Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 31. března 2009

Informace z jednání s vedením společnosti

Informace v souladu s ust. § 276 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

Ve čtvrtek 26. března 2009 se v Praze, centrální kancelář lidských zdrojů, konalo jednání mezi vedením společnosti a pověřenými zástupci odborové organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s., odborové organizace NOS PPP OD Tesco Pardubice a odborové organizace HM Tesco Praha (dále jen „Rada nezávislých odborů).

Jednání bylo především z důvodu projednání návrhu změn Kolektivní smlouvy, které podala Rada nezávislých odborů. Ostatní body jednání byly vypuštěny.

Byly upřesněny textace návrhu Pravidel věrnostní odměny. Dále ještě bude navržena úprava pravidel týkající se odnětí bonusu pro porušení pracovněprávních povinností. Současná úprava je nevyhovující a často se jí v praxi zneužívá.

Návrh zvýšení základní sazby mzdy – odbory navrhují 4% navýšení plošné (nástupní mzda) a standardní sazby dále navýšit o dalších 5,5% (průměr). Celkové navýšení standardní mzdy by tak bylo v průměru o 9,5%.

Tento návrh je podložen jednáním zástupců odborových organizací v rámci Koordinačního výboru – Rady nezávislých odborů. Je založen na údajích o inflaci (rok 2008 6,9%) a životních nákladech. Byla použita regionální statistika ceny práce MPSV v podnikatelské sféře v členění na jednotlivé profese. Bylo použito údajů mezinárodní agentury MERCES. V úvahu byl brán medián základní hrubé mzdy bez práce přesčas. Pro výpočet základní mzdy zaměstnanců bylo použito základní mzdy a regionálního příplatku, dále sjednaný úvazek.

Zvýšení sazby lokálního příplatku u kategorie B z 1 650 na 2 000 korun českých.

Návrh přesunu měst Brno (B), Kladno (B) a České Budějovice (B) do kategorie A vedle Prahy.

K této skutečnosti bylo posuzována cena městské hromadné dopravy, která je vyšší než v Praze, zvýšením cen integrovaného dopravního systému. Dále bylo zohledněno, že Brno a České Budějovice jsou spolu s Prahou dle statistiky a průzkumu nejdražšími městy v České republice. Byla vzata v úvahu výše nákladů na teplo, vodu, elektrickou energii a plyn, které až trojnásobně převyšují náklady v Praze.

Dále bylo použito průzkumu konkurence Ahold, Kaufland, Lidl, Ikea, Kika, a to jak mezd, tak benefitů zaměstnancům. Byla porovnávána nezaměstnanost, náklady na bydlení, síť obchodů a přepočet m2 těchto prostor na jednoho obyvatele (hustota nákupní plochy). V úvahu byl vzat počet odchodů našich zaměstnanců ke konkurenci (fluktuace). Na základě těchto dalších údajů byl navržen přesun do kategorie B u měst: Hradec Králové (C), Olomouc (C), Pardubice (C) a Prostějov (D).

Do kategorie C návrh na přesun u Rosic u Brna (D).

Kategorie A 4 000,-
Kategorie B 1 650,- (nově návrh: 2 000,-)
Kategorie C 1 000,-
Kategorie D 0,-

Byly upřesněny požadavky na úpravu Interní kategorizace prací a projednány návrhy na zařazení do vyšších či nižších tříd:

 • Rozlišování funkcí noční doplňovač s inkasem (návrh do třídy 2) a bez inkasa (třída 1), vzhledem k větší náročnosti pozice s inkasem. Bylo upozorněno na pracovní smlouvy s funkcí noční doplňovač, která není v interní kategorizaci prací. Byla diskutována také pozice doplňovač s inkasem (Návrh třídy 2) a bez inkasa (třída 1). Bylo upozorněno, že popis práce musí odpovídat sjednanému druhu práce v pracovní smlouvě. V případě nucení práce na pokladně u pozice dopňovač by se jednalo o nucenou práci v rozporu s mezinárodní úmluvou a zákoníkem práce. Stejně tak je tomu u dalších pozic, mimo pokladních a prodavačů s inkasem (u pokladních by se jednalo o nucenou práci např. zase u prací mimo pokladní zónu).
 • Nadále je nutné rozlišovat zpět pozici prodavač a prodavač s inkasem (prodavač s inkasem navrhnut do třídy 2) s tím, že prodavač s inkasem bude mít vyšší třídu a bude povinen konat práce na pokladnách. Ostatní, kteří nebudou na pokladnách vypomáhat budou mít pracovní smlouvu i mzdový výměr na pozici prodavač.
 • Při práci na pokladně je nutno zohledňovat větší psychickou zátěž, stres a znalost veškerého sortimentu, který prochází přes pokladnu (např. pečivo, zelenina, letákové akce a speciální balení) apod. Návrh na zvýšení do třídy 2.
 • Ze strany odborů upozorněno na skutečnost, že prodavač v HM je chápán jako prodavač bez inkasa. Na obchodních domech ale dle nové struktury je však prodavač chápán komplexně včetně inkasa dle popisu práce. Může se jednat o diskriminaci a rozpor se zákoníkem práce.
 • Asistent služeb zákazníkům (návrh do třídy 3). Zná kompletní sortiment zboží, jeho rozmístění, letákové akce, zajišťuje případně cenovou integritu, zná reklamační pravidla, zná všechny procesy pokladní zóny a v případě potřeby zastupuje koordinátora či vedoucího pokladní zóny.
 • Z návrhu se vypouští pozice pracovník hlavní pokladny, vzhledem k tomu, že se spojuje s funkcí pracovníka služby zákazníkům.
 • Byla zdůrazněna zodpovědnost pracovníků marketingu a pracovníků kontroly dat o zboží (FMC) s tím, že by jako sloučená pozice měla být vedena ve třídě třetí. Je zde značný stres zejména v souvislosti s letáky nebo nesmyslnými změnami cen. Zajišťují kontrolu konkurenčních cen, vykonávají práce bývalých IT a také část práce finančních analytiků, kteří již byli zrušeni.
 • Pracovník informací - služeb zákazníkům je navržen do třídy 3. Ovládá pokladní činnost, řeší stížnosti, reklamace, zajišťuje i cenovou integritu – výměna a zajištění cenovek, vykonávají práce na pokladně, ale i pomocné práce jako je např. úklid či svoz vozíků. Jde o kritickou a stresovou funkci.
 • Řezník, pekař, cukrář, kuchař – zvýšením do třídy 3 řešit fluktuaci a nábor nových zaměstnanců, jedná se o odborně kvalifikované pozice, které nejsou ohodnoceny.
 • Zrušit funkci pracovníka oběhu dokladů, tam kde již není vedoucí finanční analýzy, a tyto zaměstnance zařadit jako specialistu oběhu dokladů ve třídě 3.
 • Opětovně zařadit pozici vedoucí hlavní pokladny v nižší třídě (3). Současná funkce „vedoucí úseku pokladní zóny“ existuje jako pracovní místo řídící pokladní zónu včetně hlavní pokladny, tak i jako místo řídící pouze provoz hlavní pokladny. Zde je však tato pozice nadhodnocena oproti vedoucímu úseku pokladní zóny.
 • Koordinátor služby zákazníkům řídí kompletně provoz pokladní zóny a CS (podle nové struktury) namísto vedoucího úseku pokladní zóny (popř. FMC, hlavní pokladny) navrhuje se zařadit do třídy 4.
 • Vedoucí úseku nočního provozu nemá odůvodnění vyšší třídy nad ostatní vedoucí provozu, doporučeno a navrženo snížit na třídu 4. Nemá tolik odpovědnosti a pracovních úkolů jako vedoucí úseku, řídí pouze doplňovaní a rozdělení práce.
 • Vedoucí úseku technického provozu nemá odůvodnění pro třídu 5, zařadit do třídy 4.
 • Změnit název Vedoucí úseku finančních analýz zpět na finanční analytik (někde neřídí nikoho jinde pouze 1 osobu).
Provozní záležitosti:

Pan Skácel upozornil, že fakt, že zboží, které je nabízeno na obchodních domech (např. kamery či Full HD televizory) není nabízeno i na HM, ačkoli je zboží pro OD zalistováno. Dochází tak ke ztrátě zákazníka a následně i tržeb.

Automatické objednávky jsou vyřizovány pomalu, vyprodané zboží dojde až za několik týdnů, v nejlepším případě nejdříve za týden.

Zdůrazněno, že chybí komunikace nákupčích mezi hypermarkety a centrálou, respektive dodavatelem o skutečných potřebách a množství zboží a dále rychlost dodání.

Zástupci odborů sdělují, že ekonomickou krizi u zákazníka nevnímají, jejich potřeby jsou relativně stejné (viz plná nákupní a zábavní centra) avšak díky vlastním nedostatkům ve službě zákazníkům a nedostatku žádaného zboží si Tesco za ekonomickou krizi může samo.

Informace o organizačních změnách:

Zuzana Novotná seznámila zástupce odborů s průběhem jednání se zaměstnanci o změně organizačních struktur na pozicích vedoucích úseků a vedoucích směn úseků VBS a příjmu zboží vzhledem k realizaci projektu „Prevence ztrát“.

