Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pátek 24. ledna 2014

Hruška může převzít část prodejen Tesco Stores ČR a.s.

Brno - Maloobchodní řetězec Hruška může převzít od Tesco Stores ČR a.s. 22 prodejen na severní Moravě. 

Transakci povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podle sdělení Petra Rafaje, předsedy antimonopolního úřadu, již rozhodnutí nabylo právní moci. Prodejny, které Hruška převezme, jsou v okresech Karviná, Frýdek-Místek, Ostrava-město, Zlín, Nový Jičín, Opava a Kroměříž. Jde výhradně o menší prodejny či supermarkety, které Tesco získalo v roce 2011, když koupilo zhruba čtyřicet obchodů sítě Koruna (nyní nesou značku Tesco). 

Při schválení fúze přihlédl ÚOHS mimo jiné také k přítomnosti silných konkurentů působících na posuzovaných trzích. Maloobchodu Hruška v letech 2011 a 2012 výnosy firmy překročily osmimiliardovou hranici. Předloni firma vydělala po zdanění 131 milionů korun. Tesco Stores ČR a.s. v účetním roce 2012/13, který skončil loni v únoru, vykázala ztrátu 1,12 miliardy korun. Tržby firmě klesly skoro o tři procenta na 44 miliard korun. 

středa 8. ledna 2014

Změny v cestovních náhradách od roku 2014

Mění se sazby stravného pro tuzemské i zahraniční cesty, sazba náhrad za použití vozidla i průměrná cena za litr pohonných hmot.


Tuzemské stravné v roce 2014

Jako každý rok, mění se i letos sazby tuzemského i zahraničního stravného. Vyhláškou č. 435/2013 Sb., byly stanoveny tuzemské sazby stravného, náhrada za 1 km a průměrná cena pohonných hmot pro rok 2014. Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty uvádí samozřejmě § 163 odst. 1 a v § 176 odst. 1 zákoníku práce. Jsou zde dvakrát, protože paragraf 163 platí pro zaměstnance v podnikatelské sféře a paragraf 176 pro zaměstnance ve státní správě. Zásadní rozdíl je také v tom, že zákoník práce první skupině přesně určuje maximální hodnotu stravného za každý kalendářní den. Zaměstnavatel ve státní správě si naopak každoročně stanoví vnitřním předpisem výši stravného v rozpětí daném zákoníkem práce. Znamená to, že může vyplatit minimální hodnotu stravného, ale pokud má v rozpočtu dostatek finančních prostředků, i maximální hodnotu stravného.

Zaměstnavatel v podnikatelské sféře by rovněž mohl na stravném vyplatit více. Ovšem stravné vyplacené nad rámec náhrad uvedených v zákoníku práce nebude daňově uznatelným výdajem. Podle § 24 zákona o daních z příjmů je daňově uznatelné pouze za podmínky, že tento "nadlimit" bude na straně zaměstnance součástí jeho mzdy. Samozřejmě včetně odvodu sociálního a zdravotního pojištění.
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:
 • 67 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 102 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 160 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce (státní sféra) ve výši:
 • 67 Kč až 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 102 Kč až 123 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 160 Kč až 191 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Stravné se v souladu s § 189 zákoníku práce zaokrouhluje na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru. To je důležité zejména při krácení stravného, jestliže je zaměstnanci na pracovní cestě poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec sám nepřispívá. V takovém případě zaměstnanci přísluší krácené stravné podle paragrafu 163 odst. 2. Konečná částka, která bude zaměstnanci vyplacena při vyúčtování pracovní cesty, se ovšem vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

V roce 2014 k žádným změnám v krácení stravného nedochází. Jestliže bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:
 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Náhrada za používání vlastních motorových vozidel klesá o deset haléřů, jelikož podle ministerstva práce a sociálních věcí zaznamenal vývoj cen spojených s pořízením a provozem motorových vozidel proti předchozímu roku mírný pokles. Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:
 • jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
 • osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.
Sazba základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot se při výpočtu podle § 189 zákoníku práce zaokrouhlují na desetihaléře směrem nahoru.

Průměrná cena za 1 litr pohonných hmot

Podle paragrafu 158 odst. 3 prokazuje zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem. V případě, že skutečnou cenu pohonné hmoty neprokáže, využijí se průměrné ceny stanovené každoročně vydávanou vyhláškou. Ta samozřejmě platí i pro osoby samostatně výdělečně činné.

