Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

středa 29. října 2008

TESCO a kamerový systém. Co, kdy a jak.

Stále více se nám množí podněty zaměstnanců na kamerový systém s tím, že jej zaměstnavatel zneužívá ke sledování zaměstnanců. Důvod? Sledování výkonnosti. K tomu však kamerový systém sloužit podle Úřadu na ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) nesmí. Za porušení ochrany osobních údajů a zneužívání kamerového systému by dle sdělení ÚOOÚ v tomto případě hrozila zaměstnavateli pokuta ve výší až 5 milionů korun.

Řada z nás se s tímto problémem v praxi už určitě setkala. Zeptali jsme se proto ÚOOÚ za vás a tady dnes přinášíme pár obsáhlejších informací a rad, jak se takovémuto mobbigu bránit.

Ve svém Stanovisku č. 8/2001 ke zpracování osobních údajů v rámci pracovního poměru, které bylo přijato dne 13. září 2001, a ve svém Pracovním dokumentu o sledování elektronické komunikace na pracovišti, který byl přijat dne 29. května 2002, Pracovní skupina pro ochranu fyzických osob při zpracování osobních údajů Evropského Parlamentu již upozornila z obecnějšího hlediska na několik zásad zaměřených na ochranu práv, svobod a důstojnosti subjektů údajů v rámci pracovního poměru.

Je na místě upozornit, že kamerové systémy zaměřené přímo na kontrolu kvality a objemu pracovní činnosti ze vzdáleného místa, jež tedy zahrnují i zpracování osobních údajů v tomto rámci, nejsou zpravidla přípustné.

Jinak je tomu v případě kamerových systémů, které slouží, na základě odpovídajících bezpečnostních opatření, ke splnění požadavků na výrobu anebo bezpečnost při práci a zahrnují mj., i když nepřímo, také vzdálené monitorování .

Zkušenosti z praxe navíc ukazují, že sledovány by neměly být prostory, které jsou buď vyhrazeny pro soukromé účely zaměstnanců, nebo nejsou určeny k plnění pracovních povinností jako např. toalety, sprchy, šatny a oblasti určené k odpočinku; že záběry pořízené výlučně na ochranu majetku a/nebo k odhalení, prevenci a kontrole závažné trestné činnosti by neměly být používány ke stíhání zaměstnanců pro méně významné disciplinární prohřešky; a že by zaměstnanci měli mít vždy možnost uplatňovat své argumenty na základě obsahu pořízených záběrů.

Informace musí být poskytovány zaměstnancům a všem osobám, které působí na pracovišti. Tyto informace by měly zahrnovat určení totožnosti správce a účel dohledu a jiné údaje nezbytné k zaručení spravedlivého zpracování s ohledem na subjekt údajů, například informace o tom, v jakých případech bude záběry zkoumat management společnosti, o době uchovávání záznamu a o případech, kdy budou záběry poskytnuty orgánům činným v trestním řízení. Poskytnutí informací s pomocí symbolů nelze v rámci pracovního poměru považovat za postačující.

V úvahu je dále nutno vzít nové ustanovení § 316 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, které zakazuje zaměstnavateli bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že jej podrobuje otevřenému nebo skrytému sledování. S ohledem na skutečnost, že toto ustanovení představuje „lex specialit“ ve vztahu k zákonu a současně jde o kogentní ustanovení zákoníku práce, zaměstnavatel fakticky nemůže v případě svých zaměstnanců naplnit podmínku § 5 odst. 2 zákona, tedy zpracovávat osobní údaje subjektu údajů s jejich souhlasem, neboť tento souhlas by byl v daném případě z hlediska zákona neúčinný jako úkon směřující k obcházení zákona. Dále je nutno zdůraznit, že je ve vztahu k § 316 odst. 2 zákoníku práce nerozhodné, že zaměstnavatel zamýšlí zpracovávat osobní údaje k naprosto odlišným účelům, než cíleně zpracovávat osobní údaje svých zaměstnanců, resp. je podrobovat otevřenému sledování, neboť při provozu kamerového systému by fakticky k tomuto sledování zaměstnanců na pracovišti docházelo.