Byla zdůrazněna činnost nově zaměřená zejména na ztráty způsobené „systémy“, které jsou daleko větší než přímé ztráty z krádeží.
Bylo vysvětleno, že nejde o kumulaci pracovních náplní pracovníka příjmu zboží s pracovníkem VBS.

Byla poskytnuta informace o jednání na provozovnách o změnách organizačních struktur 2-4k a některých dalších pozic a historicky rušených pozicích. Do dnešního dne byla vedena řada jednání se zaměstnanci, kterých se změna dotkne. Žádná výpověď z organizačních důvodů doposud podaná nebyla. Dohodou o skončení pracovního poměru z organizačních důvodů došlo vzhledem k vlastnímu rozhodnutí zaměstnance dosud pouze ve třech případech.

Cílem veškerých organizačních změn je zajistit zboží a služby pro zákazníka právě dostatečným počtem provozních zaměstnanců.

Další body jednání:

Pan Skácel žádá o zorganizování slíbených pracovních skupin pro řešení problémů se zbožím a plnění potřeb zákazníků. Upozorňuje na možnost jednání o rychlejších dodávkách s dodavateli a na špatnou organizaci v zásobování a vykrývání objednávek zboží ze strany Tesca (centrály).

Paní Krůtová žádá návrat k praxi lokálních dodavatelů a zajištění přímých dodávek (např. během 2 hodin, jako tomu bylo dříve).

Za velký problém bylo uvedeno pushování zboží na provozovny (nadměrné množství) a kvalita tohoto zboží (dodávku nelze odmítnout ani reklamovat). Ztráty způsobené špatnou kvalitou (maso, zelenina, zboží s končící zárukou) jdou k tíži provozovny a způsobují zbytečně vysoké ztráty.

Ivan Předinský informoval o jednání s Inspektorátem práce, aby se zde informoval o právech odborů na informace a projednání a případných sankcích pro zaměstnavatele.

Lenka Fornůsková přednesla návrh zaměstnavatele na změnu Mzdového předpisu – pozice oblastních ředitelů, oblastních manažerů lidských zdrojů a ředitelů oddělení centrální kanceláře, aby jim byl poskytován příplatek za sobotu a neděli pouze ve výši 1,- Kč za hodinu. K tomuto návrhu se zástupci odborů nevyjádřili, neboť je třeba zjistit, zda by to nebylo v rozporu s ust. zákoníku práce.

Byly podepsány dokumenty náborového příplatku pro pozici „pracovník cen a marketingu pro město Kladno ve výši 1 500 Kč a pro město Brno ve výši 1 000 Kč s účinností od 1.4.2009 do 30.6.2009.

Zástupci odborů vyzývají zaměstnavatele k dodržování § 287 a násl. zákoníku práce a aby materiály, které mají být projednávány, dostali vždy v souladu se zákoníkem práce s dostatečným předstihem, nikoli až na jednání či pouze ústně. V takovém případě nejde o projednávání ale pouze o informování.

Lenka Fornůsková přednesla požadavek, aby odbory dodržovaly ustanovení, které se týkají oprávněných zájmů zaměstnavatele a změny a dokumenty, které budou označeny zaměstnavatelem za důvěrné, popř. utajené, se nezveřejňovali dále.

Vyzvala také zástupce odborů, aby se zdrželi urážlivých poznámek a textů na internetu, jako byla informace o toaletním papíru, či poznámek typu „mám už Tesca plné zuby“. Ivan Předinský upozornil na čl. 17 listiny základních práv a svobod a sdělil, že se jedná o názory zaměstnanců, které mají právo svůj názor vyslovit. Toto právo nadále zaměstnancům zůstane a odbory jej nehodlají měnit.

Další jednání bylo dohodnuto na 9. dubna 2009 v Praze.

Za nezávislé odborové organizace:

Ivan Předinský, předseda odborové organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s.
Jan Skácel, místopředseda odborové organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s.
Ivan Kašparová, předseda odborové organizace NOS PPP OD Tesco Pardubice
Veronika Krůtová, předseda odborové organizace HM Tesco Praha
Karel Procházka, předseda odborové organizace OS ČMS Tesco Praha

15 komentářů:

 1. Toaleťák jsme tu neměli tak ať nekecá.a to ještě může bejt ráda že zde nezveřejňujete to že objednané všechno bylo ale Finanční analytička vše MUSELA vyškrtat ba dokonce i TONERY na marketing...no ale když toner došel uplně tak se koupil přímo od nějaký firmy a podstatně dražší..to je mi teda logika. :-(
  Hezký jen do nich.držíme palce.

