Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

neděle 30. listopadu 2008

Orgány inspekce práce se v příštím roce zaměří na maloobchody a restaurační a ubytovací zařízení

V předchozích dvou letech byly orgány inspekce práce nejvíce upozorňovány veřejností na porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavateli podnikajícími v maloobchodu a rovněž v restauračních a ubytovacích zařízeních. Tento stav je mimo jiné způsoben nárůstem počtu nových obchodních řetězců, nových restauračních a ubytovacích zařízení, kdy v konkurenčním prostředí se zvýšení zisku mnohdy dosahuje snižováním režijních nákladů, což vede k velkému tlaku na výkon zaměstnanců.

Z tohoto zjištění vyplynula nutnost zaměřit se na tyto zaměstnavatele s větším důrazem. Další důvod pro výběr těchto zaměstnavatelů představuje fakt, že zaměstnávají značný počet zaměstnanců (zaměstnavatelé podnikající v maloobchodu zaměstnávají podle ČSÚ druhý největší počet zaměstnanců v České republice).
Zaměření kontrol a nejčastější nedostatky

Každý oblastní inspektorát práce v roce 2009 provede kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů u stanoveného počtu zaměstnavatelů. Kontroly budou zaměřeny především na zaměstnavatele, kteří se porušení předpisů dopustili již v minulosti, a na zaměstnavatele, o jejichž nezákonném jednání se orgány inspekce práce dovídají při své poradenské činnosti, z podnětů občanů, z upozornění úřadu práce či z médií.

U výše zmíněných zaměstnavatelů se nejčastěji objevují problémy v oblasti nerovného zacházení se zaměstnanci, dále závady týkající se nedodržování stanovených přestávek v práci, vedení evidence pracovní doby, proplácení příplatků a vydávání potvrzení o zaměstnání.

Nerovné zacházení se zaměstnanci
V této oblasti se vyskytuje nejvíce porušení v odměňování a stanovení odlišných pracovních podmínek zaměstnanců. Zaměstnavatelé se dopouštějí porušení jedné ze základních zásad zákoníku práce, a to, že zaměstnavatel je povinen zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci apod. Jelikož jde o zásadu, která má mezinárodní rozměr a o její naplňování nemají zájem jen orgány inspekce práce, ale i další státní a nadstátní instituce, bude její dodržování sledováno nadále s velkým zájmem.

Přestávky v práci
Přestávka v práci na jídlo a oddech, odpočinek v týdnu a odpočinek mezi směnami vymezují volný čas zaměstnance, který čerpá za účelem odpočinku od práce. V případě, že zaměstnavatel stanovený rozsah odpočinku neposkytuje nebo jej nezákonně zkracuje, porušuje zákon, ale také může nepříznivě působit na zdraví svých zaměstnanců, a zvyšovat tak jejich nemocnost.

Evidence odpracované doby
Velký problém také představuje evidence odpracované doby, která je zaměstnavateli mnohdy vedena nedostatečným způsobem nebo nevedena vůbec. Zákoník práce stanoví zaměstnavateli povinnost dodržovat maximální limit týdenní pracovní doby, práce přesčas, poskytování přestávek v práci a dalších odpočinků, který lze prokázat výhradně vedením evidence odpracované doby se záznamem příchodu do práce, doby čerpání přestávky v práci, doby překážek v práci a odchodu z práce. Nadále tedy bude vyžadováno na zaměstnavatelích vedení evidence odpracované doby takovým způsobem, aby bylo jasné, kdy zaměstnanec vykonával práci pro zaměstnavatele a kdy odpočíval.

Neproplácení příplatků
Pokud zaměstnanec pracuje přesčas, ve svátek, sobotu nebo neděli, přísluší mu za tuto práci příslušná kompenzace (náhradní volno nebo příplatek ke mzdě). Výše zmínění zaměstnavatelé často tuto povinnost obcházejí zejména nevedením evidence odpracované doby.

Potvrzení o zaměstnání
Zaměstnavatelé jsou povinni při skončení pracovního poměru vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list). Na tuto povinnost však zaměstnavatelé někdy „zapomínají“ nebo vyčkávají na zaplacení dlužných částek zaměstnanců ve svůj prospěch, což je v rozporu se zákonem.

Lucie Schreierová
inspektorka,
Státní úřad inspekce práce

úterý 25. listopadu 2008

Odpovídali jsme na otázky pro časopis Nový Prostor

(plný přepis rozhovoru)

Zvažovali jste stávku kvůli nedostatečnému počtu pracovníků v obchodech Tesco? Jak hodnotíte péči o pracovníky v Tescu v dalších oblastech? Mohli byste ji porovnat s péčí o zaměstnance v dalších řetězcích?