Specifikace sledovaného účelu. Je třeba předem jednoznačně stanovit účel pořizování záznamů, který musí korespondovat s důležitými, právem chráněnými zájmy správce (např. ochranou majetku před krádeží). Záznamy tak mohou být využity pouze v souvislosti se zjištěním události, která poškozuje tyto důležité, právem chráněné zájmy správce. Přípustnost využití záznamů pro jiný účel musí být omezena na významný veřejný zájem, např. boj proti pouliční kriminalitě. 
Je třeba stanovit lhůtu pro uchovávání záznamů. Doba uchovávání dat by neměla přesáhnout časový limit maximálně přípustný pro naplnění účelu provozování kamerového systému. Uchovávaná data by měla být uchovávána v rámci časové smyčky např. 24 hodin, pokud jde o trvale střežený objekt, nebo případně i dobu delší, v zásadě však nepřesahující několik dnů, nejde-li o pořizování záznamů policejním orgánem podle zvláštního zákona, a po uplynutí této doby vymazána. Pouze v případě existujícího bezpečnostního incidentu by měla být data zpřístupněna orgánům činným v trestním řízení, soudu nebo jinému oprávněnému subjektu. 
Je třeba řádně zajistit ochranu snímacích zařízení, přenosových cest a datových nosičů, na nichž jsou uloženy záznamy, před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, změnou, zničením či ztrátou nebo jiným neoprávněným zpracováním - viz § 13 zákona č. 101/2000 Sb.

K § 5 odst. 1 písm. e) zákona na ochranu osobních údajů

Podle tohoto ustanovení je správce povinen uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Doba uchovávání záznamů musí být stanovena tak, že nepřesáhne dobu potřebnou k tomu, aby incident zaznamenaný kamerou bylo možno dále prošetřit a zajistit další nezbytné informace, například potřebné k předání případu k vyšetření příslušným orgánům, což lze běžně učinit nejpozději den následující po zjištění bezpečnostního incidentu, a v případě, že budova není přes víkend využívána, pak nejpozději třetí den po incidentu. Doba uchování informací by tedy při běžném provozu kamerového systému neměla přesáhnout délku 3 dnů (v případě non-stop provozu 24 hodin), přičemž v opačném případě nelze než dospět k závěru, že déle stanovená doba pro uchovávání záznamů je nepřiměřená a neodpovídá ve spojení s nejčastěji stanoveným účelem zpracování (ochrana osob a majetku a prevence proti vandalismu) ze strany správce zákonnému požadavku nezbytnosti. 

Potřebujete-li informaci nebo konzultaci k problému, s nímž jste se setkali v souvislosti s ochranou osobních údajů, obraťte se na Úřad písemně, nebo elektronicky ( posta@uoou.cz) s co nejpřesnějším popisem problému, který potřebujete objasnit. Osobní konzultaci je nutno dohovořit předem telefonicky na tel. čísle: 234 665 305

Každý, kdo zjistí, nebo má důvodné podezření, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právem na ochranu jeho soukromého a osobního života a v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů - mimo jiné jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné, přesahují účel, pro který byly požadovány - má právo obrátit se na Úřad s podáním. 

Podání, které upozorňuje na podezření z porušení zákona o ochraně osobních údajů, by mělo obsahovat takové konkrétní informace, aby při následném řešení mohl být bez prodlení zvolen účinný a cílený postup:

• označení subjektu podezřelého z porušení zákona o ochraně osobních údajů 
• popis činnosti zahrnující zpracování osobních údajů, v jejímž průběhu došlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů 
• uvedení osobních údajů (nebo alespoň jejich kategorií) zpracovaných v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů 
• listiny či jiné materiály (příp. jejich kopie), které dokládají vztah mezi oznamovatelem (stěžovatelem) a subjektem, který jeho osobní údaje chybně zpracoval 
• listiny či jiné materiály (příp. jejich kopie), z nichž lze dovodit porušení zákona o ochraně osobních údajů 
• případné uvedení odkazů na dostupné zdroje, které mohou svědčit o popisovaných skutečnostech 
• kontaktní údaje na oznamovatele (stěžovatele) 

Podnět lze podat osobně nebo zaslat poštou na adresu Úřadu, nebo ho lze také podat elektronickou cestou na e-mailovou adresu posta@uoou.cz. 

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů § 29 odst. 1 písm. c) bude o vyřízení podnětu podávající osoba informována. 

Podávající osoba ovšem není v případném správním řízení účastníkem řízení, může však být vyslechnuta jako svědek.  
  
