Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

středa 29. července 2009

Znáte Vaše práva? Dnes... čas odpočinku.

Víte jak dlouho musíte být v práci? Zda vám zaměstnavatel může nařídit práci přesčas? A když ano, tak kolik hodin? Víte na kolik dní dovolené máte nárok? Jaká je náhrady mzdy, když si vybíráte dovolenou? Čtěte dál a dozvíte se to.

Zákoník práce 262/2006 Sb. (§ 78 – 100) uvádí, že pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynu zaměstnavatele. Délka stanovené pracovní doby nesmí překročit 40 hodin týdně (samozřejmě existují i výjimky, kdy je pracovní doba zkrácena a jsou to například práce na směnný provoz, práce nezletilých osob...). Ten kdo rozvrhuje pracovní dobu o určuje začátek a konec směn, je zaměstnavatel.

Přestávky v práci

Zaměstnanec má právo po nejdéle šesti hodinách nepřetržité práce (dle naší kolektivní smlouvy po 5,5 hodinách) na přestávku v práci na jídlo a oddech a to v trvání nejméně 30 minut. Poskytnuté přestávky na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby. Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

Práce přesčas

Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů a nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce.

Dovolená

Je upravena taktéž v zákoníku práce (§ 211- 223). Nyní si uvedeme jen základní informace. Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru ke stejnému zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok (popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku). S naší kalkulačkou se okamžitě dozvíte, na kolik dní dovolené máte nárok. Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce. Zaměstnanci dostávající plat mají nárok na 5 týdnů dovolené. Pedagogičtí a akademičtí pracovníci mají 8 týdnů dovolené.

Čerpání dovolené

Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle rozvrhu čerpání dovolené. Při stanovení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku (pokud se zaměstnavatel nedohodne se zaměstnancem jinak).

Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Pokud zaměstnanec skončí pracovní poměr má nárok na náhradu mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou.

Autor: Finance.cz, úprava: IP

Žádné komentáře:

Okomentovat