Ano, nedostatečný počet zaměstnanců nás vedl k vyhlášení stávkové pohotovosti. Vyčerpání a stres zaměstnanců na provozovnách Tesco byl již neúnosný. Samozřejmě, že nedostatek zaměstnanců má vždy negativní dopad na zákazníka. To je další z věcí, která nás donutila okamžitě jednat, protože samozřejmě od tržeb se odráží i mzdové náklady. S každou ztrátou zákazníka ztrácíme i zaměstnance, protože na něj pak nejsou peníze.

Co se týče péče o zaměstnance, má Tesco program “zaměstnaneckých benefitů“. Myslím si, že není špatný, i když i zde je mnoho dalších možných „benefitů“ k diskusi. Tesco mimo stravy přispívá zaměstnancům na penzijní připojištění, hradí očkování proti chřipce, samozřejmostí je pracovní oblečení, má podle odpracovaných let rekondiční volno v délce až 5 dnů, to je obdoba dovolené. Mimo to věrnostní odměny a odměny za pracovní výročí. Výčet je opravdu docela pestrý. Jsou řetězce, které nabízejí i jiné výhody jako je příspěvek na dopravu do zaměstnání. I my jsme se již pokusili do návrhů toto začlenit. Zatím ovšem bez úspěchu. Já osobně bych zde také rád viděl třeba nějaké výhody na sport a kulturu. Myslím, že zaměstnanci by to přivítali. Ale i tak nabízí TESCO dostatečné výhody pro zaměstnance. Jsou řetězce, které nenabízí ani desetinu toho, co Tesco.


Naráželi jste při snaze založit odbory na komplikace ze strany zaměstnavatele?


Na tuto otázku musím zásadně z vlastní zkušenosti odpovědět, že komplikace ze strany zaměstnavatele TESCO opravdu nejsou. Vedení společnosti je pro sociální dialog, i když je občas obtížné tento dialog vést v duchu sociálního smíru. Ne vždy jsou názory a cíle shodné, ale nějaký kompromis se vždy najde.

Jaké máte vztahy s vedením Tesco Stores?


Já osobně si myslím, že dobré. Na vztahy si nemůžu stěžovat. Neshody a rozdílné názory občas přijdou a je potřeba je řešit. Dialog nastavený u společnosti je na profesionální úrovni ve vztahu k zaměstnancům. Tým lidí, se kterými spolupracuji, ať již v odborech nebo u kolegů z vedení společnosti jsou profesionálové s dlouholetými zkušenostmi. Snažíme se společně nalézt řešení, které by bylo výhodné pro obě strany. Ne vždy je to ovšem možné, a tak je potřeba to zkusit zase později.

Tesco Stores má poměrně rozvinutý program tzv. "společenské odpovědnosti". Hlavní jsou asi programy "Zodpovědný soused" a "Charita roku". Zajímalo by mě, jak tyto programy hodnotíte a jak je vnímáte?


K této otázce budu asi trochu kritický. Co se týče charity roku, velmi oceňuji aktivitu Tesca. Je hodně lidiček, kteří potřebují pomoc jiných a zaslouží si pomoci. Ale co mi osobně vadí, že například zboží, které se u nás odepisuje, se vyhazuje. Z mého pohledu je to jedna z věcí, která je špatným rozhodnutím. Řada výrobků, zejména oblečení, je běžně použitelná. Zašpiněné svetry, košile či bundy by stačilo pouze vyprat, takže by bylo vhodné namísto kontejnerů na odpad je věnovat charitám, dětským domovům… Prostě všude tam, kde by to bylo přínosem. A nejde jen o oblečení.

Co se týče odpovědného souseda jen stručně. Je potřeba chránit naší přírodu. Jakoukoli změnu, která ji bude chránit, vítám. A to by si měl uvědomit nejen každý podnikatel, ale každý z nás. Přírodu potřebujeme, dává nám život. V tomhle musím dát Tescu velké plus, ale také jednu věc vytknout. Patřím mezi kritiky igelitových tašek, a i v tomto by Tesco mělo udělat jasný krok směrem k programu „zodpovědný soused“. Zákazník by měl dostat maximálně 2 tašky a zbytek si koupit. Osobně dávám přednost jutovým taškám. Koupí-li si ji zákazník u nás, má ji již na celý život, protože v případě poškození mu ji automaticky vyměníme, a to bezplatně. Myslím, že každý by měl začít uvažovat o tom, že za 40 korun máme šanci více chránit přírodu před odpady.

Říkáte, že by Tesco mělo udělat rozhodný krok směrem od igelitových tašek. Snažili jste se tuto změnu prosazovat? Případně, jak argumentuje vedení, proč igelitové tašky neomezovat?