Máte-li jakékoli zkušenosti či podezření na zneužívání kamerového systému, sdělte nám je. Za vaše příspěvky a podněty předem děkujeme.
-ip-

neděle 26. října 2008

Proč si nemůže Tesco dovolit zaplatit dostatečný počet provozních zaměstnanců?!

Když jsem četl následující příspěvek paní nebo slečny Jany, zase mě to donutilo k diskuzi na aktuální téma. Tím je současný stav běžných provozních zaměstnanců na provozovnách, jako jsou prodavači, pokladní, doplňovači, skladníci… Prostě ti úplně opravdu obyčejní lidé v provoze, díky nimž vlastně Tesco vůbec vydělává a vytváří zisk. Bez nichž by Tesco ani vlastně neexistovalo.
Na jednání s centrálou jsem pořád jen poslouchal a slyšel, jak jsme vázání rozpočtem na mzdy a na obrat, a jak se nedají mzdové náklady navýšit. Když si však vezmu do rukou kategorizaci prací společnosti, zůstává mi nad tím vším rozum stát. Nedokážu totiž pochopit, proč máme vlastně takový počet nesmyslných a zbytečných manažerských a vedoucích funkcí. Jednoduše si každý dokáže podle počtu provozních jednotek a počtu manažerů na těchto provozovnách spočítat, kolik takových manažerů vlastně máme. K tomu přidat další, jako manažery ztrát, vedoucí úseku ztrát (myslím, že toto snad zajišťuje VBS) a další manažery, vedoucí a specialisty na centrále. A pořád další a další vytvářené nesmyslné manažerské posty. Nakonec zjistíte, že vlastně třetina zaměstnanců jsou manažeři, specialisté, ředitelé a centrála vůbec, a ty zbývající dvě třetiny na tyto pozice musí dělat, aby dostali dobře zaplaceno. Pak to nebude oněch 14 tisíc zaměstnanců, ale tak 9-10 tisíc, což by odpovídalo i počtem lidí na provozovnách. 
Proč vlastně máme takový počet manažerů, nestačil by např. jeden manažer potravinářského zboží a jeden nepotravinářského? Hned máme ušetřené 2 manažerské pozice, což by znamenali min. 3-4 zaměstnanci v provozu. Proč vytváříme další a další manažerské pozice? Proč máme tolik oblastních ředitelů a manažerů nebo specialistů? Zvláště nyní, kdy je nedostatek zaměstnanců na provozních jednotkách. Myslím si a určitě mi dá každý za pravdu, že vlastně tady je onen „zakopaný pes“. Tady zbytečně leží peníze, které by byly potřeba na mzdy v provoze.

Je s podivem, že každý si stěžuje na nedostatek financí na mzdy, ale tohle vidět nechce. Nebylo by naopak potřeba zredukovat právě tyto zaměstnance. Jaký je váš názor? Pojďme o tom diskutovat společně. Donuťme společně přemýšlet vedení nad rekonstrukcí a redukcí vedení společnosti. Tady totiž leží spousta mzdových nákladů.

Ivan P.

Názor zaměstnankyně (z diskuze k článku Tisková zpráva, ze dne 10. října 2008)

Co nás opravdu zaujalo na diskusi a vede k zamyšlení (vybrali jsme):

(názor byl přidán 26.10.2008)

Ráda bych přispěla svým názorem: stávku považuji za opodstněnou. Spousta lidí si vůbec neumí představit v jakých podmínkách zaměstnanci společnosti Tesco musí pracovat.Vždycky jsem říkala že každý by měl jít na půl roku na "praxi" do Tesca - to je škola života. Potom by se spousta lidí dívala na zaměstnance úplně jinak. Vím o čem mluvím, protože jsem zaměstnanec už 5 let.Je těžké odejít jinam, když není kam a každý nemůže být podnikatel a manažer. Věřím tomu, že kdyby zaměstnanci dělali svou práci a dostali za ni zaplaceno, tak by udělali i práci navíc -dle potřeby.Ale lidé z trvanlivých potravin musí během své směny chodit na pokladny, z textilu, papíru, elektra také, dokonce chodí i na úsek lahůdek. Potom nemůže být doplněné zboží. Z pokladny se to těžko dělá. Přesčasy nedostanou zaplacené, náhradní volno není kdy vybrat - proč by tam potom zůstávali déle?
Podle kolektivní smlouvy má každý zaměstnanec po odpracování 1roku nárok na 1den rekondičního volna, za každý rok 1den, max. 5 dní. Když si chci volno vzít a řeknu to dostatečně předem, tak stejně volno nedostanu, protože si ho na úseku nikdo nebere, tak proč bych ho měla dostat já? Skutečnost je taková že by si volno rádi vzali, ale už si o něj nežádají, protože ho stejně nedostanou. A před novými zaměstnanci se o nároku na volno vůbec nesmí mluvit. Brigádníci se nyní berou pouze od 18let, směny mají převážně 10hod. protože tak mají nárok jen na 1přestávku. A nejlepši by bylo, kdyby nešli ani na tu. Já jsem před časem nastoupila na MD, ale vím už teď, že před skončením MD dostanu dopis ať se dostavím na účtárnu a podepíšu výpověď dohodou. Pokud ne tak nastupuje vyhrožování co všechno bude následovat. I takto se snižuje stav zaměstnanců. Anonymům se nedivím. Když se podepíšu tak jsem na 100% bez práce hned.

