Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

středa 12. prosince 2012

Rekondiční volno a bonus

Každý zaměstnanec, který u společnosti Tesco Stores ČR a.s. (včetně jejich předchůdců, či při přechodu z ostatních skupin Tesco) pracuje v pracovním poměru alespoň jeden rok, vzniká mu nárok na tzv. „rekondiční volno“. Jde o obdobu tzv. „dovolené na víc“. Rekondiční volno je bonusem, který nevyplývá ze zákoníku práce (tedy na něj nemá zaměstnanec zákonný nárok), ale vzniká na základě dohody mezi odbory a zaměstnavatelem, které je zakotveno v kolektivní smlouvě. Kolektivní smlouvu může ze zákona uzavřít se zaměstnavatelem pouze odborová organizace a nikdo jiný. 

Nárok na rekondiční volno (nárok čerpat) vzniká zaměstnanci vždy k 1. lednu kalendářního roku, a to v počtu dní, podle odpracovaných let u společnosti Tesco (za každý odpracovaný rok 1 den, až do max. výše 6 dnů). Podmínkou pro vznik a čerpání rekondičního volna je skutečnost, že zaměstnanec vyčerpal případnou převedenou dovolenou z předchozího kalendářního roku, a to nejpozději do posledního kalendářního dne měsíce února. Nevyčerpá-li zaměstnanec převedenou dovolenou z předchozího kalendářního roku ani k poslednímu dni měsíce února, nárok na rekondiční volno mu v daném roce zaniká. Výjimkou je pracovní neschopnost nebo skutečnost, že mu byla nařízená dovolená zrušena zaměstnavatelem, v takovém případě nárok na rekondiční volno zaměstnanci nezaniká, ale čerpat jej může až v okamžiku, kdy takto převedenou nevyčerpanou dovolenou dočerpá.. 

Čerpání rekondičního volna není podmíněno čerpáním jakéhokoli počtu dní dovolené, na kterou zaměstnanci vzniklo právo v daném kalendářním roce (například, že rekondiční volno Vám bude umožněno čerpat, až si vyberete nejprve třeba 5 dní nové dovolené - to v žádném případě), lze jej čerpat kdykoli v průběhu kalendářního roku, tedy od 1. ledna do 31. prosince, a kterýkoli den v týdnu, kdy je zaměstnanci plánována směna. Rekondiční volno se žádným způsobem nekrátí ani v případě, že zaměstnanec v průběhu roku ukončí pracovní poměr, na rozdíl od dovolené, a nárok čerpá v celém rozsahu, na který mu vzniklo právo. Nesráží se tak ze mzdy v případě například předčasného skončení pracovního poměru nebo nástupu na mateřskou či rodičovskou dovolenou  jeho alikvotní část, jako je tomu při přečerpané dovolené. 

Zaměstnanec má právo čerpat rekondiční volno za podmínky, že neobdržel nebo sám nepodal výpověď z pracovního poměru, nebo neuzavřel dohodu o rozvázání pracovního poměru. Výjimkou je výpověď z organizačních důvodů nebo pro dlouhodobou zdravotní nezpůsobilost, nebo dohoda z týchž důvodů. Zaměstnavatel však nemá právo sám Vám rekondiční volno naplánovat nebo nařídit

O rekondiční volno zaměstnanec žádá formou „žádanky o poskytnutí rekondičního volna“, a to zpravidla 3 dny přede dnem čerpání (zásadně se rekondiční volno neplánuje předem), případně (např. ze zdravotních důvodů nebo naléhavé potřeby) i v době kratší. Rekondiční volno se zpravidla čerpá v počtu 1 – 2 dny v měsíci, nedohodne-li se zaměstnanec se zaměstnavatelem výjimečně jinak (např. 3 dny apod.). Zaměstnavatel nemusí z vážných provozních důvodů (havárie, živelná pohroma, vysoká nemocnost apod.)zaměstnanci rekondiční volno poskytnout v požadovaném termínu, ale až v jiném náhradním termínu. Takovou skutečnost je ale zaměstnavatel zaměstnanci povinen písemně sdělit, a uvést (přesně specifikovat) závažné provozní důvody, pro něž nemohlo být v daném termínu rekondiční volno poskytnuto. Zaměstnanci na den rekondičního volna připadá tolik hodin, kolik by zaměstnanec v tento den odpracoval podle plánovaného harmonogramu směn. 

Rekondiční volno musí být vyčerpáno v daném kalendářním roce a nelze jej, na rozdíl od dovolené, převádět. Zaměstnanci, kterému vzniklo právo na rekondiční volno ve výši alespoň 3 dny (po třech letech u zaměstnavatele) má možnost si rekondiční volno jednou v roce v případě nemoci převést na tzv. „rekondiční bonus, a to v počtu 1 – 3 dny, které si sám určí. Tento rekondiční bonus slouží k pokrytí ztráty na výdělku za první tři dny pracovní neschopnosti, které nejsou ze zákona hrazeny. Bonus se poskytuje jako náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za takto poskytnutý počet dní. O převedení na rekondiční bonus žádá zaměstnanec, který splňuje podmínku pro jeho poskytnutí, současně s doručením dokladu o pracovní neschopnosti, a to „žádankou o převedení rekondičního volna na rekondiční bonus“, kde určí počet dní, které chce na bonus převést, případně tak může učinit i vlastní písemnou žádostí, ve které musí určit, o kolik dní převodu na rekondiční bonus žádá. O počet dní převedených na bonus se rekondiční volno krátí. 

Bližší informace Vám poskytne Vaše personální oddělení nebo manažer provozovny.

poradna@cz-not.eu3 komentáře:

 1. dobry den,pracuji v tescu ale momentalne jsem na nemocenske a budu az do konce prosince,co s Rekondicnim volnem kdyz jsem si je nestihla vybrat?

  OdpovědětVymazat
 2. V Holešově se RV musí plánovat min. s měsíčním předstihem, mám prý za sebe najít náhradu. Teď mi byly naplánovány 2 dny, aniž by se mě kdo ptal.

  OdpovědětVymazat
 3. Dobrý den
  Máte prosím nějaký formulář na tuto žádanku?
  Děkuji

  OdpovědětVymazat