pokud je uvedeno jiné datum, opravte jej správným datem u Vašeho podpisu a přeškrtnutím data nesprávného. 

Z obsahu zákoníku práce jednoznačně plyne, že zaměstnavatel je ve vztahu k Vašim povinnostem povinen vytvořit Vám podmínky pro řádný výkon práce, přidělovat Vám práci podle pracovní smlouvy a sjednaného druhu práce, a že o porušení povinnosti zaměstnance půjde tehdy, nesplňujete-li požadavky pro řádný výkon práce bez jeho vlastního zavinění. Pokud už „výtku“ dostanete, je třeba zvážit, zda jste písemnou „výtku“ obdrželi oprávněně či nikoli, ne vždy je totiž „výtka“ neoprávněná. Pokud ale shledáte, nebo se domníváte, že jste ji obdržely neoprávněně, je třeba na toto upozornění zaměstnavatele reagovat, a vyjádřit se. Vyjádření k obsahu a Vaše případné argumenty neoprávněnosti popište na druhou stranu tohoto vytýkacího dopisu (originálu), od něhož si nechte pořídit kopii a požádejte zaměstnavatele o potvrzení převzetí Vámi sepsaného vyjádření k "výtce" podpisem nadřízeného a uvedení data převzetí. Tento krok je důležitý pro případné řešení sporu o oprávněnosti „výtky“. 

Když se nebudete chtít vyjádřit ihned či se chcete nejdříve poradit, můžete tak učinit později dopisem, který si opět nechte při převzetí zaměstnavatelem potvrdit podpisem a datem, nebo jej můžete zaslat zaměstnavateli doporučeně (nejlépe s doručenkou). Zaměstnavatel Vám nesmí odepřít potvrzení o převzetí Vašeho vyjádření k „výtce“. S vyjádřením k obsahu "výtky" však zbytečně neotálejte a učiňte tak co nejdříve. 

V případě, že budete potřebovat poradit, obraťte se na Vaši odborovou organizaci nebo jejího zástupce, linku ochrany zájmů (kontakt najdete na nástěnkách provozoven), na kterékoli pracovněprávní poradně (Oblastní inspektoráty práce) nebo napište nám na e-mail poradna@cz-not.eu, zašlete (naskenujte) text výtky a k tomu přidejte Vaše vyjádření, abychom Vám mohli poradit, jak postupovat.


úterý 14. srpna 2012

Propouštění zaměstnanci o věrnostní bonus nepřijdou

Praha 13. 8. 2012 - Vedení společnosti Tesco Stores ČR a.s. přistoupilo na návrh zástupců odborových organizací pro kolektivní vyjednávání, a všem zaměstnancům dotčených výpovědí z důvodu organizačních změn v rámci restrukturalizace společnosti, kterým pracovní poměr skončí výpovědí k datu 31. 09. 2012 bude věrnostní bonus, o který by jinak přišli, vyplacen. Stejně tak budou vyplacena i případná pracovní jubilea. 

Zaměstnavatel v zápise z jednání uvádí, citujeme: „Na výzvu zástupců odborů při minulých jednáních o hromadném propouštění byla schválena výjimka - budou vyplaceny částky, které by odpovídaly k 1. 10. 2012 jejich nárokům na věrnostní odměnu nebo odměnu za pracovní jubileum všem zaměstnancům, kteří byli zahrnuti do hromadného propouštění a skončí před 1. 10. 2012.“ 

Vedení společnosti Tesco Stores ČR a.s. a zástupcům zaměstnavatele pro jednání s odbory za schválenou výjimku děkujeme.