Jana

úterý 21. října 2008

TISKOVÁ ZPRÁVA

Brno, 21. 10. 2008, 11:45

Včera 20. 10. 2008 a dnes byla zveřejněna na iDNES.cz a v tisku informace, že odborová organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s. se sídlem v Brně přehodnotila situaci a stávková pohotovost již byla odvolána.

Odborová organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s. i nadále zůstává ve stávkové pohotovosti. Věříme, že tato informace nebyla poskytnuta záměrně. Zástupci odborové organizace na pondělním jednání sdělili, že se pokusí navrhnout Radě odborové organizace, aby dle výsledku pondělního jednání a navrhovaného řešení stávkovou pohotovost na období 3 týdnů pozastavila. Věříme, že právě v myšlence, že se toto podaří, došlo předčasně k poskytnutí této informace ze strany společnosti. Rada odborové organizace však stávkovou pohotovost neodvolala, vyčká nejdříve výsledku navrhovaných řešení a na jejich efektivitu, a dále, zda se bude jednat o řešení dočasné (krátkodobé a nárazové) nebo trvalé. Po té následně situaci přehodnotí.

Po toto období se Rada odborové organizace rozhodla nepořádat žádné protestní akce ani vyhlášení stávky a bude intenzivně jednat se zaměstnavatelem v rámci sociálního dialogu se snahou uzavřít opět sociální smír ke spokojenosti všech zúčastněných stran. Pondělní jednání považujeme za vstřícný krok ze strany zaměstnavatele a možné řešení současné situace. Proto chceme dát prostor společnosti k realizaci tohoto plánu a vyčkat na jeho výsledky.


Společné tiskové prohlášení zástupců odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s. a zaměstnavatele
Tesco nahradí brigádníky vlastními zaměstnanci na kratší pracovní úvazek
- Tesco a odbory si vzájemně objasnily svá stanoviska – 

Praha 20. října 2008 – Zástupci 25 odborových organizací Tesco Stores ČR a.s., sdružených pod Odborovým svazem pracovníků obchodu (OSPO), samostatné brněnské Odborové organizace zaměstnanců (OOZ), která vyhlásila minulý týden stávkovou pohotovost, a společnosti Tesco Stores ČR a.s. si na dnešním pravidelném jednání odborových organizací Tesco Stores ČR a.s. objasnily svá stanoviska a dohodly se na dalším vzájemném sociálním dialogu. Jeho cílem je zajistit spokojenost zákazníka a rozvíjet stabilní základnu zaměstnanců na plné a kratší pracovní úvazky na provozovnách. 

„Jediným rozumným řešením je konstruktivní dialog se zaměstnavatelem a nalezení shody pro vyřešení současného stavu a dostatečného personálního obsazení pro vánoční a předvánoční prodej,“ říká Milan Matušík, tiskový mluvčí Podnikového výboru odborových organizací při OSPO. 

Cílem dnešního pravidelného, letos již sedmého jednání, bylo otevřeně informovat zástupce odborových organizací o plnění závazků plynoucích z kolektivní smlouvy a pracovních podmínkách zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s. Další jednání se bude konat po třítýdenním monitorovacím období, kdy se strany budou navzájem informovat o aktuálním stavu náboru na provozovnách. „Dnešní jednání považujeme za vstřícný krok ze strany zaměstnavatele a možné řešení současné situace. Po třech týdnech situaci vyhodnotíme a budeme pokračovat v dialogu,“ říká Ivan Předinský, předseda brněnské Odborové organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s..