  OdpovědětVymazat
 2. Trošku mne mrzí, že je tady stále dokola omýláno poněkud trapné téma nedostatku hygienických potřeb na provozovnách. Náhodný návštěvník tohoto blogu tak nejspíš získá dojem, že na Tescu je vlastně pohoda a skoro žádné problémy, jen si nemáme čim utírat zadky. Přitom skutečnost je taková, že firma Tesco má obrovské problémy se zajištěním provozu svých obchodů.

  Problémy, které si dělá sama. Na obchody není schopna dostat zboží, které zákazníci žádají a pokud už tohle zboží přijde, pak zase není nikdo, kdo by ho výtáhl ze skladů a doplnil do regálů. Na obchody jsou posílány nesmyslné a protichůdné informace, požadavky a úkoly které se mají plnit v nereálných termínech a kamiony zboží, které nikdo nechce...

  Já vyzívám všechny - OZVĚTE SE ! Tohle je asi jediné místo, kde máme možnost svobodně vyjádřit svůj názor, sdělit problémy, které nás trápí a dostat na něj alespoň nějakou zpětnou vazbu. Když už ne od naší centrály, tak alespoň od zástupců odborů. Problémem Tesca přeci není jen nedostatek toaletního papíru a tonerů do tiskáren !!!

  - máme čím dál méně zaměstnanců. Proč? Nejsou už na ně údajně peníze. Tesco sice přimo nepropouští, ale využívá přirozené fluktuace a na místo člověka, který z firmy odešel, už nenabere žádnou náhradu. V praxi to pak vypadá tak, že jeden pracovník tak musí dnes zvládat práci, na kterou ještě před dvěma či třemi lety byli pracovníci tři. Nejvíce se paradoxně šetří tam, kde by se mělo šetřit nejméně - na prodavačích a doplňovačích zboží. Výsledkem jsou pak prázdné regály, neboť zaměstnanci už zboží prostě doplňovat nestíhají. Výsledek - ztráta zákazníka. Člověk, který k nám třikrát čtyřikrát přijde nakoupit a nedostane to, pro co sem přišel, přiště už radši půjde jinam, kde dostane to, pro co přišel.

  - máme málo pokladních. Proč? Nejsou už na ně údajně peníze. Na každém hypermarketu je k dispozici dlouhá řada pokladen ale už nemáme nikoho, kdo by si do nich sednul. Zákazník stojí už patnáct minut ve frontě a nechápe, proč z 20-ti pokladen jsou otevřené jen tři. Nemůže tušit, že v Tescu se za poslední roky rapidně snížil počet pokladních. Nemůže tušit, že na pokladny se již nesmí nabírat brigádníci, protože je to zakázané, údajně s nedostatku peněz na zaplacení
  této výpomoci. A nemůže tušit, že min. polovina z těch , kteří právě sedí na pokladně a markují zboží, nejsou už ani profesionální pokladní, ale prodavači a doplňovači z plochy, kteří byli odvolání od doplňování zboží, aby na pokladně pomohli. Vyjímkou už není ani to, že vás na pokladně obslouží sám pan ředitel nebo paní ředitelka, která si tam šla ze zoufalství sednout, protože už prostě nemá nikoho jiného, kdo by si na tu kasu ještě mohl jít. A fronty dál narůstají... Výsledek? Ztráta zákazníka. Zákazník, který už ví že jít nakupovat do Tesca znamená čekat min. 10-15 minut na zaplacení, to vydrží možná třikrát, možná pětkrát ale po desáté už půjde radši někam jinam. Někam, kde mají možná míň pokladen, ale víc pokladních.

  - nemáme zboží do regálů. Nebo ho máme naopak moc. Proč? Obchody mají možnost stále méně ovlivnit, co a kdy si objednají. Vše je řízeno centrálně. Buď přimo přes nechvalně známe pushe, kdy nám zboží objedná sama centrála, nebo přes automatické objednávky, které se už vytvářejí automaticky a my máme vysloveně zakázano do nich zasahovat. Že tento systém přiliš nefuguje, víme všichni. Zboží, které bychom potřebovali, nejde objednat a když už ho objednáme, nepřijede. Nebo přijede v X-krát většim množství, než bychom potřebovali. Výsledkem jsou prázdné regály, plné sklady a ztráta zákazníka, který nebude pravidelně nakupovat v obchodě, kde nemají ani obyčejné sirky.

