Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 14. června 2011

STÁVKA: Přišli jste pozdě do zaměstnání kvůli stávce dopravců? Váš problém!

Stávka dopravců byla přesunuta z dnešního dne na čtvrtek. Co by pro vás znamenalo, kdybyste kvůli ní přišli pozdě do práce?

Jako každý jiný den se chcete dostat do zaměstnávání za pomoci některého z hromadných dopravních prostředků, který však z důvodů probíhající stávky dopravců nebyl k dispozici a zaměstnavatel vás následně postihl za pozdní příchod do zaměstnání? 

Bohužel se s takovým postupem musíte smířit. Stávka poskytovatelů přepravních služeb (typicky MHD, vlaky, autobusy) není žádnými právními předpisy uznaná jako překážka v práci na straně zaměstnance, pro kterou by musel zaměstnavatel pozdní příchod zaměstnanců na pracoviště trpět.

Překážky v práci na straně zaměstnance, za které náleží zaměstnanci pracovní volno nebo pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu je v základní podobě upraveno v zákoníku práce. Zákoník práce dále odkazuje na nařízení vlády číslo 590/2006 Sb., které stanovuje okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci na straně zaměstnance. V příloze tohoto nařízení lze sice vyhledat ustanovení, které za jinou osobní překážku na straně zaměstnance považuje i přerušení provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, nicméně ve vztahu např. k pondělní předpokládané a předem ohlášené stávce se ho nelze dovolávat.

Podle tohoto nařízení totiž:
„Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu pro nepředvídané přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, nemohl-li zaměstnanec dosáhnout včas místa pracoviště jiným přiměřeným způsobem.“

Zásadní rozdíl mezi tím, kdy je zaměstnavatel povinen nedochvilnost zaměstnance způsobenou dopravním kolapsem omluvit a kdy ne spočívá v oné předvídatelnosti dopravního problému. Pokud tedy již v pátek odboráři ohlásili a předem uvedli, kdy má ke stávce (přerušení dopravy) dojít a kdy se tedy ani autobusem, ani tramvají, ani vlakem a ani metrem nedostanete včas nebo vůbec do zaměstnání, nemá zaměstnavatel povinnost tuto nepřítomnost omluvit.

Zaměstnanec má povinnost být se začátkem jeho pracovní doby na pracovišti připraven k výkonu pracovní činnosti a plnění pracovních úkolů, které mu zaměstnavatel zadá. To samozřejmě předpokládá, že si zaměstnanec zajistí dovoz do zaměstnání tak, aby se začátkem pracovní směny mohl být na pracovišti. Vzhledem k tomu, že stávka v dopravě byla ohlášena dopředu a zaměstnanci s obtížemi v dopravě do zaměstnání mohli již předem počítat, měli povinnost těmto problémům předcházet, snažit se o včasné dostavení se na pracoviště a měli si tedy zavčas zajistit dopravu do zaměstnání.

Právní předpisy bohužel nikterak nezohledňují fakt, že zaměstnanci budou muset pravděpodobně vynakládat další finanční prostředky k překonání obtíží s dopravou a neřeší ani situaci, kdy může být fakticky téměř nemožné si tuto náhradní dopravu zajistit (např. doprava zaměstnanců z vesnic s nízkou dopravní obslužností).

K předejití postihům za nedochvilnost může zaměstnanec využít několik různých možností.
  • V prvním případě je možné se se zaměstnavatelem předem domluvit, že si na kritický pracovní den zaměstnanec vezme dovolenou. V ideálním případě se také může se zaměstnavatelem domluvit, že bude čerpat náhradní pracovní volno, které mu přísluší z titulu přesčasové práce či práce ve svátek.
  • Jinou alternativou může být domluva, ať již individuální či kolektivní, se zaměstnavatelem o tom, že bude posunut začátek pracovní doby, popřípadě je možnédomluvit si se spolupracovníky jinou soukromou osobní dopravu (např. že jeden z kolegů použije svůj dopravní prostředek a některé zaměstnance tzv. „stáhne“ s sebou.
  • V neposlední řadě je také možné se se zaměstnavatelem dohodnout, že svoje zaměstnance na pracoviště dopraví sám pomocí soukromého svozového autobusu apod..
Samozřejmě může být na tuto situaci zaměstnavatel (tam, kde je to z podstaty vykonávané pracovní činnosti zaměstnanců možné) připraven tak, že má ve svém vnitřním předpise, popřípadě po dohodě s odborovou organizací v kolektivní smlouvě zahrnutu možnost výkonu práce z domu, tzv. homeoffice. To by pak znamenalo, že zaměstnanci nemusí cestovat do práce a mohou pracovat z domu.

Suma sumárum

Předem ohlášená stávka v dopravě není pro zaměstnavatele důvodem, aby zaměstnancům toleroval jejich pozdní příchod na pracoviště. Zaměstnanci jsou v tomto případě povinni si zajistit dopravu do zaměstnání předem a na svoje vlastní náklady. Vždy je totiž nutné pamatovat na fakt, že na náhradní dopravu a ani na uznání nepřítomnosti jako omluvené nepřítomnosti nemají zaměstnanci žádný právní nárok. V případě, že se nedostaví do zaměstnání jim hrozí postih za pozdní příchod a nedodržování pracovní doby. 

Autor/Zdroj: Jan Horecký, Finance.cz 

Poznámka redakce: 
Vážení zaměstnanci a čtenáři bohužel, poděkujte dopravním odborům a jim podobným, jež zneužívají nebo znužívali svého postavení (lékaři, ČD, MHD) při obhajobě svých práv a při stávce tím, že Vás použijí vždy jako rukojmí a Vám tak například nyní zvyšují náklady do zaměstnání. Náklady na dopravu, jako je taxi apod. budete muset zřejmě vymáhat po  Koalici dopravních odborových svazů. Je smutné, že si neuvědomí předem dopady a následky, a že to odnesou zase jen jejich další kolegové odboráři a obyčejní zaměstnanci. Není divu, že díky takovémuto chování odborů organizovanost v odborech klesá... A doplácíme na to zase všichni.
Koalice dopravních odborových svazů prohlásila (viz. web cmkos.cz): "Tato akce je v zájmu všech zaměstnanců a má podporu všech odborových subjektů v České republice."
Takže věřte, není v zájmu všech odborových subjektů, my se od takovéto formy, na kterou doplácí ostatní zaměstnanci a jimž se zvyšují náklady na dopravu do a ze zaměstnání až do výše dvojnásobku měsíčních výdajů za jediný den, naprosto jednoznačně distancujeme!

Žádné komentáře:

Okomentovat