Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 10. března 2009

Zástupci odborů dnes jednají v Praze.

...
Zástupci odborové organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s. společně se zástupci odborové organizace Nezávislého odborového svazu OD Tesco Pardubice a odborovou organizací HM Tesco Praha Novo Plaza budou dnes jednat společně se zástupci vedení společnosti Tesco Stores ČR a.s.
Zástupci odborů sebou vezou návrhy na úpravu změn kolektivní smlouvy, části mzdový předpis, zejména úpravu mezd, interní kategorizaci prací, lokální příplatek či věrnostní odměny.
Podle zpracovaných návrhů by se měla základní mzda u nástupních mezd navýšit v průměru asi o 3,9% a u standardních mezd, které mají zaměstnanci po 6ti měsících asi o 9,5%. V reálu to znamená, že by měl růst mezd pokrýt plně inflaci, která v loňském roce dosáhla podle údajů ČSÚ 6,4% a letos dosahuje již výše 5,9%. Průměrná mzda ve IV. čtvrtletí 2009 vzrostla navzdory ekonomické krizi o 8,3%.
Návrh také počítá se zvýšením lokálního příplatku v kategorii B ze současných 1 650 korun na 2 000 korun. Do této kategorie by nově spadala podle návrhu města Hradec Králové, Olomouc, Pardubice či Prostějov. Do kategorie A by se měla zařadit města Brno a České Budějovice, která jsou nejdražšími městy v republice. Tím by si zaměstnanci v přepočtu na plný úvazek polepšili na svých mzdách oproti současnosti o 2 350 korun. To by mohlo mít v konečném důsledku dopad na vyřešení problému s fluktuací a nespokojenosti zaměstnanců v těchto městech. Mzdy by nebylo nutné upravovat tzv. náborovým příspěvkem, který situaci řeší pouze na období max. půl roku, ale není řešením trvalým.

Zástupci také předloží další body k jednání, jako jsou problematika nástupních a standardních mezd, kdy zaměstnanec pracující na vyšší pozici je přeřazen na svou žádost zpět na pozici předchozí a je u něj opětovně uplatňována nástupní mzda, což je v rozporu nejen s dobrými mravy, ale i samotnou kolektivní smlouvou. Zástupci odborů budou také řešit problematiku kamerového systému a budou informovat zaměstnavatele o porušení ust. zákoníku práce v souvislostí se změnou organizace práce u pracovníků VBS a pracovníků příjmu zboží. Nově došlo ke sloučení těchto rozdílných pozic a nově se nazývají pracovník prevence ztrát a bezpečnosti. Vedení společnosti tuto změnu organizace práce a dopady změny s odbory neprojednalo, tak jak ukládá zákon a zástupci odborů nemohli předložit své připomínky. Vedení společnosti v v současné době vše s odbory projednává až v době, kdy již tyto změny aplikuje a nedává tak možnost odborovým organizacím předložit své připomínky před touto změnou. Na základě společného rozhodnutí bude toto porušení ust. ZP zástupci odborů oznámeno Inspektorátu práce, neboť je to jediná možnost, kdy snad začne vedení společnosti akceptovat platná ustanovení ZP. Vyplývá to ze společného Usnesení zástupců nezávislých odborových organizací.

V kategorizaci prací návrh počítá se zvýšením tarifních tříd u pozic pokladní, prodavač s inkasem, asistent služeb zákazníkům, pracovník reklamací a informací, koordinátor, pracovník FMC, pracovník marketingu, pracovník hlavní pokladny, řezník, pekař či cukrář. Naopak návrh počítá i se snížením u pozic vedoucí technického úseku či vedoucí úseku nočního provozu do třídy 4 a vedoucí hlavní pokladny do třídy 3.

Návrhy změn chtějí odbory stabilizovat fluktuaci a zvýšit motivaci zaměstnanců. Zaměstnancům podle zástupců odborů náleží za práci spravedlivá mzda, nelze tedy zvýhodňovat neoprávněně některé pracovní funkce či pouze Prahu a její okolí. Podle slov zástupců společnosti uváděných v tisku nebere společnost ohled na současnou ekonomickou krizi a hodlá nadále investovat do nových prodejen, kterých by mělo být v ČR letos otevřeno dalších třicet, jak sdělil Bob Robbins. Společnost by tedy měla investovat i do mezd stávajících zaměstnanců, jejichž počet na provozovnách výrazně poklesl. Oproti roku 1998, kdy Tesco otevřelo své provozovny HM došlo na některých provozovnách k poklesu v současnosti až o cca 60% zaměstnanců. Nejnižší nástupní mzda by se tímto návrhem pohybovala v přepočtu na plný úvazek ve výši 11 300 korun hrubého.

Zástupci také budou požadovat na základě výsledků společného jednání, aby se velikost odborové organizace posuzovala výhradně na základě srážkového systému, aby bylo zabráněno současným spekulacím a zkresleným údajům o velikostech odborové organizace. Stejným způsobem by mělo být uplatněno i čerpání společného daru zaměstnavatele na krytí výdajů v souvislosti s kolektivním vyjednáváním.

O výsledcích a průběhu jednání Vás budeme pravidelně informovat.

3 komentáře: