Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

neděle 6. října 2013

Volby 2013: Co dělat, když v oba dny voleb musím do práce?

Autor: novinky.cz
Zdroj: MPSV | www.mpsv.cz/cs/16335

Ve dnech 25. a 26. října se budou konat celostátní volby do Poslanecké sněmovny – dva dny, kdy v přesně stanoveném čase a na stanovených místech je možné dát svůj hlas vybranému politickému uskupení. 

Co když ale nemůžete jít k volbám kvůli tomu, že musíte být v práci? Může vám tak zaměstnavatel ať záměrně, nebo nevědomky znemožnit účast na volbách? 

"Pracuji ve výrobě, kde nám zaměstnavatel nerovnoměrně rozvrhuje práci. Tentokrát na mě bohužel vyšly směny tak nešťastně, že budu muset pracovat v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne, takže se mi směny budou přesně krýt s dobou voleb. Zaměstnavatele jsem na toto upozornil, ale sdělil mi, že mám smůlu a že musím jít na obě směny. Může mi opravdu zaměstnavatel takto znemožnit jít k volbám?"

Volební právo 
Volební právo je jedno z ústavně zaručených práv, které náleží každému občanovi České republiky. Podmínky výkonu volebního práva smí stanovit pouze zákon a nelze ho žádným jiným způsobem omezit. Není možné, aby bylo někomu bráněno v tom, aby toto právo vykonával, když tak nestanoví zákon. Konání voleb Volby se konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota. První den voleb v pátek jsou volební místnosti otevřeny od 14:00 do 20:00, druhý den v sobotu se pak volební místnosti otvírají od 8:00 do 14:00. 

Účast na volbách 
Každý má právo se voleb účastnit, tedy i zaměstnanec, který má na celou dobu konání voleb nařízenu práci. Pokud zaměstnanec chce jít volit, je zaměstnavatel povinen ho na dobu nezbytně nutnou k účasti na volbě uvolnit. Na druhou stranu se zaměstnanec nemůže domáhat toho, aby mu zaměstnavatel v den voleb práci vůbec nepřiděloval. Na oprávnění zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci podle jeho potřeb se nic nemění. V případě, že se zaměstnanec rozhodne jít volit a nemůže tak učinit jindy než v pracovní době, jedná se o překážku v práci na jeho straně, kterou je povinen zaměstnavatel omluvit. Za tuto překážku zaměstnanci ale nenáleží náhrada mzdy. Zameškaný čas si proto zaměstnanec musí napracovat, anebo mu o něj bude zkrácena mzda za příslušný měsíc. O této překážce v práci je zaměstnanec povinen zaměstnavatele dostatečně předem informovat. Lze rozhodně doporučit, aby se se zaměstnavatelem předem domluvil, kdy může své volební právo vykonat, tak aby co nejméně zasáhlo do provozu zaměstnavatele. 

Shrnutí 
Zaměstnavatel má právo vám přidělit práci, a to i na dny voleb. Pokud se ale kvůli práci nebudete moci voleb zúčastnit ve svém volném čase, je možné, abyste se jich zúčastnil i v době, kdy jste měl pracovat. Takovouto absenci je vám zaměstnavatel povinen omluvit. Musíte však počítat s tím, že zameškaný čas si budete muset napracovat anebo že vám o něj bude zkrácena mzda. 

Odpovídali Michal Peškar a Matěj Novák z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris 

Zdroj: novinky.cz | Autor: tiskové oddělení MPSV