Igelitové tašky v rámci obchodní politiky Tesco považuje za službu zákazníkovi. Ovšem i všude jinde ve světě dostanete pouze jednu tašku a další si musíte koupit. Pokud by ji měli zákazníci platit, vezmou si jich jen skutečně tolik, kolik budou potřebovat. Je to taška odnosná, takže by si ji měli prostě naplnit nákupem. Z praxe znám, že si do tašky dají 2 věci a chtějí novou. To je pak pro přírodu zátěž. Pokud si ji bude muset zákazník zaplatit, už to zváží. Tím že bude chránit svou peněženku, bude chránit i přírodu. Nechali jsme teď na našich stránkách hlasovat a výsledek byl jasný, zrušit igelitky. Tescu jsme již jednou též navrhovali, zatím bez úspěchu. Opět to ovšem zapracujeme do zprávy s návrhem na úspory, nyní tomu může přispět více faktorů: zodpovědný soused, úspory i ekonomická krize. Vedení by mělo zvážit, že se jedná o nerecyklovatelný odpad.

Dotazy:
Tomáš Havlín, redaktor časopisu Nový Prostor
Odpovědi: Ivan Předinský, předseda odborové organizace

pátek 21. listopadu 2008

TISKOVÁ ZPRÁVA


Brno, 21. 11. 2008


Rada odborové organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s. společně s odborovou organizací OD Tesco Pardubice po dohodě se zástupci podnikového výboru OSPO přerušují dnešní 16. hodinou stávkovou pohotovost. Z Usnesení Rady se dohoda mezi odbory a vedením společnosti naplňuje. Dle informací z jednotlivých provozních jednotek by měl být navýšený počet hodin a mzdových fondů dostatečný pro zajištění chodu v předvánočním a vánočním období.
Nadále budeme vývoj monitorovat, zda je uspokojivý a zda je dohoda naplněna tak, aby byl zajištěn zákaznický servis a zaměstnanci nebyli přetěžováni. Bude-li situace stabilizována a stavy zaměstnanců na provozovnách budou dostatečně navýšeny, jsme připraveni stávkovou pohotovost v nejbližších dnech plně zrušit. V případě porušení dohody jsme připraveni znovu zasáhnout.

středa 19. listopadu 2008

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 19. 11. 2008

Zástupci odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s. a zástupci zaměstnavatele dospěli na dnešním společném jednání ke shodě v konstruktivním řešení kriticky nízkého počtu zaměstnanců na provozních jednotkách TESCO v předvánočním období.
Dohoda je přijatelným řešením pro obě strany. Zástupci odborových organizací ponechali vedení společnosti Tesco Stores ČR a.s. 24 hodin pro potřebný přepočet a úpravu mzdových fondů, počtu pracovníků a následnou komunikaci na jednotlivé provozní jednotky TESCO, která by měla proběhnout dle ujednání během čtvrtka 20. 11. 2008.
Následujících 24 hodin začnou zástupci odborů zpětnou vazbou trvale ověřovat společnou dohodu a její plnění. Po tuto dobu zůstávají všechny odborové organizace ve stávkové pohotovosti a na základě výsledků společně situaci přehodnotí a v případě, že dohoda bude aplikována, jsou zástupci odborových organizací připraveni po společné dohodě stávkovou pohotovost ukončit. V případě, že by byla tato dohoda porušena, jsme připraveni zahájit protestní akce. Konstruktivní řešení je v platnosti počínaje dnešním dnem.