  - nemáme zboží do akcí. Proč? Protože centrála neumí do dneška zkoordinovat naplánování akce, objednání zboží do akce, jeho dodání na obchody a nakonec jeho vystavení do regálů. Dlouhodobý problém Tesca, kdy v den začátku akce nemáme k dispozici zboží, které nabízíme v letácích. Většinou pro to, že ho naše centrála vůbec neobjednala nebo ho objednala pozdě nebo v nedostatečném množství. Nebo objednat ani kvůli systémovým problémům nejde. Nebo se zpozdilo dodání kvůli přetíženosti centrálního skladu nebo logistiky. Nebo ho už dokonce máme ve skladech, ale nemáme šanci stihnout ho doplnit do začátku akce všechno na obchod. Protože doplňovać, který by to měl udělat buď už u nás vůbec nepracuje nebo právě vypomáhá na pokladně. Výsledek? Ztráta zákazníka. Člověk, který k nám několikrát jel v den začátku akce a zboží už ráno nedostal s odůvodněním, že UŽ nebo JEŠTĚ není, bude raději sledovat letáky konkurence, která mu dostupnost akčního zboží garantuje.

  - máme přeplněné sklady. Proč? Na obchody se valí neuvěřitelné kvantum zboží, které nejsou naše mnohdy malé sklady schopné pojmout a tak to skladujeme, kde se dá. Mnohdy i venku na dvoře, kde na to vesele prší a sněží. Taky si jako já kladete otázku, kdo a proč tohle všechno objednal a co asi za to od dodavatelů dostal? Že v tomto chaosu, který na skladech panuje, se pak jen velice těžko něco hledá, všichni víme. Výsledek? Ztráta tržeb. Zákazník, který si přišel koupit deset balení dětských plen si jich odváží jen pět, protože víc jich v regálech nebylo a k těm, co jsou ve skladu, se kvůli množství jiného zboží není možné dostat.

  - máme špatné ceny. Proč? Protože naše procedura změn cen je naprosto chaotická, mnohdy se nám v noci změní ceny u několika tisíce položek zboží a na to vše máme někdy jen jednoho pracovníka FMC, který celou noc zoufale běhá po obchodě a hledá, u kterého zboží se ta cena vlastně změnila. Žádnou vyjímkou není ani to, že jeden den změníme ceny nahoru, druhý den ty stejné ceny měníme zase dolů a třetí den je změníme zase nahoru. Vrcholem všeho je, že pracovník FMC, jehož prioritou by mělo být hlídání správnosti cen, má nově na starosti i tisk POS materiálů a k tomu všemu pravidelně vypomáhá na pokladnách. Výsledek? Ztráta zákazníka. Mě by ostatně také pěkně naštvalo, když bych opakovaně u pokladny platil víc, než kolik bylo napsáno na regále.

  - máme špatně nefungující systém centrální distribuce. Zboží z našich centrálních skladů jezdí pravidelně opožděné. Stále častěji přijede už poškozené nebo zničené. Potravinám končí trvanlivostí tak brzy, že není šance stihnout je prodat. Zelenina je v tak špatné kvalitě, že se musí ihned slevňovat. Dodané počty a váha zboží často nesouhlasí s tím, co je uvedeno na dodacích listech. Občas se dokonce stane, že zboží je posláno na úplně jinou prodejnu, než kam bylo určeno.

  - máme zastaralé technické vybavení obchodů. Proč? Protože už údajně nemáme peníze na jeho modernizaci. Paleťáky, kterým se netočí kolečka; vyskozdvižné vozíky, které nezvedají; klimatizaci, která nechladí; počítače, které se sekají; tiskárny a kopírky, které netisknou.

  K tomu všemu mame obrovskou centralní kancelář, která by nám měla údajně práci ulehčovat, dávat nám ty správne informace, abychom mohli dobře a kvalitně pracovat. Ve skutečnosti je ale naše centrála jen do sebe zahleděný moloch, který není schopný pružně reagovat na problémy obchodů, tyto problémy dlouhodobě přehlíží, neřeší je a naopak svými špatnými rozhodnutími vytváří další. Přitom tato naše centrála nás stojí obrovské peníze. Peníze, která pak chybí na prodejnách. K čemu jsou nám všichni ti manažeři na centrále, kontrolující výkonnost obchodů? Aby nám řekli, že neplníme plán tržeb, plán mzdových nákladů, plán ztrát?? To víme i bez nich! Ale proč je neplníme? Protože nám centrála nedá šanci je plnit. Protože nám bere lidi, bere nám peníze na chod obchodu, bere
  nám čas který by jsme měli věnovat zákazníkovi. Místo toho tento čas věnujeme naší centrále. Vyplňováním tabulek a reportů o tom, jak jsme zase to a to nesplnili, to a to prodělali, to a to neudělali. Za to dostaneme výtku a nový, ještě nereálnější plán, který pravd. opět nebudeme mít šanci splnit.

