Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

neděle 25. dubna 2010

Harmonogram směn: Kdy a jak může dojít ke změně?

...

Poslední dobou jsou velmi rozsáhlé Vaše dotazy ohledně harmonogramů směn a jejich změny na straně zaměstnavatele, o kterých mnohdy ani nevíte. Dnes si tedy řekneme, kdy a za jakých podmínek je změna možná a jak zabránit takovýmto praktikám zaměstnavatele.

Na začátku si nejprve musíme říci, že zaměstnavatel má povinnost vypracovat podle platných ustanovení zákoníku práce písemný týdenní rozvrh pracovní doby na celé období, kdy je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena. Ve většině případů by to bylo na období celého kalendářního roku, protože podle pracovních smluv je ve většině ujednáno: „pracovní doba se rozvrhuje nerovnoměrně na období celého kalendářního roku, včetně sobot, nedělí a svátků“. S takovýmto harmonogramem musí být zaměstnanec seznámen nejpozději 2 týdny před začátkem období, na které je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena. V tomto případě tedy nejpozději 17. prosince na celý následující kalendářní rok.

Vezmeme-li však v úvahu, existenci kolektivní smlouvy, řídíme se pak odlišným ujednáním v kolektivní smlouvě, a to čl. 4.2., kdy zaměstnavatel je povinen vypracovat měsíční písemný rozvrh směn, určit v něm začátek a konec pracovní doby, tedy určit počet pracovních hodin v jednotlivých dnech a seznámit s ním zaměstnance nejpozději 2 týdny před začátkem následujícího kalendářního měsíce. Zaměstnanec harmonogram následně doplní datem převzetí a potvrdí vlastnoručním podpisem. Tento harmonogram je pro Vás směrodatný a řídíte se podle něj a to i v případě jakýchkoli následných pracovněprávních sporů. Datum zásadně uvádějte podle data, kdy jste harmonogram obdrželi. Je-li již napsán nadřízeným, opravte jej podle skutečnosti.

Pokud vyžaduje zaměstnavatel nebo zaměstnanec jakoukoli změnu v již převzatém harmonogramu, je to možné vždy pouze za podmínky vzájemné písemné dohody, tedy změnou harmonogramu, kterou musí zaměstnanec i zaměstnavatel před plánovanou úpravou potvrdit svým podpisem a datem uskutečnění změny, jinak je taková změna neplatná. Pokud takovouto změnu podepíšete, řídíte se upraveným harmonogramem, doporučujeme však uchovat vždy i harmonogram původní.

Není-li změna harmonogramu předem dohodnuta, to znamená, že upravený harmonogram nebyl před plánovanou změnou stvrzen podpisem a datem zaměstnance nebo zaměstnavatele, není pro Vás změna harmonogramu směrodatná a řídíte se vždy posledním aktualizovaným harmonogramem, který jste podepsali. Za jeho dodržovaní nemůžete obdržet zaměstnavatelem oblíbený a velmi často praktikovaný „vytýkací dopis“ za to, že se řídíte platným podepsaným harmonogramem směn. Změna harmonogramu, kterou jste nepodepsali je neplatná. To, že je někde něco vyvěšeno na nástěnce, není pro Vás změnou harmonogramu podle platných právních předpisů a nemáte povinnost se podle tohoto rozpisu řídit ani Vám tímto nemůže být povinnost řídit se jím nařízena. Vždy se řídíte zásadně podepsaným harmonogramem směn.

Pokud by Vám zaměstnavatel výtkou vyhrožoval nebo vám ji dokonce dal, neprodleně při takovém jednání požadujte přítomnost zástupce odborové organizace (nejednejte sami, pokud odbory nemáte, vždy si sebou vezměte raději svědka), popřípadě vyjádření k takovémuto vytýkacímu dopisu napište na zadní stranu a vyžádejte si kopii včetně Vaší námitky. Tuto skutečnost také neprodleně oznamte odborové organizaci, i když nejste jejím členem, jelikož se jedná o porušení právních předpisů nebo se obraťte na příslušný Inspektorát práce.

úterý 20. dubna 2010

Stanovisko a výzva Nezávislých odborů Tesco k informacím poskytnutým zaměstnancům vedením společnosti Tesco v souvislosti s kolektivním vyjednáváním

...