pondělí 17. listopadu 2008

Evropská komise podpoří otevření pracovních trhů Čechům

Česko a další nové země EU, které usilují o otevření přístupu na pracovní trh ve starých státech EU, získají nový silný argument. Evropská komise v úterý zveřejní analýzu, podle níž mobilita pracovníků po rozšíření Unie nevedla a pravděpodobně nepovede k vážným narušením pracovního trhu.
"Zprávu EK nemohu komentovat, nebyla ještě zveřejněna. Očekávám ale, že komise potvrdí názor, který dlouhodobě prosazujeme. Bariéry na pracovním trhu EU jsou zcela zbytečné. Mobilita pracovních sil prospívá všem," řekla česká velvyslankyně při Evropské unii Milena Vicenová.
Volný pohyb pracovníků v rámci Unie je jednou ze základních svobod, které by v nyní sedmadvacetičlenném bloku měly platit. V přístupových rozhovorech se ale dojednala možnost, že staré země budou moci až na sedm let svůj pracovní trh obyvatelům nováčků EU uzamknout.
Většina zemí původní patnáctky překážky už zrušila. Nejen Češi a Slováci ale stále nemohou volně pracovat v Německu, Rakousku, Belgii a Dánsku. Tyto země mohou omezení prodloužit až do 30. dubna 2011. Na poslední dva roky ale musí komisi upozornit, že v případě uvolnění by jejich trhu práce hrozily vážné problémy.
Dostupné důkazy napovídají tomu, že mobilita pracovníků uvnitř EU po rozšíření nevedla k vážným narušením pracovního trhu, píše se v návrhu zprávy EK. Ten se sice ještě může změnit, ale spíše už jen stylisticky než v zásadních závěrech. Pohyb lidí z nových zemí podle něj navíc už patrně dosáhl vrcholu.
Komise také upozornila, že v zemích, odkud lidé odcházejí, v posledních letech výrazně rostly platy a snižovala se nezaměstnanost. Klesal naopak počet možných adeptů na odchod. To vše podle analýzy povede k tomu, že množství odchodů za prací z nových do starých států EU se bude snižovat.
Uvolnění trhu prioritou českého předsednictví
Jako obdobná analýza z roku 2006 i ta úterní ukazuje, že otevření pracovních trhů nejen prospívá ekonomice, ale snižuje pravděpodobnost, že lidé z nových zemí budou ve státech s omezeními pracovat načerno. "Komise dospěla k závěru, že celkový dopad mobility po rozšíření byl pozitivní," píše se v návrhu.
Vliv migrace z nových zemí EU na výši mezd v patnáctce je podle studií, na které analýza EK odkazuje, minimální. Naopak prý existuje jasný pozitivní ekonomický dopad na hospodářský růst v Unii.
Návrh třeba připomíná studii, podle jejíchž odhadů mobilita ze zemí EU-8 (země z rozšíření 2004 krom Malty a Kypru) posílily souhrnný HDP rozšířené Unie zhruba o 0,17 procenta z krátkodobého a o 0,28 procenta z dlouhodobého pohledu.
Úplné uvolnění trhu bude patřit mezi priority českého předsednictví EU v prvním pololetí příštího roku. Česko také stálo za výzvou EK, v níž spolu s několika dalšími zeměmi požadovalo, aby se analýza vztahovala nejen na Bulharsko a Rumunsko, nýbrž na všechny nové země.
Právě během českého předsednictví se ukáže, zda zbývající země, které svůj trh ještě plně neotevřely, restrikce prodlouží či nikoli. Z Německa a Rakouska už zaznělo, že asi budou chtít opatření uchovat až do poslední možné chvíle - tedy do 30. dubna 2011.

čtvrtek 13. listopadu 2008

Vybrali jsme z tisku

Zaměstnanci řetězců jsou cíleně přetěžováni

Zahraniční obchodní řetězce zaměstnávají tisíce lidí.

Bohužel řadu let se mnozí zaměstnanci supermarketů a hypermarketů stávají oběťmi šikany a velkého pracovního přetížení v jednotlivých prodejnách těchto řetězců. A to většinou ze strany středního managementu, který tyto prodejny řídí.

Dalo by se říci, přímo klasickým případem je současná situace v obchodním řetězci Tesco, kde je kritický nedostatek pracovníků a zbývající jsou přetěžováni. Proto odbory v úterý vyhlásily týdenní stávkovou pohotovost kvůli kritickému nedostatku pracovníků na prodejnách. Tesco slibovalo před blížícími se Vánocemi posily, ale podle odborů jsou opatření firmy naprosto nedostatečná.

Tam, kde existují odborové organizace, tam se přirozeně odbory snaží jednání vedoucích pracovníků prodejen eliminovat. Někde se to daří s větším úspěchem, někde to jde hůře. Zúčastnil jsem se na jaře letošního roku sjezdu Odborového svazu pracovníků obchodu (OSPO) a v diskusních příspěvcích delegátů sjezdu jsem zaznamenal konkrétní příklady šikany a nevhodného chování vedoucích pracovníků prodejen řetězců. A jak se ukazuje, jde o stálý problém. Boj proti tomuto nešvaru je zatím složitý.

*Chtějí si šplhnout

Snažíme se za každou cenu eliminovat snahy zaměstnavatelů šikanovat zaměstnance. V řadě konkrétních případů jsme dosáhli toho, že byla zjednána alespoň částečná náprava. Není to však jednoduché. Šikanu na pracovišti totiž nelze tak jednoduše prokázat. Zaměstnanci tyto případy raději nehlásí z důvodu svých obav o ztrátu zaměstnání, řekl Haló novinám Alexandr Leiner, předseda OSPO.

Podle Leinera jednou z příčin, proč dochází k šikaně na pracovištích, je nízká úroveň zkušeností zejména středního článku řízení. Většinou mladí šéfové nemají ani základní znalosti o tom, jak řídit a jak se chovat k zaměstnancům. Nevědí ani, co je kolektivní smlouva, co obsahuje a k čemu je zavazuje, jaká jsou práva a povinnosti řadových zaměstnanců.