  Jako výsměch všem dobrý naměstnacům Tesca pak působí ocenení Obchodník roku, Top Reteiler a Zaměstnavatel roku, která Tesco v nedávné době získalo. Zaměstnavatel roku, který stresuje a šikanuje své zaměstnance. Obchodník roku, který sám sobě vytváří ztráty, připravuje se o tržby a snaží se sám sebe zlikvidovat. Top Reteiler, který není schopný kvalitně obsloužit své zákazníky a nabídnout jim dostatek zboží v dostatečné kvalitě.

  Znovu vyzívám všechny poctivé zaměstnance Tesca. Je nás snad většina. OZVĚTE SE ! Napište sem své problémy a diskutujte o nich. Nebo jste snad vy všichni v Tescu spokojení? Tak se ozvěte. Jinak to s naší firmou dopadne brzy hodně špatně.

  OdpovědětVymazat
 3. Vážený komentátore, věřte, že my o těchto problémech víme, ale opravdu asi jen my. I kdyby jsme na ně tisíckrát upozornili a poukazovali na ně, tak je to zcela zřejmě zbytečné. Jedinou možností je informovat o dění v ČR přímo akcionáře, a na tom právě pracujeme. Máme zájem na tom, aby společnost vydělávala a byla přínosem pro nás všechny, ne jen pro vyvolené, kteří se snaží být dokonalými, i když tomu tak není. Náš cíl je jasný, chceme aby firma prosperovala, ale jen s lidmi, kteří na to mají. Snad se nám podaří přesvědčit ty nejzasvětěnější.

  OdpovědětVymazat
 4. Dobrý den,
  já zcela souhlasím se článkem, který naprosto přesně vystihuje dannou situaci v TESCU. Sama bych to lépe nevystihla, JE TO NAPROSTO PŘESNÁ INFORMACE.
  Je to přímo neúnosné co se nyní děje. Čím dál více manažerů, obchodních či oblastních, ale stále méně lidí na obchodě, nesmyslné předělávání plánogramů, atd. Akce které TESCO nyní plánuje, jsou příšerně splácané, např. VINNÝ FESTIVAL v březnu, 3 moduly a 1.paletové stání s vystavením vín, na zbytku byly prací prášky, aviváže, pleny atd. NÁDHERA.

  Píšete, že máte zájem aby společnost vydělávala a byla přínosem, ale otázkou zůstává pro koho. Budete asi muset doufat, že lidÉ kteří na to mají, jak popisujete, Vám do té doby neutečou nebo se nervově nezhroutí.

  Nevím,jak dát najevo nespokojenost, kterou nyní prožívá většina zaměstnanců, kteří se bojí, protože se s nimi jedná nehorázným způsobem, jsou zastrašováni, jsou nuceni k práci na pokladnách protože CSC má na směně ve středu, kdy začíná první den akce pouze 1 pokladní.

  Před lety bylo zrušeno firemní doplňování, za příslibu dalších doplňovčů - prodavačů, nejen že se tak nestalo, ale ještě více zaměstnanců se ubírá.
  Na obchodě nadávají nespokojení zákazníci, ale to nikoho nezajímá, odnášíme to zase jen a jen my.

  Poraďte co dál, já myslím že se všichni rádi přidáme, jen nevíme, jak a kde začít.

  Stěžování, již bylo dost, každý kdo sem něco připíše je na tom stejně. Pro stávající zaměstnance se nic pozitivního neděje a naopak je to čím dál horší. Ono je hezké přidání o 400,- hrubého, ale už neuvádíte, že za to musí stihnout práci za čtyři jinné zaměstnance.

  Tak Vám nevím jestli je to výhra. Poraďte?

  OdpovědětVymazat
 5. A jsme u toho nechápu proč pracovník cen (FMC) vypomáha na pokladně má to snad v popisu tohle je práce pokladní která je podle
  této funkce také zařazena v tarifní třídě.
  Proč jeden dělá to a druhej zase ono když to není jejich náplní.
  Také nevím proč jeden zaměstnanec jak se tady píše musí stihnout práci za čtyři ..tak proč to dělá bere snad plat za čtyři.