Nezávislé odbory Tesco vyzývají zaměstnavatele společnosti Tesco Stores ČR a.s., aby nešířil mezi zaměstnance nepravdivé, zavádějící a bezpředmětné informace v souvislosti s kolektivním vyjednáváním, zejména skutečnost, že zaměstnavatel předložil prvotní návrh textu kolektivní smlouvy. Zaměstnavatel do dnešního dne nepředložil jediný písemný návrh textu nové kolektivní smlouvy, tak jak ukládá § 8 odst. 1 zákona o kolektivním vyjednávání. Písemné návrhy předložily Nezávislé odbory Tesco (NOT), a to již 10. 3. 2009 a zástupci odborových organizací sdružených v Odborovém svazu pracovníků obchodu (OSPO). Nelze tedy ani v nejmenším diskutovat o nějakém neexistujícím prvotním návrhu společnosti.
Liknavost, pohrdání českým zaměstnancem a diktátorský přístup společnosti Tesco, kdy vědomě porušuje základní práva nejen odborových organizací, ale i zaměstnanců, české právo i mezinárodní úmluvy se již dávno stalo běžnou součástí této společnosti. V demokratické společnosti však nemůže být místo pro takovýto způsob jednání, zvláště v případě snahy o uzavření sociálního smíru. Taková dohoda není možná.
Již při podání prvotního návrhu změn kolektivní smlouvy zástupci odborových organizací zaměstnavatel nerespektoval platná ustanovení zákona o kolektivním vyjednávání a ve lhůtě stanovené zákonem se k podanému písemnému návrhu a jednotlivým bodům písemně nevyjádřil. Vyjádření poskytl až po několikaměsíční urgenci ze strany odborových organizací. Přestože kolektivní smlouva jasně stanovuje ve svém textu povinnost zaměstnavatele, zaměstnavatel tak nečiní a jedná svévolně bez souhlasu odborových organizací, tak jak tomu bylo i v souvislosti se zvýšením mezd v červenci 2009, kdy zaměstnavatel jednal v rozporu s právními předpisy, přestože byl na tuto skutečnost odbory několikrát opakovaně upozorněn.
Ve svém textu se společnost odvolává na současnou ekonomickou situaci ve světě, ale je skutečností, že svou situaci si společnost přivodila sama svým bezohledným přístupem k zákazníkům i zaměstnancům samotným. Neustálé snižování stavů zaměstnanců na provozovnách, nucenou prací nazývanou skrytě „multiskill“ a svým neprofesionálním přístupem k zákazníkovi a pohrdáním nad zaměstnanci samotnými. Nátlaky praktikované na zaměstnance, nedodržování právních předpisů, psychické vyčerpání zaměstnanců, strach a každodenní obava, vytýkací dopisy, každodenní změny rozpisů směn, úpravy pracovní doby (bez projednání s odbory) a to vše aniž by zaměstnavatel přihlížel k oprávněným zájmům zaměstnanců a jednal s dobrými mravy. To je současná skutečnost a realita v celé společnosti Tesco Stores ČR a.s.
Nezávislé odbory Tesco nemohou respektovat ani jednat o uzavření sociálního smíru se zaměstnavatelem, který vědomě a záměrně porušuje demokratická práva, práva zaměstnanců a práva odborových organizací a pohrdá demokratickými zákony České republiky, a to bez jakéhokoli zásahu správních orgánů. Svým postupem zneužívá dominantního postavení nejen na českém trhu, ale v celém Evropském společenství. Společnost neustále vykazuje zavádějící údaje o počtu zaměstnanců. Neuvádí však skutečnost, že se jedná z poloviny o 4 hodinové úvazky a „dohodáře“, přičemž skutečný počet zaměstnanců na plný úvazek je daleko nižší, ba poloviční (a to ani nevíme, zda se jedná o číslo pouze v ČR nebo i se SR společně). Je skutečností, že toto číslo obsahuje i velmi vysoký a alarmující počet zaměstnanců centrální kanceláře (na které musí vydělat provozní zaměstnanci), zvláště pak ve funkcích duplicitních, a to v době, kterou zaměstnavatel označuje za období přetrvávající ekonomické nejistoty. Namísto úspor právě v pozicích centrální kanceláře a oblastí, zejména nesmyslných, duplicitních a zbytečných, úspor v nákladech společnosti, jako je marketing a propagace, nesmyslných každodenních úprav cen, čímž se zvyšují zbytečně náklady na provoz, se snižují náklady tam, kde se vytváří zisk a kde by to neměl pocítit zákazník, v provozovnách. Zaměstnavatel byl několikrát zástupci odborů vyzván k řešení situace a k zavedení změn, ale bez jakékoli odezvy a snahy kritický stav ve společnosti řešit.
Cílem NOT je uzavření kolektivní smlouvy, která zajistí spravedlivé ohodnocení zaměstnanců, práci na plný úvazek, stabilizuje zaměstnanost u společnosti a zajistí dostatečné sociální plnění a kvalitní pracovní podmínky všem zaměstnancům. Podmínkou je zefektivnění a zkvalitnění služeb, rozvoj zaměstnanců a jejich dovedností, restrukturalizace společnosti a rostoucí hospodářský výsledek k udržení nároků a ujednání z kolektivní smlouvy. NOT tímto vyzývá zaměstnavatele k dodržování Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice, přijatou Správní radou Mezinárodního úřadu práce, k dodržování zákona o kolektivním vyjednávání, platných a jasných ustanovení zákoníku práce a kolektivní smlouvy samotné. Do akceptace rovného postavení, jako sociálního partnera přerušujeme zahájené kolektivní vyjednávání a vyzýváme zaměstnavatele k možné dohodě o zvolení zprostředkovatele pro řešení sporu o uzavření kolektivní smlouvy podle § 11 a násl. zákona o kolektivním vyjednávání.