Často je šikana vedena snahou zavděčit se vrcholovému managementu zahraniční společnosti. Někteří z českých vedoucích se domnívají, když budou nutit zaměstnance pracovat do úmoru, jejich prodejna vykáže vyšší zisk a oni se blýsknou před vedením společnosti. Z toho je však vidět, že neznají psychologii řízení. Proto ve spolupráci s vrcholovým vedením se snažíme mladé manažery proškolovat ze základních znalostí našich právních předpisů i ze znalostí kolektivní smlouvy, vysvětlil Leiner.

*Arogantní šéf i Plus skončili

Když odbory zasahují, většinou se obracejí na vrcholový management pro Českou republiku daného, konkrétního obchodního řetězce. Ve většině případů se jim daří vyjednat lepší pracovní podmínky, i když občas existují nějaké výjimky. Svědčí o tom nejen aktuální příklad Tesca (píšeme o něm v další části článku), ale i mediálně známý případ německé společnosti Discount plus. Je sice starý zhruba rok, ale v mnohém velmi poučný. Jeden ze dvou jednatelů této společnosti se vyznačoval naprostou arogancí moci. K lidem se choval tak, že to bylo již neúnosné. Odmítal jednat s podnikovými odbory, tak se do toho muselo vložit vedení odborového svazu. Společně s předsedou podnikového výboru jsme zajeli do Německa a informovali vedení sesterských německých odborů v mateřské firmě. Jejich intervence u vedení této nadnárodní společnosti pomohla. Výsledkem bylo, že jednatel byl odvolán, dodal Leiner. Řetězec Discount plus nakonec letos v létě zmizel z našeho trhu, protože nedosahoval takové výše tržeb, jak si jeho německého vedení představovalo. Ale možná i proto, že si na českém trhu udělal pořádnou ostudu. Podle Leinera však ani v řetězci Lidl nepanují idylické pracovní podmínky. Někteří zaměstnanci dokonce tvrdí, že jsou nejhorší u nás. V řetězci Lidl však v současné době nemají odborovou organizaci a tak se zaměstnanců nemá kdo zastat.

*Situace v Tescu je napjatá

Odbory obchodního řetězce Tesco vyhlásily týdenní stávkovou pohotovost kvůli kritickému nedostatku pracovníků na prodejnách. Již v říjnu jsme o problémech zaměstnanců tohoto řetězce informovali. Jeden musí dělat práci dvou, to je před Vánocemi nemyslitelné, řekl odborový předák Tesca Milan Matušík pro server iDnes.cz. Stávková pohotovost bude trvat do příští středy 19. listopadu. Zopakujme si, že se Tesco rozhodlo zbavit brigádníků a nahradit je stálými zaměstnanci. V obchodech je nedostatek lidí, kteří nezvládají nápor zákazníků. Ti pak musejí často čekat v dlouhých frontách. Tesco chce postupně nahradit brigádníky vlastními zaměstnanci na zkrácený úvazek, kteří by vykrývali nákupní špičky.

Odboráři se tehdy (v říjnu) dohodli s vedením společnosti na úpravě počtu pracovníků obchodního řetězce a prohlásili, že zatím do stávky nepůjdou. Firma slíbila, že nahradí brigádníky vlastními zaměstnanci na kratší pracovní úvazek, což mělo před vánočními svátky stabilizovat situaci v prodejnách. Nedokážeme pochopit politiku společnosti, kdy v období předvánočních nákupů snižuje stavy zaměstnanců, ruší dohody o pracovní činnosti, brigádníky a na provozech zůstává pouze kritický stav zaměstnanců, kteří jsou nuceni pracovat na pokladnách a jiných obsluhovaných odděleních, aniž by to bylo jejich náplní práce, uvedl tehdy předseda odborové organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR Ivan Předinský.

Označit takový přístup vedení firmy k vlastním zaměstnancům jako šikanu se může zdát nadsazené, ale není tomu tak. Něco podobného by si totiž nejen Tesco, ale žádný z obchodních řetězců ve svých mateřských zemích nikdy nemohl dovolit.

*Příklad společnosti Makro

Odbory vědí, že řada lidí, kteří pracují v obchodě, si na internetu najde webové stránky OSPO. Případně píší dotazy či telefonují apod. Stížnosti zaměstnanců odbory dostávají z většiny řetězců. Ale nikdy se na ně neobrátil nikdo z Lidlu. Možná to je tím, že v jeho provozních jednotkách pracuje mnohem méně lidí než v jiných. Podle Leinera v nich proto existuje vysoké pracovní tempo, které firma kompenzuje poměrně slušnou mzdou. A když toho mají už dost, tak prostě z obchodu odejdou jinam.

