Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pátek 28. srpna 2009

Informace z jednání mezi zástupci zaměstnavatele a zástupci odborových organizací v Praze dne 10. 8. 2009

...

Zástupci nezávislých odborů na tomto jednání navrhli jako jediného přijatelného kandidáta do vyjednávacího výboru o Evropské radě zaměstnanců pana Milana Matušíka, zástupce malých formátů odborových organizací OSPO. Zástupci vzali v úvahu jeho znalosti jak v oblasti ekonomiky, pracovněprávní politiky či řízení společnosti, tak i jeho znalosti jazykové. Dále sdělili vedení společnosti, že není žádný jiný přijatelný kandidát, který by byl akceptovatelný jak zástupci nezávislých odborových organizací, tak i zástupci odborových organizací sdružených v OSPO. Zástupci OSPO se tohoto společného jednání nezúčastnili.


Ivan Předinský následně doplnil agendu jednání ještě o další body týkající se mezd, náborového příplatku, chráněné složky mzdy, změn pracovních smluv, provozních záležitostí, stravování, již dříve avízovaných pracovních komisí, které doposud nebyly ustaveny a organizačních záležitostí pro pracovněprávní záležitosti a jejich projednávání.


Zástupci odborů požádali o informaci na jakém základě a proč bylo stanoveno procento zvýšení mezd pouze 1,5%, jaká jsou kritéria pro zařazení měst do kategorií pro určení lokálních příplatků, jaká jsou kritéria pro stanovení náborového příplatku a jaký je též vůbec jeho smysl. Dále požádali o předložení průměrných mezd Tesco Stores ČR a.s. v členění na jednotlivé pracovní pozice a to včetně pozic centrály samostatně. Dále požádali o stanovení minimální strukturu zaměstnanců na jednotlivé provozní jednotky a oddělení. Po obdržení těchto dokumentů bude dále jednáno o stanovení minimálních mzdových prostředků na jednotlivé provozovny.


Zástupci společnosti sdělili důvody a vysvětlili systém zařazování měst do jednotlivých kategorií. Zástupci zaměstnanců dále na tomto základě podali návrh, aby mezi kategorie A B byla přidána ještě jedna kategorie.


Zástupci nezávislých odborů seznámili zástupce společnosti s průměrnými mzdami dle regionální statistiky ceny práce v podnikatelské sféře dle statistiky MPSV. Na tomto základě bylo dohodnuto speciální jednání mezi zástupci nezávislých odborů a zástupci zaměstnavatele pro odměňování a benefity, jež se uskuteční 22. září 2009 v Brně. Na tomto jednání budou porovnána jednotlivá města a jejich zařazení.


Zástupci odborů byli dále seznámeni s procesem zaměstnaneckých fór a na základě žádosti zaměstnavatele zvolili jako svého zástupce do národního zaměstnaneckého fóra jako zástupce odborů pana Jana Skácela.


Zástupce odborů dále předali zástupcům společnosti plakáty (POS) s gramatickými a věcnými chybami, které budou dále předány k dalšímu prošetření. Upozornili dále na chybné zadávání cen do systému Progres a chybné POS, jež jsou nastaveny centrálně, kdy se tím neúměrně zvyšují náklady a ztráty provozoven díky špatně uvedené ceně či počtu kusů.


Zástupci odborů dále upozornili vedení společnosti na špatnou komunikaci a nepravdivé údaje zaměstnancům při změnách pracovních smluv, čímž byli zaměstnanci nuceni tuto změnu pracovních smluv podepsat pod nátlakem.


Zástupci odborů byli vedením společnosti také seznámeni s novým procesem podpory docházky a byly zodpovězeny dotazy týkající se tohoto tématu. Zástupci odborů tento proces uvítali.


Velmi rozsáhlým tématem bylo stravování. Zástupci nezávislých odborů poukázali na špatnou kvalitu jídel a porce, jež jsou nevyhovující pro celodenní stravování. Bylo poukázáno na rozdílnost cen, kvalitu i velikosti porcí v jednotlivých provozovnách Eurestu. Poukázali na tvrzení manažera provozovny Eurest na HM Heršpice, jež tvrdí, že byl centrálně snížen paušál na stravu. Dále poukázali, že cena jídel je neúměrná kvalitě a množství stravy. Jak bylo sděleno, tato problematika je již na více provozovnách.

Zástupci zaměstnavatele skutečnost a hodnotu paušálu prověří a budou dále zástupce zaměstnanců informovat na dalším jednání.


Paní Kašparová dále vznesla dotaz, zda je pravdou, že máme povinnost předvádět zákazníkovi zboží, pokud o toto požádá a kterých výrobků se to týká. Dotaz bude předán právnímu oddělení a o výsledku budou zástupci informováni na dalším jednání.


Zástupci souhlasí s navrženou interní kategorizací prací pro HM od 1. 7. 2009 za podmínky, že pracovní pozice, na které již nebude od 1. 7. 2009 prováděn nábor a v případě jejich uvolnění se již nebudou obsazovat, budou odděleny, avšak nad podpisy zástupců oprávněných k podpisu kolektivní smlouvy tak, aby nemohlo dojít k omylu, že již nejsou součástí interní kategorizace prací.

1 komentář:

  1. Rád bych se dozvěděl výsledek dalších jednání,protože patřím mezi ty zaměstnance,kteří jsou zařazeni do 2.kategorie, ale náborový příspěvek u zaměstnanců 1.kateg. učinil mzdu těchto pracovníků menší, což je paradox.I když je práce složitější a denně pomáhame na pokladnách bereme méně jako pokladní. Tato situace trvá už 1 rok.Pomůžete nám?

    OdpovědětVymazat