Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 31. března 2009

Informace z jednání s vedením společnosti

Informace v souladu s ust. § 276 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

Ve čtvrtek 26. března 2009 se v Praze, centrální kancelář lidských zdrojů, konalo jednání mezi vedením společnosti a pověřenými zástupci odborové organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s., odborové organizace NOS PPP OD Tesco Pardubice a odborové organizace HM Tesco Praha (dále jen „Rada nezávislých odborů).

Jednání bylo především z důvodu projednání návrhu změn Kolektivní smlouvy, které podala Rada nezávislých odborů. Ostatní body jednání byly vypuštěny.

Byly upřesněny textace návrhu Pravidel věrnostní odměny. Dále ještě bude navržena úprava pravidel týkající se odnětí bonusu pro porušení pracovněprávních povinností. Současná úprava je nevyhovující a často se jí v praxi zneužívá.

Návrh zvýšení základní sazby mzdy – odbory navrhují 4% navýšení plošné (nástupní mzda) a standardní sazby dále navýšit o dalších 5,5% (průměr). Celkové navýšení standardní mzdy by tak bylo v průměru o 9,5%.

Tento návrh je podložen jednáním zástupců odborových organizací v rámci Koordinačního výboru – Rady nezávislých odborů. Je založen na údajích o inflaci (rok 2008 6,9%) a životních nákladech. Byla použita regionální statistika ceny práce MPSV v podnikatelské sféře v členění na jednotlivé profese. Bylo použito údajů mezinárodní agentury MERCES. V úvahu byl brán medián základní hrubé mzdy bez práce přesčas. Pro výpočet základní mzdy zaměstnanců bylo použito základní mzdy a regionálního příplatku, dále sjednaný úvazek.

Zvýšení sazby lokálního příplatku u kategorie B z 1 650 na 2 000 korun českých.

Návrh přesunu měst Brno (B), Kladno (B) a České Budějovice (B) do kategorie A vedle Prahy.

K této skutečnosti bylo posuzována cena městské hromadné dopravy, která je vyšší než v Praze, zvýšením cen integrovaného dopravního systému. Dále bylo zohledněno, že Brno a České Budějovice jsou spolu s Prahou dle statistiky a průzkumu nejdražšími městy v České republice. Byla vzata v úvahu výše nákladů na teplo, vodu, elektrickou energii a plyn, které až trojnásobně převyšují náklady v Praze.

Dále bylo použito průzkumu konkurence Ahold, Kaufland, Lidl, Ikea, Kika, a to jak mezd, tak benefitů zaměstnancům. Byla porovnávána nezaměstnanost, náklady na bydlení, síť obchodů a přepočet m2 těchto prostor na jednoho obyvatele (hustota nákupní plochy). V úvahu byl vzat počet odchodů našich zaměstnanců ke konkurenci (fluktuace). Na základě těchto dalších údajů byl navržen přesun do kategorie B u měst: Hradec Králové (C), Olomouc (C), Pardubice (C) a Prostějov (D).

Do kategorie C návrh na přesun u Rosic u Brna (D).

Kategorie A 4 000,-
Kategorie B 1 650,- (nově návrh: 2 000,-)
Kategorie C 1 000,-
Kategorie D 0,-

Byly upřesněny požadavky na úpravu Interní kategorizace prací a projednány návrhy na zařazení do vyšších či nižších tříd:

