Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pondělí 2. ledna 2012

Nutí Vás zaměstnavatel k čerpání dovolené začátkem roku? Braňte se!

Také patříte mezi ty, kterým zaměstnavatel nařizuje čerpání dovolené v lednu a únoru? Rozhodně takové nařízení odmítněte, zaměstnavatel jedná ve většině nejspíše v rozporu se zákoníkem práce a dobrými mravy či přenášením podnikatelského rizika na zaměstnance.

Dovolená je zvláštní institut pracovního práva chráněný mezinárodními úmluvami a slouží výhradně k odpočinku a rekonvalescenci zaměstnance. Nárok na dovolenou vzniká zaměstnanci za určitých podmínek, a to buď za dobu trvání pracovního poměru u zaměstnavatele po celý kalendářní rok, nebo jeho části (tzv. poměrného nároku na dovolenou), případně za odpracované dny - směny.

Pravidla nároku na dovolenou a podmínky čerpání definuje zákoník práce. Zákonná norma týkající se dovolené je v zákoníku práce upravena v ustanoveních § 211 a násl.

Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, tedy v tomto případě 20 pracovních dnů (4 týdny), popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Za odpracovaný se přitom považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny. Pozor, části směn odpracované v různých dnech se ale nesčítají. Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu (1,666) dovolené za kalendářní rok (za každé čtvrtletí tak půjde celkem o 5 pracovních dnů dovolené).

Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené (1,666 dne) za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. 

Týdnem dovolené se rozumí v souladu s ust. § 350a zákoníku práce 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů, tedy vždy čerpání 5 pracovních dnů (dovolené) + 2 dny volna (například sobota a neděle - nemusí být ale pravidlem).

Je třeba si říci, že dovolenou určuje vždy zaměstnavatel, avšak v souladu a za podmínek zákonné normy (zákoníku práce), nemůže tak tedy činit svévolně a jak se mu zachce. Dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen určit zaměstnanci podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace (případně rady zaměstnanců), a to tak, aby mohla být vyčerpána zpravidla v celku a do konce kalendářního roku. Pokud není dovolená čerpána v celém nároku zaměstnance, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se samozřejmě zaměstnavatel a zaměstnanec nedohodnou jinak. Určenou dobu čerpání dovolené je ale zaměstnavatel povinen vždy písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.

Zaměstnavatel sice může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, ale pouze za předpokladu, kdy je oprávněně možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku nebo do skončení pracovního poměru. I tak ale stále platí, že dovolenou zaměstnavatel může určit jen podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace. Navíc ani nelze s naprostou jistotou vzhledem k současné ekonomické situaci a jejímu vývoji v Evropě předpokládat, že zaměstnanec bez jakýchkoli pochybností tyto podmínky splní do konce kalendářního roku nebo do skončení pracovního poměru. Byť je to jen možný "černý scénář" případného vývoje ekonomiky, musíme zdůraznit, že už jde o pochybnost splnění daného předpokladu.

Pokud právní norma určí podmínku čerpání dovolené podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace, jedná se z povahy tohoto ustanovení o určení zásadní podmínky, za které je povinen zaměstnavatel dovolenou zaměstnanci určit (nařídit).

K dnešnímu dni zaměstnavatel písemný rozvrh čerpání dovolené nevypracoval a odborovými organizacemi souhlas vysloven nebyl (zaměstnavatel je povinen tak učinit nejpozději k poslednímu kalendářnímu dni měsíce února), z čehož plyne, že zaměstnavatel nemůže zaměstnanci dovolenou nařídit, ale pouze se zaměstnancem na případném čerpání dovolené dohodnout. Další skutečností je také to, že zaměstnanci nárok na dovolenou za kalendářní rok dosud nevznikl a do odpracování 21 pracovních směn mu ani nárok alespoň na 1/12 dovolené nevznikne.

Pokud tedy zaměstnavatel v našem případě dovolenou nařizuje, a to zpravidla 1-2 dny, jedná z našeho pohledu v rozporu s právními normami, v rozporu s dobrými mravy a oprávněnými zájmy zaměstnanců.

Pokud by se však zaměstnavatel se zaměstnancem na čerpání dovolené vzájemně dohodli (dobrovolně, nikoli nařizující povahou), i když zaměstnavatel nesplnil podmínku vydání písemného rozvrhu čerpání dovolené s předchozím souhlasem odborové organizace a zaměstnanec naopak podmínku vzniku nároku na dovolenou, pak by bylo vše v pořádku. Potom je ale nutné zaměstnance upozornit na skutečnost, že je v případě předčasného skončení pracovního poměru povinen vrátit vyplacenou náhradu mzdy za dovolenou nebo její část, na niž ztratil právo nebo na niž mu právo nevzniklo.

O záměru zaměstnavatele nařizovat zaměstnancům dovolenou v průběhu měsíce ledna a února ani o důvodech vedoucích k tomuto kroku zaměstnavatele nebyly odbory informovány. Tato skutečnost nebyla zástupci zaměstnavatele s odborovými organizacemi žádným způsobem projednána ani řešena vzájemnou dohodou upravující případné řešení problematiky náhrady zaměstnance zaměstnavateli za čerpání dovolené, na kterou zaměstnanci právo nevzniklo, i když ji zaměstnavatel zaměstnanci nařídil z důvodu hospodářských a ekonomických zájmů či úsporných opatření.

32 komentářů:

 1. Ještě by jste mohli připsat jak je to s dovolenou do dalšího roku-převod.my musíme mít do konce listopadu vybranou všechnu dovolenou i rv,tím pádem,když se něco stane (nemoc dítěte,nečekané úmrtí atd),tak já si to musím nahradit.já nechci aby mi zůstavalo 5 dní dovolené do dalšího roku,ale když si chci nechat aspoň 1 den,není to možné.

  OdpovědětVymazat
 2. Dobrý den,
  k Vašemu dotazu, zákoník práce přesně definuje, že dovolená musí být vyčerpána do konce roku, pokud tomu nebudou bránit závažné důvody (dlouhodobá pracovní neschopnost apod.) na straně zaměstnance. Dovolenou čerpáte podle plánu dovolených, tedy tak, jak si dovolenou naplánujete. Požadujete-li 1 den v prosinci (nebo jako rezervu), je třeba si tento 1 den v prosinci naplánovat, např. na poslední týden. Dovolená se čerpá během celého kalendářního roku, tedy i v prosinci (pokud Vám nárok na dovolenou vznikl). Zákonem ani jiným právním předpisem není zakázáno nebo určeno, že se nesmí dovolená v prosinci čerpat.
  Co se týče rekondičního volna, to slouží výhradně a jen k osobním potřebám zaměstnance a nelze jej ani zaměstnavatel nesmí předem plánovat, stejně jako Vám zaměstnavatel nesmí určit (nařídit) jeho čerpání. O rekondiční volno žádá výhradně zaměstnanec zpravidla 2 dny předem (před dnem čerpání) nebo alespoň den předem (např. ze zdravotních důvodů apod.). Žádný právní předpis neurčuje ani nezakládá povinnost vyčerpat rekondiční volno do konce listopadu, jde jen o pouhý výmysl nadřízeného (zaměstnavatele), který je již naprosto běžnou záležitostí.

  OdpovědětVymazat
 3. Dobrý den, ještě dodáváme zásadní informaci, že rekondiční volno musí být vyčerpáno vždy nejpozději do konce kalendářního roku, a na rozdíl od dovolené jej nelze do dalšího kalendářního roku převádět. Rekondiční volno se po dobu překážek v práci nekrátí ani se nekrátí ani nesráží její poměrná část(na rozdíl od dovolené), skončí-li např. zaměstnanec v průběhu roku pracovní poměr. Vždy jej má zaměstnanec čerpat v celém rozsahu (nároku) např. 6ti dnů, byť by jeho pracovní poměr končil např. k 31. 3. kalendářního roku

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den.Pokud jsem marodila od 21.9.2013 do 1.6.2014 mám nárok na 3 dny rekondinčního volna pokud jsem v Tescu zaměstnaná od roku 2011.Děkuji

   Vymazat
  2. Dobrý den,
   pokud budete v tomto roce u společnosti 3 roky, pak máte v letošním roce nárok na 3 dny rekondičního volna s tím, že nárok na třetí den Vám vznikne dnem, kdy budete u společnosti 3 roky. Například, nastoupila-li jste 1. září 2011, máte nyní nárok na 2 dny a 1. září Vám vznikne nárok na den třetí.
   Překážky v práci na straně zaměstnance nejsou důvodem pro krácení rekondičního volna, jako je tomu například u dovolené, tzn., že rekondiční volno se v žádném případě nekrátí ani nepřepočítává. Počet hodin rekondičního volna odpovídá délce směny plánované v harmonogramu směn. Proto nikdy o rekondiční volno nežádejte měsíc předem, ale až v okamžiku, kdy máte v ruce podepsaný harmonogram na daný měsíc.
   Hezký den

   Vymazat
 4. Dobrý den, a jak je to s dovolenou v případě že jsme dostali teď v lednu výpověď/ruší prodejnu expres/? a proč nám nenabízí práci v žabce která je taky ve skupině tesco?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den, k Vašemu dotazu na dovolenou v případě výpovědi. Musíme podotknout, že vycházíme z předpokladu, že se nejedná o zaměstnance ve zkušební době.
   Pokud jste dostali výpověď v průběhu měsíce ledna 2012, počne výpovědní doba běžet od. 1. 2. 2012 a potrvá do 31. 3. 2012, nárok na dovolenou tak bude za toto období roku 2012 činit celkem 5 dnů.
   Na druhou otázku Vám nedokážeme odpovědět, neměli jsme do doby Vašeho dotazu ponětí ani žádnou informaci o skutečnosti, že společnost má záměr zrušit provozovnu Expres, a vedení společnosti žádáme o informace a vysvětlení.

   Vymazat
 5. Zaměstnanec, který si v důsledku rozvázání (skončení) pracovního poměru nestihl vyčerpat dovolenou, na kterou mu v tomto pracovním poměru vznikl nárok, má ve smyslu ust. § 222 odst. 2 zákoníku práce, právo na tzv. proplacení dovolené, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou. Zákoník práce však v ust. § 221 umožňuje, aby si i v případě skončení (jednoho) pracovního poměru mohl zaměstnanec za stanovených podmínek dovolenou resp. její zbývající část vyčerpat ve volnu, tedy až po skončení dosavadního pracovního poměru – již v novém (dalším) zaměstnání. Určení termínu dovolené, tedy doby, kdy bude čerpána, je však již plně v kompetenci nového zaměstnavatele.

  OdpovědětVymazat
 6. Dobrý den, můj dotaz zní : Může mi můj manažer nařídit, aby jsem mu/jí dala na papír a to bezodkladně na celý rok předem, kdy chci mít dovolenou? Mám tři děti, jsem rozvedená a nejsem tudíž schopna předem na celý rok ani zdaleka tušit, kdy chci, nebo budu potřebovat čerpat dovolenou. Máme přísný zákaz využít i propustku, když je nutno navštívit lékaře. Musíme si vzít dovolenou. Není to v rozporu se zákonem? A proč si musíme vybrat dovolenou nejpozději do konce srpna? Nehrozí si nechat dovolenou, aby jsme ji mohli využít během zimního období. Tím pádem nemůžeme ani plánovat hory. Podotýkám, že ani první měsíc během prázdnin nesmíme čerpat dovolenou. Syn mi nastupuje letos do první třídy. Je striktně zakázaný čerpat dovolenou v září. Neumím jsi ani představit, kdo mého syna odvede v první den do školy.Jsme v stresu a podle mně je to už terorizování ze strany Tesca, ve kterém dělám. Ale co nám zůstáva? Nic! Jen být ticho a dělat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den, k Vašemu dotazu:

   Dobu čerpání dovolené vždy určuje zaměstnavatel podle písemného plánu dovolených na daný kalendářní rok, jež musí být předem schválen odbory. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet nejen k provozním důvodům zaměstnavatele, ale i k oprávněným zájmům zaměstnance (např. období prázdnin, rodinná dovolená apod.). Znovu však podotýkáme, že dovolenou určuje zaměstnavatel (ale vždy podle rozvrhu čerpání dovolené), tedy je oprávněné požadovat po zaměstnanci, aby si dovolenou naplánoval. Zaměstnavatel tak musí učinit nejpozději do posledního kalendářního dne měsíce února. Dovolená se čerpá zpravidla v celku, popřípadě není-li tomu tak, musí alespoň jedna část činit 2 týdny (14 kalendářních dnů) nepřetržitě. Zákon také stanoví, že musí být vyčerpána do konce kalendářního roku, tedy do 31. 12., nikoli do srpna, září, října apod. Zákon takovou podmínku nestanoví, a ani nebyla dohodnuta s odbory nebo zaměstnancem. Jakoukoli změnu v určení plánované dovolené dle předem schváleného rozvrhu (změna termínu nebo délky), si pak zaměstnavatel a zaměstnanec mohou dohodnout mezi sebou kdykoli, ne však jednostranně. Zásadní podmínkou také je, že týdnem dovolené se rozumí 7 kalendářních dnů, čili 5 pracovních dnů dovolené a k tomu 2 dny volna (jako sobota a neděle, neboť týden má 7 dnů, ale pouze 5 pracovních).
   Netuším, z jakého důvodu nesmíte čerpat dovolenou v červenci nebo září, ale musí být vyčerpána do konce srpna.