Nezávislé odbory Tesco

úterý 13. dubna 2010

I prokázaní a možná úhrada manka mají jasná pravidla, braňte se proto!

...


Určitě se mnohým z Vás už tato situace stala. Přijdete do práce a zaměstnavatel Vám řekne, že jste měli kterýsi den na pokladně manko a že jej musíte uhradit. Má na to právo? Ano i ne, rozhodně se braňte, protože většinou zaměstnavateli nárok na náhradu vzniklé škody vůbec nevznikl, protože nebyly a nemohou být dodrženy základní předpoklady pro hmotnou nebo obecnou odpovědnost. V následujících řádcích Vám poradíme jak na to.

Kdy po mě může chtít zaměstnavatel manko uhradit, když nemám uzavřenou hmotnou zodpovědnost nebo i pokud ji uzavřenou mám? Základním předpokladem je důkazní břemeno zaměstnavatele stanovené § 250 odst. 3 zákoníku práce, kdy je zaměstnavatel je povinen prokázat zavinění zaměstnance.
Pokud by tedy po Vás náhradu požadoval, musel by být dodržen minimálně následující postup:

  1. Na začátku práce na pokladně musí být provedena kontrola pokladní hotovosti předávané zaměstnanci za jeho přítomnosti (tzv. „stopka“) včetně poukázek a kupónů či stravenek. Musí být vytištěn stav pokladny v době prováděné kontroly a mezisoučet (stav) terminálu pro platební karty.
  2. Na pokladně nesmí provádět inkaso (markovat) jiná osoba než zaměstnanec, který pokladní hotovost převzal, a to ani „multiskill“. Při odchodu z pokladny se zásadně neodhlašujte, ale zadejte chráněný režim. Jen tak zabráníte neoprávněnému přístupu na pokladnu. Pokud se vrátíte a chráněný režim na pokladně nebude, budete odhlášeni, rozhodně zpozorněte. Upozorněte na tuto skutečnost zaměstnavatele.
  3. Při vkladu hotovosti do pokladny (dotaci) si peníze přepočítejte a podepište protokol o převzetí (dotaci) s uvedenou částkou vkladu do pokladny, datem a časem.
  4. Stejně postupovat byste měli i v případě odvodu hotovosti z pokladny. Musí být sepsán protokol, ve kterém bude uvedena částka odvodu, datum a čas. Doporučujeme vypsat výčetku, kterou podepíše zaměstnanec i zaměstnavatel.
  5. Při ukončení směny, nebo při ukončení práce na pokladně musí být znovu proveden kontrolní stav pokladní hotovosti, stravenek, kupónů, poukázek. Vytiskněte stav pokladny, stav terminálu a podepište předávací protokol.
  6. V případě, že i tak vzniklo na pokladně manko, požádejte zaměstnavatele, aby z pokladního systému vytiskl soupis operátorů, kteří se do pokladny přihlásili. Pokud zde bude přihlášená jiná osoba než vy, podmínky nejsou splněny a zaměstnavatel není oprávněn po Vás náhradu vzniklého rozdílu požadovat ani Vám vyhrožovat vytýkacím dopisem. Pokud byste ho dostali, napište na druhou stranu své vyjádření, že s tím nesouhlasíte a že zaměstnavatel nesplnil výše uvedené podmínky, čímž neprokázal Vaši vinu.

Kdy budu hradit škodu určitě?

Pokud se prokáže, že jste škodu způsobili vlastním zaviněním z nedbalosti nebo úmyslně (odcizením nebo nenamarkováním), budete muset škodu uhradit. Když například nenamarkujete přepravku nebo zboží, či přes výslovný a písemný zákaz budete rozměňovat peníze, tím myslíme „měniče“, pak jste škodu způsobili z nedbalosti a zaměstnavatel má právo po Vás náhradu škody požadovat, avšak pouze v případě, že Vám tuto skutečnost prokáže.

Rozhodně Vám doporučujeme, abyste byli obezřetní a zodpovědní. Jsou to Vaše peníze, které Vám budou chybět. Pozorně kontrolujte nákupy a chraňte majetek nejen společnosti, ale hlavně i ten svůj.

Pokud by po Vás zaměstnavatel neoprávněně vyžadoval úhradu manka, vyhrožoval Vám výpovědí, či vytýkacím dopisem, nebo byste vytýkací dopis obdrželi a domníváte se, že neoprávněně, kontaktujte nás a podejte stížnost. Prověříme každý Váš podnět, a pokud by zaměstnavatel porušil práva zaměstnance, zahájíme kroky k tomu, aby se to už neopakovalo.


Nezávislé odbory Tesco
Odborová organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s., Skandinávská 2, Brno, PSČ: 619 00
not.sekretariat@gmail.com
not.poradna@gmail.com
tel.: +420 720287561
http:www.cz-not.eu
http://nezavisleodborytesco.forumczech.com/