 • Rozlišování funkcí noční doplňovač s inkasem (návrh do třídy 2) a bez inkasa (třída 1), vzhledem k větší náročnosti pozice s inkasem. Bylo upozorněno na pracovní smlouvy s funkcí noční doplňovač, která není v interní kategorizaci prací. Byla diskutována také pozice doplňovač s inkasem (Návrh třídy 2) a bez inkasa (třída 1). Bylo upozorněno, že popis práce musí odpovídat sjednanému druhu práce v pracovní smlouvě. V případě nucení práce na pokladně u pozice dopňovač by se jednalo o nucenou práci v rozporu s mezinárodní úmluvou a zákoníkem práce. Stejně tak je tomu u dalších pozic, mimo pokladních a prodavačů s inkasem (u pokladních by se jednalo o nucenou práci např. zase u prací mimo pokladní zónu).
 • Nadále je nutné rozlišovat zpět pozici prodavač a prodavač s inkasem (prodavač s inkasem navrhnut do třídy 2) s tím, že prodavač s inkasem bude mít vyšší třídu a bude povinen konat práce na pokladnách. Ostatní, kteří nebudou na pokladnách vypomáhat budou mít pracovní smlouvu i mzdový výměr na pozici prodavač.
 • Při práci na pokladně je nutno zohledňovat větší psychickou zátěž, stres a znalost veškerého sortimentu, který prochází přes pokladnu (např. pečivo, zelenina, letákové akce a speciální balení) apod. Návrh na zvýšení do třídy 2.
 • Ze strany odborů upozorněno na skutečnost, že prodavač v HM je chápán jako prodavač bez inkasa. Na obchodních domech ale dle nové struktury je však prodavač chápán komplexně včetně inkasa dle popisu práce. Může se jednat o diskriminaci a rozpor se zákoníkem práce.
 • Asistent služeb zákazníkům (návrh do třídy 3). Zná kompletní sortiment zboží, jeho rozmístění, letákové akce, zajišťuje případně cenovou integritu, zná reklamační pravidla, zná všechny procesy pokladní zóny a v případě potřeby zastupuje koordinátora či vedoucího pokladní zóny.
 • Z návrhu se vypouští pozice pracovník hlavní pokladny, vzhledem k tomu, že se spojuje s funkcí pracovníka služby zákazníkům.
 • Byla zdůrazněna zodpovědnost pracovníků marketingu a pracovníků kontroly dat o zboží (FMC) s tím, že by jako sloučená pozice měla být vedena ve třídě třetí. Je zde značný stres zejména v souvislosti s letáky nebo nesmyslnými změnami cen. Zajišťují kontrolu konkurenčních cen, vykonávají práce bývalých IT a také část práce finančních analytiků, kteří již byli zrušeni.
 • Pracovník informací - služeb zákazníkům je navržen do třídy 3. Ovládá pokladní činnost, řeší stížnosti, reklamace, zajišťuje i cenovou integritu – výměna a zajištění cenovek, vykonávají práce na pokladně, ale i pomocné práce jako je např. úklid či svoz vozíků. Jde o kritickou a stresovou funkci.
 • Řezník, pekař, cukrář, kuchař – zvýšením do třídy 3 řešit fluktuaci a nábor nových zaměstnanců, jedná se o odborně kvalifikované pozice, které nejsou ohodnoceny.
 • Zrušit funkci pracovníka oběhu dokladů, tam kde již není vedoucí finanční analýzy, a tyto zaměstnance zařadit jako specialistu oběhu dokladů ve třídě 3.
 • Opětovně zařadit pozici vedoucí hlavní pokladny v nižší třídě (3). Současná funkce „vedoucí úseku pokladní zóny“ existuje jako pracovní místo řídící pokladní zónu včetně hlavní pokladny, tak i jako místo řídící pouze provoz hlavní pokladny. Zde je však tato pozice nadhodnocena oproti vedoucímu úseku pokladní zóny.
 • Koordinátor služby zákazníkům řídí kompletně provoz pokladní zóny a CS (podle nové struktury) namísto vedoucího úseku pokladní zóny (popř. FMC, hlavní pokladny) navrhuje se zařadit do třídy 4.
 • Vedoucí úseku nočního provozu nemá odůvodnění vyšší třídy nad ostatní vedoucí provozu, doporučeno a navrženo snížit na třídu 4. Nemá tolik odpovědnosti a pracovních úkolů jako vedoucí úseku, řídí pouze doplňovaní a rozdělení práce.
 • Vedoucí úseku technického provozu nemá odůvodnění pro třídu 5, zařadit do třídy 4.
 • Změnit název Vedoucí úseku finančních analýz zpět na finanční analytik (někde neřídí nikoho jinde pouze 1 osobu).
Provozní záležitosti:

Pan Skácel upozornil, že fakt, že zboží, které je nabízeno na obchodních domech (např. kamery či Full HD televizory) není nabízeno i na HM, ačkoli je zboží pro OD zalistováno. Dochází tak ke ztrátě zákazníka a následně i tržeb.

Automatické objednávky jsou vyřizovány pomalu, vyprodané zboží dojde až za několik týdnů, v nejlepším případě nejdříve za týden.

