Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 20. října 2009

Informace o průběhu jednání v době stávkové pohotovosti

...

Zástupci Nezávislých odborů Tesco jednali s vedením společnosti o provozní a mzdové problematice v Praze dne 7. 10. 2009 a následně 9. 10. 2009 v Brně.

Zástupci NOT přednesli na jednání důvody, jež vedli k obnovení stávkové pohotovosti. a požadavky k řešení problematiky provozu. Byli seznámeni s ekonomickou situací a vývojem či cíly a záměry společnosti, obchodní a investiční politikou společnosti v účetním roce 2009/2010.

Provozní ředitel odpověděl na položené dotazy zástupců nezávislých odborů Tesco, ve kterých spatřují zástupci odborů zvýšené náklady či problematiku prodeje. Zástupci zaměstnavatele ocenili výčet doporučení pro zlepšení a vyzvali zástupce odborů k iniciativě dalšího přehledu možných zlepšení.

Zástupci odborů byli seznámeni s vývojem průměrných mezd.

Tématem jednání byl i interní mzdový předpis zaměstnavatele vydaný k 1. 7. 2009, jež byl ze strany odborů rozsáhle kritizován již od počátku jeho uvedení v platnost. Rada nezávislých odborů Tesco se vzhledem k zahájenému jednání, v němž spatřuje možnou pozitivní komunikaci, rozhodla, že nebude spor předkládat inspekci práce.

Zástupci zaměstnavatele komunikovali návrh otvírací doby v době Vánoc, se kterým zástupci odborů vyjádřili nesouhlas a navrhli zaměstnavateli uzavření prodejen 24. 12. v 14:00 hodin a uzavření prodejen 1. 1. zcela oproti návrhu zaměstnavatele. Zástupci odborů akceptovali pouze návrh otvírací doby dle zaměstnavatele dne 31. 12. 2009.

Zástupcům odborů byl představen plán zaměstnavatele na zajištění chodu prodejen v předvánočním období a navýšení stavu zaměstnanců. Zástupci odborů podali vedení společnosti protinávrh na posunutí tohoto období již o týden dříve, aby nedocházelo k nedostatku zaměstnanců na prodejní ploše.

Došlo k podpisu změn dokumentů o věrnostní odměně a penzijním připojištění z důvodu změny legislativy.

Byl také odsouhlasen katalog pracovního oblečení.

Zástupci nezávislých odborů Tesco poděkovali za pozitivně zahájenou komunikaci. Sdělili však, že nadále stávková pohotovost trvá a v současné době nespatřují prozatím důvod pro její odvolání.

Jednání bylo následně přerušeno a bylo dohodnuto, že o dalších bodech, jež nebyly projednány, bude dále jednáno v Brně. Brněnské jednání se uskutečnilo po 48 hodinové přestávce, kde zástupci zaměstnavatele sdělili, že vedení společnosti akceptovalo návrh odborů na uzavření prodejen Tesco dne 1. ledna 2009. Zástupci odborů NOT následně znovu doporučili zaměstnavateli zkrátit prodejní dobu 24. 12. do 14:00 hodin.

Zaměstnavatel seznámil zástupce odborů s šetřením a výsledkem předložených stížností z předchozích jednání.

Zástupci nezávislých odborů následně poukázali na problematiku 4 hodinových úvazků zejména v návaznosti na čerpání dovolené zaměstnance a vyzvali zaměstnavatele k následnému řešení.

Zaměstnavatel byl vyzván, aby se vyhnul vlastnímu konkurenčnímu boji. Zaměstnavatel reagoval, že každý typ provozovny navštěvuje jiný typ zákazníka.

Byl komunikován požadavek zástupců odborů týkající se termínu výplaty mzdy zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, problematika e-mailu vedoucích zaměstnanců a nákupčích či regulace programů AC.

Vzhledem k nastolené komunikaci sdělili zástupcům zaměstnavatele na jednání v Brně, že bod týkající se interního předpisu považují za vyřešený s ohledem na vyjádření a nastolenou komunikaci s personálním ředitelem společnosti.

Tématem brněnského jednání byla také oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a stanovení prevencí rizik. Ty budou řešeny na příštím samostatném jednání, stejně jako mzdová oblast, o které jednání bylo zahájeno odděleně.

Zástupci nezávislých odborů Tesco budou o dalším postupu jednat v nejbližších dnech v Pardubicích. Po posledním jednání se však rozhodli, přestože považují zahájená jednání za pozitivní krok zaměstnavatele, že ve stávkové pohotovosti nadále setrvají až do poskytnutí potřebných záruk k řešení jimi předložené problematiky.

1 komentář:

  1. Můžete přiblížit jaká změna věrnostních bonusů byla podepsána?

    OdpovědětVymazat