Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

neděle 30. května 2010

Ostuda v Tescu skončí u soudu

...

Ústí nad Labem - Jako ve špatné kriminálce si připadal Ústečan Vojtěch Noll při večerním nákupu ve všebořickém Tescu. Tvrdí, že kvůli neodkódovanému zboží s ním ochranka zacházela jako se zlodějem.

Incident, který už řešila policie, bude mít ještě dohru u přestupkové komise a také u soudu.

„Měl jsem jen pár věcí a naspěch, tak jsem zamířil k volné samoobslužné pokladně. Po zaplacení jsem prošel bezpečnostním rámem a vzápětí se rozezněl alarm,“ vylíčil muž začátek problému.

Na zboží zůstal kód

Doplnil, že hned přišel opodál stojící člen ochranky, požádal ho o tašku a vyndal z ní čistící prostředek. Ten s vysvětlením, že to samoobslužná pokladna nedělá, odkódoval a vrátil zákazníkovi.

„Odcházel a já taky. Ale asi po pěti metrech za mnou přiběhl znovu a že chce ještě vidět pokladní doklad a udělat osobní prohlídku, ať s ním jdu do kanceláře. To jsem odmítl,“ pokračoval Vojtěch Noll.

Pomohla policie

Muž z bezpečnostní služby do něj prý začal strkat a bránit mu v odchodu, nejdřív sám a pak se k němu ještě připojil jeho kolega. „Tlačili na mě nehorázně, tak jsem zavolal policii,“ dodal Ústečan s tím, že až muži zákona ho zbavili cejchu zloděje a propustili z hypermarketu.

Mluvčí Tesca Eva Karasová se shoduje se zákazníkem v tom, že bezpečnostní zařízení signalizovalo neodkódované zboží, což po předložení obsahu tašky napravili. Pak už se však jejich líčení situace liší.

„Zároveň náš pracovník chtěl zkontrolovat, zda je daný výrobek zaúčtován i na paragonu. Zákazník však jej odmítl ukázat. Proto jsme zavolali policii,“ uvedla Eva Karasová. I ona potvrdila, že policisté kontrolou prokázali, že zákazník nákup v pořádku zaplatil. Odmítá ale, že by ho ochranka jakkoli šikanovala. Že nedošlo k omezování jeho osobní svobody, je podle ní patrné i z kamerového záznamu, který předali policii.

Žádná omluva

„Je nám líto, že se zákazník dostal do takové situace. Pokud nám ale zařízení signalizuje neodblokované zboží, vzniká důvodné podezření na krádež, a proto žádáme jak o předložení nákupu, tak paragonu,“ dodala mluvčí Tesca. Proč zboží včas neodkódoval pokladní dozor, který zákazníkovi dle jeho slov u pokladny pomáhal, nevysvětlila.

Vojtěch Noll trvá na svém. „Aniž bych se čehokoli dopustil, zadrželi mě, zdržovali, nehorázně na mě tlačili a vystavili mě ostudě. A když viděli, že volám policii, tak ji volali také a ještě si na mě stěžovali, že jsem je napadl,“ vypočítal utrpěná příkoří. Navíc mu vadí, že se mu ani neomluvili.

Nenechá to být

Podle něj pouhé neodkódované zboží nezakládá důvodné podezření na krádež. „Neřeknu, kdyby mě viděli, že něco v obchodě strkám do tašky. Ale toto byl bezdůvodný teror,“ ujišťuje Vojtěch Noll.

Mluvčí ústecké policie Vladimír Junek uvedl, že policisté věc kvalifikovali jako přestupek proti občanskému soužití. Viníka nebo viníky nespecifikoval, jen řekl, že věc se týká tří osob a bude je řešit přestupková komise příslušné radnice.

Vojtěch Noll chce vedle podaného trestního oznámení ochranku i Tesco žalovat. Ústecký právník Jan Michalec doporučuje podat žalobu na ochranu osobnosti a pro její účinnost radí žalobci zajistit si i svědky události.

Autor: www.denik.cz

čtvrtek 27. května 2010

Na pracovišti máte právo na soukromí

...

Právo na soukromí je jedním ze základních lidských práv zakotvených v mnoha mezinárodních úmluvách, v českém právu pak přímo v Listině základních práv a svobod. Ochranu osobnosti poskytuje občanský zákoník, který stanoví, že fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti před neoprávněnými zásahy, právo na odstranění následků těchto zásahů a právo na to, aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění.

V případě, že by byla ve značné míře snížena důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve společnosti, má fyzická osoba též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích (odškodnění tzv. na cti utrhání).

Ochrana osobnosti zaměstnanců

Zákoník práce v § 316 řeší ochranu soukromí zaměstnance na pracovišti. Narušování soukromí zaměstnance na pracovišti a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že zaměstnavatel podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci, toto ustanovení zakazuje zaměstnavateli provádět.

Pokud však existuje závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů, zákon dává zaměstnavateli oprávnění k jejich využití. Musí však informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění.
Kontrola dodržování zákoníku práce včetně uvedeného ustanovení byla zákonem o inspekci práce svěřena orgánům inspekce práce (Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce).

Snímat zaměstnance lze pouze ze závažných důvodů

Použití kamerového systému zaměstnavatelem je vyloučeno v prostorách, jako jsou sprchy, záchody, šatny apod. Snímání zaměstnanců na jejich pracovním místě je možné pouze za předpokladu, že jsou splněny závažné důvody spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele. Nejčastěji se bude jednat o peněžní ústavy, počítačové firmy a podobně, u nichž je nutno chránit know-how, údaje zaměstnanců, případně vyžaduje-li snímání bezpečnostní riziko.

Snímání zaměstnanců z důvodu ochrany majetku zaměstnavatele neumožňuje zákon. Není zde splněna podmínka zvláštní povahy činnosti a ochranu majetku lze zajistit způsobem, který nenarušuje soukromí zaměstnanců. Např. sledování výroby zaměstnavatele, toho, zda zaměstnanci nezcizují výrobky či polotovary, zda používají stanovený technologický postup apod., by znamenalo porušení § 316 odst. 2 zákoníku práce, neboť ochranu proti krádežím na pracovišti či kontrolu výstupů lze zajistit i jinými prostředky.

Vymahatelnost práv na ochranu osobnosti

V nedávné době obdržely orgány inspekce práce několik podnětů poukazujících na porušování osobních práv zaměstnanců na pracovišti. Kontrolami na základě obdržených podnětů zjistily orgány inspekce práce u dvou zaměstnavatelů narušování soukromí zaměstnanců na pracovišti právě v důsledku použití kamerového systému se záznamem a u dvou zaměstnavatelů bylo zjištěno nedodržení informační povinnosti stanovené zákoníkem práce. Jiné porušování právních předpisů v souvislosti s používáním kamerových systémů na pracovišti orgány inspekce práce neprokázaly.

Nejúčinnější ochranu osobnosti však může zaměstnanci poskytnout pouze soud, který na základě žaloby může rozhodnout o zákazu takového jednání zaměstnavatele a poskytnout zaměstnancům přiměřené zadostiučinění nebo i náhradu nemajetkové újmy.

Lucie Schreierová
inspektorka
Státní úřad inspekce práce

Zdroj: MPSV

pondělí 17. května 2010

Odbory budou v kolektivním vyjednávání pokračovat společně.

...

Pardubice - Nezávislé odbory Tesco budou pokračovat v kolektivním vyjednávání společně s odborovými organizacemi OSPO. Dohodli se na tom zástupci NOT na mimořádném jednání v Pardubicích. Zástupci odborových organizací NOT i OSPO nyní zpracovávají své původní návrhy textu kolektivní smlouvy v jeden společný návrh, který předloží vedení společnosti v termínu nejpozději do 21. května 2010. O této skutečnosti informovali zástupci NOT a OSPO již i vedení společnosti a zároveň sdělili své připomínky, námitky, ale i návrhy k dalšímu možnému konstruktivnímu jednání, tak aby byla kolektivní smlouva uzavřena a podepsána v termínu do 30. 6. 2010.