Zdůrazněno, že chybí komunikace nákupčích mezi hypermarkety a centrálou, respektive dodavatelem o skutečných potřebách a množství zboží a dále rychlost dodání.

Zástupci odborů sdělují, že ekonomickou krizi u zákazníka nevnímají, jejich potřeby jsou relativně stejné (viz plná nákupní a zábavní centra) avšak díky vlastním nedostatkům ve službě zákazníkům a nedostatku žádaného zboží si Tesco za ekonomickou krizi může samo.

Informace o organizačních změnách:

Zuzana Novotná seznámila zástupce odborů s průběhem jednání se zaměstnanci o změně organizačních struktur na pozicích vedoucích úseků a vedoucích směn úseků VBS a příjmu zboží vzhledem k realizaci projektu „Prevence ztrát“.

Byla zdůrazněna činnost nově zaměřená zejména na ztráty způsobené „systémy“, které jsou daleko větší než přímé ztráty z krádeží.
Bylo vysvětleno, že nejde o kumulaci pracovních náplní pracovníka příjmu zboží s pracovníkem VBS.

Byla poskytnuta informace o jednání na provozovnách o změnách organizačních struktur 2-4k a některých dalších pozic a historicky rušených pozicích. Do dnešního dne byla vedena řada jednání se zaměstnanci, kterých se změna dotkne. Žádná výpověď z organizačních důvodů doposud podaná nebyla. Dohodou o skončení pracovního poměru z organizačních důvodů došlo vzhledem k vlastnímu rozhodnutí zaměstnance dosud pouze ve třech případech.

Cílem veškerých organizačních změn je zajistit zboží a služby pro zákazníka právě dostatečným počtem provozních zaměstnanců.

Další body jednání:

Pan Skácel žádá o zorganizování slíbených pracovních skupin pro řešení problémů se zbožím a plnění potřeb zákazníků. Upozorňuje na možnost jednání o rychlejších dodávkách s dodavateli a na špatnou organizaci v zásobování a vykrývání objednávek zboží ze strany Tesca (centrály).

Paní Krůtová žádá návrat k praxi lokálních dodavatelů a zajištění přímých dodávek (např. během 2 hodin, jako tomu bylo dříve).

Za velký problém bylo uvedeno pushování zboží na provozovny (nadměrné množství) a kvalita tohoto zboží (dodávku nelze odmítnout ani reklamovat). Ztráty způsobené špatnou kvalitou (maso, zelenina, zboží s končící zárukou) jdou k tíži provozovny a způsobují zbytečně vysoké ztráty.

Ivan Předinský informoval o jednání s Inspektorátem práce, aby se zde informoval o právech odborů na informace a projednání a případných sankcích pro zaměstnavatele.

Lenka Fornůsková přednesla návrh zaměstnavatele na změnu Mzdového předpisu – pozice oblastních ředitelů, oblastních manažerů lidských zdrojů a ředitelů oddělení centrální kanceláře, aby jim byl poskytován příplatek za sobotu a neděli pouze ve výši 1,- Kč za hodinu. K tomuto návrhu se zástupci odborů nevyjádřili, neboť je třeba zjistit, zda by to nebylo v rozporu s ust. zákoníku práce.

Byly podepsány dokumenty náborového příplatku pro pozici „pracovník cen a marketingu pro město Kladno ve výši 1 500 Kč a pro město Brno ve výši 1 000 Kč s účinností od 1.4.2009 do 30.6.2009.

Zástupci odborů vyzývají zaměstnavatele k dodržování § 287 a násl. zákoníku práce a aby materiály, které mají být projednávány, dostali vždy v souladu se zákoníkem práce s dostatečným předstihem, nikoli až na jednání či pouze ústně. V takovém případě nejde o projednávání ale pouze o informování.

Lenka Fornůsková přednesla požadavek, aby odbory dodržovaly ustanovení, které se týkají oprávněných zájmů zaměstnavatele a změny a dokumenty, které budou označeny zaměstnavatelem za důvěrné, popř. utajené, se nezveřejňovali dále.

Vyzvala také zástupce odborů, aby se zdrželi urážlivých poznámek a textů na internetu, jako byla informace o toaletním papíru, či poznámek typu „mám už Tesca plné zuby“. Ivan Předinský upozornil na čl. 17 listiny základních práv a svobod a sdělil, že se jedná o názory zaměstnanců, které mají právo svůj názor vyslovit. Toto právo nadále zaměstnancům zůstane a odbory jej nehodlají měnit.