   K otázce návštěvy lékaře. K tomuto účelu opravdu neslouží dovolená, ta slouží výhradně k odpočinku a rekonvalescenci zaměstnance, nikoli k potřebám zaměstnavatele, takovéto jednání (požadavek) by byl v rozporu s dobrými mravy a případně i přenášením hospodářského rizika zaměstnavatele na zaměstnance. Právní předpisy jasně v Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. stanoví, že:

   a) Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen „nejbližší zdravotnické zařízení“), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

   b) Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle písmene a).

   Nastupuje-li Vám syn letos do první třídy, máte také nárok na placené volno dle prozatím platné kolektivní smlouvy, čl. 6.2.2., obsah kolektivní smlouvy po 31. březnu 2012 je zatím nejistý.

   Není-li postupováno v souladu s právními předpisy, je třeba podat písemnou stížnost a konkretizovat sporná nařízení zaměstnavatele a tuto stížnost zaslat odborové organizaci, nebo doporučujeme se obrátit přímo na nejbližší příslušný inspektorát práce, který je povinen Vaši stížnost prošetřit, a to zcela anonymně. Inspektorát práce nesmí sdělovat totožnost stěžovatele, toto nařízení mu předepisuje zákon o inspekci práce.

   Na úplný závěr je třeba dodat, že budete-li zticha a necháte si vše líbit, pak je to špatný přístup, který nic nevyřeší a zaměstnavatelé si budou dovolovat obcházet předpisy a nařízení stále častěji a intenzivněji. Vždy je nám řečeno, že zaměstnanci jsou spokojeni a nestěžují si. Proto je třeba přidat na hlase, aby Vás na centrále dobře slyšeli.

   Přejeme hezký den.

   Vymazat
 7. Dobrý den,moc krát děkuji za odpověď. Rozebírat co se smí nebo nesmí se asi nevyplatí. Ohledně dovolené... Nahlásila jsem předem , které dny ji chi čerpat. Snad to budou tolerovat. Ohledně nahlášení na inspektorát práce, nebo centrálu... Na centrálu jsem už volala. Nahlásila jsem problém s nucenou dovolenou v době , když měl syn termín u lékaře. Oznámili mi, že nemám s daným postupem souhlasit a propustka mi musí být umožněna. To jsem zdělila i v práci, no ihned jsem byla "předvolaná" do kanceláře, kde mi ne zrovna milým způsobem zdělili, že moje konání se jim nelíbí. Neměla jsem na výběr. Proto jsem konala jak sem konala. Nakonec mi propustku umožnili, ale od doby, kdy se to všechno odehrálo, vše se vlastně pokazilo. Moje manažerka mě už nebere jak mě brala a vedení se mi radši vyhne. V nejbližší době očekávám, že si stejně najdou cestičku, aby se mě zbavili, nakolik mám dojem, že sem pro ně nepohodlný zaměstnanec. I když podotýkám, práce mě velmi baví a chodím do práce s radostí. I když v poslední době je to vše tak nějak jinak. Manažeři si stanovili svoje "zákony" a my, běžní zaměstnanci nemáme šanci dobojovat vše do zdárného konce. Ozveme se, letíme. Takže co se týče zaměstnanců Tesco... je to obtížné. Chápu, že Vám vždy zdělí, že je vše v normálu a nikdo si nestěžuje. Protože ani nemůže. Chápu i to, že leden a únor jsou "hluché" měsíce, že sem musí šetřit. Máme zakázaný i mluvit o tom, že nám je na pracovišti zima. Ne to, aby jsme se ozvali, že je nějaký problém. Nechápu to celé a kdyby jsme se nebáli propuštění, určitě by jsme se ozvali. Vím, že tu to nevyřešíme, ale napsat jsem to musela. I primitivní psaní někdy pomůže. Takže Vám moc krát děkuji za vaši ochotu i čas a přeji i Vám hezký den a mnoho pracovních úspěchů.