Tesco se v současné době připravuje na vánoční prodej, který je nejnáročnějším obdobím z celého roku. Obchodně-provozní činnost bude v tomto období zajišťována s dostatečným počtem především vlastních zaměstnanců na plný nebo zkrácený úvazek, popř. brigádníků. 

Tesco dlouhodobě plánuje nahradit brigádníky zaměstnanci s kratším pracovním úvazkem. „V září jsme odstartovali intenzivní náborovou kampaň a od 1. října spustili bezplatnou náborovou linku,“ říká Radka Pekelská, ředitelka lidských zdrojů Tesco Stores ČR a.s., a dodává: „Výhody práce na kratší úvazek ocení zejména studenti, aktivní důchodci nebo maminky či otcové na rodičovské dovolené a zájemci o další přivýdělek.. Přínos také pocítí zákazníci, protože dojde k dalšímu zkvalitnění našich služeb zejména v době nákupních špiček.“ 

Rozsah zkráceného úvazku není pevně daný, je flexibilní a odvíjí se od možností zájemce o práci a provozních potřeb na daném úseku obchodu či distribučního centra Tesco. Podle dohody mohou zaměstnanci pracovat na čtvrtinový, poloviční nebo tříčtvrteční úvazek rozložený do různých pracovních dnů. „Zaměstnanci na stálý pracovní poměr mají vyšší odbornost a jsou zároveň více motivováni než brigádníci. Zaměstnanci na kratší úvazek budou mít stejné zaměstnanecké výhody jako zaměstnanci na plný pracovní úvazek. 


středa 15. října 2008

Podpora z Pardubic je důležitá

V Pardubicích se sešla část odborářů obchodního řetězce Tesco. Pokud vedení nezlepší jejich pracovní podmínky, hrozí stávkou.

Nízké platy, neustálé snižování počtu zaměstnanců, vysoké nároky na personál. To jsou aspekty, kvůli kterým odboráři obchodního řetězce Tesco vyhlásili stávkovou pohotovost.

Odboráři si stěžují, že v posledních letech klesl počet pracovníků o třetinu. Ti, kteří zbyli, prý v práci nestíhají. Špatný stav dopadá i na zákazníky, kteří musí kvůli nedostatku pokladních čekat ve frontách i dvacet minut.

Ke stávkové pohotovosti se v úterý přidala i odborová organizace v Pardubicích. Odboráři se sešli za zavřenými dveřmi a jednali asi dvě hodiny.

Zástupci Tesca zatím nechtějí spory komentovat. "Neradi bychom se vyjadřovali před plánovaným společným jednáním všech 27 odborových organizací Tesco Stores," řekla mluvčí obchodního řetězce Eva Karasová.

Jednání je naplánované na 20. října. Pokud se odboráři s vedením Tesca nedohodnou, hodlají do stávky vstoupit velmi brzy.

videozáznam z reportáže najdete na:

http://tn.nova.cz/zpravy/ekonomika/bude-tesco-pred-vanoci-zavrene-odborari-hrozi-stavkou.html

Autor/foto: www.tn.cz

neděle 12. října 2008

Diskuse na téma stávkové pohotovosti

Diskuzi čtenářů iDnes k tématu stávkové pohotovosti můžete sledovat na:

http://ekonomika.idnes.cz/diskuse.asp?iddiskuse=A081011_114625_ekoakcie_vem

TISKOVÁ ZPRÁVA


Brno, České Budějovice 12. 10. 2008

Rada odborové organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s. reagovala na prohlášení tiskové mluvčí společnosti Tesco Stores ČR a.s. Evy Karasové, která sdělila, že se jedná o malou odborovou organizaci, která zastupuje pouze Brno. Dále prohlásila, že mají potvrzeno, že odborové organizace sdružené v OSPO nemají s touto aktivitou nic společného.

S tímto prohlášením nemůžeme souhlasit. Odborová organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s. je jednou z největších odborových organizací působících u společnosti Tesco Stores ČR a.s., a to na několika provozních jednotkách po celé republice (Brno, České Budějovice, Břeclav a Praha) a dále expanduje.