Další jednání bylo dohodnuto na 9. dubna 2009 v Praze.

Za nezávislé odborové organizace:

Ivan Předinský, předseda odborové organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s.
Jan Skácel, místopředseda odborové organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s.
Ivan Kašparová, předseda odborové organizace NOS PPP OD Tesco Pardubice
Veronika Krůtová, předseda odborové organizace HM Tesco Praha
Karel Procházka, předseda odborové organizace OS ČMS Tesco Praha

čtvrtek 26. března 2009

Odbory versus zaměstnavatel. Co přinese dnešní jednání?

...
V pražském Edenu se dnes v poledne sejdou zástupci odborů a zaměstnavatele. Zda jednání přinesou společnou shodu alespoň v části otázek organizačních změn, není zatím jasné. Zaměstnavatel oznámil termín jednání teprve v pondělí odpoledne a ve své pozvánce uvedl, že předá i stanoviska k návrhům odborové organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s. na první návrh změn kolektivní smlouvy a mzdového předpisu. Odborová organizace podáním návrhu zahájila v souladu se zákonem kolektivní vyjednávání.
Zástupci odborů ale chtějí nejprve řešit současný stav a zaměstnavatelem praktikované změny, ke kterým nedostali zástupci zaměstnanců prostor se vyjádřit, ani se jej řádně prostudovat. Tímto postupem zaměstnavatel porušil ustanovení zákoníku práce. Otázkou tedy bude nejprve stanovit si jasná pravidla „hry“ pro zachování sociálního smíru. Jaký dopad bude mít současné jednání a porušení povinností zaměstnavatele na dalším postupu odborové organizace a jak budou dále vedena jednání, rozhodne právě dnešní den. Cílem jednání bude poukázat na špatnou organizaci práce a tedy zjednodušit řadu pracovních procesů, které by společnosti přinesly úspory v hospodaření společnosti a vyšší tržby. Samozřejmostí je tedy i redukce zaměstnanců centrály, která je podle názorů v tomto počtu zbytečná. Dopady ekonomické krize nelze přenášet pouze na provozní zaměstnance. Tržby v roce 2008 přesáhly o 4 miliardy rok 2007. Dá se tedy vůbec mluvit o krizi? Co je tím skutečným důvodem současných změn a kam povedou? Na tyto otázky očekávají odbory jasnou odpověď dnes.

pátek 20. března 2009

Slavný obchod začnou bourat

www.idnes.cz (20.3.2009)

Libereckému obchodnímu domu Tesco, o jehož demolici se vedly vášnivé spory, zbývá už jen pár dní

Liberec - V Liberci se schyluje k demolici, která poslední dva roky budí vypjaté emoce. V úterý začne bourání obchodního domu Tesco, jedné z ikon města od architektů Hubáčka a Masáka. Náročné strhávání původního Ještědu, který sloužil od roku 1978, potrvá zhruba měsíc, po jejím rozebrání začne na jeho troskách vyrůstat moderní náhrada.

„Běží přípravné práce k demolici, už v pondělí přijede do města obří bagr, který bude budovu rozebírat,“ řekl Petr Černák, technický ředitel společnosti Multi Development. Firma postaví na místě zbouraného Teska nový obchodní dům. Liberečany zvyklé na průchod pasáží Teska zastaví od včerejška masivní plot, který obehnal celou stavbu. Obcházet jej budou ještě několik měsíců. „Demolice omezí především chodce, budou muset obcházet větší část,“ upozornil Pavel Rychetský, vedoucí odboru dopravy libereckého magistrátu. Nevyloučil, že ještě v průběhu stavby naplánované až do roku 2010, budou moci pěší zónou jezdit také nákladní auta. V pondělí dorazí bourací bagr. Jeho hydraulické nůžky si dokáží poradit s ocelovou i železobetonovou konstrukcí. Váží více než 80 tun, hmotnost středního bagru se pohybuje kolem 15 tun. „Nepřivezeme variantu s nejdelším ramenem, ale ten na bourání Teska bude mít dosah třicet pět metrů,“ přiblížila Gabriela Kočová ze společnosti APB Plzeň, která má demolici na starosti. Komplikace firma nečeká.

