Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 15. června 2021

Tesco navýší od 1. července základní tarifní mzdy a zavede stravenkový paušál. Od ledna 2022 zavede 5 týdnů dovolené.


Společnost Tesco zvýší od 1. července 2021 základní tarifní měsíční mzdy na provozních pozicích v průměru o 5 %, na distribučním centru pak v průměru o 4 %. Změny se týkají i oblasti benefitů, od července 2021 zavádí stravenkový paušál a od ledna 2022 pět týdnů dovolené. Dohodli se na tom zástupci společnosti Tesco a odborových organizací Tesco při kolektivním vyjednáváním o výši mezd.

Maloobchodní řetězec Tesco patří k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku a každoročně navyšuje mzdy svých zaměstnanců. I v letošním roce bude firma významně investovat do mezd a benefitů svých kolegů.

„Navýšení mezd a zavedení dalších benefitů je výrazem poděkování za vynikající práci našich kolegů, které si velmi vážíme.  Platí to dvojnásob, kdy se podíváme zpětně na období poznačené pandemií.  Pevně věříme, že investice do zvýšení mezd jasně ukazuje, že máme zájem udržet si i nadále pozici jednoho znejvětších zaměstnavatelů vČesku sjedinečnou firemní kulturou. Péče o naše zaměstnance zůstává jednou znašich hlavních priorit,“ říká Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco pro Českou republiku. 

Zaměstnancům na provozních pozicích bude základní tarifní mzda zvýšena v průměru o 5 %, pracovníkům na provozních pozicích na distribuci pak v průměru o 4 %.  Výrazné změny realizuje Tesco i v oblasti benefitů tak, aby byl celkový balíček odměňování co nejatraktivnější a konkurenceschopný.  S platností od 1. července 2021 proto mění způsob vyplácení stravného a zavádí tzv. stravenkový paušál. Namísto současných stravenek bude zaměstnancům vyplácen každý měsíc do mzdy peněžitý příspěvek na stravování. S platností od 1. ledna 2022 zavádí firma 5. týden dovolené pro všechny své zaměstnance bez ohledu na délku trvání pracovního poměru.  Od 1. ledna 2022 zavádí také tzv. FIT Day pro kolegy, kdy nárok vznikne při trvání pracovního poměru po dobu 6 a více let.  

"Všichni jsme si prošli velmi těžkým a složitým obdobím. Naši kolegové v provoze odvedli během pandemie neskutečně obrovský kus práce, a to ve prospěch našich zákazníků. Proto jsem rád, že se nám podařilo navýšit mzdy. Navíc měníme některé benefity, které budou pro naše zaměstnance mnohem výhodnější než ty současné. Děkujeme všem zaměstnancům za podporu a za to, jak skvěle toto nelehké období zvládli," dodává Milan Matušík, za tým pověřených zástupců odborových organizací při Tesco.

Tesco navíc již vyplatilo v červnové výplatě speciální bonus ve výši 6000 korun všem zaměstnancům z obchodů, distribučního centra a zaměstnancům na nemanažerských pozicích z centrální kanceláře, poměrně k odpracovaným hodinám za 12 měsíců do konce února 2021. Od vypuknutí pandemie Covid-19 vyplatila společnost Tesco opakovaně další speciální bonusy zaměstnancům v první linii na obchodech a distribučním centru, konkrétně se jednalo o tři měsíce – březen, duben a prosinec. Zároveň firma chránila nejzranitelnější skupiny svých zaměstnanců, kterými jsou kolegyně a kolegové starší 65 let, těhotné a zaměstnanci se sníženou imunitou, kterým by Covid-19 mohl způsobit zdravotní komplikace. Těmto skupinám proto nabízelo Tesco možnost vzít si placené volno. 

Od léta navíc vstoupí v platnost nové unikátní rodinné benefity. Rodiče, pěstouni nebo ti, kteří plánují mít rodinu nebo se vrátit do práce po vážné nemoci, získají významnou podporu, která jde výrazně nad rámec platné legislativy. Tesco např. během mateřské dovolené dorovná mzdu do 100 %.