  OdpovědětVymazat
 8. Zima to je slabé slovo , máme na noční 11 stupňů a taky to nikoho nezajímá.

  OdpovědětVymazat
 9. A co jich zajímá vlastně? Aby jsme si čipli včas a nedělali problémy. Nic víc. Musíme hrát jejich hru o nic víc tu nejde. Nebo si hledat jinou práci.

  OdpovědětVymazat
 10. A víte v čem je problém? Že v týhle republice jsou lidi podělaný a dokuď budou poslušně držet ústa a nechají si vše líbit, tak se prostě nic nestane.Jako například odbory, ty jednou za čas udělají bubu, jako že něco jako stávka, pak se nechají uchlácholit kecama a život jde dál. Vždyť český človíček si to nechá líbit.Začarovaný kruh.Tak se nedivme.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. S tím nesouhlasím. Jsem v tescu celkem čtyři a půl roku a poslední dobou se toho hodně změnilo. Odbory se zasloužili o některé změny a nebít kolektivního vyjednávání, tak byste pracovali u této společnosti za minimální mzdu. Pokud se jedná o problémy s nadřízenými, tak je to vždy o to se ozvat. Já jsem to udělal. Sice to není ideální, ale ještě se nikomu nepodařilo mě vyhodit. Protože jsem se ničeho nedopustil. Jen jsem se bránil zákonnou metodou. Dovolenou jsem manažerovi odmítl, protože na ni nemám nárok. On mi tvrdil, že ano, ale neuspěl. Napsali mi nový harmonogram už bez dovolené. Ví totiž, že bych se opět ozval a řešil to. Je to jen o tom se nebát a ozvat se, protože v množství je síla.

   Vymazat
 11. I když udělají "bubu", není jim to nic platný. Manažer si stejně udělá po svém. Zákon? Nemají tušení co to je. Na personálním sedí bába, která nemá ponětí o základech zákonníku práce. Manažer a odobornost? Nula bodů. Stejně si udělá co chce a bude manipulovat s klas.pracovníkem jak se mu zachce. Otevřeme pusu? Je z toho halooooo. Zavoláme na centrálu? A? Co se tím vyřeší? Zavolají si nás do kanclu, vyslechneme si další bubu a jdeme dál. Samozřejmě nesprávným směrem. Máme na výběr v malým měste? Ne! A oni to vědí. Proto toho taky zneužívají. Je to jedna prolhaná banda, která táhne sa společný konec. Výprodej šatů za pár kaček? Celý pytel za dvacku? Pro nich to není problém. Kdo na nich může? Nikdo!!! Má někdo přijít na kontrolu? No a? Oni to vědí předem několik dnů. O čem to je? O ničem ! Tesco. Super paráda. Zákazník pro ně neznamená nic. Zaměstnanec už vůbec ne.

  OdpovědětVymazat
 12. mám dnes volno a moje nadřízená mě zavolá,že zítra mě dává dovolenou i když jsem měla mít planovanou směnu,ptala jsem se na důvod, že je to nějaké nařízení, mám už za měsíc leden vybrané 3 dny dovolené plus 1 den rekondučního volna, bylo to tak též nařízeno, že to musí být vybráno do konce měsíce února.

  OdpovědětVymazat
 13. Dobrý den, samozřejmě je to špatně. Dovolenou lze zatím pouze dohodnout, nejsou schváleny plány dovolených. Navíce nelze dovolenou nařídit ze dne na den, i kdyby Vám ji chtěl zaměstnavatel nařídit, tak pouze písemně a 14 dnů předem. Sdělte prosím, co je to za provozovnu a popřípadě jméno vedoucí. Předáme ihned Centrální kanceláři Tesco.
  Běžte na směnu, tak jak jste ji měla plánovanou, poslal-li by Vás zaměstnavatel domů, chtějte toto nařízení písemně a půjde o překážku v práci na straně zaměstnavatele, protože Vám nemůže přidělovat práci podle harmonogramu směn. V případě potřeby volejte na č. 720287561.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den,děkuji vam za odpověd, zavolám vám na vaše uvedené číslo.Děkuji.