Část zdiva na památku?

Nemožné „Za netradiční považuji snad jen to, že budeme bourat stavbu v samotném centru, která navíc tolik lidí zajímá,“ dodala Kočová.

Bourání zasáhne částečně i některé části podzemí obchodního domu. Částečná demolice začala už loni, zmizela třeba pizzerie nebo schodiště. Firma také sundala část typického žlutého opláštění budovy.

Když v březnu 2005 padl po odstřelu symbol libereckého textilnictví, dvaasedmdesát metrů vysoký komín Textilany, stovky lidí si braly na památku část zdiva. U bouraného Teska to možné nebude. „Na staveniště se nikdo nedostane, je to z bezpečnostních důvodů,“ zmínila Kočová.

Stavba nového Teska začne po demolici. Naváže na první etapu, během které společnost Multi development postavila nákupní galerii Forum Liberec. Nová budova má být hotová do podzimu roku 2010.

Proti zbourání přes třicet let staré dominanty mnoho lidí protestovalo, neúspěšně skončila snaha zapsat ji na seznam památek, čímž by její osud odvrátili. Proti rozhodnutí ministerstva kultury se ohradil také ochránce lidských práv, ale stanovisko ministerstva bylo jednoznačné. „Jedná se o budovu mnohokrát přestavovanou s řadou velmi zásadních a nevratných stavebních změn a zásahů,“ řekl před časem Daniel Herman z informační kanceláře ministerstva kultury.

O autorovi| ADAM PLUHAŘ, s přispěním Pavla Pecha

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - liberecký kraj

Autor:

 • ADAM PLUHAŘ

čtvrtek 19. března 2009

Igelitky ročně zabijí milion ptáků, rozkládají se až sto let

18. března 2009 3:06

Igelitová taška bezplatně slouží na cestě z nákupu asi půl hodiny. Od její výroby až do zániku ale uplynou i desítky let. MF DNES kvůli návrhu ministra Bursíka na zákaz rozdávání igelitek zmapovala jejich "život". Ročně tašky zabijí odhadem milion ptáků, 90 procent igelitek končí ve spalovně nebo na skládce. Odpad z volně rozdaných igelitek tvoří ročně 9 tisíc tun.

Jen v prodejnách Albert a Hypernova se ročně rozdá zdarma 60 milionů igelitových tašek. Na každého Čecha včetně kojenců jich připadá šest. Denně jich od pokladen těchto dvou obchodů zmizí 164 tisíc. Řetězec Ahold, který prodejny provozuje, přitom tašky nerozdává zdaleka u všech pokladen. Zřejmě ještě více si jich zákazníci rozeberou v konkurenčním Tesku. To však údaje tají.

"Je to obchodní tajemství," říká mluvčí Teska Eva Karasová.

Bursíkovo ministerstvo životního prostředí chce zákazem rozdávání igelitek zdarma donutit obchodníky ke změně chování.

"Je to jeden z nejzbytečnějších odpadů. Pokud nebude taška zdarma, ale bude stát třeba dvě koruny, každý se zamyslí, zda ji skutečně potřebuje," přibližuje mluvčí ministerstva Jakub Kašpar.

Ministerstvu vadí princip tašek na jedno použití. Kde přesně jednotlivé tašky končí, však nemůže sledovat. "Taková evidence je neuskutečnitelná," tvrdí Kašpar.

Na začátku je ropa
Osud igelitky může být velmi zajímavý – začíná třeba v ropných vrtech v Asii a končí v útrobách mrtvých ptáků u australských břehů.

Podle neoficiálních odhadů se většina igelitek či materiálu na ně dováží z Asie. I přesto, že speciální granule, ze kterých se dělají, vyrábějí přímo z ropy i rafinérie v severočeském Litvínově. Dovezené igelitky jsou však pro velké odběratele mnohdy levnější.

"Mezi naše dodavatele patří společnosti ze zemí Evropské unie i mimo ni," připouští Libor Kytýr, ředitel komunikace prodejen Albert a Hypernova.

Na začátku "života" tašky je ropa. Z různých přísad pak vzniknou granule, z nichž se vyrábějí plastové hadice a z nich následně tašky a sáčky. Co se děje dál? Poté, co lidé v igelitce odnesou nákup, závisí její další osud hlavně na tom, kam ji vyhodí.