  OdpovědětVymazat
 6. Souhlasím s tím, že kontaktovat naše anglické majitele bude už asi ta jediná poslední možnost. Jsem přesvědčen, že vedení Tesca v Anglii nemá ani ponětí o tom, co se děje v Tesco Stores ČR. V žádném připadě nevěřim tomu, že naši akcionáři schvalují všechna tato úsporná opatění, která byla na obchodech zavedena a celkový systém řizení, který u nás funguje. Jsem přesvědčen, že z Prahy odchází na ostrovy zcela zkreslující informace, které vůbec nevystihují všechny ty problémy, které tady firma má. A pokud už k nám občas vyjímečně přijede z Anglie nějaká návštěva, jsou jí samozřejmě ukazovány ukázkové uklizené obchody plné usmívajících se a spokojených zaměstnanců. Tohle ostatně všichni dobře známe. Říká se tomu Potěmkinovy vesnice. Že tady vládne absolutni chaos, naše vedení se chová dlouhodobě nekoncepčně a hledí mnohem víc na vlastní zájmy a na vlastní kapsu, než na zájmy firmy, o tom nemají naši akcionáři určitě ani ponětí. A naše centrála dělá určitě vše pro to, aby se to ani nedozvěděli. Jediným možným řešením že buď radikální změna myšlení našeho TOP managementu, nebo jeho výměna.

  OdpovědětVymazat
 7. Hezký den všem, jen odpídáme ke komentáři ze dne 3. dubna 2009 15:27, ale vlastně tak nějak všem. Už v článku Změna pracovní smouvy a multiskill, jsme Vám odpověděli na dotaz, zda jste povinni jako skladníci, doplňovači, pracovníci FMC, mzdové účetní, reklamant/ka, nákupčí, atd povinni pracovat na pokladnách. Takže znova: NE!

  Zaměstnanec zásadně není povinen konat práci, na kterou byl bez svého souhlasu zaměstnavatelem převeden, byť jen dočasně. Zaměstnanec má samozřejmě právo odmítnout jakoukoli jinou práci, ke které se předem dobrovolně nenabídl a která nevyplývá ze sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě. V tomto případě se nejedená v žádném případě o porušení pracovních povinností zaměstnance či pracovní kázně. Není možné obdržet ani zaměstnavatelem oblíbené výtky.

  Zákoník práce totiž zcela vylučuje nucenou práci ve smyslu úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 29 o nucené práci. Takový postup a donucoování zaměstnance ze strany zaměstnavatele, který by nutil zaměstnance pracovat např. na pokladnách v rozporu s pracovní pozicí lze již považovat za nucenou práci.

  Jste-li k tomu nuceni, napište, je třeba znát ale provozní jednotku a druh práce v pracovní smlouvě, pište nám na adresu odborové organizace, e-mailem, nebo napište přímo sem.

  OdpovědětVymazat
 8. Čím dřív si každý znás uvědomí co je jeho opravdová náplń práce a nebude ze sebe dělat cvičenou opičku jen proto aby vedení vypadalo dobře jak to všechno super funguje a zvládá pak se možná někdo zamyslí že stávající počet provozních zaměstnanců prostě nestačí na dobře odvedenou práci.Jenže v Tescu se všechno dělá tak aby to jako na oko dobře vypadalo,ale skutečnost je katastrofální.prázdné regály zboží ve skladech,místo kvalitního zboží samej šmejd kterej v dnešní době ani nikdo nechce.
  Nebojme se říct NE tohle dělat nebudu není to moje náplň práce.

  OdpovědětVymazat
 9. Jenže my všichni máme prostě strach. U nás jsou na pokladny posílání vypomáhat paní s personálního oddělení,finanční analytik, všichni lidi z FMC a marketingu, prodavači ze všech úseků včetně noční směny. Stejně tak opačným směrem (doplňovat zboží) jsou posíláni pokladní, pokud nemají zrovna fronty. A tento postup je kolektivně schvalován celým senior týmem včetně ředitele a managera lidských zdrojů. Vy říkáte, že zaměstnavatel nás za to nemůže postihnout. Ale může. Těm, co na pokladny chodit odmítnou, bude zadávána ta nejméně oblíbená práce, budou jim plánovány směny tak, aby to pro ně bylo co nejméně výhodné (zvláště pro ženy, co mají doma malé děti to bude neřešitelný problém), budou ustavičně sledováni a bude jim ostře vyčítán sebemenší prohřešek. Jedním slovem začou být šikanování. To vše bude děláno tak dlouho, dokud budou dělat problémy nebo dokud sami neodejdou. Ono je to sice krásné, že se to nesmí. Ale když je to schvalováno celým vedením obchodu, clusteru a nakonec i samotným vedením v Praze?? Jistě, centrála vydává oficiálně takové nařízení, které jsou v souladu s předpisy. Ale to vydává personální oddělení. Proti němu stojí komerční oddělení a support office, a ti zase prosazují své vlastní zájmy. A často vyhrají. Prostě jsou fronty, tak ať lidské zdroje radši mlčí, nebo si tam půjdou sednout taky. Nemůžu odmítnout chodit na kasy protože vím, že když to udělám, udělají mi můj manager, ředitel a managerka lidských zdrojů z práce peklo a dříve nebo později mne z toho obchodu vyštvou. Jak se bránit něčemu, co je kolektivně schvalováno?

