Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

čtvrtek 24. února 2011

Násilí a obtěžování na pracovišti je v Evropě stále častější

...
Podle nové zprávy Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) jsou násilí, šikanování a obtěžování čím dál tím běžnějšími jevy na evropských pracovištích. Reakce na tuto problematiku ze strany organizací a vlád jednotlivých států je však obecně považována za nedostatečnou.

5–20 % pracovníků v Evropě se stává přímými či nepřímými svědky násilí a obtěžování na pracovišti, konkrétní číslo závisí na zemi, odvětví a použitých metodách zjišťování. Zpráva „Workplace Violence and Harassment: a European Picture’“(Násilí a obtěžování na pracovišti: situace v Evropě) uvádí statistické údaje z mnoha států, které shromáždilo Evropské observatorium rizik. Evropské observatorium rizik, které je součástí agentury EU-OSHA, nedávno provedlo celoevropský průzkum pracovišť s názvem ESENER, z něhož vyplývá, že 40 % evropských vedoucích pracovníků je problematikou násilí a obtěžování na pracovišti znepokojeno, ale pouze 25 % z nich zavedlo opatření na její řešení (v mnoha zemích EU toto číslo nepřesahuje 10 %). V oblasti zdravotní a sociální péče a ve školství je tato problematika dokonce ještě závažnější, 50 % vedoucích pracovníků působících v těchto odvětvích ji označuje za problém týkající se BOZP.

„Jak násilí, tak obtěžování jsou závažnými, avšak podhodnocenými hrozbami pro bezpečnost a obecnou pohodu pracovníků v Evropě,“ říká ředitel agentury Jukka Takala. „Násilí, slovní agrese či výhružky, s nimiž se zaměstnanci setkávají při své práci se zákazníky nebo pacienty, patří mezi závažné problémy v oblasti BOZP. A psychické následky jsou mnohdy závažnější než fyzická zranění. Obtěžování na pracovišti může vést ke stresu, dlouhodobé pracovní neschopnosti či dokonce sebevraždě. Mezi ekonomické důsledky patří snížená produktivita, vyšší pracovní neschopnost a fluktuace zaměstnanců a předčasný odchod do důchodu z důvodu invalidity, často v nepříliš pokročilém věku.“

Ze zprávy rovněž vyplývá, že v mnoha evropských zemích není problematice násilí na pracovišti stále věnována dostatečná pozornost a na její řešení bylo podniknuto jen málo konkrétních kroků. Je třeba zvýšit povědomí o této problematice na vnitrostátní úrovni i na úrovni jednotlivých organizací a zavést politiky a postupy, které se budou násilím a obtěžováním na pracovišti zabývat a předcházet jim.

Agentura EU-OSHA uspořádala dvoudenní seminář, na který pozvala tvůrce politik, výzkumné pracovníky a zástupce zaměstnavatelů i zaměstnanců, aby společně prodiskutovali, jak efektivně řešit problematiku násilí na pracovišti, a stanovili nové a konkrétní postupy na ochranu zdraví a obecné pohody pracovníků uzpůsobené konkrétním potřebám v jednotlivých zemích a organizacích.

Autor/Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, HR Expert

Žádné komentáře:

Okomentovat