Odpad z igelitek
Tašky, které se v supermarketech a hypermarketech rozdávají zdarma, tvoří 3 až 5 procent odpadu. Váží dohromady 9 tisíc tun a většina z nich skončí právě zde - na skládce či ve spalovně. Taška na skládce se rozkládá až 100 let.
"Většina jich končí ve směsném odpadu. Takové tašky už se pak nedají znovu využít. Buďto končí ve spalovně v Praze, v Brně nebo v Liberci anebo na skládce," říká Petr Ledvina z brněnské ekologické poradny Veronica. Na skládce se tašky rozkládají desítky až stovku let.

Druhou "nejoblíbenější" možností je nechat igelitku někde ležet – třeba na zahradě či v lese. Ekology přitom netrápí nějaké fatální zamoření přírody plasty. Problém tašky je, že je příliš lehká a volně létá.

"Velmi často je pozřou zvířata, kterým taška poškodí vnitřnosti a ona umírají. Asi nejčastěji se to týká ptáků. Právě z tohoto důvodu se nesmějí tašky rozdávat třeba v Austrálii," říká Ledvina. Pro jiné živočichy se igelitka zase stává pastí, která je udusí.
Taška jako mučicí zbraň

Podle Lukáše Viktory z České ornitologické společnosti nejsou igelitové tašky pro ptáky žádnou pochoutkou.

"Ale mnohdy do nich klovají proto, že v nich třeba zůstanou zbytky nějaké potravy. Nebo si z nich stavějí hnízda," přibližuje Viktora.

Tašky a sáčky z obchodů nebývají jedovaté, ale můžou ptákům poškodit trávicí soustavu. "Působí mechanické problémy ve střevech, blokace, poruchy pohybu střev," doplňuje Viktora.

Nepřekvapuje to ani lékaře a znalce moderních dějin. Nucené pojídání drti z igelitových tašek a sáčků bylo jednou z metod mučení v irácké věznici Abú Ghrajb za režimu někdejšího diktátora Saddáma Husajna.

Od tašky k protihlukové stěně
Jen malá část tašek končí ve speciálních popelnicích na plast. Na řadě míst jsou totiž jen kontejnery na PET lahve, nikoli na směsný plast. Tašky navíc nejsou z kvalitních materiálů jako lahve, a proto nemají tak široké využití.

"Z PET lahví se dá udělat kvalitní vlákno. Různé druhy plastů z tašek se však musí smíchat, je to spíše degradovaný plast," říká Ivana Hrabinová z poradny Veronica.

Vlákno z plastových lahví je dobrým materiálem třeba pro výrobu zimních bund. I pro tašky se však najde využití. Třeba v Uherském Hradišti se z nich vyrábějí zatravňovací plochy – tedy mřížky, které zpevní parkoviště či tramvajovou trať a může jimi prorůstat tráva.

Použité tašky jsou i v protihlukových stěnách či plastových lavičkách.

Vybraná Fakta o igelitkách
 • igelitové tašky se vyrábí z ropy. Granule pro výrobu tašek se v Česku vyrábí v Litvínově.
 • Zvláště pro velké řetězce je výhodnější igelitové tašky dovézt. Především z Asie.
 • Vzhledem ke spotřebě se tašky musí do obchodů rozvážet pravidelně.
 • Jak ukázal pokus TV NOVA, lidé si lidé berou 30x více tašek, když jsou zdarma, než když za ně musí platit. Jen v prodejnách Albert a Hypernova se tak ročně zdarma rozdá 60 milionů tašek. Po zpoplatnění tašek v Irsku se snížil jejich podíl na odpadu z 5 % na 0,22 %.

Recyklace
Tašky se mohou využít například k výrobě laviček, protihlukových stěn a zatravňovacích ploch (na parkovišti nebo v kolejích tramvají)

Odhození igelitové tašky
Igelitky vítr snadno odnese do lesů. Zde se zachytí na stromech a keřích. Zvířata (především ptáci) je mohou pozřít spolu s potravou, což pro ně většinou znamená smrt. Ročně tašky zabijí odhadem 1 milion ptáků.

Nesprávný odpad
Až 90 % tašek podle odhadů ekologů končí na skládkách a ve spalovnách (Praha, Brno, Liberec)

Autor: Petr Suchomel, MF Dnes