  OdpovědětVymazat
 10. O to právě jde kdo víc vydrží i když je to těžké vzepřít se vedení už i to říct svůj názor má svojí cenu(hlavně to nebát se).A pokud jdete na pokladnu(musíte jít) pak dělejte v klidu žádné HR HR ať odbavím co nejvíc lidí hezky pomaloučku.Vedení totiž nepřijme víc lidí na pokladnu nebo na doplňování má přece vás kterým stačí říct postrašit vás a jdete makat a k tomu za jeden plat to proně jsou ušetřené mzdové náklady.Pokud děláte svojí práci dobře pak byste se něměla bát,ale vím že když chtějí někoho vyštvat tak se jim to většinou daří.Asi bych si také psala den a hodiny,které jsem musela odpracovat na jiném pracovním místě(třeba na pokladně)kolik to v měsíci hodí hodin už pro svůj vlastní přehled.

  OdpovědětVymazat
 11. Odbory nejen, v Tesko Stores, mohou dostatečně bránit zaměstance, jen pokud alespoň zaměstnanci projeví ochotu bránit sami sebe v každodenních maličkostech. V levém slouipci tohoto blogu 75% účastníků uvádí, že mzda není spravedlivá. Z každoročního průzkumu názorů zaměstnanců prováděných mamačery LZ vychází, že se mzda zaměstnancům líbí. Co je v podkladech psáno to je dáno a směřuje k správní raděi ři dozorčí radě firmy. Málo komu pomůže dovysvětlování, že manažer LZ vysvětlil, že dotazník se má takto vyplnit a ještě kontroloval správnost zaškrtnutí. Byli vždy přítomni dva nezávislí světci MLZ, kteří dosvědčí, že jste vyplňoval sám a dobrovolně.
  Drtivá většina zaměstnanců, pokud je pozvána na pohovor k MLZ je již strachy třese, že si jde pro výpověď. Nakonec místo hájení propouštění alespoň z organizačních důvodů (hromadného) je jen hromada dohod o rozvázání pracovního poměru dobrovolně odcházejících do nezaměstnanosti a darujících společnosti 40 až 50 tisích korun odstupného na člověka. "Naivitou" takových postupů zaměstnanců, údajně dobrovolně uskutečněných (doložených svědky MLZ), protéká možnost obhajoby ze strany odborů jako voda mezi prsty i na jednáních se zaměstnavatelem. Osobně si myslím, že i kontakt s akcionáři jen odloží řešení rozporu mezi veřejným a podnikovám názorem, pokud sami zaměstnanci se nezmění ve svém chování.
  Jsem optimista. Nejprve odejdou z podniku ti co se vůbec nechtěli nikdy bránit a postoj zbytku statečných se bude proměňovat, tak jak se proměňuje od září 2008.
  Karel Procházka

  OdpovědětVymazat
 12. pojdte udelat zase nějakou stávku... domluvme jeden den a vsichni zůstanme doma, at si jde makat management...Klidne bych to svolala na svátek prace...at vsichni zůstanou doma a bude, všechny nás přece nevyhodi.

  OdpovědětVymazat
 13. To není špatný nápad, ale bohužel by to chtělo, aby do toho šli opravdu všichni, třeba by se někdo konečně vzpamatoval. Možná i akcionáři by začali hledat řešení a řadu lidí by mohli vyměnit nebo úplně zrušit spoustu zbytečných míst. To by bylo naráz na mzdy peněz :-)
  Musíme se zase spojit všichni dohromady a ukázat co si o to myslíme my zaměstnanci. Je to jen na nás, kam až to necháme dojít a co si ještě necháme líbit.

  OdpovědětVymazat
 14. 9.4. 2009 mělo proběhnout jednání.Nevím kdo za Odborovou organizaci zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s. dává příspěke 10.4. místo informace o jednání na který netrpělivě čekáme.

  OdpovědětVymazat
 15. Vážený čtenáři, ano, původně jednání mělo proběhnout 9.4., jednání však bylo přesunuto na 14.4., z důvodu velikonočního provozu. Někteří naši kolegové by se jednání jinak nemohli zůčastnit. Informace zde budou k dispozici během 15. dubna 2009.

  OdpovědětVymazat