Tesco představilo další nadstandardní benefity


Společnost Tesco zavádí nové benefity, které jsou unikátní nejen v maloobchodním sektoru, ale i na českém trhu. Mimořádnou podporu Tesca získají kolegyně a kolegové, kteří zakládají rodinu, případně již rodinu mají. Společnost více podpoří také všechny kolegy a kolegyně, kteří se vracejí zpět do zaměstnání po dlouhodobé pracovní neschopnosti způsobené závažným onemocněním nebo úrazem. Nové benefity vstoupí v platnost v průběhu léta a zaměstnancům byly oznámené tento týden při příležitosti Světového dne kulturní rozmanitosti 21. května. Jejich prostřednictvím poskytne Tesco svým zaměstnancům ještě větší podporu během důležitých událostí v jejich životě.

Rodiče, pěstouni nebo ti, kteří plánují mít rodinu nebo se vrátit do práce po vážné nemoci, získají významnou podporu, která jde nad rámec platné legislativy. Společnost Tesco představila nové unikátní rodinné benefity. Tímto způsobem kolegové dostanou potřebnou podporu právě tehdy, kdy ji nejvíce potřebují. S ambicí vytvořit lepší místo pro práci kolegů s různými potřebami, se Tesco v letošním roce zaměřuje na podporu žen, rodin a osob se zdravotním postižením. Nové benefity byly představeny během oblíbeného Festivalu diverzity, čtrnáctidenní sérii programů o rozmanitosti a inkluzivní kultuře, který má za cíl ukázat různé pohledy na individualitu a jedinečnost a podpořit pracovní prostředí s respektem k rovnému zacházení.

„V Tescu chápeme, že je každý výjimečný. Přicházíme do společnosti v různých životních situacích a z různých prostředí. 75 % našich kolegů jsou ženy, 54 % kolegů o někoho pečuje, společně vychováváme více než 6 800 dětí, 3,8 % kolegů je zdravotně znevýhodněných. Usilujeme o to, aby se všichni cítili uznávaní, respektovaní a byli motivováni k dosažení společných cílů. Věříme, že zavedením nových rodinných benefitů můžeme zajistit, že i nadále budeme skvělým místem pro práci kolegů s nejrůznějšími potřebami a můžeme poskytnout výraznou podporu těm, kteří zakládají rodinu,“ říká Daniela Hrbková, personální manažerka společnosti Tesco Česká republika.

 Nové rodinné benefity společnosti Tesco jsou následující:

Podpora čerstvých rodičů

  • Kolegyním bude dorovnána peněžitá pomoc po celou dobu mateřské dovolené do 100 % předchozí mzdy. Tento benefit se také vztahuje na adopci.
  • Vpřípadě, že rodičům při adopci staršího dítěte už nevzniká nárok na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, nová pravidla nabízí 8 týdnů placeného volna, aby se kolegové mohli adaptovat na novou rodinnou situaci.
  • Otcovské volno – kolegové mají nárok na placené volno po dobu dvou týdnů (včetně jednoho týdne vyplývajícího ze zákona), z toho jeden týden bude možné vyčerpat do 12 měsíců od narození či adopce dítěte.

Podpora pro ty, kteří plánují založit rodinu

  • V případě, že podstupují léčbu plodnosti, mají nárok na 1 týden placeného volna na jeden léčebný cyklus (maximálně 3krát v průběhu zaměstnání).
  • Při účasti na setkání v rámci příprav na pěstounskou péči mají nárok na 1 týden placeného volna.

Další podpora pro rodiny

  • Každý rodič dítěte do 18 let bude mít nárok na 4 týdny neplacené rodičovské dovolené za rok až do doby, kdy jeho nejmladší dítě dosáhne věku 18 let (maximálně však 18 týdnů na jednoho rodiče).
  • V případě úmrtí neplnoletého dítěte (do věku 18 let), mají kolegové nárok na dva týdny placeného volna (včetně 2 placených dní vyplývajících ze zákona).
  • V případě, že rodiče přijdou o dítě v době těhotenství, náleží jim týden placeného volna.

Tesco nově zavádí také podporu pro kolegyně a kolegy, kteří se vrátí do práce po dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu vážné nemoci nebo úrazu. V průběhu prvních 4 týdnů mohou pracovat na poloviční úvazek, přičemž jim bude proplacená 100% mzda.

Tato nová řada iniciativ navazuje na předešlé, které vstoupily v platnost v předchozích letech. Jedná se např. o den volna pro rodiče, jejichž dítě jde poprvé do školy, podpora pro rizikové skupiny kolegů během pandemie Covid, letní tábor pro děti ze sociálně slabších rodin, charitativní projekt Tesco Anděl na pomoc rodinám kolegů, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.