Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 30. září 2008

Prohlášení odborové organizace k úpravě úvazků

Vzhledem k množícím se dotazům sdělujeme zaměstnancům v souvislosti s úpravou pracovních úvazků, tedy stanovené a sjednané pracovní doby, že odbory nebyly o této skutečnosti ze strany zaměstnavatele předem informovány.

Tvrzení, že odbory o této skutečnosti věděly, se nezakládají na pravdě. Informace nám byla poskytnuta až den před projednáváním na HM České Budějovice. Informaci jsme si jako zástupci zaměstnanců sami ověřovali u oblastního manažera lidských zdrojů, který ji potvrdil.

Společnost Tesco tímto způsobem porušila kolektivní smlouvu i zákoník práce, protože se jedná o opatření tykající se většího počtu zaměstnanců a navíc i o hromadnou úpravu pracovní doby, kterou je zaměstnavatel povinen předem projednat s odbory. Tato skutečnost však dodržena nebyla.

Tvrdí li tedy manažeři zaměstnancům, že toto odbory věděly a schválily, jedná se o nepravdivé a lživé tvrzení. Tuto skutečnost jsme oznámili i centrále, kde nám bylo sděleno, že se jedná jen o úpravu v souladu se zákoníkem práce.

Rada odborové organizace společně s ostatními členy Koordinačního výboru tuto skutečnost neprodleně projedná a vydá společné Usnesení k této situaci i s návrhem řešení, aby se již tato situace nemohla opakovat. 

V žádném případě nemůžeme s tvrzením o vědomosti odborů ve věci úpravy pracovních úvazků souhlasit a ani nehodláme takovéto jednání a nepravdivé tvrzení manažerů lidských zdrojů akceptovat. Toto pochybení společnosti Tesco Stores ČR a.s. považujeme za neakceptovatelné a v rozporu s dobrými mravy. Odborová organizace zvaží možnost oznámit tyto skutečnosti Inspektorátu práce v souladu s ust. zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Ivan Předinský, předseda odborové organizace

Žádné komentáře:

Okomentovat