   Vymazat
 14. Dobrý den,manažer lidských zdrojů nařizuje dovolené, že je to na příkaz oblastní manažerky,je jenom zarážející, že zaměstnancům co mají zkrácené uvazky je jednou tolik navíšil, David Uhradiště

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den,
   potvrdilo se nám, že dovolenou přikazují vybírat opravdu oblastní manažeři, proto jsme tuto skutečnost oznámili vedení provozovny a žádáme o jasné a striktní řešení porušování interních a zákonných předpisů a nařízení.

   Vymazat
 15. Dobrý den,

  mám dotaz. Pracuji na dvanáctihodinové směny, tedy krátký a dlouhý týden. Můžeme si vybrat 14 dovolené, takže v celku máme čtyři týdny dovolené. V zákoníku je ale uvedené 20 dní dovolené. Šéf mi řekl že z důvodu dvanáctek se to krátí.
  Připadá mi to divné, byla bych nerada kdybych zjistila, že mě zaměstnavatel okrádá o to, na co mám ze zákona právo.
  Děkuji za odpověď, hezký den.

  OdpovědětVymazat
 16. Dobrý den,

  v tomto případě postupuje zaměstnavatel naprosto správně. Zákoník práce definuje v ust. § 213 odst. 4, že zaměstnanci přísluší při nerovnoměrně rozvržené pracovní době tolik pracovních dnů dovolené, kolik má v celoročním průměru zaměstnanec pracovních směn v týdnu (zjednodušeně). Při 12 hodinových směnách tak v průměru odpracujete 3,5 dne a náro máte na 4 týdny dovolené, což odpovídá právě vámi uváděným 14 pracovním dnům dovolené. Tento nárok měl zaměstnavatel povinnost Vám sdělit na začátku roku písemným oznámením o nároku na dovolenou na rok 2012.
  V žádném případě nejste na nároku krácena, neboť na rozdíl od ostatních zaměstnanců, kteří mají 20 pracovních dnů dovolené po 8 hodinách, Váš nárok je po přepočtu 14 dnů po 11,5 hodinách dovolené. Pokud vynásobíte počty dnů s hodinami, za které se poskytuje náhrada za dovolenou, zjistíte, že tyto hodiny souhlasí, ba naopak máte 1 hodinu navíc "do plusu".
  Pokud jste však již v měsíci leden a únor čerpala dovolenou, která Vám byla proplacena pouze v délce např. 8 hodin, požádejte zaměstnavatele o doplacení hodin, jelikož Vám přísluší a máte nárok na doplatek, neboť by zaměstnavatel postupoval špatně, případně se můžete obrátit přímo na nás, a rádi Vám budeme nápomocni.

  Pokud máte ještě další dotaz, kontaktujte nás.

  Přejeme hezký den

  OdpovědětVymazat
 17. Dobrý den zaměstnavatel mi převedl nevybranou dovolenou z roku 2012 do roku 2013. Nyní mi oznámyl, že pokud jsem starou dovolenou z roku 2012 nevybral do 30.6 2013 stará dovolená propadá. Zajímalo by mě co si mám představit pod pojmem zaměstnavatel určí dovolenou? Jde o to že si nejsem jist jestli jsem na začátku roku nepodepsal, že starou dovolenou vyberu nejpozději do 30.6. 2013. Jednalo by se v takovém případě o určení dovolené, a nárok po tomto datu zaniká?

  OdpovědětVymazat
 18. Dobrý den
  Na lednové výplatnici2014,jsem měla zůstatek 19dní nové dovolené na tento rok,ale v lednu jsem žádnou dovolenou nečerpala.Zavolala jsem si na naše personální oddělení a tam mi byl udán důvod--že v roce2013jsem neodpracovala 5dní v týdnu,proto se mi dovolená krátí./moje směny jsou R-O-Noční¨/ nerozumím tomu ,ale když pracuji 6dní v týdnu to se nikdo neozve!!/ Ze zákona mám snad na tento rok 2014 nárok na 20dní. MŮŽETE MI PORADIT. Předem moc děkuji /// email iren67@seznam.cz