Kroky odborové organizace podpořili i naši kolegové, kteří ještě v současnosti působí u OSPO, zejména odborová organizace v Pardubicích a Praze. Nepovažujeme vyhlášení stávkové pohotovosti za předčasný krok, jelikož se jedná o problém dlouhodobější, na který jsme již několikrát upozorňovali a vyzývali k jednání. Zaměstnanci díky tomuto psychickému a fyzickému vypětí ze společnosti odchází a čísla se odrážejí ve vysoké fluktuaci zaměstnanců. Vedení společnosti jsme na možnost vyhlášení stávkové pohotovosti upozornili, avšak bez úspěchu.

Prohlášení tiskové mluvčí, která jen poukazuje na velikost či působnost odborové organizace považujeme za nesmyslný krok a jen zbytečné zastírání problému tak, aby vyprchala pravá podstata a skutečný důvod, který nás k tomuto kroku vedl. Tím jsou především zaměstnanci a jejich pracovní podmínky a mzdové ohodnocení. A samozřejmě i samotní zákazníci, díky nimž ještě máme na mzdy. Ale jak dlouho? Nezačneme-li tuto situaci neprodleně řešit, ztratíme i toho posledního věrného zákazníka. A tím je každý z nás.


pátek 10. října 2008

TISKOVÁ ZPRÁVA(Brno, 10. 10. 2008) Prohlášení Rady odborové organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s. k současné krizové situaci u společnosti.

  Rada odborové organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s. vyslovuje vysokou obavu a nespokojenost nad současným stavem a kritickou situací na provozních jednotkách TESCO. Stále se zvyšující kritický stav zaměstnanců z důvodu úspor a špatného hospodaření, stále se snižující mzdové prostředky a náklady na provoz vedou k velmi razantním úsporným opatřením provozních jednotek, které mají největší dopad právě na zaměstnance.
Historie se opakuje: další krize v Tesco a ještě horší než dřív.
  Ani ne půl roku poté, co v obchodním impériu TESCO utichla bouře týkající se kriticky nízkého počtu zaměstnanců, fyzických a psychických nátlaků se cca po půlročním tichu opět stáhly mračna. Spíše tuto situaci nazvěme hurikánem, který ničí to co poctivý a pilní zaměstnanci vybudovali. Tak jak tvrdí vždy v každém svém článku při úspěchu společnosti kterýkoli ředitel, ať již generální či provozní nebo personální. Ano, vždy jsou to právě zaměstnanci, kterým společnost vděčí za svůj růst a za expandování. Popustíme-li uzdu fantazii, nazveme nastalou situaci tragikomedií Národního divadla. Budeme-li se ale držet faktů, musíme situaci, ve které finanční potíže zaměstnavatele odnášejí zaměstnanci, nazvat za nehoráznou sprosťárnu vůči zaměstnancům samotným.
Nedokážeme pochopit politiku společnosti, kdy v období předvánočních snižuje stavy zaměstnanců, ruší dohody o pracovní činnosti, brigádníky a na provozech zůstává pouze kritický stav zaměstnanců, kteří jsou nuceni pracovat na pokladnách a jiných obsluhovaných odděleních, aniž by to bylo jejich náplní práce. Zaměstnavatel tomu říká „multiskill“ ve skutečnosti je to však jen terorizování a vydírání zaměstnanců, kteří jsou nuceni namísto své práce vykonávat práci jinou, aniž by ji měli v pracovní smlouvě. Ovšem z vedení společnosti nejde ani jeden odpovědný centrální pracovník do provozu, přestože právě ti, kteří zaviní tuto situaci, by měli být první, kteří ponesou odpovědnost. Bohužel, zatímco vedení společnosti sedí doma u kávičky, popíjí whisky či vínečko a koukají na televizi či DVD, zaměstnanci se potí v práci. Odbavují dlouhé a nekonečné fronty na pokladnách, jelikož jsou jen dvě či tři a v nejlepším případě čtyři. 12 hodin pořád dokola. Nikoho z vedení nenapadne, že v současné době se počet zákazníků zvyšuje a tedy je nutné namísto úplného stop stavu brigádníků a „dohodářů“, je naopak tyto zaměstnance navýšit, nebo navýšit stav stálých zaměstnanců.
  Ano, slyšíme, jak zaměstnanci dostali přidáno. Mzdy se ale přepočtou, a ti co měli chráněnou složku mzdy, dostali cca 100 korun. Navíc z vedení společnosti finance na tyto úpravy mezd na provozních jednotkách nebyly navýšeny, takže samotný dopad je zase na zaměstnance, protože to znamená zase nižší stav. Kde jsou tedy finance, které byly určeny na mzdy, pokud nejsou tam, kde být mají?
Opět se naši kolegové ocitají v psychickém presu, v maximálním fyzickém vypětí a pod palbou nadávek a výhružek rozhořčených zákazníků, kteří nedostali salám, akční grilované kuře či LCD. Vše jen proto, že je neměl kdo obsloužit. To nemluvíme o neskutečně dlouhých frontách na pokladnách, kde pokladní někdy čelí ze strany zákazníků nadávkám, výlevům zlosti a někdy i fyzickému napadání. Jako by za to mohli právě oni, namísto neschopnosti vedení společnosti, ne manažerů a ředitelů na provozovnách. Mají toto všechno ti lidé vůbec zapořebí? Všichni chodíme do práce, protože potřebujeme peníze, nikoliv proto, že potřebujeme zabít čas. Jak je vůbec možné, že Tesco získá ocenění Hypermarket roku? Je to vůbec možné? Za co získalo ocenění Zaměstnavatel roku? Za terorizmus, který na zaměstnancích předvádí?
Podotýkáme, že s odbory o této situaci ani řešení nebylo jednáno, a tvrzení že ano se nezakládají na pravdě. Vyzýváme proto vedení společností k neprodlenému řešení této krizové situace a ke zjištění odpovědnosti a k následnému vyvození důsledků pro odpovědné osoby. Vzhledem k současnému stavu vyhlašuje Rada odborové organizace stávkovou pohotovost a to od 12. hodiny dnešního dne až do odvolání. Žádáme veřejnost, aby nás podpořili a nekřičeli na zaměstnance, kteří jsou jen loutkami v této tragické divadelní hře. Pište své stížnosti a adresujte je centrální kanceláři. Jen nás nechte pracovat bez větších stresů, abychom Vám mohli nabídnout ještě to málo, co nám zbylo.