Jako příklad dobrých zkušeností s vrcholovým managementem obchodních řetězců v ČR uvedl Leiner společnost Makro. V ní je podle něj firemní kultura na vysoké úrovni. Vrcholový management totiž uznává sociální partnerství. V průběhu roku se několikráte vedení společnosti Makro neformálně schází s odboráři, aby si navzájem řekli, jak vypadá situace a co od sebe vzájemně potřebují. Do určité míry jde i o jakousi přípravu na kolektivní vyjednávání. Řekneme jim, že bychom chtěli hovořit o tom a o tom. Když se poté v rámci kolektivního vyjednávání tyto otázky objeví, již jsou de facto předjednány a mohou se zapracovat do kolektivní smlouvy, doplnil Leiner. Takový postup při přípravě kolektivních mluv je optimální. Nic podle odborového předáka nebrání tomu, aby podobně nepostupovaly odborové organizace i v ostatních řetězcích.

*Kontroly jsou neúčinné

Složité problémy zaměstnanců obchodů by měly řešit i kontrolní orgány. Především pak pracovníci Státního úřadu inspekce práce. Odbory tedy logicky předpokládaly, že prostřednictvím inspekce práce může do určité míry stát zasáhnout tam, kde se dějí různé nešvary a nepravosti. Bohužel zkušenosti odborů s činností tohoto orgánu nejsou právě nejlepší. Odborná úroveň inspektorů práce je v řadě případů poměrně slabá. Mnohdy neznají ani základní věci ze Zákoníku práce. A to je špatně. Stává se, že jim při jejich kontrolách odbory předloží fakta, například o tom, že střední management firmy eviduje dvojí docházku do zaměstnání. Něco jiného je skutečnost a něco jiného je to, co se jako výkaz docházky předkládá kontrolním orgánům. A výsledek? Z kontrolních zpráv, které inspektoři po prověrce vypracují, mnohdy vyplývá, že žádnou závadu neshledali. Takže si potom položme otázku, co tam vlastně kontrolovali?

Leiner k tomu poznamenal, že přetrvává jeden nešvar z doby, kdy existovaly inspektoráty bezpečnosti práce. Tehdejší inspektoři bezpečnosti práce měli za povinnost dopředu upozornit zaměstnavatele, že jdou na kontrolu. Zaměstnavatel tak měl možnost se na tuto kontrolu včas připravit. V současné době tuto povinnost hlásit kontrolní návštěvu vůči zaměstnavateli nemají, ale měly by naopak informovat odborovou organizaci o tom, že přijdou na kontrolu. Ale pořád se děje to, co je po léta zažité. Inspektoři informují vedení podniku, nikoliv odbory. To by se mělo změnit, konstatoval Leiner.

13. listopadu 2008, Miroslav SVOBODA

úterý 11. listopadu 2008

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 11. 11. 2008

Zástupci odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s. a zástupci zaměstnavatele nedospěli na dnešním společném jednání ke shodě v konstruktivním řešení kriticky nízkého počtu zaměstnanců na provozních jednotkách TESCO.
Odborová organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s. a odborová organizace OD Tesco Pardubice po tomto jednání nadále setrvávají ve stávkové pohotovosti. Prozatím časově omezenou stávkovou pohotovost vyhlásily i ostatní odborové organizace sdružené v Odborovém svazu pracovníků obchodu, a to v termínu do 19. 11. 2008. Na tento termín bylo dohodnuto další společné jednání mezi zástupci odborů a zástupci zaměstnavatele, jehož hlavním cílem je nalezení konstruktivního řešení současné situace v provozu.

čtvrtek 6. listopadu 2008

NASA: Ufounek přistává...
A je to tady, i u nás už byl spatřen "Ufounek". Jak nám sdělili přistane v pondělí 10. listopadu 2008 ve 14:00 hodin SEČ, a to přímo na stole Rady odborové organizace.

Ne, nelekejte se. Podle našich informací je přátelský a chce Vám jen pomoci. Jedná se totiž o nový informační zpravodaj odborové organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s. Světlo světa spatří poprvé právě letos 10. listopadu. Na jeho stránkách by jste měli najít to, co Vás zajímá a o čem se diskutuje. Je takovou tištěnou obdobou těchto stránek, protože ne každý má možnost stránky sledovat. A tak jsme se rozhodli i pro trochu rozšířenější tiskovou podobu, aby byl více dostupný.

Právě se dolaďují poslední úpravy a příspěvky, a tak už Vám tady přinášíme jeho podobu právě teď. Tešíme se, že do Ufounka budete vkládat informace, které očekává :-)

V pondělí zasedne Rada odborové organizace zaměstnanců Tesco

V pondělí 10. listopadu bude od 14ti hodin v Brně zasedat Rada odborové organizace, aby vyhodnotila dosavadní plán zaměstnavatele na zvýšení počtu pracovníků provozních jednotek. Rada byla svolána mimořádně před úterním jednáním s vedením Tesco Stores ČR a.s. v Praze.