  OdpovědětVymazat
 19. Dobrý den, dovolená se dle zákona krátí o 1,5 dne v případě, že zaměstnanec měl překážky v práci delší než sto dnů. Za každých dalších 21 pracovních dnů se následně krátí o dalšího 1,5 dne, ale za předpokladu, že při krácení dovolené zůstane zaměstnanci dovolená nejméně v délce 2 týdnů.
  Vaš krácení je tudíž podivné a je třeba se obrátit na Centráýlní mzdovou účetní, případně informujte naši právní poradnu na lince 720287561 nebo 724140336 či posta@cz-not.eu či justice@cz-not.eu, kde se blíže může pracovněprávní poradna Vašemu problému věnovat. Z tohoto dotazu nejsou zřejmé všechny okolnosti.
  Děkujeme

  OdpovědětVymazat
 20. Dobrý den měl bych dotaz na nařízenou dovolenou. Pracuji od pondělí do pátku a zaměstnavatel nám dává nařízenou dovolenou už teď ze začátku roku z toho důvodu, že není co na práci. Kdybych chtěl místo té dovolené neplacené volno tak ho nemůžu dostat, protože bych v docházce za daný měsíc měl málo hodin. Zajímalo by mě jestli mám nárok na z části placené volno a kolik dní dovolené mi může zaměstnavatel vzít z 20ti dnů na které mam ročně nárok? Já si nechci vybírat dovolenou, aby mi něco zbylo na prosinec mezi svátkama a na letní dovolenou, ale zaměstnavatel mi do plánování práce běžně napíše nařízenou dovolenou i když nechci. Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
 21. Dobrý den, prosím obraťte se se svým dotazem přímo na poradnu NOT poradna@cz-not.eu nebo svůj dotaz položte na diskusních stránkách NOT http://nezavisleodborytesco.forumczech.com/

  Na dotazy odpovídají naši kolegové výhradně na těchto adresách a ke starším tématům mimo diskusi, se sem vracejí pouze zřídka.

  Na výše uvedených odkazech se Vám dostanou potřebné odpovědi.

  Děkujeme, redakce

  OdpovědětVymazat
 22. Dobrý den, jsem nemocná od října 2014 z důvodu pracovního úrazu. Od 1.3.2015 nastupuji do práce a čerpám zbytek staré dovolené 4 dny. Bylo mně řečeno, že se mně krátí RV na tento rok o 1 den z toho důvodu, že jsem si nestihla vybrat starou dovolenou do konce února. Je to pravda? Děkuji mnohokrát za odpověď.

  OdpovědětVymazat
 23. Dobrý den,
  tyto informace se nezakládají na pravdě. Rekondiční volno se v žádném případě nekrátí. Prosím napište na poradna@cz-not.eu, uveďte jméno a provozovnu, abychom mohli tuto nepravdivou skutečnost napravit. Není však v našich silách, ani silách zaměstnavatele, kontrolovat nároky 14 000 zaměstnanců.
  Děkujeme, poradna NOT.

  OdpovědětVymazat
 24. Dobry den, jak je vubec mozne, ze zamestnáváte takové nepodctivé zaměstnavatele konkrétně v žabce? Nastoupila jsem do jedné z vašich prodejen s tím, že se mnou bude sepsána řádná pracovní smlouva, ale ani po odpracování celého měsíce, jsem se jí nedočkala. Za ten jeden měsíc jsem odpracovala přes 300 hodin, které mi vubec nezaplatili, nedostala jsem ani korunu, tohle je myslíte normální? Kdyz jsem se dovolávala u paní vedoucí nějakého vysvětlení, byla jsem fyzicky napadana jejím přítelem a odvezena sanitkou do nemocnice, kde jsem byla osetrena. Mám protokoly od policie i lekarske zpravy z nemocnice, predala jsem to svemu pravnikovi, ktery to bude resit dal... Pani lyudmila ushol zamestnava lidi na cerno, okrada nejenom stat o dane, zamestnance ale i vas o vase prispevky na ne, myslite ze je to pro tesco dobra vizitka?

  OdpovědětVymazat
 25. Dobrý den,
  zaměstnavatelem zaměstnanců pracujících v obchodní síti Žabka není společnost Tesco Stores ČR a.s.,tato síť funguje na principu "franšíza", tedy na principu pronájmu.

  OdpovědětVymazat