čtvrtek 9. října 2008

Absolutním vítězem Obchodník roku se stal Lidl, který získal i cenu veřejnosti.

Absolutním vítězem a držitelem titulu GE Money Multiservis Obchodník roku 2008 se stává Lidl. „Vítězství v prestižním ocenění GE Money Multiservis Obchodník roku je jak pro samotnou vítěznou společnost, tak především pro zákazníky pečetí kvality jejích služeb,“ zhodnotil Charlie Coode, předseda představenstva a generální ředitel společnosti GE Money Multiservis, která je generálním partnerem ocenění. Výsledky letošního ročníku byly oznámeny 8. října během slavnostního večera v divadle Hybernia. Kromě absolutního vítěze byli oceněni obchodníci v 11 oborových a 2 zvláštních kategoriích. Centru Chodov byla udělena cena Nákupní centrum roku 2008. Během gala večera převzala Tereza Maxová pro svou nadaci šek na částku 340 000 Kč, kterou v návaznosti na hlasování veřejnosti GE Money Multiservis přispěl na projekt Bav se a pomáhej. 
„Během své šestileté existence se ocenění stalo významnou a prestižní událostí, pozorně sledovanou obchodníky, spotřebiteli i médii. Svědčí o tom jak rekordní počet 21 966 SMS hlasů, které poslali spotřebitelé v rámci hlasování veřejnosti, tak i komunikace samotných obchodníků, vyzývajících své zákazníky k hlasování,“ řekl Charlie Coode. 
Během slavnostního večera 8. října byli kromě absolutního vítěze, jímž se stala společnost Lidl, vyhlášeni vítězové 11 oborových a dvou zvláštních kategorií. Novinkou je kategorie Nákupní centrum roku, kterou hodnotili sami obchodníci. 
„Naším cílem je, aby ocenění co nejlépe mapovalo český trh. Vzhledem k tomu, že nákupních center u nás neustále přibývá a jejich koncentrace je v ČR dokonce nejvyšší ve střední Evropě, rozhodli jsme se zařadit je jako novou kategorii. Rostoucí obliba nákupních center odráží současné trendy v chování českých spotřebitelů. Svou spokojenost se službami a managementem v jednotlivých nákupních centrech v České republice mohli v této kategorii hodnotit přímo obchodníci,“ vysvětlil Charlie Coode vznik nové kategorie. 
„Gratuluji společnosti Lidl i vítězům jednotlivých kategorií. Chvályhodným výsledkem jsou první místa společností IKEA a OBI, které ve svých kategoriích jako jediné zvítězily již pošesté za sebou – svědčí to nejen o jejich silné pozici na trhu, ale i o dobré strategii zaměřené na dlouhodobé budování vztahu se zákazníky,“ ocenil úspěšné obchodníky Charlie Coode. 
Výsledky oborových kategorií byly určeny na základě expertního průzkumu spotřebitelských preferencí, který v průběhu srpna a září provedla nezávislá agentura INCOMA Research. Průzkum byl proveden na reprezentativním vzorku 1000 osob napříč celou českou populací ve věku 15-79 let. 