Rada odborové organizace by se měla shodnout na vyhodnocení sledovacího období a na dalším postupu. Zatím ale nic nenaznačuje tomu, že by byl plán zaměstnavatele zřejmě řešením současného kritického stavu na provozních jednotkách. Někde jsou v současné době najímáni znovu brigádníci, ale takovéto řešení není přijatelné, protože je krátkodobé a nárazové. Rada by měla rozhodnout zda nadále setrvají odbory ve stávkové pohotovosti. Podle členů Rady ale není důvod k tomu, aby byla rozhodně stávková pohotovost odvolána. Navrhovaná opatření nejsou efektivní a zaměstnavatel stále mzdové fondy neupravil. Oblastní manažeři nadále rozpočet škrtí a nutí provozní jednotky dodržet dlouhodobý plán mezd. Z řad zaměstnanců přicházejí nové a nové podněty.

Rada také bude projednávat návrhy k novému zákoníku práce, které ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo k připomínkám po zpracování expertního panelu. Jedním z témat bude i úprava kolektivní smlouvy a návrh přehodnocení mzdového předpisu.

Aktuální informace z jednání Rady přineseme v pondělí večer.

Pojišťovny mají miliardy na účtech protiprávně, tvrdí komora

Na účtech zdravotních pojišťoven se podle České lékařské komory v době, kdy není na platy zdravotníků, bezúčelně hromadí miliardy korun. Pojišťovny mají miliardy na účtech protiprávně, tvrdí komora.

PRAHA 6. 11. 2008 (iHNed.cz)
Přebytky na účtech zdravotních pojišťoven dosáhnou na konci roku 40 miliard korun. Je to zhruba pětina peněz, které zdravotnictví za rok spotřebuje. Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka hromadí pojišťovny přebytky na svých účtech protiprávně. Měly by je dát zdravotnickým zařízením na léčení pacientů.

"Zatímco zdravotnická zařízení nejsou schopna zaplatit lékaře a setry, tak na účtech zdravotních pojišťoven se bezúčelné hromadí v této chvíli více než 35 miliard korun," tvrdí Kubek.

"Náš systém veřejnozdravotního pojištění je koncipován jako průběžný, to znamená, co si zaplatíme na pojištění, za to máme dostat zdravotní péči. Hospodaření pojišťoven vymezují zákony, které říkají, že zůstatek na rezervním fondu by měl být v současnosti maximálně dvě až tři čtvrtě miliardy korun. Pokud tam leží 35 miliard, děje se tak protiprávně," dodal šéf lékařské komory.

Připomněl, že dohled nad pojišťovnami má vykonávat ministr zdravotnictví Tomáš Julínek ve spolupráci s ministrem financí Miroslavem Kalouskem.

"Pokud leží peníze na účtech protiprávně, je to odpovědnost těchto dvou ministrů a měli by za to být hnáni k odpovědnosti," uvedl.

Kubek, který situaci v českém zdravotnictví a zejména ministra Tomáše Julínka kritizuje dlouhodobě, je také členem předsednictva Lékařského odborového klubu. Jeho vedení v úterý oznámilo, že pokud do konce tohoto roku nedojde ke zvýšení příjmů lékařů, budou v lednu stávkovat.

Podle Kubka současný stav ohrožuje bezpečnost pacientů, protože v řadě nemocnic je personální situace katastrofální, zatímco na účtech pojišťoven leží peníze, podle Kubka jako bonus pro ty, kteří je mají lacino zprivatizovat.

"Proti tomu zásadně protestujeme," zdůraznil Kubek.

Do českého zdravotnictví jde podle ČLK málo peněz. Zatímco v roce 2003 dostalo 7,6 procenta hrubého národního produktu, loni už jenom 6,5 procenta. Průměr EU je devět procent, doporučení EU alespoň osm.

pondělí 3. listopadu 2008

Tesco se zbavuje brigádníků, nabírá radši zaměstnance

Praha - Obchodní řetězec Tesco dělá v Česku neobvyklý krok, brigádníky totiž nahrazuje novými zaměstnanci.

A nemusí mít problém takové lidi sehnat, úřady práce hlásí, že mají dostatek lidí, které může řetězec zaměstnat na zkrácený úvazek.

Konec brigádníků ale provází problémy. V obchodech je nedostatek lidí a zákazníci tak často musí čekat ve frontách. To kritizovaly i odbory, které vyhlásily stávkovou pohotovost. Nakonec se s vedením firmy domluvily a stávku odložily.

Vedení společnosti si od ukončení využívání brigádníků v obchodech slibuje vyšší motivaci pracovníků. Ta by se měla projevit na jejich výkonech a tím i na větší spokojenosti zákazníků se službami společnosti. Zaměstnanci na poloviční či čtvrtinový úvazek přitom budou na rozdíl od brigádníků odměněni stálým platem a dovolenou.

