Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

středa 16. listopadu 2011

Co přinese od ledna Drábkova reforma (Právo)

Od 1. ledna příštího roku začnou být účinné změny, které přináší Drábkova sociální reforma schválená už i parlamentem. Co všechno přinese a jak se dotkne lidí? Změny se týkají především některých dávek státní sociální podpory, dávek sociální péče pro OZP či nového způsobu výplatu a administrace dávek na jednom místě v rámci ÚP ČR. Zavedena bude také tzv. karta sociálních systémů.

Reforma radikálním způsobem mění celý systém sociálních dávek v ČR

Reforma hlavně radikálním způsobem mění celý systém sociálních dávek v ČR, zavádí na jejich výplatu sociální karty a zpřísňuje pravidla pro výplatu podpory v nezaměstnanosti.

Sjednocení místa výplaty dávek

Dávky, příspěvky a podpory bude nově vyplácet jen úřad práce. Na kterémkoli ze 423 kontaktních pracovišť úřadů práce a 26 jeho detašovaných, resp. výjezdních pracovišť bude možné vyřizovat služby v oblasti nezaměstnanosti, státní sociální podpory, hmotné nouze i dávky pro osoby se zdravotním postižením. Tzv. nepojistné sociální dávky, tedy dávky hmotné nouze, byly dosud vypláceny ve 415 sídlech obecních úřadů.

Rodičovský příspěvek dle potřeb rodičů

Rodiče budou mít možnost volit si délku rodičovské dovolené i výši rodičovského příspěvku podle svých aktuálních potřeb. Namísto stávajícího systému, kdy je možné vybrat si buď dvouletou, tříletou, nebo čtyřletou rodičovskou, má být matce nebo otci umožněno pružně si určit délku pobírání rodičovského příspěvku a jeho výši až do vyčerpání celkové částky 220 tisíc korun, maximálně však do čtyř let věku dítěte. Změna bude možná jednou za tři měsíce.

Výše příspěvku bude činit nejvýše 11 500 korun měsíčně. Pro získání možnosti volby výše příspěvku bude stačit, pokud nárok na peněžitou pomoc v mateřství splní alespoň jeden z rodičů dítěte. Rodičovský příspěvek budou dostávat i rodiče, jejichž dítě chodí do školky nebo do obdobného zařízení pro děti. Od dvou let věku mohou navštěvovat tato zařízení neomezeně. Pro děti do dvou let věku bude zavedeno jednotné konto 46 hodin za měsíc.

Zrušen je limit čtyř hodin denně, maximálně však pěti dnů v měsíci. Pokud ani jednomu z rodičů nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, výše příspěvku je možná jen v jedné variantě: 7600 korun do 9. měsíce věku dítěte a poté 3800 korun do 4 let věku dítěte. Jestliže rodiči vznikl nárok na příspěvek před 1. lednem 2012, může se rozhodnout, jestli bude čerpat příspěvek podle dosavadní úpravy nebo podle nové úpravy platné od ledna 2012.

Sociální karta

Dávky a příspěvky bude možné čerpat prostřednictvím sociální karty. Bude to ale v zásadě dobrovolné. Dávky přes kartu budou muset vybírat jen osoby, u nichž bude prokazatelné, že dávky zneužily, například tím, že si za ně koupily alkohol nebo je nasypaly do výherních automatů. Původně na ni měly být vypláceny i důchody, těch se to ale zatím netýká. Kartou bude možné také platit v obchodech, dále s ní lze vybírat dávky z bankomatu a bude možné ji využívat i k osobní identifikaci.

Sociální karta bude sloužit také jako průkaz osoby se zdravotním postižením. S její pomocí budou moci zdravotně handicapovaní čerpat stejné výhody, jaké mohou čerpat dnes při předložení průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P v současné papírové podobě.
Kartu budou vydávat úřady práce, vyrobí ji banka. Bude obsahovat běžné ochranné prvky. Za vydání karty příjemce dávek platit nebude, bezplatné bude také vedení účtu ke kartě. V rámci standardní služby bude jeden výběr z bankomatu zdarma a jeden převod zdarma ke každé dávce. Další transakce budou zpoplatněny, výše poplatků dosud nebyla určena. Nákup kartou u obchodníka a nahlédnutí na zůstatek na účtu bude také zdarma.

Příspěvek na péči dle nových kritérií

Posuzování nároku na tuto dávku se zásadně změní. Místo dosavadních 36 úkonů a 129 dílčích činností budou posudkoví lékaři nově popisovat jen deset oblastí každodenního života člověka, jak dokáže zvládnout základní životní potřeby. Mezi ně bude patřit mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. Posudky mají být využitelné i pro poskytování jiných dávek, např. příspěvku na mobilitu. Zástupci handicapovaných varují, že kvůli nové metodice posuzování může mnoho lidí ze systému vypadnout a dalším se dávky sníží. O tisícikorunu na 6000 korun se zvýší příspěvek na péči o dítě ve druhém stupni postižení, jinak se z hlediska výše příspěvku nic nemění.

Příspěvek na bydlení

Doba poskytování příspěvku na bydlení se omezí na sedm let během deseti let, netýká se to postižených a seniorů nad 70 let.
Příspěvek na mobilitu

Dávky, které pomáhají lidem s omezenou možností pohybu (např. na zakoupení auta, jeho úpravu, opravu a na provoz), se od začátku příštího roku sloučí do tzv. příspěvku na mobilitu vypláceného jednou měsíčně. Bude poskytován osobám starším jednoho roku, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. Výše příspěvku na mobilitu bude v jednotné výši 400 korun měsíčně.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Vedle toho se zavádí jednorázová podpora na zvláštní pomůcky, které postiženým lidem umožňují sebeobsluhu, slouží k získávání informací nebo ke styku s okolím apod.

Součet příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč.

Nezaměstnané čekají veřejně prospěšné práce

Lidé, kteří budou registrováni na úřadu práce déle než dva měsíce, budou moci být vyzváni – bez ohledu na své vzdělání a předchozí praxi – aby se zapojili do veřejně prospěšných prací v rozsahu do 20 hodin týdně. Pokud to nezaměstnaný odmítne, může přijít o podporu a být vyřazen z evidence úřadu práce. Mělo by se to týkat zejména těch uchazečů, kteří jsou dlouhodobě vedeni v evidenci úřadu práce. Nárok na podporu v nezaměstnanosti budou mít nově lidé, kteří odpracovali rok za uplynulé dva roky místo nynějších tří. Kdo dá bez uvedení vážného důvodu výpověď z místa, které mu zprostředkoval úřad práce, bude se moci do evidence nezaměstnaných znovu přihlásit až za šest měsíců.

Zdroj/Autor: Právo

Žádné komentáře:

Okomentovat