Rada NOT přijala zásadní priority nové kolektivní smlouvy, mezi něž patří například zamezení čtyř hodinových úvazků, zvýšení mezd o 4% a stanovení minimální struktury zaměstnanců. Cílem je i zamezit neoprávněnému výkonu práce mimo pracovní smlouvu, zejména jako tzv. „multiskill“.

Rada se zabývala problémem harmonogramů směn a do kolektivní smlouvy uplatňuje znění podle zákoníku práce, tedy harmonogram na celý rok předem, tzn. na celé období, kdy je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena. Tím by se mělo zamezit především neustálému přehazování směn bez souhlasu a vědomí zaměstnance a zároveň vyřešit problém práce ve svátek či jeho náhrady, pokud zaměstnanec v den svátku nepracuje. NOT bude podporovat také zpět dvanáctihodinové směny u zaměstnanců provozoven, kde byly tyto směny zrušeny a zaměstnanci s tím nesouhlasili z důvodu zvýšených nákladů na dopravu do zaměstnání a zpět a chtějí tyto směny zachovat. Pro případ, že by směny nebyly zachovány, zavádí v návrhu nově příplatek na dopravu do zaměstnání a ze zaměstnání pro kompenzaci zvýšených nákladů nebo například příplatek za práci v nepřetržitém provozu.

Rada NOT se shodla, že současný stav není odpovídající možnému sociálnímu smíru a dobrých pracovních podmínek zaměstnanců. Z tohoto důvodu vidí zásadní prioritu především v nutnosti zabezpečení dostatečného počtu zaměstnanců, zvýšení kvality zákaznických služeb a správného plánování směn, tak aby nebyl zaměstnanec poškozován nebo znevýhodněn. NOT bere v úvahu zásadu, že podnikatelské riziko nelze přenášet na zaměstnance.

Návrh kolektivní smlouvy počítá se základní podmínkou, že u zaměstnanců nebude uplatňován úvazek nižší jak 32,5 hodiny týdně s výjimkou zaměstnanců, kteří o kratší úvazek požádají a u dohod o pracovní činnosti nebo o provedení práce, kde naopak by neměl být úvazek vyšší jak 20 hodin týdně, aby nedocházelo k přečerpávání hodin na úkor stálých (kmenových) zaměstnanců.


-NOT-

neděle 2. května 2010

Rada NOT bude jednat mimořádně o kolektivním vyjednávání


...

Zástupci Nezávislých odborů Tesco rozhodli v návaznosti na postup a jednání zaměstnavatele v minulých dnech o přerušení vyjednávání nové kolektivní smlouvy. Ta současná platí do 30. 6. 2010. O krizové situaci v kolektivním vyjednávání, případném postupu a podmínkách dalšího možného pokračování v přerušených jednáních o uzavření kolektivní smlouvy rozhodne Rada Nezávislých odborů Tesco 11. května na mimořádném jednání v Pardubicích.

Mimo jiné bude jednat o návrzích jednotlivých částí kolektivní smlouvy. Měla by být stanovena pravidla dalších možných jednání a záruka, aby nová kolektivní smlouva nahradila zejména pravidla či text jejích sporných ujednání, zaručila spravedlivé odměňování a zajistila, plnění práv a nároků z kolektivní smlouvy v plném rozsahu a termínech dle vzájemného ujednání smluvních stran. Musí být srozumitelná všem a bez možnosti dvojího výkladu. Případná výkladová pravidla stanovovat vždy přílohou k dotčenému ujednání KS v součinnosti a dohodě s odbory, ne jednostranným závazným výkladem zaměstnavatele. Ujednání kolektivní smlouvy musí zaručit, že zaměstnancům nebudou ukládány další povinnosti formou interních předpisů a nařízení, než stanovila kolektivní smlouva, zákoník práce nebo pracovní řád. Bezpodmínečná je i změna pracovního řádu.

-NOT-