Na tuto strategii Tesco přistoupilo také kvůli příštím dvěma měsícům, ve kterých se dá očekávat zvýšený příliv zákazníků z důvodu předvánočních nákupů. 

 „V době předvánoční horečky ještě budeme muset využít brigádnických pracovních sil, poté už ale s jejich službami nepočítáme," doplnila tisková mluvčí Tesca Eva Karasová.
 
Společnost se nedostatku pracovních sil obávat nemusí. 

„V evidenci na uvedené pozice vedeme dostatek vhodných kandidátů. Tato práce je totiž vhodná i pro maminky s malými dětmi či zdravotně postižené," uvedla Ivana Ondráková z brněnského úřadu práce. 

Souhlasí s ní i ředitel pardubického úřadu práce Petr Klimpl. „Pardubické Tesco není velké, takže s obsazením pozic by v našem městě neměl být problém," sdělil.
 

Pracovní agentury zajišťující pro řetězec brigádníky prozatím situaci nechtějí komentovat . „V tuto chvíli nemáme ze strany Tesca informace o tom, že by měla přijít změna ve smyslu permanentního pozastavení práce brigádníků. Můžeme pouze spekulovat, jak bude změna vypadat a jaké nám přinese důsledky. Do těchto spekulací se ale nyní pouštět nechceme," uvedl Milan Košdy z agentury Sodat, která zprostředkovává brigády v Brně.

(aktualne.cz, ekonomika), foto: Tesco

Ze zahraničí: Ušetří Tesco o Vánocích?

PR WEEK - (ihned.cz 3.11.2008) Tesco bude prý svou vánoční kampaní reagovat na aktuální hospodářskou situaci v Británii a zřejmě tentokrát neangažuje na svátky žádnou celebritu. Což je v přímém kontrastu s minulým rokem, kdy Tesco spustilo nejdražší a nejokázalejší kampaň ve své historii se členkami skupiny Spice Girls z dílny agentury Red Brick Road. Každá z členek tehdy měla za účast v reklamní kampani vyinkasovat 1 milion britských liber. Podle slov tiskového mluvčího ale Tesco prý má i pro letošní Vánoce velké plány, odmítl je však blíže specifikovat. 

Tesco mělo za prvních 11 měsíců roku 2007 vydat na reklamu téměř 72 milionů liber, stalo se tak desátým největším investorem do inzerce v Británii za dané období.

sobota 1. listopadu 2008

Věrnostní bonus

Blíží se nám vyplácení věrnostního bonusu (odměny), a tak vzhledem k vašim dotazům přinášíme pár informací, jak se bonus vyplácí podle nové kolektivní smlouvy a za jakých podmínek.

Na rozdíl od staré kolektivní smlouvy se bonus nově vyplácí pouze jednou za rok, a to ve výplatě za měsíc listopad, tedy k 10. 12. běžného kalendářního roku. Věrnostní bonus se vždy posuzuje k 1. 11. běžného kalendářního roku. Přestože se vyplácí jednou za rok, oproti staré kolektivní smlouvě, nebudete na věrnostním bonusu poškozeni, jelikož je jeho výše dvojnásobná. 

• Máte-li odpracováno nejméně jeden rok, je výše věrnostní odměny 1.200 korun
• Máte-li odpracovány dva roky, pak 3.200 korun
• Máte-li odpracovány tři roky, je výše odměny 4.000 korun
• Při odpracování pěti let a více, je výše věrnostní odměny 4.800 korun.

Podmínkou pro výplatu věrnostního bonusu je, že zaměstnanec je v evidenčním stavu zaměstnavatele, a ke dni výplaty není ve výpovědi, s výjimkou důvodů uvedených v § 52 písm. a) až d) zákoníku práce:

• organizační důvody,
• ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
• výpověď ze zdravotních důvodů,
• přemisťuje-li se zaměstnavatel.

Další podmínkou pro výplatu bonusu je, že zaměstnanec:

• neměl překážky v práci na straně zaměstnance delší jak 140 kalendářních dní (např. nemoc), toto omezení neplatí v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,
• neobdržel písemné upozornění na porušení pracovních povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jim vykonávané práci, a byl v něm upozorněn na nevyplacení tohoto bonusu,
• neobdržel písemné upozornění na neuspokojivé pracovní výsledky, které ve stanovené lhůtě neodstranil, a byl písemně upozorněn na nevyplacení věrnostní odměny.

Posuzuje se vždy 12 měsíců bezprostředně předcházející 1. listopadu, v tomto případě je tedy sledované období od 1. 11. 2007 do 30. 10. 2008.