Oproti předchozím letům z vyhlášky zmizela cena 91 oktanového benzinu. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty činí:
 • 35,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 37,90 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 36,00 Kč u motorové nafty.

Zahraniční stravné na pracovní cestě

V měsíci listopadu vyšla ve Sbírce listin vyhláška s číslem 354/2013 Sb, která stanovila výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014. Oproti minulým letům se změny v sazbách stravného nedotknou sousedních států, tedy států, do kterých zaměstnanci vyrážejí na služební cesty nejčastěji. Stravné na zahraniční cestě se poskytuje v souladu s § 170 zákoníku práce zásadně v cizí měně. Zaměstnavatel obvykle určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného stanoveného vyhláškou. Výše stravného se vypočítá podle základní sazby, a to stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času.
Na žádost zaměstnance může zaměstnavatel vyplatit stravné v českých korunách nebo v jiné cizí volně směnitelné měně s tím, že se pro přepočet použije směnný kurz devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou.
Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši:
 • základní sazby, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin.
 • 2/3 základní sazby, pokud tato doba trvá déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin.
 • 1/3 základní sazby zahraničního stravného, jestliže doba strávená mimo území ČR je 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu. Zahraniční stravné se ovšem neposkytuje, pokud doba strávená mimo území ČR činí méně než 1 hodinu.
Nárok na zahraniční stravné se počítá od okamžiku přechodu státní hranice (např. dle evidence o provozu vozidla, GPS atd.) nebo při letecké dopravě okamžikem odletu letadla dle letového řádu. Zaměstnavatelé samozřejmě mohou svým zaměstnancům platit i vyšší cestovní náhrady, než stanovuje vyhláška. Daňově uznatelným nákladem však budou pouze do výše vyhláškou každoročně stanovených základních sazeb zahraničního stravného. Stravné vyplacené nad rámec náhrad uvedených v zákoníku práce bude dle § 24 zákona o daních z příjmů na straně zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem pouze za podmínky, že tento "nadlimit" bude na straně zaměstnance součástí jeho mzdy. Samozřejmě včetně odvodu sociálního a zdravotního pojištění.

Krácení stravného a kapesné

I v případě zahraničního stravného platí stejně jako u stravného tuzemského ustanovení o jeho krácení. Jestliže bylo zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty bezplatně poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné za každé poskytnuté jídlo ve výši:
 • základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 25 %,
 • dvoutřetinové základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 35 %,
 • třetinové výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 70 %.
Zaměstnanci může být vyplaceno i kapesné, které není třeba zaměstnavateli následně vyúčtovat. Daňově uznatelným výdajem je kapesné až do výše 40 % zahraničního stravného určeného podle délky doby strávené při zahraniční pracovní cestě mimo území České republiky (viz. § 170 odst. 3 zákoníku práce). Kapesné se počítá před jeho případným krácením při poskytnutí bezplatného jídla.

Změny pro rok 2014

Mění se sazba u čtyř zemí. Jedná se o Indii, Ázerbájdžán, Alžírsko a Venezuelu.
 • U Indie, Ázerbájdžánu a Alžírska se shodně zvyšuje sazba z původních 35 EUR na 40 EUR.
 • U Venezuely se sazba zvyšuje z 55 EUR na 60 EUR.
Dále se aktuální vyhláškou mění u dvou zemí měna, ve které je základní sazba stanovena. Konkrétně se to týká Laosu a Kambodži, kde se začnou cestovní náhrady vyplácet v amerických dolarech namísto dosavadních EUR. Místo 35 EUR se nyní sazba změní na 45 USD.
Stravné 2014 ve vybraných zemích:
Země
Základní sazba stravného
Evropská unie:

Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko
35 EUR
Kypr, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko, Estonsko
40 EUR
Belgie, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Rakousko
45 EUR
Švédsko, Dánsko
50 EUR
Velká Británie
40 GB
Ostatní Evropa:

Turecko
40 EUR
Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna, Hercegovina
35 EUR
Lichtenštejnsko, Rusko, Ukrajina
45 EUR
Island, Norsko
55 EUR
Švýcarsko
75 CHF
Asie:

Afghánistán, Írán, Thajsko, Vietnam
35 EUR
Čína, Irák, Indie
40 EUR
Japonsko
65 USD
Zámoří:

Kanada
45 USD
USA
50 USD
Brazílie
55 USDZdroj:  mpsv.cz / podnikatel.cz / Sbírka zákonů ČR