Prostřednictvím SMS a internetového hlasování bylo rozhodnuto o vítězi kategorie Cena veřejnosti, kterým se stala společnost Lidl. Hlasování bylo zahájeno 2. června a trvalo do 30. září. Spotřebitelé mohli tímto způsobem vyjádřit svůj názor na kvalitu a rozsah služeb jednotlivých českých obchodníků a této příležitosti se zhostili opravdu aktivně – za čtyři měsíce hlasování udělili obchodníkům 456 664 známek, z toho bylo rekordních 21 966 známek odesláno prostřednictvím SMS. 50 haléřů z každého internetového hlasu a 3 koruny z každé SMS věnoval GE Money Multiservis Nadaci Terezy Maxové na projekt Bav se a pomáhej. Celkovou sumu GE Money Multiservis ještě navýšil skoro o 57 000, a darovaná částka se tak vyšplhala na 340 000 korun. 
Do hlasování v ocenění GE Money Multiservis Obchodník roku se letos poprvé mohli zapojit i samotní obchodníci. V průzkumu, organizovaném vydavatelstvím ATOZ ve spolupráci s agenturou STEM/MARK, hodnotili obchodní centra napříč celou Českou republikou. Vítězem, který se může pyšnit titulem Nákupní centrum roku 2008, zvolili pražské Centrum Chodov. V průzkumu provedeném metodou CAWI (internetové dotazování s podporou počítače) bylo osloveno přes 200 obchodních řetězců a kvalifikovalo se 67 nákupních center. 
Do výběru absolutního vítěze se (prostřednictvím vážených koeficientů – viz Příloha 1) promítly oba výše zmíněné způsoby hodnocení – průzkum spotřebitelských preferencí i hlasování veřejnosti. 
„Věřím, že výsledky šestého ročníku ocenění potěší vítězné obchodníky a zároveň pomohou spotřebitelům k lepší orientaci na českém trhu. Ti dnes věnují mnohem více pozornosti tomu, za co utrácejí a zdali se jim vyplácí věrnost konkrétním obchodníkům. Vzhledem k narůstajícímu tlaku na jejich čistý příjem se dá očekávat, že tento trend v budoucnu ještě zesílí. Předpoklad ohodnocení za loajalitu se bude stávat samozřejmostí,“ uzavřel Charlie Coode. 
Více informací naleznete na stránkách www.obchodnik-roku.cz

středa 1. října 2008

Britské Tesco stahuje z pultů čínské bonbony


Britský řetězec Tesco stahuje z pultů sladkosti dovezené z Číny s názvem White Rabbit s vyobrazením bílého králíka. Obává se totiž rozšíření nákazy z mléka, která sužuje asijskou velmoc. Závadné mléko v Číně zabilo čtyři děti, desetitisíce jich onemocněly.

Tesco nicméně přiznalo, že nemá důkazy o tom, že právě cukrovinka White Rabbit určená pro děti obsahuje nakažlivou látku melamin. Opatření zavedl řetězec z preventivních důvodů. Výrobek se prodává v omezeném množství obchodů a je součástí nabídky exotického zboží.

Tesco nařízením reagovalo na informace, že látka melamin obsažená v těchto bonbonech infikovala děti v Číně. Čtyři děti dokonce zemřely, dalších 53 tisíc jich onemocnělo. - čtěte více o závadném mléce

Melamin je chemická látka, která se užívá při výrobě plastů a při konzumaci způsobuje bolesti břicha a vznik ledvinových kamenů. Látka figuruje ve skandálu s dětským mlékem, do něhož chemikálii výrobci přidávali, aby byl při kontrolách naměřen vyšší obsah proteinů.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce v České republice zatím žádná zvláštní opatření nechystá. Spolu s celníky se ale dává větší pozor na zboží dovážené z Číny. iDNES.cz to sdělila tisková mluvčí SZPI Martina Šmídtová.