Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 7. září 2010

Stanovisko MPSV k návrhu novely zákoníku práce


...
Souhrnné stanovisko k připomínkám, názorům a podnětům, které MPSV obdrželo v souvislosti s návrhem novely zákoníku práce a připravovaným změnami v oblasti platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správěMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zpracovalo a předložilo k projednání ve vládě mimo jiné i

  • návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti i
  • nástin prováděcího nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

K oběma návrhům MPSV obdrželo řadu připomínek, názorů a podnětů, za které jejich autorům děkuje. S ohledem na počet doručených podání volí MPSV namísto odpovědí jednotlivým pisatelům hromadnou formu odpovědi zveřejněním tohoto stanoviska. Na individuální podání v téže věci proto nebude ministerstvo reagovat.

Hlavním smyslem předkládaných návrhů je zvýšení účinnosti a efektivnosti výkonu státní správy a samosprávy a poskytování veřejných služeb. Kromě toho reagují na aktuální požadavek na vytvoření dostatečného prostoru pro provádění úsporných opatření v oblasti prostředků na platy.

První z uvedených cílů, jehož předmětem je zvyšování účinnosti a efektivnosti výkonu veřejných služeb a správy, se navrhuje v platové oblasti realizovat zvýšením pravomoci a odpovědnosti jednotlivých zaměstnavatelů při přiznávání platu zaměstnancům takovým způsobem, aby byl oceněn jejich skutečný výkon a kvalita jejich práce. Tento záměr lze realizovat pouze formou výrazného posílení mimotarifních složek platu.

Se snižováním podílu nárokově poskytovaných složek platu souvisí i realizace druhého záměru, jehož předmětem je vytvoření dostatečného prostoru pro realizaci nutných úsporných opatření.

Jako nejvhodnější způsob realizace snížení obligatorně poskytovaných složek platu se jeví odstranění automatického navyšování platového tarifu v platových stupních podle započitatelné praxe. Uvolněný diferenciační prostor a prostředky na platy se navrhuje využít při poskytování osobního příplatku, který je v působnosti zaměstnavatele, a to jeho kvantitativním posílením na dvojnásobek současných možností (z 50 a 100% na 100 a 200%) a uvolněním hledisek, která pro jeho poskytování stanoví současný předpis. Předpokládá se, že konkrétní zaměstnavatel použije mimo současně používaných hledisek pro poskytování osobních příplatků (výsledky práce a rozsah úkolů) i hlediska, podle nichž se zvyšoval platový tarif v platových stupních (odborná způsobilost, pracovní schopnosti a pracovní způsobilost).

Jak je z uvedeného patrné, smyslem předložených návrhů je uvést platové předpisy vztahující se na zaměstnance odměňované z veřejných zdrojů do kontextu s úspornými opatřeními vlády. Tyto návrhy jsou v současné době diskutovány se sociálními partnery a posuzují je pracovní komise Legislativní rady vlády. Vláda se dosud zmíněnými návrhy nezabývala a přistoupí k jejich projednání až poté, co budou tato jednání ukončena.

Autor: MPSV

Žádné komentáře:

Okomentovat